Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Zelfsturing door monitoring in de noordelijke Friese wouden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knotters, M. \ Vos, B. de \ Sonneveld, M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ 2007
  'Wij willen graag op resultaten worden beoordeeld' moeten de leden van de vereniging 'Noardlike Fryske Wâlden' eensgezind hebben gezegd, maar dan in het Fries. Dit nam niet weg dat de boodschap goed overkwam in Leeuwarden, Den Haag en Wageningen. Een ...
  help
  Gebruikersinstructie voor de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren (EKO 4.7) [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
  In dit rapport wordt uitleg gegeven over het gebruik van het programma Ecologische Karakterisering Oppervlaktewateren (EKO). Dit kader, een netwerk van cenotypen, is gebaseerd op de samenstelling van de macrofaunagemeenschap en abiotische toestandsva ...
  help
  Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
  Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
  Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
  help
  Watervogels en zwemwaterkwaliteit : hoe kan het beter? \ H2O online [Artikel]
  Lange, H.J. de \ Lammertsma, D.R. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Haan, M. de \ 2013
  Veel zwemplassen zijn vervuild met bacteriën uit uitwerpselen. Mogelijke bronnen zijn mensen, honden, paarden en watervogels. De herkomst van fecale bacteriën is echter nog niet traceerbaar. Om toch vast te stellen of vogelpoep belangrijk is voor de ...
  help
  KRW quickscan macrofauna 'overige wateren' \ H2O online [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Gylstra, R. \ Verdonschot, R.C.M. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Momenteel vindt landelijk een discussie plaats over de invulling van de ecologische doelen van de ‘overige wateren’. In dit kader zou het mooi zijn om voor monitoring en beoordeling van de ‘overige wateren’ aan te sluiten bij de al bestaande KRW-syst ...
  help
  Evaluatie monitoring Deurnese Peel en Mariapeel : kwantificering van effecten van maatregelen en advies over het monitoringplan [Boek]
  Knotters, M. \ Delft, S.P.J. van \ Keizer-Vlek, H.E. \ Jansen, P.C. \ Asmuth, J.R. von \ Sival, F.P. \ Klooster, C.E. van 't \ 2008
  In de Deurnese Peel en Mariapeel vinden maatregelen plaats om de natuur te herstellen. Monitoring van grondwater- en oppervlaktewaterstanden, chemische en ecologische waterkwaliteit en vegetatie vindt plaats om de effecten van de herstelmaatregelen v ...
  help
  Abiotische randvoorwaarden - Dl. 1: Permanente bronnen [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
  Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de Goede Ecologische Toestand van het KRW type ‘Permanente bronnen’ (R2). Meetgegevens van de 10 ‘best beschikbare’ locaties van type 'Permanente ...
  help
  Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren - Dl. 1: Gebufferde laagveensloten [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
  Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van ‘Gebufferde laagveensloten’. Meetgegevens van de 11 ‘best beschikbare’ locaties zijn voor dit doel geana ...
  help
  Bedreigt winning van schaliegas kwaliteit van oppervlaktewater? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe s ...
  help
  Verkenning van de mogelijkheid om waterplanten in te zetten als natuurlijke stuwen [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2015
  Waterplanten vormen een essentieel onderdeel van laaglandbeken. Naast hun ecologische functie hebben ze een significante impact op de geomorfologie, waterkwaliteit en waterkwantiteit van laaglandbeken. In Nederland heeft historisch gezien de nadruk a ...
  help
  Water zuiveren met drijvende planten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Verdonschot, R.C.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
  Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
  help
  Floatlands veelbelovend als waterzuiveraar in stadswateren \ H2O online [Artikel]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Dekkers, T.B.M. \ 2013
  Drijvende moerassystemen met helofyten, ook wel floating treatment wetlands of floatlands genoemd, worden in Nederland uitsluitend toegepast om natuurbeleving te stimuleren en de biodiversiteit van het oppervlaktewater te vergroten. Floatlands zijn e ...
  help
  De effecten van schaliegaswinning op aquatische systemen \ H2O online [Artikel]
  Verdonschot, R.C.M. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2013
  Sinds de winning van schaliegas in Nederland ter sprake is gekomen, heeft dit tot veel discussie geleid. Eén van de redenen hiervoor is dat er mogelijk negatieve effecten op het grond- en oppervlaktewater optreden. In dit artikel beschrijven we hoe s ...
  help
  Watermaatregelen in Natura 2000-gebieden : rapportage over synergie van watermaatregelen in Natura 2000-gebieden en KRW-waterlichamen [Boek]
  Sanders, M.E. \ Keizer-Vlek, H.E. \ Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ 2012
  Informatie over de uitvoering van watermaatregelen in Natura 2000-gebieden geeft inzicht in de vorderingen van het beleid en geeft aan of bijsturing van de beleidsmaatregelen gewenst is voor het bereiken van de natuurdoelen. Echter watermaatregelen w ...
  help
  Notitie 'Natuurambitie in de praktijk' : stand van natuurdoelen in het Markermeer en gevolgen van de ontwikkeling van de Marker Wadden [Boek]
  Riel, Mariëlle C. van \ Leopold, Mardik F. \ Keizer-Vlek, Hanneke E. \ 2017
  Voor het ministerie van Economische Zaken (EZ) is het van belang te weten in welke mate de aanleg van de Marker Wadden aansluit op de Natura 2000-doelen in aanvulling op het onderzoek in het kader van de Nb-wetvergunning, de aanleg van de Marker Wadd ...
  help
  Monitoring van aquatische natuur: KRW-monitoring voor natuurdoelen in De Wieden [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Goedhart, P.W. \ 2009
  Het doel van deze studie is: (1) vaststellen of aan de hand van gegevens verzameld door waterbeheerders voor KRW-doeleinden uitspraken kunnen worden gedaan over de aanwezigheid van individuele typische soorten (Habitatrichtlijn), doelsoorten (Handboe ...
  help
  De invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit [Boek]
  Lange, H.J. de \ Lammertsma, D.R. \ Keizer-Vlek, H. \ 2013
  Dit rapport beschrijft de invloed van watervogels op de bacteriologische zwemwaterkwaliteit van 20 zwemplassen. Hiervoor is in de 20 zwemplassen veldonderzoek verricht naar relaties tussen aantallen en soorten watervogels, waterplanten, helderheid en ...
  help
  Abiotische randvoorwaarden - Dl. 3: Matig grote, ondiepe laagveenplassen [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Lange, H.J. de \ Verdonschot, P.F.M. \ 2010
  Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij de (Zeer) Goede Ecologische Toestand ((Z)GET) van het KRW type M27 ‘Matig grote, ondiepe laagveenplassen’. Meetgegevens van de twaalf ‘best besch ...
  help
  Effecten van grondwatertoevoer op oppervlaktewater : onderzoek naar watertemperatuur, waterkwaliteit en diatomeeën [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Hoorn, M.W. van den \ Sinkeldam, J.A. \ 2009
  De opzet van deze studie is om vragen vanuit de praktijk over de relatie tussen grond- en oppervlaktewater in de toekomst beter te kunnen beantwoorden. Om dergelijke vragen beter te kunnen beantwoorden is in eerste instantie inzicht nodig in de hoeve ...
  help
  Abiotische randvoorwaarden en natuurdoelen in kunstmatige wateren - Dl. 2: Ondiepe laagveenplassen [Boek]
  Keizer-Vlek, H.E. \ Didderen, K. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2008
  Het doel van deze studie is het gekwantificeerd invullen van de abiotische randvoorwaarden behorende bij het Goed Ecologisch Potentieel (GEP) van het KRW type M25 ‘Ondiepe laagveenplassen’. Meetgegevens van de 10 'best beschikbare' locaties van KRW t ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.