Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Monitoring chemische en ecologische kwaliteit oppervlaktewater op melkveebedrijven = Monitoring chemical and ecological quality surface water on dairy farms [Boek]
  Hoving, I.E. \ Boekhoff, M. \ Knotters, M. \ Schilder, H. \ Wisse, S. \ 2007
  In het project ‘Boeren met Kaderrichtlijn Water’ is gekeken welke methoden bestaan om de oppervlaktewaterkwaliteit op boerenbedrijven te beoordelen in het licht van de Europese Kaderrichtlijn Water. Twee methoden zijn nader getoetst, namelijk complia ...
  help
  Plas-dras, weidevogels, wormen en bedrijfsvoering : bodemkwaliteit, weidevogels en bedrijfsvoering in relatie tot plas-dras van grasland percelen [Boek]
  Tolkamp, W. \ Holshof, G. \ Zevenbergen, M. \ Klok, C. \ Hoving, I. \ Guldemond, A. \ 2006
  Onderdeel van de Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN) is het onder water zetten van een perceel grasland, gedurende twee of drie maanden. En dat over een periode van zes jaar. Het waterpeil mag variëren van 5 tot 20 cm. Doelstelling van dit ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Hydrologische en landbouwkundige effecten van gebruik 'onderwaterdrains' op veengrond = Hydrological and agricultural effects of the use of submerged drains on peatsoil [Boek]
  Hoving, I.E. \ André, G. \ Akker, J.J.H. van den \ Pleijter, M. \ 2008
  Tijdens de droge zomer van 2003 hebben we op Praktijkcentrum Zegveld het initiatief genomen om onderwaterdrains toe te passen ter verbetering van de landbouwkundige productieomstandigheden en ter vermindering van de maaivelddaling door veenafbraak. D ...
  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : achtergrondstudie: effecten van aanvullende maatregelen [Boek]
  Boekel, E.M.P.M. van \ Bakel, P.J.T. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Chardon, W.J. \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ 2009
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Water kent geen grenzen : samen werken aan agrarisch waterbeheer [Brochure]
  Clevering, O. \ Oppedijk van Veen, J. \ Buck, A. de \ Hoving, I. \ 2008
  Omdat de oplossingen voor de wateropgaven het individuele bedrijf vaak overstijgen, zijn er maatregelen op gebiedsniveau noodzakelijk. Die maatregelen moeten recht doen aan de verschillende (waterafhankelijke) functies in een gebied, waarvan naast la ...
  help
  Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard [Boek]
  Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Hoving, I.E. \ Meerkerk, B. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgew ...
  help
  Purifying manure effluents with duckweed [Boek]
  Timmerman, M. \ Hoving, I.E. \ 2016
  Het doel van de studie was het uitvoeren van een korte literatuurinventarisatie over het zuiveren van mesteffluenten met behulp van eendenkroos, waarbij gekeken is naar kroossoorten, teelt, oogstmethode, gebruik en valorisatie van eendenkroos. De res ...
  help
  Meer dan rookworst! : e-learning : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hoving, R. \ 2014
  Waterschap Reest en Wieden vindt de inzetbaarheid van medewerkers erg belangrijk. Daarbij hoort ook de mogelijkheid tot ontwikkeling. Daarom is gestart met e-learning via de Hema-academie. Via een online leerportaal biedt dit waterschap zijn medewerk ...
  help
  Cruquius' aanpak van het Goereese Gat : de casus van de verzanding van het Goereese Gat en de veiligheid van Goeree getoetst tijdens de achttiende eeuw \ Tijdschrift voor waterstaatsgeschiedenis / [uitg. van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis] [Artikel]
  Hoving, J. \ Kraker, A.M.J. de \ 2013
  De hoofdtoegang tot Hollandse handelssteden via het Goereese Gat werd door verzanding bedreigd. De discussie hierover is aan het begin van de achttiende eeuw ontstaan en heeft zo'n 130 jaar geduurd. Aan de basis van die discussie lag het rapport van ...
  help
  Monitoring van de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit op het melkveebedrijf Spruit 2004-2006 [Boek]
  Vos, J.A. de \ Knotters, M. \ Hoving, I.E. \ Kleef, J. van \ 2008
  De grond- en oppervlaktewaterkwaliteit is gemonitord op het melkveebedrijf Spruit, op en rond percelen waar experimenten met bovengronds uitrijden van mest plaatsvonden, met als doel om vast te stellen of milieunormen voor grond- en oppervlaktewaterk ...
  help
  Waterpas nat- en droogteschadeberekeningen ten behoeve van landbouwkundige doelrealisatie : plan van aanpak [Boek]
  Vos, J.A. de \ Bakel, P.J.T. van \ Hoving, I.E. \ 2008
  We beschrijven in een concreet stappenplan hoe dit instrumentarium gebruikt kan worden bij het ontwikkelen van een watergebiedsplan in het veenweidegebied door een waterschap. In deze methodiek wordt gebruik gemaakt van GIS bestanden om voor het gebi ...
  help
  Effect onderwaterdrainage op bodemkwaliteit veenweiden \ V-focus : vakblad voor adviseurs in de dierlijke sector [Artikel]
  Deru, J. \ Lenssinck, F. \ Hoving, I. \ Akker, J. van den \ Bloem, J. \ Eekeren, N. van \ 2014
  Veenweidegebieden hebben te maken met bodemdaling en uitstoot van broeikasgassen als gevolg van veenoxidatie. Dit proces wordt versterkt door aerobe omstandigheden in de bodem bij lage slootwater- en grondwaterpeilen, vooral in de zomer. Het gebruik ...
  help
  Hydrologische en landbouwkundige effecten toepassing onderwaterdrains in polder Zeevang : vervolgonderzoek gericht op de toepassing van een zomer- en winterpeil [Boek]
  Hoving, I. \ Massop, H. \ Houwelingen, K. van \ Akker, J.J.H. van den \ Kollen, J. \ 2015
  In polder Zeevang is een veldonderzoek uitgevoerd naar de toepassing van onderwaterdrains op veengrond bij drie slootpeilregimes. De drains verlaagden de variatie in grondwaterstanden significant. Dit betekent dat het grondwaterstandverloop vlakker w ...
  help
  Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
  Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
  help
  BedrijfsWaterWijzer : versie 2018.01 [Boek]
  Verloop, Koos \ Noij, Gert-Jan \ Hoving, Idse \ Haan, Michel de \ 2018
  Dit rapport beschrijft de opzet en actuele (1-1-2018, versie 2018.01) inhoud van de BedrijfsWaterWijzer (BWW). De BWW is bedoeld om het waterbeheer op melkveebedrijven te verbeteren, om zo, samen met waterschappen te werken aan doelen van de overheid ...
  help
  Gevolgen van verminderde drooglegging voor melkveebedrijven in de Krimpenerwaard : verbeterde berekeningen voor 10 weerjaren [Boek]
  Hoving, I.E. \ Vos, J.A. de \ 2007
  In opdracht van de Werkgroep FES Westelijke Veenweiden is het effect berekend van verschillende oppervlaktewaterpeilen op het technische en economische bedrijfsresultaat van een melkveebedrijf van 50 hectare in de Krimpenerwaard voor een reeks van 10 ...
  help
  Effluentzuivering met eendenkroos = Effluent polishing with duck weed [Boek]
  Hoving, I.E. \ Holshof, G.J. \ Timmerman, M. \ 2012
  Eendenkroos is bruikbaar voor de zuivering van afvalwater. Bij een eiwitgehalte van 30% in de droge stof heeft het perspectief als veevoer. Inkuilen en drogen vergroten de toepassingsmogelijkheden. Daarbij lijkt eiwitisolatie uit kroos winstgevend bi ...
  help
  Eendenkroos: van afval tot veevoer = Duckweed from waste to animal feed [Boek]
  Holshof, G. \ Hoving, I.E. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2009
  Kroosdekken op sloten en vaarten zijn ongewenst voor de waterkwaliteit. Door kroos frequent te verwijderen wordt de waterkwaliteit sterk verbeterd, maar dit brengt voor waterschappen hoge kosten met zich mee. Kroos is geschikt als eiwitrijk veevoer e ...
  help
  Effecten flexibel peilbeheer Vlietpolder op hydrologie en melkveehouderij : berekeningen met Waterpas voor tien weerjaren [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Hoving, I.E. \ Wesseling, J. \ Oostindie, K. \ Akker, J.J.H. van den \ 2009
  Het Waterpasinstrumentarium kan goed worden gebruikt voor het berekenen van de economische gevolgen voor melkveebedrijven van veranderd waterbeheer. Waterpasberekeningen op de bedrijfsschaal maken de uitkomsten inzichtelijk (‘transparant’) voor boere ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.