Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Anticiperen op extreme neerslag in de stad : wat betekent dat nu? \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Molen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2013
  Door de voorziene klimaatverandering en menselijke ingrepen in bebouwd gebied neemt de kans op schade en overlast als gevolg van extreme neerslag toe. Aangezien in die situaties het water gewoonweg niet meer in het riool past, is het voor gemeenten a ...
  help
  Extreme neerslag in de stad \ Stadswerk : tijdschrift voor ruimtelijke ordening en milieu [Artikel]
  Straatman, A. \ Kluck, J. \ Meulen, J. van der \ Dijk, E. van \ 2012
  Klimaatverandering en verstening zorgen steeds vaker voor schade en overlast. Het is voor gemeenten aan te raden om, naast de ondergrondse afvoercapaciteit, afvoer en berging op het maaiveld in beschouwing te nemen. Het onderzoeksprogramma ‘Anticiper ...
  help
  Foutieve aansluitingen opsporen met temperatuurmetingen [: thema infrastructuur] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boogaard, F. \ Kluck, J. \ Jong, J. de \ 2009
  Nederland is grootschalig aan het afkoppelen. Door hemelwater gescheiden af te voeren moet vervuiling van het oppervlaktewater door gemengde overstortingen afnemen en de belasting van rioolwaterzuiveringen met regenwater worden beperkt. De laatste ja ...
  help
  Energie in de waterketen in Leeuwarden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sukkar, R. \ Kluck, J. \ Blom, J. \ 2009
  De stedelijke waterketen is naast gebruiker tevens een bron van energie. De hoeveelheid energie die nodig is voor het laten functioneren van de waterketen (operationeel verbruik), is vele malen kleiner dan de potentiële energie die in de waterketen a ...
  help
  Studenten bedenken oplossingen voor extreme wateroverlast Rio de Janeiro \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Hogezand, R. van \ Kluck, J. \ 2010
  Enige weken geleden bezocht een groep studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Watermanagement en Architectuur/stedenbouw, en een aantal medewerkers, onder wie de lector 'Water in en om de stad', Rio de Janeiro in het kader van een worksh ...
  help
  Vuilemissie vanuit rioolstelsel en zuivering onder één noemer [thema: riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kluck, J. \ Flameling, T. \ Luijtelaar, H. van \ 2001
  Tauw heeft het T-STREAM model ontwikkeld zodat het mogelijk wordt emissies van rioolstelsel en zuivering naar het oppervlaktewater te vergelijken om integraal maatregelen tegen elkaar af te kunnen wegen
  help
  Langdurige samenwerking om het riool te kunnen verbeteren : gemeente Muiden en Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht [thema riolering] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kaats, M. \ Geerlings, G. \ Kluck, J. \ 2003
  In de komende tien jaar willen beide partijen de vuilemissies vanuit het rioolstelsel reduceren tot een niveau dat acceptabel is voor het lokale watermilieu door het integraal uitvoeren van het emissiespoor (basisinspanning) en het waterkwaliteitspoo ...
  help
  Toekomstmuziek in de waterketen? : synergievoordelen op drie punten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kluck, J. \ Uijterlinde, C. \ Veenstra, S. \ 2005
  Technische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen die van belang zijn voor de ontwikkeling van de waterketen, lijken steeds sneller te verlopen. Het rijksbeleid, onder meer verwoord in de Rijksvisie Waterketen uit 2003 en het IBO bekostiging ...
  help
  Floodfighting in Almere: onderzoeksresultaten hydraulisch functioneren wadi’s en doorlatende verharding \ H2O online [Artikel]
  Boogaard, F. \ Feringa, K. \ Hof, A. \ Kluck, J. \ 2016
  Veel waterschappen en gemeenten vragen zich af of de regenwatervoorzieningen die de laatste decennia op veel plaatsen zijn aangelegd, op lange termijn goed functioneren en of de implementatie kosteneffectief is. Onderzoek in Almere leert dat de infil ...
  help
  Nematoden als indicator voor de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Sollie, S. \ Kluck, J. \ Hooff, A. van \ Helder, J. \ 2012
  Het beoordelen van de waterkwaliteit is een lastige zaak. Vaak wordt de chemische kwaliteit bepaald, maar eigenlijk willen we weten welke effecten die heeft op de biologische kwaliteit. Veld- en microscopisch onderzoek aan biologische indicatoren is ...
  help
  Onderzoek naar de nauwkeurigheid van debietmetingen op basis van praktijkmetingen in leidingen \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Brauw, H.M. de \ Man, H. de \ Kluck, J. \ Boogaard, F.C. \ 2011
  Debietmetingen helpen inzicht te verkrijgen in het functioneren van de afvalwaterketen. Het meten van nauwkeurige betrouwbare debieten blijkt in de praktijk echter lastig. Dit artikel behandelt de resultaten van een onderzoek naar de nauwkeurigheid v ...
  help
  Verdiepen in warmer water: een modelstudie naar watertemperaturen en het effect van diepte \ H2O online [Artikel]
  Wilschut, L. \ Jacobs, C. \ Vrouwe, A. \ Heideveld, M. \ Kluck, J. \ 2018
  ‘s Zomers zullen steeds vaker langere periodes van hitte gaan optreden. Wat heeft dit voor effect op de lokale watertemperatuur? En heeft het zin om waterpartijen te verdiepen? Met de Cool Water Tool is geprobeerd modelmatig greep te krijgen op deze ...
  help
  Aanpak wateroverlast Egmond aan Zee [Boek]
  Kluck, J. \ 2007
  In augustus 2006 is het centrum van Egmond aan Zee na hevige neerslag twee keer onder water komen te staan. De gemeente wil maatregelen nemen om extreme wateroverlast te voorkomen. Dit rapport geeft een beschrijving van maatregelen om de kans op wate ...
  help
  De schaduw van zout strooien \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Velde, R. van der \ Reitsma, B. \ Kluck, J. \ 2010
  De winter van 2009 op 2010 was relatief streng. Wekenlang was het landschap wit en stil en werd geschaatst op natuurijs. Maar in de stad en op de weg gaf de winter overlast, die vakkundig bestreden werd door onze zoutstrooiers. Dat zout vormt het ond ...
  help
  Ontwerpmethoden bergbezinkvoorzieningen tegen het licht gehouden \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Kluck, J. \ 2001
  In Nederland zijn veel bergbezinkvoorzieningen aangelegd om te voldoen aan de basisinspanning en nog veel zullen worden aangelegd. Onderzoek heeft geleid tot methodes voor het doorrekenen en beoordelen van deze voorzieningen. Echter, zonder voldoende ...
  help
  Bezinkbaarheid verontreinigingen in slib bezinkvoorziening regenwater \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Kluck, J. \ Graaf, E. de \ Baars, E. \ 2008
  Voor het ontwerpen van bezinkvoorzieningen bij regenwaterlozingen is er onvoldoende inzicht in hoe snel de verontreinigingen bezinken. Voor dit inzicht is het slib uit de bezinkvoorziening in het Julianapark te Amsterdam uitgebreid geanalyseerd. Dit ...
  help
  Vergelijking modelconcepten voor bepaling water-op-straat : gevoeligheid voorspelling water-op-straat voor keuze modelconcept en parameterkeuze \ WT-afvalwater [Artikel]
  Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Kluck, J. \ Straatman, J.H.M. \ 2012
  Bij extreem hevige kortstondige neerslag kan de riolering het regenwater niet voldoende snel afvoeren en kan wateroverlast ontstaan. Door verharding van binnensteden, klimaatontwikkelingen en verandering van straatprofielen zal deze wateroverlast ste ...
  help
  Anticiperen op extreme neerslag \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Kluck, J. \ Dijk, E. van \ Meulen, J. van der \ Straatman, A. \ 2011
  Anticiperen op extreme regenval vraagt om een speciale aanpak. De sleutel ligt bij het in beeld brengen van kwetsbare gebieden in stedelijk gebied, keuzes maken over aan te pakken locaties en het gewenste beschermingsniveau. Maatregelen zullen vaak o ...
  help
  Waarom moeilijk doen als het samen kan? : optimalisatie waterketen Velsen voltooid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Hardeveld, R. van \ Baars van der Kraan, S. \ Frankena, O. \ Velzen, R. van \ Kluck, J. \ 2012
  In 2011 is de gemeente Velsen samen met Tauw gestart met het opstellen van een nieuw basis rioleringsplan (BRP) en een verbreed gemeentelijk rioleringsplan (vGRP). Tijdens het opstellen van het BRP bleek dat er goede kansen lagen voor optimalisatie v ...
  help
  Rioolemissievermindering door internationale innovatie? : eerste resultaten van compacte randvoorziening met screen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F. \ Kluck, J. \ 2010
  In Bergen in Noord Holland ligt sinds 2007 een compacte bergbezinkvoorziening bij het gemengde stelsel. Hierbij is een screen gebruikt waar in het buitenland veel ervaring mee is opgedaan, maar dat maar mondjesmaat in Nederland is toegepast. Met een ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.