Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Toepasbaarheid van dieptefiltratie smeerolie op een (bio)gasmotor? \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Loon, P. van \ Hulshoff, B. \ Zondervan, K. \ Verheij, M. \ 2007
  In het kader van terugdringing olieverbruik (door langere verversingstermijn) c.q. financiële besparing hebben we op een gasmotor van de rwzi Harderwijk een proef lopen met dieptefiltratie van smeerolie. Als u dit leest hebben wij de proef nog niet a ...
  help
  Unravelling hydrological mechanisms behind fen deterioration in order to design restoration strategies =De hydrologische oorzaken van de achteruitgang van laagveengebieden ontrafeld [Proefschrift]
  Loon, A.H. van \ 2010
  De kansen voor het herstellen van natte natuur in Nederland kunnen aanzienlijk worden verhoogd indien gebieden rond de knikpunten in het landschap uit gebruik worden genomen en de aanwezige sloten worden gedempt. Deze gebieden bevinden zich op de ove ...
  help
  Absoluut verbod op winning diep grondwater in Flevoland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Berbee, B. \ Schrauwen, R. \ Griffioen, M. \ Loon, B. van \ Klepper, C. \ 2010
  In Zuidelijk Flevoland heeft de provincie destijds een boringsvrije zone ingesteld, die is aangegeven met een kaart in de Verordening voor de fysieke leefomgeving. Op deze kaart staan maximaal toegestane dieptes van nieuwe boorputten. Het zoete grond ...
  help
  Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
  Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Wateropslag in een natuurgebied \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
  Natuurgebied de Stippelberg en de landbouwgronden eromheen hebben last van droogte doordat het grondwater 's zomers diep wegzakt. Waterschap Aa en Maas onderzoekt sinds 2010 of de Stippelberg geschikt is om water tot aan het begin van de zomer op te ...
  help
  Toekomstgericht beheer van waterkeringen : hoe kan effectief en efficiënt beheer gevoerd worden? [Studentenverslag]
  Betten, A.-J. \ Geerlinks, J. \ 2013
  Het ontbreken van een integrale visie voor waterkeringen is aanleiding voor het schrijven van dit beheeradvies. Om beheer uit te kunnen voeren op de grasbekleding is een indeling gemaakt op vegetatietypen en beheercategorieën. De vegetatietypen kunne ...
  help
  Een waard vol léven : inrichtingsplan Krimpenerwaard Oost [Studentenverslag]
  Reinink, W. \ Rijneveld, G.. \ 2013
  In de Krimpenerwaard is 2450 ha begrensd als Ecologische Hoofdstructuur (EHS), met als belangrijkste natuurdoelen weidevogels, botanisch grasland en een verbindingszone met moeraselementen. De realisatie van deze natuurdoelen dient geïntegreerd te wo ...
  help
  Water management support methodologies: state of the art : WatManSup project [Boek]
  Loon, A. van \ 2007
  Current water management practices are still focused on responding to events occurred in the past: the re-active approach. At many international high level ministerial and scientific meetings a call for more strategic oriented water management, the p ...
  help
  Berekening openwaterverdamping [Boek]
  Loon, A. van \ Droogers, P. \ 2006
  Het Wetterskip Fryslân heeft FutureWater gevraagd een overzicht te geven van de methoden van de berekening van openwaterverdamping, zodat deze informatie automatisch in de balansberekening kan worden meegenomen en zodat er een nauwkeuriger verdamping ...
  help
  Voorraadvorming van water in de Stippelberg (Noord-Brabant) \ H2O online [Artikel]
  Loon, A. van \ Lapperre, R. \ Mensink, J. \ Paalman, M. \ 2014
  Met een infiltratieproef en modelsimulaties is onderzocht of voorraadvorming van water in natuurgebied de Stippelberg bij kan dragen aan een duurzame watervoorziening van oostelijk Brabant. Het onderzoek is een vervolg op een veldproef met wateraanvo ...
  help
  Climate change impact assessment as function of model inaccuracy \ Hydrology and earth system sciences [Wetenschappelijk artikel]
  Droogers, P. \ Loon, A. van \ Immerzeel, W.W. \ 2007
  Numerical simulation models are frequently applied to assess the impact of climate change on hydrology and agriculture. A common hypothesis is that unavoidable model errors are reflected in the reference situation as well as in the climate change sit ...
  help
  Natuurlijke golfdempers, een serieus alternatief voor dijkverzwaring? [Boek]
  Loon, J. van \ [2013]
  Kwelders ontwikkelen zich vooral langs luwe delen van de kust met voldoende sedimentaanvoer. Hier vindt door overstromingen door het getij en stormvloeden ophoging met sediment plaats. De typische kwelderplanten zijn bestand tegen regelmatige overstr ...
  help
  4D bronbescherming in een veranderende wereld: casus grondwaterwinning Helmond [Boek]
  Loon, Arnaut van \ Bergsma, Emmy \ Alphen, Henk-Jan van \ Segrave, Andrew \ Hartog, Niels \ Kooiman, Jan Willem \ 2017
  Met het formuleren van zes bouwstenen voor een 4D-benadering van bronbescherming draagt deze studie bij aan een nieuwe aanpak om grondwaterbronnen duurzaam te beheren. Deze aanpak sluit aan op veranderingen in de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen ...
  help
  Position paper on the potential and scope of collaboration between IBM - Big Green Innovations and the climate and water communities [Boek]
  Loon, A. van \ Lanen, H. van \ Vellinga, P. \ 2007
  A major concern for companies and governments is the robustness of their activities and investments in view of a changing climate. The water sector is in need of technological innovations to be able to cope with the effects of changing climate on the ...
  help
  Ecohydrologische atlas Overijssel : definitiestudie [Boek]
  Runhaar, Han \ Dorland, Edu \ Loon, Arnaut van \ Jalink, Mark \ 2015
  In opdracht van de provincie Overijssel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de opzet van een Ecohydrologische Atlas. Deze moet aangeven waar in de provincie gebieden liggen die gevoelig zijn voor ingrepen in de waterhuishouding, en informatie ...
  help
  Wat te doen tegen de toename van overstromingsrisico's in de toekomst? : handelingsperspectieven voor beleid en beheer afgeleid uit het onderzoek naar toekomstbestendige overstromingsrisicobeheersing van Kennis voor Klimaat [Boek]
  Klijn, Frans \ Maarse, Maaike \ Kok, Matthijs \ Loon, Jantsje van \ Moel, Hans de \ Mulder, Jan \ 2015
  Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Daarover bestaat geen twijfel, hoewel er nog wel onzekerheid bestaat over de snelheid van de veranderingen, en soms over de precieze richting daarvan. Ondanks deze onzekerheden is het verstandig te antic ...
  help
  Zoet-zout gradiënten op 4 eilanden, in hydrologisch en hydrogeochemisch perspectief [Boek]
  Stuyfzand, P.J. \ Estrada de Wagt, I. \ Amatirsat, D. \ Bland, C. \ Oskam, B. \ Loon, D. van \ Everts, H. \ Grootjan, A. \ 2014
  Op drie Waddeneilanden (Borkum, Schiermonnikoog en Texel) en op een zandplaat in het zoute Grevelingenmeer zijn de hydrologische en hydrogeochemische condities onderzocht op de overgang van zoet naar zout, d.w.z. op de overgang van strand naar aangre ...
  help
  Actualisatie REFLECT: herbeoordeling risico’s landgebruik voor grondwaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Brink, C. van den \ Zaadnoordijk, W.J. \ Steinweg, C. \ Loon, A. van \ 2013
  REFLECT is rond 1998 ontwikkeld om risico’s van landgebruik voor het grondwater te beoordelen. Het instrument geeft kwalitatieve risico-scores voor elk type landgebruik. Inmiddels wordt REFLECT behalve in het ruimtelijke-ordeningsbeleid ook gebruikt ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.