Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de intrek van de (glas)aal bij het sluizencomplex Nijkerk [Boek]
  Klinge, M. \ Semmekrot, S. \ 1993
  Bij de beroepsvissers van het Wolderwijd - Nuldernauw bestaat reeds geruime tijd het vermoeden dat de intrek van (glas)aal vanuit het Nijkerkernauw (dat in open verbinding staat met het Eem Gooimeer) naar het Wolderwijd-Nuldernauw wordt belemmerd doo ...
  help
  STOWA-project 442.460: "watersystemen en afnemende eutrofiëring" : resultaten definitiefase [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Het voorliggende rapport is het resultaat van de definitiefase van het STOWA-project 442.460: "Watersystemen en afnemende eutrofiëring". Deze definitiefase is doorlopen nadat een aantal leden van de beoogde STOWAbegeleidingscommissie commentaar had g ...
  help
  0-beschrijving en meetadvies vismigratie ten behoeve van extra spuisluizen in de Afsluitdijk [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  Rijkswaterstaat heeft de aanleg van een nieuw spuicomplex in de Afsluitdijk voorzien om op termijn voldoende afvoercapaciteit te kunnen garanderen. Om een inschatting te kunnen maken van het effect dat het nieuwe spuicomplex op de visbewegingen zal h ...
  help
  Aangedragen suggesties voor aanpak van het probleem met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in het recreatiegebied Emmen-Zuid [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2005
  Gedurende en na uitvoering van het onderzoek naar de problemen met de waterkwaliteit en de slijmalg Gonyostomum semen in recreatiegebied Emmen-Zuid, zijn er vanuit diverse personen en instanties suggesties aangedragen om deze problemen aan te pakken ...
  help
  Visstandbeheerplan IJsselmeer en Markermeer : stand van zaken 2008 [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
  In twee rondes is in 2005 en 2006 opnieuw budget beschikbaar gesteld voor sanering van de IJsselmeervisserij. Het doel van de subsidieregeling was het terugbrengen van de visserijcapaciteit met 50 % door het uitkopen van het meest schadelijke vistuig ...
  help
  Monitoring van stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal Katwijk [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  In oktober en november 2006 is de stroomafwaarts gerichte migratie van vis bij gemaal Katwijk onderzocht. Het aanbod aan vis aan de boezemzijde van het gemaal is onderzocht met behulp van fuiken, terwijl het visbestand dat het gemaal passeerde werd o ...
  help
  Beschrijving van de visstand in een vijftal wateren gelegen op Zuid-Beveland [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ Iedema, A. \
  Het vijftal Zeeuwse wateren de Bathse spuiboezem, de Vinkenisse Kreek, de Westeindse Weel en de Zwaakse Weel valt onder het beheer van het Waterschap Noord- en Zuid-Beveland. Witteveen+Bos Raadgevende Ingenieurs is door het Waterschap verzocht in dez ...
  help
  Uitwerking van kansen voor vismigratie bij gemaal Verdoold [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2008
  Gemaal Verdoold bemaalt het noordoostelijk gedeelte van de Krimpenerwaard. Het gemaal vormt één van de hoofdgemalen van de Krimpe. Anno 2008 is het gemaal dringend aan renovatie toe omdat het bestaande gemaal zich in slechte technische staat bevindt ...
  help
  Uitvoeringsplan Uddelermeer [Boek]
  Klinge, M. \ Witjes, T.G.J. \ 2004
  Het Uddelermeer kent een slechte waterkwaliteit, met name veroorzaakt door een hoge trofiegraad. Het Uddelermeer voldoet hierdoor regelmatig niet aan de zwemwaterkwaliteit, waarop een zwemverbod moet worden ingesteld. In opdracht van Waterschap Veluw ...
  help
  Kosteneffectieve oplossingen voor vismigratieproblemen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Website van bedrijf FishFlow Innovations
  Klinge, M. \ Kruitwagen, G. \ Manshanden, G. \ 2006
  Stuwen, dammen, gemalen en waterkrachtcentrales maken het voor veel vissen onmogelijk om vrij te migreren tussen paai-, leef- en opgroeigebieden. Tot nu toe leek het volledig oplossen van migratieproblemen van zowel stroomopwaarts als -afwaarts migre ...
  help
  Visintrek bij de boezemgemalen Westland en Zaaijer [Boek]
  Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
  In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland In het kader van een haalbaarheidsonderzoek naar de realisatie van vismigratie bij de gemalen Westland en Zaaijer heeft het hoogheemraadschap onder ...
  help
  Discussiestuk ecologische effectbeschrijving afvoervarianten [Boek]
  Klinge, M. \ 1996
  De belangrijkste taak van de aspectgroep WHE is het beschrijven van de milieu-effecten van afvoer van het membraanconcentraat. In het voorliggende discussiestuk wordt een voorstel gedaan voor de wijze waarop de effecten van afvoer van het membraancon ...
  help
  Project 4e spaarbekken : effect natuurvriendelijke oevers op dijkconstructie en waterkwaliteit spaarbekken Jannezand [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1995
  Een mogelijke situering van het 4de spaarbekken op de locatie Het Jannezand leidt ertoe dat het ontwerpconcept waarschijnlijk in belangrijke mate zal afwijken van die voor de huidige bekkens en de Zuiderklip. Waar voor de Zuiderklip al ontwerpkeuzen ...
  help
  Onderzoek waterkwaliteit strandbad Winterswijk : oorzaken en oplossingen [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 2000
  ln het Strandbad Winterswijk komt periodiek in de zomer overmatige algenbloei voor, waardoor het doorzicht niet voldoet aan de norm. Stichting Zwembaden Winterswijk heeft aan Witteveen+ Bos opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de waterkwa ...
  help
  Visstandbeheersplan het Groote Gat [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Het Groote Gat is een geïsoleerd kreekgedeelte gelegen in de Hoekse Waard ten zuiden van Zwartsluisje met een oppervlak van 5 hectare. Enkele decennia geleden bezat het Groote Gat een gevarieerd ecosysteem met veel waterplanten en moerasvogels. Op di ...
  help
  Kosten en baten van actief visstandbeheer : achtergrondrapport Ex-ante evaluatie KRW [Boek]
  Klinge, M. \ Milieu en Natuur Planbureau (MNP) \ 2008
  De rapportage geeft aan onder welke condities actief visstandbeheer effectief kan zijn voor de verbetering van de ecologische waterkwaliteit. Kosten en baten van actief visstandbeheer zijn in beeld gebracht. Achtergrondrapport voor de ex ante evaluat ...
  help
  Onderzoek naar vismigratie via de schutsluis te Hagestein en de mogelijkheden om dit te verbeteren [Boek]
  Klinge, M. \ 1992
  Tussen mei en september 1992 is door Witteveen+Bos in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Gelderland een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van de schutsluis bij het stuwcomplex Hagestein als vispassage en de mogelijkheden om dit te verbeteren. ...
  help
  Keuze van KRW-doelen en maatregelen: het moet en kan beter! \ H2O online [Artikel]
  Twisk, W. \ Wal, B. van der \ Berg, M. van den \ Klinge, M. \ Nieuwkamer, R. \ 2015
  Verkenningen laten zien dat met het nu voorgenomen beleid de huidige KRW-doelen voor 2027 niet gehaald gaan worden. Bijstelling van doelen en/of maatregelen is daarom nodig. Om gezamenlijke, goed onderbouwde keuzes mogelijk te maken wordt voorgesteld ...
  help
  Onderzoek ten behoeve van het herstel en beheer van Nederlandse laagveenwateren : tussentijdse OBN-rapportage (Fase 2, eerste onderzoeksjaar) [Boek]
  Sarneel, J. \ Pires, M.D. \ Christianen, M. \ Geurts, J. \ Mulderij, G. \ Bakker, L. \ Schouwenaars, J. \ Klinge, M. \ Verhoeven, J. \ Verberk, W. \ Esselink, H. \ Ibelings, B. \ Donk, E. van \ Roelofs, J. \ Lamers, L. \ 2007
  help
  Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
  Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.