Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Release of primary microplastics from consumer products to wastewater in the Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
  Wezel, A. van \ Caris, I. \ Kools, S.A.E. \ 2016
  The authors estimate the release of primary microplastics from consumer products-cosmetics and personal care products, cleaning agents, and paint and coatings-via sewage effluent as an expected relevant route to the marine environment. Total estimate ...
  help
  Ecotoxicological assessment of grey water treatment systems with Daphnia magna and Chironomus riparius \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Hernández Leal, L. \ Soeter, A.M. \ Kools, S.A.E. \ Kraak, M.H.S. \ Parsons, J.R. \ Temmink, H. \ Zeeman, G. \ Buisman, C.J.N. \ 2012
  In order to meet environmental quality criteria, grey water was treated in four different ways: 1) aerobic 2) anaerobic+aerobic 3) aerobic+activated carbon 4) aerobic+ozone. Since each treatment has its own specific advantages and disadvantages, the ...
  help
  Puurwaterfabriek: projectmatige uitdagingen [thema Puurwaterfabriek] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schouten, P. \ Teunis, P. \ Kools, R. \ 2010
  De realisatie van de puurwaterfabriek te Emmen van NieuWater BV vormde een grote uitdaging op verschillende terreinen. De gekozen techniek is nooit eerder op deze schaal in deze combinatie toegepast. De tijdsperiode vanaf het ondertekenen van het con ...
  help
  Revitalisatie van het pompstation Monster : strategische keuze voor DZH \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kools, R. \ Bruijn, F. de \ Kortleve, M. \ 2005
  Drinkwaterbedrijf Zuid-Holland (DZH) is één van de weinige drinkwaterbedrijven in Nederland met een verwachte toename in de prognose in de waterafzet. Reeds in 2007 wordt met de huidige infrastructuur een tekort in drinkwaterproductiecapaciteit voorz ...
  help
  Bezoek aan bijna grootste ultrafiltratiezuivering ter wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuijer, L. \ Kools, R. \ 2007
  Medewerkers van Vitens, PWN, Waterleiding Maatschappij Limburg en Witteveen+Bos die affiniteit hebben met de ultrafiltratietechniek, bezochten afgelopen november één van de grootste ultrafiltratiezuiveringen ter wereld en de grootste in Duitsland, na ...
  help
  Magnetic Resonance Imaging (MRI) contrastmiddelen in het aquatisch milieu \ H2O online [Artikel]
  Kools, S. \ Pieters, B. \ Roskam, G. \ Verheul, M. \ Stoks, P. \ 2014
  Nieuwe stoffen in de waterketen hebben het laatste decennium veel aandacht gekregen in de watersector. Recent is veel kennis verzameld over allerlei medicijnresten in het water. Over stoffen die worden gebruikt bij Magnetic Resonance Imaging (MRI) is ...
  help
  Naar een verantwoorde onderbouwing van ecologische risico's : betekenis van de maatschappelijke afweging voor de Triade methodiek \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Kools, S. \ Wagelmans, M.H.A.B. \ Kort, M.J. de \ 2013
  Het beoordelen van de ecologische risico's in de tweede stap van het Saneringscriterium (Sanscrit) is te grof. Ondanks de recent ontwikkelde Triade methodiek voor locatiespecifieke ecologische risicobeoordeling zijn bodembeheerders nog weinig voortva ...
  help
  Onderzoek naar gesloten bodemenergiesystemen : voordelen, gevolgen en risico's in kaart gebracht : dossier - (Water)bodembeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Boer, S.E. de \ Kools, S.A.E. \ Witte, H.J.L. \ 2013
  Nieuwe regelgeving (de AMvB Bodemenergie) en bijbehorende nieuwe gemeentelijke verantwoordelijkheden rondom gesloten bodemenergiesystemen resulteren in hernieuwde belangstelling voor de effecten van deze techniek. Hoe 'groen' is een gesloten bodemene ...
  help
  Zorg : zoeken naar oplossingen voor reductie van geneesmiddelen emissies uit zorginstellingen - Dl. C: Eindrapportage [Boek]
  Vergouwen, A.A. \ Pieters, B.J. \ Kools, S. \ 2011
  Om emissie van humane geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kunnen reduceren is het noodzakelijk de belangrijkste bronnen en routes van geneesmiddelen naar het oppervlaktewater te kennen. Geneesmiddelen komen vooral via urine maar ook via feces ...
  help
  Onderzoek zandfiltratie RWZI Steenwijk : onderzoek aan de verwijdering van metalen, geneesmiddelen en hormoonverstorende activiteit door zandfiltratie [Boek]
  Kools, S.A.E. \ Derksen, J.G.M. \ 2007
  De rioolwaterzuivering (rwzi) Steenwijk loost het effluent (indirect) in de Wieden en Weerribben. In het algemeen zijn rwzi’s goed ingericht voor het verwijderen van zuurstofbindende stoffen (CZV en BZV) en de nutriënten stikstof en fosfaat. Omdat he ...
  help
  Gecombineerd onderzoek, bioassays en chemie : verkenning geneesmiddelen en toxiciteit effluent RWZI'S [Boek]
  Kools, S.A.E. \ 2008
  In het voorjaar van 2006 is het netwerk ‘monitoring nieuwe stoffen’ opgericht voor en door waterschappen in samenwerking met STOWA. Dit netwerk is bedoeld om pro-actief kennis uit te wisselen en onderzoeksactiviteiten af te stemmen. De ‘nieuwe’ of ‘v ...
  help
  KRW- en E-PRTR-stoffen in influent en effluent van RWZI's : rapport en factsheets [Boek]
  Kort, T. de \ Kools, S. \ 2009
  Watson is een databestand van RWS Waterdienst met monitoringgegevens over afvalwater. In een gezamenlijk project hebben STOWA en de Waterdienst deze database aangevuld met monitoringgegevens van KRW- en E-PRTR-prioritaire stoffen (European Pollutant ...
  help
  Verg(h)ulde pillen : casestudie LUMC te Leiden [Boek]
  Kools, S.A.E. \ STOWA \ 2009
  In Nederland worden 12.000 verschillende geneesmiddelen met ongeveer 850 verschillende actieve stoffen gebruikt, waarbij het geneesmiddelengebruik per inwoner jaarlijks stijgt. Eenmaal in het oppervlaktewater valt niet uit te sluiten dat deze stoffen ...
  help
  Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
  Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
  De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
  help
  Effecten en risico's van gesloten bodemenergiesystemen [Boek]
  Bonte, M. \ Mesman, G. \ Kools, S. \ Meerkerk, M. \ Schriks, M. \ Kooiman, J.W. \ 2013
  Dit project inventariseert kennis over de effecten en risico’s van gesloten bodemenergie (BE) systemen op andere gebruikers van de ondergrond, bijvoorbeeld drinkwaterbedrijven. We richten ons hierbij specifiek op de volgende vragen: - Wat is de kans ...
  help
  Initial evaluation of innovative electrochemical sensor technology for pH detection [Boek]
  Kronemeijer, Auke Jisk \ Berg, Eline van \ Brandt, Albert \ Kools, Stefan \ 2014
  During the project new sensor technology from the Holst Centre in the Netherlands has been tested with respect to suitability for implementation in the Dutch water sector. As a representation for the more generic ion-sensitive technology that Holst C ...
  help
  Future of Sensoring at KWR [Boek]
  Kronemeijer, Auke Jisk \ Brandt, Albert \ Kools, Stefan \ Berg, Gerard van den \ 2014
  Within KWR renewed effort into sensoring is under consideration to keep up with a dynamic water sector and technological developments in e.g. nanotechnology and ICT. Work into sensoring needs to be programmed in an integrated, multidisciplinary fashi ...
  help
  Strategieën voor optimale plaatskeuze van waterkwaliteitssensoren in het distributienet [Boek]
  Thienen, Peter van \ Kools, Stefan \ 2014
  Gebruik van een modelmatige optimalisatie bij het inrichten van sensornetwerken voor waterkwaliteit levert bij een gelijk aantal sensoren - beter functionerende sensornetwerken op dan uniforme verspreiding of plaatsing op basis van gevoel en ervaring ...
  help
  Analyserapport antibiotica screening Rijn : analyseresultaten van antibiotica screening van Lobith en Nieuwegein in 2012 [Boek]
  Pieters, B. \ Kools, S. \ 2013
  In Nederland worden grote hoeveelheden antibiotica gebruikt. Toch is relatief weinig bekend van het voorkomen en de verspreiding van antibiotica in oppervlaktewater. Daarom heeft RIWA-Rijn aan Grontmij B.V. verzocht om watermonsters te Lobith en Nieu ...
  help
  Large scale water treatment and the implications for the water cycle: ozonation, waste water, advanced treatment, micropollutants [Boek]
  Kools, Stefan A.E. \ Baken, Kirsten A. \ Wezel, Annemarie P. van \ 2018
  In light of the intended wide application of advanced treatment steps, there is a need for an overview of the available knowledge on existing regulations driving mitigation and monitoring efforts in the EU. Here, we focus on emerging compounds and th ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.