Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterkwaliteit op landbouwbedrijven : evaluatie meststoffenwet 2007 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Boumans, L.J.M. \ 2007
  Deze studie geeft een overzicht van de kwaliteit (met betrekking tot nutriënten) van grond- en slootwater op landbouwbedrijven. Daarnaast is ook de relatie onderzocht tussen de waterkwaliteit en het landbouwkundig handelen
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2014) en trend (1992-2014) : resultaten van de monitoring voor de Nitraatrichtlijn [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Claessens, J. \ Kotte, M.C. \ Rijs, G.B.J. \ Denneman, A.I.M. \ Bruggen, C. van \ Daatselaar, C.H.G. \ Begeman, H.A.L. \ Bosma, J.N. \ 2016
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie te bevorderen. Teveel stikstof en fosfaat is echter schadelijk. Het verschil tussen de aan- en afvoer van stikstof naar en van landbouwbedrijven in Ne ...
  help
  Relatie tussen stikstofbodemoverschot en waterkwaliteit \ Nieuwsbrief Koeien & Kansen / [Secretariaat Koeien & Kansen] [Artikel]
  Hooijboer, A. \ Oenema, J. \ Doornewaard, G. \ 2015
  Minder uitspoeling van nitraat naar het grondwater is een doel van het mestbeleid. Bij efficiëntere stikstofbemesting zou het overschot aan stikstof in de bodem moeten dalen. Daarmee zou je verwachten dat ook de nitraatconcentratie in het grondwater ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2012 \ Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar ... in het derogatiemeetnet [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Ham, A. van den \ Boumans, L.J.M. \ 2014
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mochten in 2012 onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijk ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar 2011 in het derogatiemeetnet \ Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : resultaten meetjaar ... in het derogatiemeetnet [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Ham, A. van den \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Buis, E. \ 2013
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70% grasland mogen onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijken en 250 ...
  help
  Agricultural practice and water quality in the Netherlands in the 1992-2006 period [Boek]
  Zwart, M.H. \ Hooijboer, A.E.J. \ Fraters, B. \ Kotte, M. \ Duin, R.N.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Olsthoorn, C.S.M. \ Bosma, J.N. \ cop. 2008
  As a result of the European Nitrate Directive, the nitrogen surplus in Dutch agriculture decreased by almost 40 percent between 1992 and 2007. This is one of the conclusions. This report provides a summary of developments in water quality as far as m ...
  help
  Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : addendum bij rapport 2016-0076 [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Rijs, G.B.J. \ Duijnhoven, N. van \ Rozemeijer, J.C. \ 2017
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie van gewassen te bevorderen. Te veel stikstof en fosfaat is echter schadelijk omdat het teveel kan uitspoelen waardoor de kwaliteit van het grond- en o ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2013 [Boek]
  Lukács, S. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Hooijboer, A.E.J. \ [2015]
  De Europese Nitraatrichtlijn verplicht lidstaten om het gebruik van dierlijke mest te beperken tot 170 kg stikstof per hectare. Landbouwbedrijven in Nederland met ten minste 70 procent grasland mochten onder bepaalde voorwaarden van deze norm afwijke ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit in Nederland, periode 1992-2010 [Boek]
  Baumann, R.A. \ Hooijboer, A.E.J. \ Vrijhoef, A. \ Fraters, B. \ Kotte, M. \ Daatselaar, C.H.G. \ Olsthoorn, C.S.M. \ Bosma, J.N. \ cop. 2012
  Het stikstofoverschot in de Nederlandse landbouw is tussen 1992 en 2010 met bijna 50 procent afgenomen. Dit is een gevolg van maatregelen die vanwege de Europese Nitraatrichtlijn in de Nederlandse landbouw zijn genomen, zoals minder mest gebruiken ge ...
  help
  Het effect van rotatie van maïs en gras op de nitraatuitspoeling \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hooijboer, A. \ Fraters, D. \ Verloop, K. \ 2017
  De nitraatconcentratie in het bovenste grondwater op zandgrond is onder maïs ruim hoger dan onder gras. De rotatie tussen gras en maïs levert in de praktijk meer nitraatuitspoeling op dan de permanente teelt van deze gewassen. Hierbij wordt voorbijge ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie in 2015 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
  Het Nederlandse mestbeleid probeert de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidstaten voo ...
  help
  Milieukwaliteit en nutriëntenbelasting : achtergrondrapport milieukwaliteit van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
  Klijne, A. de \ Hooijboer, A.J.E. \ Bakker, D.W. \ Schoumans, O.F. \ Ham, A. van den \ 2007
  Doordat meer meststoffen (stikstof en fosfaat) worden toegediend dan voor gewasgroei nodig is, ontstaan overschotten. Hierdoor wordt het milieu belast. Het RIVM heeft de invloed van deze overschotten op de kwaliteit van bodem, grond- en oppervlaktewa ...
  help
  Agricultural practices and water quality on farms registered for derogation in 2015 [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Koeijer, T.J. de \ Prins, H. \ Vrijhoef, A. \ Boumans, L.J.M. \ Daatselaar, C.H.G. \ 2017
  Het Nederlandse mestbeleid is er op gericht de schadelijke milieueffecten van de landbouw te beperken. Dit sluit aan bij internationale afspraken over het mestgebruik, die onder meer zijn vastgelegd in de Europese Nitraatrichtlijn. Die schrijft lidst ...
  help
  Waterkwaliteit op Koeien & Kansenbedrijven : resultaten van tien jaar bemonstering [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Weijs, F.W.J.M. \ 2013
  Het RIVM heeft tussen 1999 en 2010 op zestien Nederlandse melkveebedrijven die deelnemen aan het project Koeien & Kansen de waterkwaliteit gemonitord. Een van de belangrijkste doelen van het project Koeien & Kansen is om op zestien pioniersbedrijven ...
  help
  De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Nijs, A.C.M. de \ 2011
  Het is voor beleidsmakers van groot belang om te weten hoe de kwaliteit van het grondwater zich zal ontwikkelen bij een veranderend klimaat. Tot nu toe zijn er weinig publicaties verschenen over dit onderwerp. Het ministerie van Infrastructuur en Mil ...
  help
  Duurzame maïsteelt op zandgrond : verslag van een deskundigendag, gehouden op 22 april 2010 [Boek]
  Aarts, F. \ Groten, J. \ Fraters, D. \ Hooijboer, A. \ Dijk, W. van \ Haan, M. de \ Kroonen-Backbier, B. \ Schrooten, H. van \ Schröder, J. \ Smit, B. \ Teenstra, E. \ Verloop, K. \ Weide, R. van der \ [ca. 2010]
  Voor de melkveehouderij op zandgrond is de maïsteelt belangrijk. Zetmeelrijke, eiwitarme maïs combineert uitstekend met zetmeelarm maar eiwitrijk gras, wat goed is voor de koe maar ook voor het milieu omdat een maïsgewas zeer efficiënt met water omga ...
  help
  Waterkwaliteit op landbouwbedrijven : evaluatie Meststoffenwet 2012: deelrapport ex post [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Klijne, A. de \ cop. 2012
  In de Klei- en Veenregio, gelegen in West- en Noord-Nederland, is de nitraatconcentratie in het bovenste grondwater van landbouwbedrijven gemiddeld lager dan de nitraatnorm. In de Zand- en Lössregio van Nederland ligt deze concentratie in het bovenst ...
  help
  Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L.V. \ Dijk, W. van \ Schröder, J.J. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ 2012
  Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende ...
  help
  Ontwikkeling van de bodem- en waterkwaliteit : evaluatie Meststoffenwet 2012: eindrapport ex-post [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bogaart, P. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ Daatselaar, C.H.G. \ Dijk, W. van \ Groenendijk, P. \ Ham, A. van den \ Hooijboer, A.E.J. \ Klijne, A. de \ Schils, R.L.M. \ Tol-Leenders, T.P. \ 2012
  In opdracht van het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovaties (EL&I) in nagegaan wat de ontwikkeling is van de milieutoestand van de bodem en het grond- en oppervlaktewater in relatie tot de mestwetgeving. Het betreft hier de vruchtbaa ...
  help
  Lumbricus stofstromenanalyse: routes van nutrienten uit metingen [Boek]
  Rozemeijer, Joachim \ Eertwegh, Gé van den \ Roelofsen, Frans \ Toorn, Linda van der \ Scheer, Jeroen van der \ Klein, Janneke \ Hooijboer, Arno \ Louw, Perry de \ Grift, Bas van der \ Worm, Bas \ 2018
  Te hoge stikstof- en fosforconcentraties vormen op de zandgronden vanuit kwaliteitsoogpunt een grote belemmering voor het behalen van de KRW-doelen. Voor een effectieve aanpak van het nutriëntenprobleem moet helder zijn waar en via welke hydrologisch ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.