Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Nederlandse Rivierdonderpad uit de Habitatrichtlijn bestaat uit twee soorten \ De levende natuur [Artikel]
  Crombaghs, B.H.J.M. \ Dorenbosch, M. \ Gubbels, R.E.M.B. \ Kranenbarg, J. \ 2007
  Hoewel de Cottus gobio opgenomen is in bijlage II van de Habitatrichtlijn, heeft taxonomisch onderzoek aangetoond dat er in Europa meerdere soorten voorkomen, die eerder alleen tot dezelfde soort gerekend weden. Welke soorten komen nu in Nederland vo ...
  help
  Visstandbemonsteringen door vrijwilligers \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ 2008
  Veel natuurliefhebbers zit het bijhouden van hun waarnemingen in het bloed. Tot voor kort gebeurde dit voornamelijk via waarnemingskaartjes en in notitieboekjes. Tegenwoordig kunnen de natuurgegevens van allerlei soorten, waaronder vissen, eenvoudig ...
  help
  Verspreidingsonderzoek vissen 2007 [Boek]
  Kranenbarg, J. \ 2008
  RAVON is in april 2007 door de Gegevensautoriteit Natuur gevraagd om de verspreiding van de beleidsrelevante vissoorten beekprik, elrits, gestippelde alver, rivierdonderpad, kleine modderkruiper, grote modderkruiper, en bittervoorn in kaart te brenge ...
  help
  Migratie door een temporele migratiezone en habitatgebruik van vissen in de Itterbeek \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Mars, H. de \ Kemper, J. \ Dehing, S. \ Lenders, R. \ 2013
  In het verleden lag er bij veel watermolens een zone die bij hoog water onderliep waardoor tijdelijk vismigratie mogelijk was. Het opnieuw creëren van dergelijke temporele migratiezones (TMZ's) lijkt in potentie een effectieve maatregel om zowel vism ...
  help
  Noodzaak van schadebeperkende maatregelen voor vissen bij schonen en baggeren \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Bruin, A. de \ Patberg, W. \ Berg, G. \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Jaarlijks worden door de waterschappen duizenden kilometers sloten geschoond en gebaggerd om de watertransportfunctie te waarborgen. Hierbij bestaat het risico dat beschermde planten of dieren worden verstoord, verwond en/of gedood. Om dit te voorkom ...
  help
  Werkgroep Poldervissen & RAVON : onderzoek in de haarvaten \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Ottburg, F. \ Jong, T. de \ Kranenbarg, J. \ 2006
  De interesse voor vis neemt, zowel ecologisch als beleidsmatig, langzaam maar zeker toe. Opvallend was dat de meeste interesse uitgaat naar vissen in beken, rivieren, plassen en meren. Aandacht voor 'poldervissen' was er niet of nauwelijks. Vreemd, w ...
  help
  EDNA metabarcoding vissen : verkennend onderzoek naar de mogelijke toepassing van eDNA voor de KRW vismonitoring [Boek]
  Herder, Jelger \ Kranenbarg, Jan \ 2016
  Het hoofddoel van het in 2013 gestarte onderzoekstraject is, onderzoeken of eDNA metabarcoding een alternatief kan vormen voor de huidige KRW-visbemonsteringen. Het in 2015 uitgevoerde onderzoek had tot doel om: 1. De toepasbaarheid van de methode op ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Invasieve grondels in de grote rivieren en hun effect op de beschermde Rivierdonderpad \ De levende natuur [Artikel]
  Kessel, N. van \ Dorenbosch, M. \ Kranenbarg, J. \ Velde, G. van der \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Het afgelopen decennium zijn de Nederlandse rivieren in hoog tempo gekoloniseerd door vier invasieve Ponto-Kaspische grondelsoorten (Gobiidae). Tot op heden is weinig bekend over effecten van deze exoten op andere (vis)soorten. Dit artikel beschrijft ...
  help
  Recente toename van Kwabaal in de IJsseldelta : goed of slecht nieuws voor herstel van relictpopulaties? \ De levende natuur [Artikel]
  Bosveld, J. \ Kranenbarg, J. \ Lenders, H.J.R. \ 2014
  De Kwabaal kwam in het verleden in vrijwel heel Nederland algemeen voor. Al in 1974 werd een teruggang geconstateerd. Die trend zette door, tot sinds 2006 bekend is, dat in de IJssel-Vechtdelta het aantal aan het toenemen is. Dit artikel gaat in op d ...
  help
  Koppeling van de Grift aan de IJssel: belang van vismigratie en vishabitat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Didderen, K. \ Kranenbarg, J. \ Neuteboom Spijker, R. \ Damstra, Y. \ 2011
  Eén van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water voor Waterschap Veluwe is een verbetering van de visstand in het beeksysteem van de Grift. Het opheffen van migratiebarrières voor vissen kan een belangrijke maatregel zijn voor het verhogen van ...
  help
  Zoeken naar DNA-sporen : Environmental DNA als nieuwe bemonsteringsmethode voor vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J.E. \ Kranenbarg, J. \ Valentini, A. \ 2012
  Er is een nieuwe methode ontwikkeld om het visbestand in een water te inventariseren: Environmental DNA. De methode is gebaseerd op de detectie van DNA dat in het water voorkomt en afkomstig is van levende soorten. De eerste resultaten wijzen uit dat ...
  help
  Publieke participatie bij vismonitoring : toepassing van schepnet- en hengelgegevens bij de ecologische beoordeling van de visfauna in Nederlandse wateren [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Aarts, T. \ Beelen, P. \ 2009
  De waterbeheerders moeten periodiek de samenstelling van de visgemeenschap bepalen. Dat is een betrekkelijk complexe en daardoor kostbare activiteit. Binnen dit onderzoek is bezien in welke mate de waarnemingen van sportvissers (via de hengelvangstre ...
  help
  Effectiviteit van schadebeperkende maatregelen bij schonen en baggeren \ H2O online [Artikel]
  Patberg, W. \ Berg, G. \ Bruin, A. de \ Kranenbarg, J. \ 2017
  Dat bij het schonen en baggeren van sloten veel vissen op de kant belanden staat buiten kijf. In dit onderzoek is gekeken naar het aandeel vissen dat met baggeren en schonen op de kant terecht komt. Dit blijkt zeer variabel te zijn. In een aantal gev ...
  help
  Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoetwatervissen [Boek]
  Kranenbarg, Jan \ Spikmans, Frank \ 2013
  Van 40 vissoorten die zich in het zoete water van ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Er is een vergelijking gemaakt van de verspreiding het aantal individuen tu ...
  help
  De vissen van Zuid-Holland [Boek]
  Kranenbarg, J. \ Struijk, R. \ Schiphouwer, M. \ Bergsma, J. \ Didderen, K. \ Herder, J. \ 2015
  Dit boek geeft een beschrijving van het voorkomen, het uiterlijk, de levenswijze, de mate van bescherming en eventuele bedreigingen van de ruim 50 vissoorten die in Zuid-Holland leven. Ook de historie van de visserij, de aanwezige watertypen en het a ...
  help
  Waterpeil een sleutelfactor in de levenscyclus van de grote modderkruiper \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ 2014
  Sinds de tweede helft van de 20e eeuw is de grote modderkruiper, waarvoor de Nederlandse poldergebieden belangrijk leefgebied vormen, sterk achteruitgegaan. Kennis over de ecologie van de soort is gebrekkig, zodat het onduidelijk is welke herstelmaat ...
  help
  Monitoring nevengeulen : juveniele visgemeenschap Gamerensche Waard en Opijnen 1998-2002 [Boek]
  Kranenbarg, J. \ 2002
  Één van de doelen van de monitoring was vaststellen of en in welke mate de doelorganismen van een nevengeul zich vestigen. Voor vissen gaat het hierbij om de aanwezigheid van het broed van riviersoorten. De aanwezigheid van het broed van riviervissen ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
  help
  DNA heeft de toekomst : Environmental DNA alternatief voor KRW-visstandbemonstering? \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Herder, J. \ Kranenbarg, J. \ Beers, M. \ Bogerd, I. \ Wal, B. van der \ 2014
  Met de eDNA-methode worden soorten aangetoond door middel van DNA-sporen in het water. De laatste jaren is de methode succesvol ingezet bij soortspecifiek onderzoek. In 2013 is er in Nederland een nieuwe innovatieve methode getest waarbij niet één vi ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.