Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Rwzi Apeldoorn verwarmt straks 2500 woningen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schans, R. van der \ Jong, K. de \ 2007
  De nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt een voor Nederland unieke energievoorziening. Waterschap Veluwe levert het overschot aan warmte van haar biogasmotoren aan Essent. Het warmtebedrijf van Essent legt een transportleiding aan naar Zuidbroe ...
  help
  Nieuwe ontwikkelingen bij verwerking slib [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Jong, K. de \ 2007
  Op onze overvolle wegen rijden ook tankauto’s met slib. Eigenlijk vervoeren ze hoofdzakelijk water. Dat kan slimmer. In de keten van slibverwerking kan het transport drastisch worden gereduceerd. Dat levert een verbetering van de luchtkwaliteit in Ne ...
  help
  New Orleans wapent zich met robuuster dijkontwerp \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Ledden, M. van \ Jong, W. de \ Westerink, J. \ 2007
  Ingenieursbureau Royal Haskoning geeft advies bij de toepassing van geavanceerde rekenmodellen om de hoogte van de waterstanden vast te stellen voor een dijkontwerp met veiligheidsniveau van 1/100 per jaar
  help
  Meer groene stroom op rioolwaterzuiveringen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Jong, A. de \ Coenen, J. \ Jong, K. de \ 2007
  Uit o.a. een studie van de STOWA en een recente workshop met waterschappen is gebleken dat er nog veel kansen voor productie van duurzame energie onbenut blijven. In de afgelopen jaren hebben waterschappen een sterke focus gekregen op milieuprestatie ...
  help
  Historische techniek IV. Steenglooiingen \ Techniek en practijk [Artikel]
  Jong, D.L. de \ 1937
  Historische achtergronden vanaf circa 1550 betreffende het gebruik van natuursteen (o.a. Vilvoordse steen en Noorse steen) voor verdedigingswerken van zee- en rivieroevers in de vorm van glooiingen.
  help
  Richtlijnen voor het uitzetten van vissen : een afwegingskader voor het uitzetten van vissen, in het bijzonder karpers, in wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden [Boek]
  Jong, T. de \ 2008
  Gezien de mogelijk optredende nadelige effecten van karperuitzettingen op het ecosysteem heeft het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, als waterbeheerder, gemeend visuitzettingen aan regels te moeten binden. Deze regels zijn opgesteld aan de ha ...
  help
  Kwelders en schorren in de Kaderrichtlijn Water; ontwikkeling van potentiële referenties en van potentiële goede ecologische toestanden [Boek]
  Dijkema, K.S. \ Jong, D.J. de \ Vreeken-Buijs, M.J. \ Duin, W.E. van \ 2005
  Ten behoeve van maatlatontwikkeling worden in dit document twee parameters ontwikkeld voor de Nederlandse kwelders. En wel: een areaal-referentie (deze studie gaat uit van historische referenties over bedijkingen; soms is het huidige areaal als refer ...
  help
  Vogelwijk Den Haag: duurzaam afkoppelen en infiltreren : het effect op de grondwaterstanden grondig onderzocht met een tienjarige regenreeks \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Oude Luttikhuis, E.H.J. \ Jong, D.A. de \ 2010
  Het infiltreren van regenwater in de bodem is een mooie manier om het regenwater niet via het oppervlaktewater af te voeren. Echter, wat is het effect van het infiltreren van regenwater in de bodem op eventuele grondwateroverlast? Om het effect van h ...
  help
  Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
  Jong, H. de \ 2010
  Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
  help
  SWASH Manual 4.2 : user’s guide version 4 [Boek]
  Fait, G. \ Berg, F. van den \ Adriaanse, P.I. \ Jong, A. de \ Roller, J.A. te \ Beltman, W.H.J. \ 2013
  SWASH (Surface WAter Scenarios Help) assists the user in calculating pesticide exposure concentration in the EU FOCUS surface water scenarios. It is part of the exposure calculation procedure, being part of the obligatory evaluation procedure to plac ...
  help
  De Oosterschelde en de zorg voor het milieu [Boek]
  Saeijs, H.L.F. \ Jong, A. de \ 1981
  help
  Invloed van kwel en neerslag op de vegetatie van natte schraalgraslanden en trilvenen in de Blauwe Hel bij Veenendaal [Studentenverslag]
  Jong, C. de \ Streefkerk, A. \ 1993
  help
  De Berkel beschouwd : uitgegeven ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van het Waterschap van de Berkel [Boek]
  Jong, P.J. de \ 1982
  In kort bestek de geschiedenis van honderd jaar waterschapszorg in de Achterhoek
  help
  Opzet en resultaten van het Waddenhuisberaad [Boek]
  Sas, Hein \ Bazelmans, Jos \ Lindeboom, Han \ Oegema, Tammo \ Jong, Martijn de \ Nackenhorst, Kim \ 2016
  Het beraad heeft tot doel om de menselijke activiteiten die invloed hebben op het ecosysteem van de Waddenzee van een relatieve rangorde (‘ranking’) in twee domeinen te voorzien: 1. De invloed van deze activiteiten op het ecosysteem van de Waddenzee. ...
  help
  Werkgroep Poldervissen & RAVON : onderzoek in de haarvaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Ottburg, F. \ Jong, T. de \ Kranenbarg, J. \ 2006
  De interesse voor vis neemt, zowel ecologisch als beleidsmatig, langzaam maar zeker toe. Opvallend was dat de meeste interesse uitgaat naar vissen in beken, rivieren, plassen en meren. Aandacht voor 'poldervissen' was er niet of nauwelijks. Vreemd, w ...
  help
  Is het Huis van Thorbecke tegen water bestand? \ Openbaar bestuur [Artikel]
  Jong, P. de \ Petrus, P. \ 2004
  Visie vanuit de Raad voor het Openbaar Bestuur en de VROM-Raad op het tot stand komen van het nationaal bestuursakkoord water
  help
  Civil engineering of a wet land \ Landscape ecology in the Dutch context : nature, town and infrastructure [Hoofdstuk uit boek]
  Bruin, D. de \ Jong, T.M. de \ 2007
  De Bruin en De Jong give an overview of the Dutch ‘Waterstaat’. How does this system of controlled rivers, polders, coastal protection, management and policy work? De Bruin is well-known for his contribution to the ‘Plan Ooievaar’ combining many spec ...
  help
  Watersysteemrapportage 2014 : toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater [Boek]
  Jong, J. de \ Lucas, M. \ Niewold, H. \ Tanis, H. \ Bruine, A. de \ Willems, M. \ 2014
  Een actueel beeld van de toestand en trends in kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het beheergebied van Waterschap Rivierenland. In hoeverre wordt voldaan aan doelstellingen voor waterkwaliteit, peilbeheer en ecologie. Wat zijn trends ...
  help
  Jacquelinge Cramer : "Alleen samen kun je echt vernieuwen" [thema innovatie] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Jong, J. de \ 2013
  "Duurzame innovaties komen niet van de grond als we gebruikers niet betrekken. We moeten de partijen die veranderingen tot stand kunnen brengen dicht bij de mensen houden." Aan het woord is voormalig minister Jacqueline Cramer, tegenwoordig directeur ...
  help
  Water in de stad : gescheiden waterstromen : behandelingstechnieken [Boek]
  Geldof, G. D.. \ Jong, S. P.. \ Braal, A. J. de \ Marsman, E. H.. \ Laan, J. van der \ Kruseman, I. E. L.. \ 1997
  In deze bundel wordt een overzicht gegeven van de verschillende technieken die beschikbaar zijn voor de behandeling van de verschillende waterstromen in de stad zoals: drinkwaterwaterbesparing; bronmaatregelen; inzamel- en transporttechnieken; afkopp ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.