Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Integrated regional-economic modeling of cost-effective programs of measures in the WFD: development of a demonstration tool [Boek]
  Soesbergen, A. van \ Dellink, R. \ Brouwer, R. \ Linderhof, V. \ Reinhard, S. \ Stone, K. \ Icke, J. \ 2008
  The Water Economic Modelling for Policy Analysis (WEMPA) project aims to develop and operationalize an integrated water and economy model framework to enable the analysis of the economic effects of measures to reach the Water Framework Directive obje ...
  help
  Thema Green Deals \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Wijland, G. van \ Breman, B. \ Linderhof, V. \ Jansen, B. \ Moerman, A. \ Pekelder, W. \ Bil, H. \ Dierxkx, T. \ Ekkelboom, J. \ Raat, C. \ Alblas, J. \ 2016
  In dit themanummer over Green Deals staan de volgende artikelen: 1) Green Deals: Code oranje, blauwe oplossing. 2) Op zoek naar de gemene deler: agrarisch waterbeheer in de praktijk. 3) Kraamkamer van innovatie. 4) Modern aanbesteden is kennis delen: ...
  help
  Effect zout Volkerak-Zoommeer op de zoetwatervoorziening van de landbouw : berekening droogte- en zoutschade met €ureye 2.1 voor Tholen, St. Philipsland, Oostflakkee, Reigersbergsche en PAN-polders [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het Rijk overweegt om het Volkerak-Zoommeer weer zout te maken, omwille van ecologische redenen en problemen die er zijn geweest met de waterkwaliteit. Voorwaarde voor een zout Volkerak-Zoommeeer is dat een alternatieve zoetwatervoorziening wordt aan ...
  help
  Expertbeoordeling van landbouwmaatregelen voor oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Noij, G.-J. \ Boekel, E. van \ Linderhof, V. \ 2016
  Landbouworganisaties, waterschappen en andere stakeholders werken samen aan het verminderen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. In het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3 is hiervoor geld uitgetrokken. Maar op welke maatregelen ...
  help
  Methoden om kosten en effecten van maatregelen op aquatische ecologie te bepalen : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2010-2040 [Boek]
  Leneman, H. \ Linderhof, V.G.M. \ Gaalen, F.W. van \ Michels, R. \ Puijenbroek, P.J.T.M. van \ 2013
  Dit werkdocument geeft een beschrijving van een methode om kosten en ecologische effecten van maatregelen tin het voordeel van aquatische ecologie te bepalen. De resultaten van de kosten- en effectberekeningen worden getoond aan de hand van enkele ki ...
  help
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van ...
  help
  Landbouwkosten van aanvullende KWR-maatregelen : achtergrondstudie voor de Ex Ante Evaluatie [Boek]
  Reinhard, A.J. \ Linderhof, V.G.M. \ Michels, R. \ Polman, N.B.P. \ 2008
  In dit rapport worden de kosten voor de landbouw bepaald van de volgende additionele KRW-maatregelen: uitmijnen, mestvrije zones, natte bufferstroken, verdiepte drainage en helofytenfilters (zuiveringsmoerassen). Deze maatregelen vormen een aanvullin ...
  help
  Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Janssen, G.M.C.M. \ Linderhof, V.G.M. \ Polman, N.B.P. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Greft, J.G.M. van der \ Delsman, J. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
  Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek v ...
  help
  Beprijzen van water voor de landbouw [Brochure] - Geactualiseerde versie februari 2016
  Linderhof, V. \ Snellen, B. \ Schippter, P.N.M. \ Hattum, T. van \ Veraart, J. \ 2016
  Deze deltafact behandelt de achtergronden en mogelijkheden om water te beprijzen dat door de landbouw wordt gebruikt voor beregening. De nadruk hierbij ligt op het gebruik van oppervlaktewater en de haalbaarheid om water te beprijzen in tijden van wa ...
  help
  Combineren van regionale opgaven bespaart overheden tijd en geld [Boek]
  Linderhof, V. \ Michels, R. \ Reinhard, S. \ 2013
  Bestuurders staan voor verschillende beleidsopgaven in gebieden, zoals de Kaderrichtlijn Water (KRW), het Deltaprogramma, Natura 2000 en beleid op het gebied van infrastructuur en ruimte. De beleidscycli van deze regionale opgaven verlopen vaak niet ...
  help
  Inventory of economic models [Boek]
  Reinhard, S. \ Linderhof, V. \ 2005
  The aim of the BSIK project ‘Water Economic Modelling for Policy Analysis’ (WEMPA) is to develop an integrated and operational water and economy model framework of the Netherlands. This model will enable the analysis of the economic effects of measur ...
  help
  De consequenties van de Kaderrichtlijn Water (KRW) op de Nederlandse economie en waterkwaliteit : integratie van economie en waterkwaliteit modellen op nationaal niveau [Boek]
  Stone, K. \ Dellink, R. \ Linderhof, V. \ Brouwer, R. \ Icke, J. \ 2008
  Beleidsmakers willen weten wat de economische consequenties zijn van de uitvoering van de KRW in Nederland. Het behalen van de KRW-doelstelling wordt getoetst aan de hand de waterkwaliteit en ecologische toestand van het water. In deze eerste exercit ...
  help
  Dynamic AGE model for water economics in the Netherlands (DEAN-W) [Boek]
  Dellink, R. \ Linderhof, V. \ 2008
  This report presents results of using a dynamic Applied General Equilibrium (AGE) model for the Netherlands to study water issues. We simulate the economic consequences for different emission reduction scenarios ranging from 20 to 50 percent emission ...
  help
  Definitiestudie Agricom [Boek]
  Bakel, P.J.T. van \ Linderhof, V. \ Klooster, C.E. van 't \ Veldhuizen, A.A. \ Goense, D. \ Mulder, H.M. \ Massop, H.T.L. \ 2009
  Agricom is een model om de effecten van te droge, te natte of te zoute omstandigheden op de Nederlandse landbouw te bepalen. Dit rapport geeft aan op welke punten Agricom verbetert kan en moet worden. Het gaat hierbij om zowel hydrologische als econo ...
  help
  Optimizing commercial wetlands in rural landscapes \ International conference on landscape economisc, University Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna, [Hoofdstuk uit boek]
  Blaeij, A. de \ Linderhof, V. \ Polman, N.B.P. \ 2009
  Commercial wetlands can contribute to different policy objectives simultaneously. The aim of this study is to investigate the opinion of the Dutch population with respect to commercial wetlands. The commercial wetland functions valued the most by the ...
  help
  De baten van wonen aan water: een Internet keuze experiment [Boek]
  Brouwer, R. \ Hess, S. \ Linderhof, V. \ 2007
  Het doel van de hier gepresenteerde studie is om nader onderzoek te doen naar de waarde van wonen aan water en specifiek te kijken naar de toegevoegde waarde van ecologische waterkwaliteit en natuurvriendelijke oevers in huizenprijzen. Hiertoe is een ...
  help
  Economische consequenties invoering CTT-norm zoute baggerspecie voor Nederlandse havens : analyse CTT-norm 1999-2003 [Boek]
  Linderhof, V. \ 2006
  In juni 2004 werd een nieuw toetsingskader, de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), voor zoute baggerspecie geïntroduceerd. De CTT vervangt de Uniforme Gehalte Toets (UGT). De belangrijkste wijzigingen zijn de expliciete norm voor Tributyltin (TBT) en sign ...
  help
  Succes- en faalfactoren Agrarisch Waterbeheer [Boek]
  Breman, Bas \ Linderhof, Vincent \ Noij, Gert-Jan \ Vleemingh, Inge \ Ellen, Gerald Jan \ 2016
  Dit rapport is het resultaat van een verkenning naar succes- en faalfactoren van agrarisch waterbeheer. Bij agrarisch waterbeheer nemen agrarisch ondernemers zelfstandig, of in samenwerking met anderen, bovenwettelijke maatregelen op het eigen bedrij ...
  help
  Exploratory study of innovative economic instruments for water management measures in the agricultural sector summary of practical studies : final report [Boek]
  Klooster, Jeroen \ Vlieger, Bram de \ Linderhof, Vincent \ 2010
  The Dutch Ministry of Transport, Public Works and Water Management is investigating different options to modify or expand the funding of water management with more price incentives focusing on more effective, efficient and fairer water management. On ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.