Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Grondwaterkwaliteit in de agrarische enclave Uddel-Elspeet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jansen, P. \ Hoogveld, S. \ 2007
  De Staverdense beek vormt de spil in het bekenstelsel van de agrarische enclave Uddel-Elspeet. Door de bijzondere geohydrologische opbouw functioneert de hydrologie er onafhankelijk van het omringende Veluwesysteem. Vanwege de relatief korte verblijf ...
  help
  Membraanfiltratie van effluent op praktijkschaal \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Jansen, A. \ Broek, W. van den \ 2007
  Eén van de technieken om effluent op te werken tot een hoger water kwaliteit is membraanfiltratie. Afhankelijk van de te scheiden componenten zijn vier type membraanprocessen te onderscheiden: microfiltratie (MF), ultrafiltratie (UF), nanofiltratie ( ...
  help
  Kunstmatig neuraal netwerk ingezet voor ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knoben, R. \ Evers, N. \ Jansen, J. \ Ligtvoet, W. \ 2008
  Speciaal voor de ex ante evaluatie KRW is door Royal Haskoning een nieuw ecologisch kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt om de ecologische effecten van de geplande KRW-maatregelen voor de regionale wateren te voorspellen. Varianten van m ...
  help
  Lokale gebiedskennis cruciaal voor duurzaam stedelijk waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Enquête Stedelijk Waterbeheer
  Graaf, R. de \ Jansen, S. \ Dahm, R. \ Icke, J. \ 2009
  De transitie van traditioneel stedelijk waterbeheer naar duurzaam stedelijk waterbeheer leidt tot nieuwe rollen voor alle betrokkenen. Hoewel stedelijk waterbeheer een steeds belangrijkere plaats inneemt in het waterbeleid, is op landelijke schaal ni ...
  help
  Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een ‘compleet’ nat zandlandschap \ De levende natuur [Artikel]
  Duinen, G.J. van \ Brouwer, E. \ Jansen, A.J.M. \ Roelofs, J.G.M. \ Schouten, M.G.C. \ 2009
  Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtige tot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring, vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes, vochtige schraallan ...
  help
  Onderscheid tussen de driehoeksmossel en de quaggamossel = Distinction between zebra mussels and quagga mussels \ Spirula [Artikel]
  Vaate, A. bij de \ Jansen, E.A. \ 2007
  Met de eerste vondst van de quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland werd plotseling de vraag actueel hoe deze soort te onderscheiden van de driehoeksmossel (D. polymorpha). Zo op het eerste gezicht lijken beide soorten nogal op el ...
  help
  Receptivity to transformative change in the Dutch urban water management sector \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Graaf, R.E. de \ Dahm, R.J. \ Icke, J. \ Goetgeluk, R.W. \ Jansen, S.J.T. \ Ven, F.H.M. van de \ 2009
  This paper evaluates the receptivity of professionals to transformative change in urban water management. Currently, there are a few international examples of research on professional perceptions in urban water management. The aim of this study is to ...
  help
  Evaluatie watertoets provincie Limburg [Boek]
  Roelofsma, K. \ Jansen, P.J. \ 2006
  In 2003 stelde de provincie Limburg de notitie “Plaats voor Water; implementatie van de watertoets in Limburg” op. Hierin is aangekondigd dat na 2 jaar implementatie een evaluatie plaats zal vinden. Royal Haskoning voerde in opdracht van de provincie ...
  help
  Knelpuntenbeoordelingsmethode waterkwaliteitsspoor overstorten : naar een algemeen geldende en overal toepasbare methode voor prioriteitstelling voor de aanpak van riooloverstorten [Boek]
  Jansen, E.J. \ Bosch, L. van den \ 2010
  De Commissie Stedelijk Waterbeheer van de STOWA formuleerde de onderzoeksvraag: "Ontwikkel een eenvoudige methode voor invulling van het smalle waterkwaliteitsspoor, waarmee riooloverstortlocaties kunnen worden geprioriteerd en tevens de kansrijkheid ...
  help
  Fysisch-chemische samenstelling van oppervlakte- en grondwater in het Noorden des lands : een studie in het kader van het Integraal structuurplan Noorden des lands [Boek]
  Bots, W.C.P.M. \ Jansen, P.C. \ Noordewier, G.J. \ 1978
  help
  Onderzoek naar de relatie vegetatie-waterhuishouding in het komgrondenreservaat Tielerwaard-west - Deelrapport 1: Beschrijving van het gebied en onderzoeksopzet [Boek]
  Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1979
  Onderzoek naar de relatie vegetatie-waterhuishouding in het komgrondenreservaat Tielerwaard-west
  help
  Principles of river engineering : the non-tidal alluvial river [Boek]
  Jansen, P.P. \ Bendegom, L. van \ Berg, J. van den \ 1979
  help
  De dichtheid van het grondwater in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
  Jansen, J.W. \ 1980
  help
  Het Henschotermeer te Woudenberg [Boek]
  Jansen, J.W.A. \ Moerzer Bruyns, M.F. \ [ca. 1967]
  help
  Eigenschappen van het water in Zuid-Limburg [Boek]
  Jansen, P. \ 1964
  help
  Redoxpotentialen en calcium in relatie tot de stikstof- en fosfaathuishouding van de schraalgraslandjes in het CRM reservaat Groot Zandbrink [Boek]
  Kemmers, R.H. \ Jansen, P.C. \ 1982
  Onderzoek in het CRM reservaat Groot-Zandbrink naar de relatie tussen het grondwaterregime en een aantal plantengemeenschappen leverde een aantal vervolgvragen op. Vooral de chemische samenstelling van het grondwater lijkt van invloed te zijn op bode ...
  help
  De kwaliteit van oppervlaktewater in het zuidelijke Peelgebied in de periode oktober 1981 - oktober 1982 [Boek]
  Jansen, P.C. \ 1982
  Het onderzoek naar de waterkwaliteit van de oppervlaktewateren vormt een onderdeel van de bestudering van het natuurlijk milieu in het Zuidelijk Peelgebied. Door van een aantal verschillende typen oppervlaktewateren de waterkwaliteit te bepalen en on ...
  help
  Relaties tussen hydrologische parameters en enkele vegetatietypen van het C.R.M. reservaat "Groot Zandbrink" [Boek]
  Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1980
  In deze nota wordt naast de ontstaanswijze van de streek en in het bijzonder van het reservaat, verslag gedaan van onderzoek naar de bodemeigenschappen en de hydrologie van het gebied, Hierbij worden relaties gelegd met voorkomende vegetatietypen.
  help
  Aanvullingen betreffende de hydrologie van het CRM-reservaat "Groot-Zandbrink" (vervolg op nota 1180) [Boek]
  Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1982
  help
  Grondwateronttrekking ten behoeve van industrie, landbouw en drinkwatervoorziening in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
  Jansen, J.W. \ Wijnsma, M. \ 1981
  In deze nota worden de mate van onttrekkingen alsmede het gehalte aan chloride, stikstof en fosfaat en de diepte waaruit wordt gepompt, weergegeven in tabellen en kaarten.
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.