Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De implementatie van adaptatie : barrières en mogelijkheden voor flexibele governance-arrangementen [Boek]
  Ellen, G.J. \ Breman, B. \ Dijk, J.J. \ Franssen, R.J.M. \ Keessen, A.M. \ Kuindersma, W. \ Lamoen, F. van \ Buuren, M.W. van \ Leeuwen, C.J.W.G. van \ Soest, D. van \ [2012]
  Met dit project heeft een consortium samen met partijen uit de beleidspraktijk handvatten ontwikkeld met betrekking tot de vraag op welke manier adaptatie-strategieën flexibel geïmplementeerd kunnen worden en welke rol reflexieve monitoring daarbij k ...
  help
  Landelijk meetnet effecten mestbeleid : resultaten van de monitoring van waterkwaliteit en bemesting in meetjaar 2006 in het derogatiemeetnet [Boek]
  Fraters, B. \ Reijs, J.W. \ Leeuwen, T.C van \ Boumans, L.J.M. \ 2008
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2006 op graslandbedrijven die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven. De waterkwaliteit gemeten in 2006 is het gevolg van de beme ...
  help
  Agricultural practice and water quality on farms registered for derogation : results for 2007 in the derogation monitoring network [Boek]
  Zwart, M.H. \ Doornewaard, G.J. \ Boumans, L.J.M. \ Leeuwen, T.C. van \ Fraters, B. \ Reijs, J.W. \ 2009
  Dit rapport geeft een overzicht van de bemestingspraktijk en de waterkwaliteit in 2007 op graslandbedrijven in Nederland die meer dierlijke mest mogen gebruiken dan in Europese regelgeving is aangegeven (derogatie). De gegevens uit dit (RIVM, LEI) on ...
  help
  Environmental risk limits for various chlorobenzenes [Boek]
  Leeuwen, L.C. van \ 2010
  Het RIVM heeft milieurisicogrenzen afgeleid voor een serie chloorbenzenen in water, grondwater, bodem en lucht. De groep stoffen omvat monochloorbenzeen, dichloorbenzenen en tetrachloorbenzenen. Ze worden gebruikt als tussenproduct om andere stoffen ...
  help
  Parametrisatie van een surface‐runoffmodel en de gevolgen hiervan op de afvoerpieken [Boek]
  Jong, H. de \ 2010
  Tot nu toe is er relatief weinig bekend over de parametrisatie van surface runoff voor Nederlandse situaties. Dit is van belang omdat uit een aantal onderzoeken blijkt dat surface runoff kan bijdragen aan afvoerpieken van het watersysteem. Het doel v ...
  help
  Contaminanten in schubvis : onderzoek naar dioxines, PCB's en zware metalen in schubvis [Boek]
  Lee, M.K. van der \ Leeuwen, S.P.J. an \ Hoek-van den Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2012
  Voor het in kaart brengen van de vervuiling van schubvis met dioxines, dioxineachtige PCB's en niet dioxineachtige PCB's en zware metalen zijn op 10 locaties in Nederland brasem, voorn en snoekbaars bemonsterd en geanalyseerd. De resultaten laten zie ...
  help
  Landbouwpraktijk en waterkwaliteit op landbouwbedrijven aangemeld voor derogatie : beschrijving van de meetnetopzet voor de periode 2006-2009 en de inhoud van de rapportages vanaf 2008 [Boek]
  Fraters, B. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J. \ Boumans, L.J.M. \ Aarts, H.F.M. \ Daatselaar, G.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Zwart, M.H. \ 2007
  Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt driehonderd landbouwbedrijven die ...
  help
  Dioxines en PCB's in rode aal uit Nederlandse binnenwateren : resultaten tussen 2006 en 2012 [Boek]
  Leeuwen, S.P.J. van \ Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Lee, M.K. van der \ Hoogenboom, L.A.P. \ 2013
  Aal (ook bekend als Europese paling - Anguilla) wordt beroepsmatig bevist en op de markt gebracht. Contaminanten zoals dioxines en polychloorbifenylen (PCB's) worden aangetoond in aal uit de Nederlandse wateren. Normoverschrijdende dioxine- en PCB-ge ...
  help
  Onderzoek naar de aard van de bodemfauna Loosdrechtse Plassen van 15 april 1974 - 1 december 1974 [Studentenverslag]
  Leeuwen, H. van \ 1974
  help
  Verlanding in laagveenpetgaten : speerpunt voor natuurherstel in laagvenen [Boek]
  Loeb, Roos \ Geurts, Jeroen \ Bakker, Liesbeth \ Leeuwen, Rob van \ Belle, Jasper van \ Diggelen, José van \ Faber, Ann-Hélène \ Kooijman, Annemieke \ Brinkkemper, Otto \ Geel, Bas van \ Weijs, Wim \ Dijk, Gijs van \ Loermans, Johan \ Cusell, Casper \ Rip, Winnie \ Lamers, Leon \ 2016
  De belangrijkste onderzoeksvragen die dit onderzoek moet beantwoorden zijn: - Welke vegetatiekundige ontwikkeling markeerde in de jaren tussen 1920 en 1960 de verlanding van petgaten tot kraggen? - Welke vegetatiekundige ontwikkeling is er nu in het ...
  help
  Agricultural practice and water quality on farms benefiting from derogation : design and organisation of the monitoring network for 2006-2009 and annual reports from 2008 onwards [Boek]
  Fraters, B. \ Leeuwen, T.C. van \ Reijs, J. \ Boumans, L.J.M. \ Aarts, H.F.M. \ Daatselaar, G.H.G. \ Doornewaard, G.J. \ Hoop, D.W. de \ Schröder, J.J. \ Velthof, G.L. \ Zwart, M.H. \ 2014
  Het RIVM en het LEI hebben in 2006 in Nederland een monitoringnetwerk opgezet dat de gevolgen meet als landbouwbedrijven mogen afwijken (derogatie) van de Europese gebruiksnorm voor dierlijke mest. Het meetnet volgt 300 landbouwbedrijven die zich heb ...
  help
  De toestand van de Brabantse natuur 2016 [Boek]
  Linden, J. van der \ Staaij, J.W.M. van \ Leeuwen, J.A.M.J. van \ 2016
  Gedeputeerde Staten hebben in de beleidsnota Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) hun ambities voor natuur en landschap voor de periode 2012-2022 vastgelegd. Een van de ambities is behoud en herstel van de biodiversiteit: het voorkomen van soorten plante ...
  help
  Governance van innovatieve dijkconcepten in de Zuidwestelijke Delta : handreiking voor projecten die veiligheid, economie en ecologie van een dijkzone combineren [Boek]
  Groot, A.E. \ Leeuwen, C.J. van \ Tangelder, M. \ Timmerman, J.G. \ Werners, S.E \ Loon-Steensma, J.M. van \ 2014
  In het Deltaprogramma Zuidwestelijke Delta wordt op het moment gewerkt aan strategieën om de gevolgen van klimaatverandering op waterveiligheid en zoetwater op te vangen. Ter ondersteuning bij het formuleren van kansrijke strategieën (2014) wordt sin ...
  help
  Klimaatadaptatie : ontwerpen tussen beleving en haalbaarheid \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, E. van \ Boelhouwers, M. \ 2014
  De buitenruimte inrichten op extreme neerslag staat volop in de belangstelling. Onder de vlag van klimaatadaptatie is de afgelopen jaren veel energie besteed aan het identificeren van de juiste maatregelen. Moeten we massaal aan de groene daken en wa ...
  help
  Klimaatadaptie in het waterbeheer : creatieve oplossingen, flexibele arragementen? [Boek]
  Buuren, A. van \ Brinxma, M. \ Eshuis, J. \ Leeuwen, C. van \ Keessen, A. \ [2013]
  Doel van dit project was om op basis van een negental casestudies te achterhalen in welke mate en in welke vorm er gekozen werd voor flexibele arrangementen bij de implementatie van adaptatiemaatregelen, welke rol monitoring daarbij speelde en in wel ...
  help
  Van steenoever tot leefoever in Rotterdam \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Hiddema, P.W. \ Leeuwen, J.L.M. van \ Zonneveld, M.F.G. \ Zwakhals, J.W. \ 2014
  Meer natuur in de economische slagader van Nederland? Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, de gemeente Rotterdam en Wereld Natuur Fonds gaan ervoor met de 'Groene Poort' langs het Scheur: natuurlijke oevers een handje helpen met geselecteerd, sch ...
  help
  Flexibele arrangementen voor klimaatadaptatie \ Water governance [Artikel]
  Buuren, A. van \ Ellen, G.J. \ Keessen, A. \ Leeuwen, C. van \ 2014
  In dit artikel doen wij verslag van een onderzoeksproject waarin we negen adaptatiecases hebben onderzocht en hebben gekeken met welk type governance-arrangementen de adaptatiemaatregelen zijn geïmplementeerd. Daarbij zijn we benieuwd in hoeverre we ...
  help
  Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water : eerste praktijkervaringen met pilots omgevingsvisies van gemeenten en waterschappen \ Water governance [Artikel]
  Leeuwen, C. van \ 2018
  GovernEUR (onderdeel van de Erasmus Universiteit Rotterdam) heeft, in opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden de handreiking ‘Samenwerken aan integrale omgevingsvisies met water’, geschreven. De handreikin ...
  help
  Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : methods and procedures [Boek]
  Vliet, M.E. van \ Leeuwen, T.C. van \ Beelen, P. van \ Buis, E. \ 2017
  Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011–2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbou ...
  help
  Hoogwaardig bouwen met baggerspecie wint terrein \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Besseling, E. \ Berendsen, E. \ Leeuwen, J.L.M. van \ 2008
  Een concept is bedacht, waarbij de baggerspecie in geotextiele tubes wordt ontwaterd en tegelijkertijd als bouwelement wordt toegepast in infrastructurele werken, zoals de versterking van waterkerende constructies. Een haalbeidsstudie van dit concept ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.