Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ 2010
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  Zoetwatervoorziening in Nederland : aangescherpte landelijke knelpuntenanalyse 21e eeuw [Boek] - 2e (gecorrigeerde) druk
  Klijn, Frans \ Velzen, Emiel van \ Maat, Judith ter \ Hunink, Joachim \ Baarse, Gerrit \ Beumer, Victor \ Boderie, Pascal \ Buma, Jelle \ Delsman, Joost \ Hoogewoud, Jacco \ Hoogvliet, Marco \ Prinsen, Geert \ Bakel, Jan van \ Mark, Rolien van der \ Ek, Remco van \ Sligte, Robinvan \ Verheij, Henk \ Zwolsman, Gert-Jan \ 2012
  Dit rapport gaat over de aanscherping van de knelpuntenanalyse die is uitgevoerd in de context van de landelijke zoetwaterverkenning.
  help
  Spraakwater: buikpijndossiers: meekoppelen is beter dan genezen \ Water governance [Artikel]
  Ellen, G.J. \ Hoogvliet, M. \ Maring, L. \ 2014
  Stedelijk grondwater: onbekend en onbemind? – Stedelijk grondwater heeft voornamelijk de aandacht in natte tijden, wanneer kruipruimtes blank staan en optrekkend vocht tot schades leidt. Maar steden lijden ook schade door lage grondwaterstanden. Bijv ...
  help
  Ondergrondse wateropslag [Boek]
  Hoogvliet, M. \ 2013
  Bespreking van maatregelen die de buffercapaciteit van de ondergrond gebruiken om de zoetwaterbeschikbaarheid voor irrigatie van landbouwpercelen te vergroten. Samenvatting handelingsperspectief, Kennis voor Klimaat.
  help
  Methode voor het bepalen van de potentie voor het toepassen van lokale zoetwateroplossingen [Boek]
  Bakel, J. van \ Louw, P. de \ Stuyt, L. \ Tolk, L. \ Velstra, J. \ Hoogvliet, M. \ 2014
  Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige maatregelen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn methoden ontwikkeld waarmee de potentie van dergelijke maatregelen op het schaalniveau van een groter gebied, voor ho ...
  help
  Methode voor het selecteren van lokale zoetwateroplossingen en het afwegen van hun effecten effecten 'Fresh Water Options Optimizer' [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Stuyt, L. \ Bakel, J. van \ Velstra, J. \ Louw, P. de \ Massop, H. \ Tolk, L. \ Kempen, C. van \ Nikkels, M. \ [2014]
  Binnen Kennis voor Klimaat worden kleinschalige oplossingen ontwikkeld om de zoetwatervoorziening te verbeteren. In deze studie zijn de mogelijkheden voor opschaling onderzocht. Het gaat om de oplossingen (1) drains2buffer (D2B), (2) regelbare en kli ...
  help
  Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
  Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
  Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
  help
  Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
  Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
  help
  Klimaatbestendigheid van het waterbeheer op de hoge zandgronden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boland, D. \ Hoogvliet, M. \ Knoben, R. \ Melisie, E.J. \ 2010
  Het klimaat verandert. Maar wat de gevolgen daarvan precies zijn en hoe snel die optreden, is door de complexiteit moeilijk te voorspellen. Omdat de potentiële gevolgen dusdanig groot zijn, is afwachten geen optie en bereiden vier regionale waterbehe ...
  help
  Klimaatverandering / grondwaterbeh. sted. gebied [Brochure]
  Hoogvliet, M. \ 2012
  Grondwaterbeheer in stedelijk gebied. De verwachting is dat klimaatverandering in steden gaat zorgen voor meer wateroverlast door grotere hoeveelheden neerslag. Dit wordt verergerd doordat een groot deel van het gebied bestaat uit verhard oppervlak. ...
  help
  Klimaatadaptatie in het landelijk gebied : verkenning naar wegen voor een klimaatbestendig Nederland [Boek]
  Sandt, K. van de \ Goosen, H. \ Vos, C. \ Hermans, T. \ Verhagen, J. \ Agricola, H. \ Kwakernaak, C. \ Stuyt, L. \ Ierland, E. van \ Kuikman, P. \ Hoogvliet, M. \ Geertsema, W. \ Schaap, B. \ Ritzema, H. \ Velstra, J. \ Jansen, P. \ Dijkman, W. \ Beek, C. van \ 2011
  Klimaatverandering werkt via hogere temperaturen, veranderingen in neerslagpatronen, veranderingen in frequentie en intensiteit van weersextremen en zeespiegelstijging door op het functioneren van het landgebruik en het watersysteem in het landelijk ...
  help
  Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied : een verkenning van de (on)mogelijkheden [Boek]
  Hoogvliet, Marco \ Meerten, Hans van \ Paalman, Marcel \ Schans, Martin van der \ Stuurman, Roelof \ Broks, Kees \ 2016
  Steeds meer en steeds vaker krijgt stedelijk gebied te kampen met twee aspecten van klimaatverandering; wateroverlast en watertekort. In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van wa ...
  help
  Klimaatadaptatie in de gebouwde omgeving : inventarisatie van belemmeringen, benodigde veranderingen en kansen [Boek]
  Hoogvliet, Marco \ Ven, Frans van de \ Venmans, Arjan \ Ellen, Gerald Jan \ 2015
  Bouwend Nederland bevordert de vitaliteit van de bouwsector en stimuleert de wijze waarop de sector kan bijdragen aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken. Vanuit die doelstelling verlangt Bouwend Nederland inzicht in de wijzigingen d ...
  help
  Kartering van bodemkwaliteit in het Maasdal [themanummer fysisch geografische advisering] \ Aarde en mens [Artikel]
  Hoogvliet, M. \ 2001
  help
  Zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland : onderzoek met hulp van €ureyopener 1.0 [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Delsman, J. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Oude Essink, G.H.P. \ Hoogvliet, M. \ Schipper, P.N.M. \ 2013
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in het Hoogheemraadschap van Rijnland kan in beginsel op verschillende manieren worden geeffectueerd. Elke maatregel die hiertoe wordt overwogen beïnvloedt het chloridegehalte van het polderwa ...
  help
  Schades door watertekorten en -overschotten in stedelijk gebied : quick scan van beschikbaarheid schadegetallen en mogelijkheden om schades te bepalen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Ven, F. van de \ Buma, J. \ Oostrom, N. van \ Brolsma, R. \ Filatova, T. \ Verheijen, J. \ Bosch, P. \ 2012
  Dit rapport beschrijft de werking van het stedelijk watersysteem, en welke typerende systemen kunnen worden onderscheiden uitgaande van de schademechanismen die in de bebouwde omgeving kunnen optreden. Gaat in op het effect van klimaatverandering op ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.