Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kosten en baten van de Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ligtvoet, W. \ Beugelink, G. \ Franken, R. \ 2008
  Wat is de effectiviteit van de door de waterbeheerders voorgestelde KRW-maatregelen en de aanvullende maatregelen? Wat vraagt de Kaderrichtlijn Water? In een ex ante evaluatie beantwoordde dit voorjaar het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) deze e ...
  help
  Kunstmatig neuraal netwerk ingezet voor ex ante evaluatie Kaderrichtlijn Water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knoben, R. \ Evers, N. \ Jansen, J. \ Ligtvoet, W. \ 2008
  Speciaal voor de ex ante evaluatie KRW is door Royal Haskoning een nieuw ecologisch kennissysteem ontwikkeld. Dit systeem is gebruikt om de ecologische effecten van de geplande KRW-maatregelen voor de regionale wateren te voorspellen. Varianten van m ...
  help
  Visstand en waterkwaliteit : een beproefd concept : experimenteel onderzoek in de compartimenten in de Breukeleveense Plas in 1991 [Boek]
  Hovenkamp, F. \ Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1992
  In 1989 is door de provincie Utrecht besloten proefmatig actief biologisch beheer toe te passen in de Breukeleveense Plas, een onderdeel van de Loosdrechtse plassen, waarbij het uitdunnen van de visstand centraal stond. Verbetering van de waterkwalit ...
  help
  Effecten van klimaatverandering in Nederland: 2012 [Boek]
  Minnen, J. van \ Ligtvoet, W. \ 2012
  Planbureau voor de Leefomgeving heeft in samenwerking met diverse kennisinstellingen (o.a KNMI en Wageningen UR) het rapport "Klimaateffecten in Nederland" uit 2005 geactualiseerd. Klimaatverandering zet door, maar de ongunstige effecten daarvan in N ...
  help
  Kleine kansen - grote gevolgen : slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting als focus voor het waterveiligheidsbeleid [Boek]
  Knoop, J. \ Ligtvoet, W. \ 2014
  Er zijn concrete mogelijkheden om het aantal slachtoffers bij dijkdoorbraken en overstromingen in Nederland fors te beperken. Deze mogelijkheden worden in het waterveiligheidsbeleid nog nauwelijks benut. Het PBL laat in zijn studie ‘Kleine kansen – g ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - De toekomst is nú [Boek]
  Gerwen, O.-J. van \ Hoogervorst, N. \ Eggink, G. \ Brandes, L. \ Hollander, G. de \ Eskinasi, M. \ Dam, F. van \ Ros, J. \ Grinsven, H. van \ Nijland, H. \ Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Dirkx, J. \ 2014
  De Balans van de Leefomgeving geeft parlement, kabinet en samenleving een feitelijk onderbouwd inzicht in de huidige kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Balans is de tweejaarlijkse peilstok van het PBL die aangeeft in hoeverre de door de politi ...
  help
  Balans van de leefomgeving 2014 - 6: Waterkwaliteit en -veiligheid [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Gaalen, F. van \ Knoop, J. \ Kragt, F. \ Beugelink, G. \ Puijenbroek, P. van \ Franken, R. \ 2014
  Hoofdpunten uit de balans. In het waterveiligheidsbeleid is een transitie gaande van een beleid uitsluitend gericht op het voorkómen van overstromingen naar een beleid dat zich vanuit een risicobenadering ook richt op het beperken van de gevolgen van ...
  help
  Kwaliteit voor later : ex ante evaluatie kaderrichtlijn water [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Cleij, P. \ Planbureau voor de Leefomgeving \ cop. 2008
  Als belangrijke stap binnen het kaderrichtlijn-water-gebeuren zullen eind 2008 de zogeheten concept stroomgebiedbeheerplannen worden gepubliceerd; eind 2009 volgen de definitieve stroomgebiedbeheerplannen. Hoewel het besluitvormingsproces in de regio ...
  help
  Vegetatie paaigebied snoek Dintelse Gorzen-west in 1993 [Boek]
  Ligtvoet, W. \ 1996
  Om de paaimogelijkheden van de snoek (Esox luoius) in het Volkerak/Zoommeer te vergroten is in het voorjaar van 1991 in de Dintelse Gorzen vanuit een bestaande kreek een uitgebreid krekensysteem aangelegd, het zogeheten "Paaigebied Snoek Dintelse Gor ...
  help
  Discussienota: vissen en inrichten : mogelijkheden voor effectief visstandsbeheer in het Volkerak-Zoommeer, 1993-1998 [Boek]
  Ligtvoet, W. \ 1996
  Het Krammer-Volkerak-Zoommeer is een kerngebied in de ecologische hoofdstructuur en een voorbeeldgebied voor integraal waterbeheer. Direct na de afsluiting van het zoute water in 1987 ontstond een zeer helder water, met een zomergemiddeld doorzicht v ...
  help
  Aanpassen met beleid : bouwstenen voor een integrale visie op klimaatadaptatie [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Bree, L. van \ Dorland, R. van \ 2013
  In het Deltaprogramma ligt de focus op waterveiligheid, zoetwatervoorziening en het klimaatbestendig maken van steden. Daarmee zijn de overheersende gevolgen van klimaatverandering al behoorlijk gedekt. Niettemin vraagt de Nationale Adaptatiestrategi ...
  help
  In search of robust flood risk management alternatives for the Netherlands \ Natural hazards and earth system sciences / European Geosciences Union [Wetenschappelijk artikel]
  Klijn, F. \ Knoop, J.M. \ Ligtvoet, W. \ Mens, M.J.P. \ 2012
  The Netherlands' policy for flood risk management is being revised in view of a sustainable development against a background of climate change, sea level rise and increasing socio-economic vulnerability to floods. This calls for a thorough policy ana ...
  help
  On the potential contribution of spatial planning in combination with unbreachable embankments in the design of a robust flood risk system, exemplified for the Netherlands \ Comprehensive flood risk management : research for policy and practice [Congresverslag]
  Knoop, J.M. \ Ligtvoet, W. \ Klijn, F. \ 2013
  The government has announced a revision of the current flood risk management policy, comprising not only a possible revision of the protection standards, but also a transition towards a broader risk-based policy, which may involve reducing the conseq ...
  help
  Klimaatverandering : samenvatting van het vijfde IPCC-assessment en een vertaling naar Nederland [Boek]
  Ligtvoet, W. \ Bregman, B. \ Dorland, R. van \ Brinke, W. ten \ Vos, R. de \ Petersen, A. \ Visser, H. \ 2015
  In 2013 en 2014 heeft het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) vier rapporten gepubliceerd over klimaatverandering. De vier rapporten zijn opgesteld door 235 auteurs en 900 reviewers. De diverse commentaarrondes leverden bijna 40.000 comm ...
  help
  Keeping track of adaptation in the Dutch Delta : design of a reflexive monitoring and evaluation framework for the Delta Programme : policy study [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  The Delta Commissioner’s Office requested PBL Netherlands Environmental Assessment Agency to formulate a proposal for a monitoring and evaluation framework for the Delta Programme. PBL was asked, in collaboration with the University of Amsterdam and ...
  help
  'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen' : toenemende waterschaarste in een veranderende wereld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ovink, H. \ Ligtvoet, W. \ Bruin, S. de \ Meijer, K. \ 2018
  In 2050 zal het mondiale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkingsgroei, economische en industriële groei, veranderende consumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de landbouw. Daar ...
  help
  Fish in clear water : fish-stock development and management in Lake Volkerak / Zoom \ How an estuary changed into a freshwater lake : the water management of Lake Volkerak - Zoom : technical meeting 50, Roosendaal, The Netherlands, 4 June 1992 [Hoofdstuk uit boek]
  Ligtvoet, W. \ Grimm, M.P. \ 1992
  help
  Ecosystem development in lake Volkerak-zoom : concept and construction \ Living with water : conference on Integrated Water Resources Management, Amsterdam, 26-29 September 1994 [Hoofdstuk uit boek]
  Ligtvoet, W. \ Jong, S.A. de \ Leerdam, A. van \ 1994
  help
  Wateruitdagingen met dialoog te lijf : algemeen waterbeeld van de wereld en Nederland \ Waterspiegel / Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland [Artikel]
  Ligtvoet, W. \ 2018
  ‘Een waardevolle MRI-scan van onze planeet’, zo noemde minister Van Nieuwenhuizen het rapport ‘De toekomst van water en klimaat in beeld’ dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) op 20 april aan haar aanbood. Projectleider drs. Willem Ligtvoet b ...
  help
  Koers houden in de delta : ontwerp van een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma [Boek]
  Ligtvoet, Willem \ Kunseler, Eva \ Franken, Ron \ Loeber, Anne \ Laws, David \ Hermans, Leon \ Naber, Arienne \ Ruijgh-van der Ploeg, Tineke \ Brinke, Wilfried ten \ 2016
  De volgende twee vragen dienden als vertrekpunt voor deze studie: 1. Hoe kan een monitorings- en evaluatiekader voor het Deltaprogramma er uitzien, waarmee de betrokken partijen in de toekomst de vinger aan de pols kunnen houden om te weten of ze met ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.