Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een afwegingskader voor de keuze van klimaatscenario's in het waterbeheer [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Vuren, S. van \ Wieringa, K. \ Dijkhuis, L.-J. \ 2007
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) is afgesproken dat voor het waterbeleid grosso modo wordt uitgegaan van het WB21-middenscenario voor het klimaat. Vanwege het uitkomen van nieuwe klimaatscenario's van het KNMI bestaat aanleiding om dit ve ...
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  Effectiveness of flood management strategies on peak discharges in the Rhine basin \ Journal of flood risk management [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change increases flood probabilities in the Rhine river basin, which complicates long-term flood management planning. This paper explores a method to evaluate the effectiveness of flood management measures for the river Rhine assuming a relat ...
  help
  Simulating low probability peak discharges for the Rhine basin using resampled climate modeling data \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
  Linde, A.H. te \ Aerts, J.C.J.H. \ Bakker, A.M.R. \ Kwadijk, J.C.J. \ 2010
  Climate change will increase winter precipitation, and in combination with earlier snowmelt it will cause a shift in peak discharge in the Rhine basin from spring to winter. This will probably lead to an increase in the frequency and magnitude of ext ...
  help
  Routeplanner naar een klimaatbestendig Nederland - 1: Nulmeting [Boek]
  Kwadijk, J. \ Klijn, F. \ Drunen, M. van \ Groot, D. de \ Teisman, G. \ Opdam, P. \ Asselman, N. \ 2006
  In dit rapport is voor het eerst getracht op een systematische wijze de vraag te beantwoorden hoe bestendig Nederland is tegen klimaatverandering – en tegen de daarmee gepaard gaande zeespiegelstijging. Daarbij zijn de recent gepubliceerde klimaatsce ...
  help
  Als de zeespiegel sneller stijgt... : resultaten van een Policy Hackathon naar knikpunten en mijlpalen bij adaptatie aan extreme zeespiegelstijging in Nederland [Boek]
  Haasnoot, M. \ Bouwer, L. \ Kwadijk, J. \ Baart, F. \ 2017
  Dit document beschrijft de resultaten van een eendaagse werksessie en niet een langdurig en compleet onderzoek naar de effecten van versnelde en extreme zeespiegelstijging. De resultaten moeten daarom worden gezien als een eerste indicatie van wat er ...
  help
  Evaluatie watertoets 2010 : rapportage fase 1: recapitulatie en inventarisatie relevante nieuwe ontwikkelingen [Boek]
  Steenstra, M. \ Kwadijk, F. \ Westera, H. \ 2010
  In hoofdstuk 2 worden de evaluaties van de watertoets die in 2003 en 2006 zijn uitgevoerd besproken en wordt ingegaan op gerelateerde evaluaties. De hoofdstukken 3, 4 en 5 gaan in op de context waarin de watertoets wordt uitgevoerd. Achtereenvolgens ...
  help
  Spraakwater: Nederlandse delta kan veiliger \ Water governance [Artikel]
  Kwadijk, J. \ 2012
  Recente studies tonen aan dat met gerichte inzet van circa 200 kilometer doorbraakvrije dijken het slachtofferrisico meer dan gehalveerd kan worden. We kunnen slimmer omgaan met onze overstromingsrisico’s. Door ons niet alleen te focussen op het verk ...
  help
  Modelplatform – Coupling [Factsheet]
  Kwadijk, J. \ 2010
  Er zijn diverse (regionale) modellen beschikbaar om de verschillende klimaatscenario’s door te rekenen. In de afgelopen tien jaar zijn veel scenariostudies uitgevoerd. Bij de scenariostudies ontbreekt echter een consistent inzicht in de indirecte (hy ...
  help
  Assessment of the Netherlands’ flood risk management policy under global change \ Ambio : a journal of the human environment : research and management [Wetenschappelijk artikel]
  Klijn, F. \ Bruijn, K.M. de \ Knoop, J. \ Kwadijk, J. \ 2012
  Climate change and sea level rise urge low-lying countries to draft adaption policies. In this context, we assessed whether, to what extent and when the Netherlands’ current flood risk management policy may require a revision. By applying scenarios o ...
  help
  Ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn [Boek]
  Kwadijk, F. \ Strootman, B.G.M. \ Poortenaar-Sikkema, T. \ Stuurgroep Noordoever Nederrijn \ 1994
  De Ontwikkelingsvisie dient als basis voor nadere detailuitwerking per uiterwaard. Ook kan zij een belangrijke functie vervullen bij de keuze van toepassing van het instrumentarium van Relatienota en Natuurontwikkeling waarmee de functiewijziging ric ...
  help
  Hoofdlijnen van de ontwikkelingsvisie Noordoever Nederrijn : ontwerp [Boek]
  Kwadijk, F. \ Strootman, B.G.M. \ 1993
  Voor het uiterwaardengebied vanaf Arnhem tot de stuw bij Amerongen is door een Stuurgroep een ontwikkelingsvisie opgesteld.
  help
  Technieken en toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT in het Noordzeekanaal : fase 1 [Boek]
  Sneekes, A.C. \ Kwadijk, C. \ Kotterman, M. \ Koelmans, A.A. \ 2017
  In dit rapport zijn in de literatuur beschreven saneringstechnieken gescreend voor een mogelijke toepasbaarheid voor de sanering van dioxines en TBT vervuild sediment in het Noordzeekanaal.
  help
  The plausibility of extreme high discharges in the river Rhine [Boek]
  Hegnauer, Mark \ Kwadijk, Jaap \ Klijn, Frans \ 2015
  This report describes the contents and findings of an expert panel that discussed the underlying assumptions of the results of the study performed by the KNMI and Deltares: Implications of the KNMI'14 climate scenarios for the discharge of the Rhine ...
  help
  Uitdieping spanningen waterveiligheidprojecten : verdieping van de in de beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidprogramma’s geconstateerde spanning tussen enerzijds scope en planning en anderzijds innovatie en meekoppelen [Boek]
  Groenendijk, J.M. \ Hendriksen, J.L.T. \ Kwadijk, F. \ Riel, J. van \ 2018
  Als je als professional, manager of bestuurder werkt aan de realisatie van waterveiligheidprojecten weet je het: het is mooi werk, maar de realisatie kan ook weerbarstig zijn. Dat blijkt ook uit de Beleidsmatige tussenevaluatie grote waterveiligheidp ...
  help
  De klimaatbestendigheid van Nederland Waterland : verkenning van knikpunten in beheer en beleid voor het hoofdwatersysteem [Boek]
  Kwadijk, J. \ Jeuken, A. \ Waveren, H. van \ 2008
  Als maatregelen worden ontworpen om Nederland klimaatbestendig te maken, worden klimaatscenario’s hierbij meestal als uitgangspunt genomen. In deze studie is voor een andere invalshoek gekozen. Niet de verwachte klimaatverandering maar de robuustheid ...
  help
  Kwetsbaarheid Flevolands grondwater \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Vissers, M. \ Kwadijk, F. \ Schipper, P. \ Klepper, C. \ 2008
  Dit artikel betreft de kwetsbaarheidsstudie van grondwatersystemen, waarbij de vraag beantwoord wordt in welke gebieden en op welke manier het grondwater kwetsbaar is voor kwaliteitsverslechtering, met name voor bestrijdingsmiddelen. Het gaat vooral ...
  help
  RHINEFLOW : an integrated GIS water balance model for the river Rhine \ Application of geographic information systems in hydrology and water resources management : proceedings of an international conference held in Vienna, Austria, from 19 to 22 April 1993 [Hoofdstuk uit boek]
  Deursen, W.P.A. van \ Kwadijk, J.C.J. \ 1993
  help
  Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2015 monitoringsprogramma van milieukritische stoffen in schelpdieren [Boek]
  Kwadijk, C. \ Hoek van Nieuwehuizen, M. \ 2016
  In opdracht van Rijkswaterstaat zijn door IMARES Wageningen UR werkzaamheden uitgevoerd in het kader van het Joint Assessment and Monitoring Program van de OSPARCOM. In dit project, gebaseerd op het door RWS aangeleverde werkdocument “Monitoring chem ...
  help
  Impact of climate change on terrestrial ecosystems, rivers and coastal wetlands \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
  Geijn, S.C. van de \ Mohren, G.M.J. \ Kwadijk, J. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.