Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effective removal of bromate in nitrate-reducing anoxic zones during managed aquifer recharge for drinking water treatment: laboratoryscale simulations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Wang, F. \ Halem, D. van \ Ding, L. \ Bai, Y. \ Lekkerkerker-Teunissen, K. \ Hoek, J.P. van der \ 2018
  The removal of bromate (BrO3−) as a by-product of ozonation in subsequent managed aquifer recharge (MAR) systems, specifically in anoxic nitrate (NO3−)-reducing zones, has so far gained little attention. In this study, batch reactors and columns were ...
  help
  Visie op en streefwaarden voor milieuvreemde stoffen in drinkwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Stoks, P. \ Mons, M. \ Kooij, D. van der \ 2008
  De kwaliteit van het Nederlandse drinkwater voldoet ruimschoots aan de wettelijke eisen. Het gebruik van tal van milieuvreemde stoffen in de maatschappij leidt echter onvermijdelijk tot verontreiniging van de drinkwaterbronnen. Verbeterde analytisch- ...
  help
  Klimaatactieplan van Waternet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Koedood, J. \ Baars, E. \ Joosten, L. \ 2008
  De opwarming van de aarde door het versterkte broeikaseffect en het daaruit voortvloeiende grilligere neerslagregime hebben Waternet ertoe gebracht zich - voor zover mogelijk - voor te bereiden op de gevolgen van die klimaatverandering. Daarnaast wil ...
  help
  Quantitative biofouling diagnosis in full scale nanofiltration and reverse osmosis installations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Vrouwenvelder, J.S. \ Manolarakis, S.A. \ Hoek, J.P. van der \ Paassen, J.A.M. van \ Meer, W.G.J. van der \ Agtmaal, J.M.C. van \ Prummel, H.D.M. \ Kruithof, J.C. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2008
  Biofilm accumulation in nanofiltration and reverse osmosis membrane elements results in a relative increase of normalised pressure drop. However, an increase in normalised pressure drop is not exclusively linked to biofouling. In order to quantify bi ...
  help
  Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D. van der \ 2009
  Een warmer en griliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen ...
  help
  Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.-J. van der \ 2013
  De Zuidwestelijke Delta is getekend door een eeuwenlange strijd tegen het water. De stormvloedramp van 1953 leidde tot de aanleg van de deltawerken. Wel is het tijd voor een hernieuwde oriëntatie. De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar ve ...
  help
  Ontwikkelingsvarianten voor de Zuidwestelijke Delta : achtergronden bij Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
  Hoek, D.-J. van der \ Wortelboer, R. \ Diederiks, J. \ 2013
  PBL brengt in de studie ‘Samenhang in de Zuidwestelijke Delta’ (2013) de samenhang tussen verschillende beleidskeuzes voor de Zuidwestelijke Delta in beeld. Deze publicatie biedt achtergrondinformatie bij het hoofdrapport. Hierbij gaat het om de ontw ...
  help
  Vernieuwd onderzoeksprogramma drinkwatersector: één jaar op weg \ H2O online [Artikel]
  Hummelen, A.M. \ Pieron, M. \ Hoek, J.P. van der \ 2014
  De Nederlandse drinkwaterbedrijven investeren al meer dan veertig jaar in een collectief onderzoeksprogramma (BTO) en een gezamenlijk kennisinstituut (KWR). Deze bundeling van krachten resulteert in internationaal toonaangevend drinkwateronderzoek; h ...
  help
  De droom van elke waterbehandelaar: QSAR's? \ H2O online [Artikel]
  Hofman, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2014
  Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in bronnen voor drinkwater testen uit te voeren om na te gaan hoe dit stofje het beste verwijderd zou kunnen worden. Mogelijk bieden nieuwe rekenkundige methoden, waarmee statistisch verbanden tussen bijvoor ...
  help
  Netwerkevalutie in riviersystemen : netwerkmodellen voor de doelsoorten van de Zandmaas en procedure voor het bepalen van vuistregels voor ruimtelijke inrichting [Boek]
  Foppen, Ruud \ Sluis, Theo van der \ Verdonschot, Piet \ Hoek, Tjeerd-Harm van der \ 1996
  In dit rapport wordt voor 17 doelsoorten van de Zandmaas een ecologisch profiel beschreven. Doel hiervan was om te komen tot een aantal vrij simpele rekenregels waarmee voor deze soorten de netwerkfunctie geëvalueerd kan worden. Voor iedere soort wor ...
  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  Afvoerpieken in beekbovenlopen en het voorkomen van de kokerjuffer Agapetus fuscipes \ De levende natuur [Artikel]
  Hoorn, M.W. van den \ Hoek, T.H. van den \ Nijboer, R.C. \ 2008
  Van de meeste beken in Nederland is de natuurkwaliteit de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan. Eén van de oorzaken is de sterk veranderde hydrologie van veel beekdalen, met name de veel grotere afvoerpieken. Kennis over de relatie tussen de afvoerdy ...
  help
  Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties \ De levende natuur [Artikel]
  Hoek, D.J. van der \ Vonk, M. \ Kuiper, R. \ 2014
  Voor een ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie ...
  help
  Waar haalt Amsterdam na 2020 drinkwater vandaan? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rook, J. \ Hillegers, S. \ Hoek, J.P. van der \ 2013
  De Rijn en de Bethunepolder blijven de belangrijkste bronnen van drinkwater voor Amsterdam en omstreken, aldus de visie van Waternet voor 2020-2050. Ook de huidige productiemiddelen voldoen vooralsnog. Een mogelijke nieuwe bron is brak kwelderwater u ...
  help
  Computermodellen nieuw hulpmiddel waterzuivering : thema watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hofman, R. \ Hoek, J.P. van der \ 2015
  Het is ondoenlijk om voor elk nieuw stofje in drinkwaterbronnen of afvalwater te testen hoe dit stofje het beste verwijderd kan worden. Mogelijk bieden QSAR's uitkomst, nieuwe methoden waarmee statische verbanden tussen chemische eigenschappen van ee ...
  help
  Evaluatie aanleg glasvezel via drukriolering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Lange, E. de \ Leeuwis-Tolboom, J. \ Hoek, D. \ Wertheim-Davygora, A. \ 2014
  Uit onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel blijkt dat de techniek waarmee glasvezel door drukriolering wordt aangelegd goed toepasbaar is. Royal HaskoningDHV heeft in opdracht van de provincie de eerste ervaringen met deze techniek geëvalu ...
  help
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
  help
  Nederlandse drinkwatersector : benchmarken, hoe kan dat leiden tot verbeteringen? \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Goede, M. de \ Enserink, B. \ Worm, I. \ Hoek, J.P. van der \ 2016
  De Nederlandse drinkwaterbenchmark wordt uitgevoerd sinds 1997 en heeft geleid tot veel verbeteringen in de sector. Verschillende ontwikkelingen hebben gezorgd voor stagnatie van verdere verbeteringen: de onderlinge verschillen op de gebenchmarkte pr ...
  help
  Weerwoord op kritiek op 'Innovaties in de watercyclus' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Kruize, R. \ 2008
  In H2O nummer 9 van 2 mei 2008 schreven Jan Peter van der Hoek, Jan Hofman en Taco van Someren een artikel over innovaties in de watercyclus. Dat artikel lokte Cees Snaterse in H2O uit tot een kritische reactie. Het weerwoord van Jan Peter van der Ho ...
  help
  Innovaties in de watercyclus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hoek, J.P. van der \ Hofman, J. \ Someren, T. van \ 2008
  Op 1 januari 2006 begon Waternet als eerste watercyclusbedrijf in Nederland na een fusie van de Dienst Waterbeheer en Riolering en het Waterleidingbedrijf Amsterdam. Waternet levert drinkwater, zamelt afvalwater in en beheert grondwater voor de gemee ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.