Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verziltingsbeheersing \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Maas, C. \ 2007
  Dit artikel bespreekt de variatie van zoutlast in de tijd (vanaf droogmaking en inpoldering van Nederland). Daarnaast komt het met een kwantificering van de behoefte aan doorspoelwater, de verzilting van de wortelzone, de beheersing van verzilting en ...
  help
  Downstream changes of meandering styles in the lower reaches of the River Vecht, the Netherlands \ Geologie en mijnbouw : orgaan voor officieele mededelingen van het Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap voor Nederland en Kolonien [Artikel]
  Wolfert, H.P. \ Maas, G.J. \ 2007
  The morphodynamics of the lower River Vecht, the Netherlands, and the influence of geomorphological setting and bank composition on meander migration were studied by means of reconstructing the pre-channelization landform configuration on a scale of ...
  help
  Sedimenthuishouding in het stroomgebied van de Nederlands-Duitse Vecht : potenties voor herstel van natuurlijke rivierdynamiek [Boek]
  Viveen, W. \ Maas, G.J. \ Schoorl, J.M. \ 2009
  In opdracht van LNV is onderzoek gedaan naar de sedimenthuishouding van de Nederlands-Duitse Vecht. Het accent lag hierbij op het verkrijgen van een beter inzicht in erosie- en sedimentatieprocessen op stroomgebiedsniveau. Vanwege deze reden is er ee ...
  help
  Bouwsteen riviermorfologie en -dynamiek Rijntakken t.b.v. het koepelbeheerplan natura 2000 rivierengebied [Boek]
  Maas, G.J. \ Makaske, B. \ 2008
  Voor de Natura2000 gebieden Rijntakken wordt een koepelbeheerplan opgesteld. Dit koepelbeheerplan betreft de habitat- en vogelrichtlijngebieden in het rivierengebied. Specifieke kenmerken van het rivierengebied, zoals de relatie tussen rivierdynamiek ...
  help
  Een nieuwe NHV : waarom en wat [redactie Stromingen, bestuur NHV] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Maas, C. \ 2007
  Steeds vaker worden de signalen gehoord, dat inhoudelijke mensen schaars worden. Terwijl het aantal mensen dat er over praat toeneemt, neemt het aantal mensen dat aan hydrologie kan rekenen af. De Nederlandse Hydrologische Vereniging vraagt zich af, ...
  help
  Emissiereductie: terugdringen puntbelastingen : thema, kaderrichtlijn BO-06-006 4.12.4.13 [Poster]
  Werd, R. de \ Beltman, W. \ Lans, A. van der \ Maas, B. van der \ Zeeland, M. van \ Wenneker, M. \ 2006
  De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt bedreigd door bestrijdingsmiddelen. De Kaderrichtlijn Water vergroot de druk om emissies terug te dringen. Een deel van de bestrijdingsmiddelen komt door puntbelastingen in het water. Daarbij komen middelen ...
  help
  Klimaatonderzoek Wageningen UR : projecten, onderzoekers en expertise [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Vellinga, P. \ Remme, R. \ Loon, J. van \ Eijsackers, H. \ Maas, J. \ Loos, F. \ Welie, F. van \ Wageningen UR \ cop. 2009
  Klimaatverandering vormt niet alleen een bedreiging, maar ook een kans om dingen beter te doen dan tot nu toe. Het is een uitdaging om de Nederlandse kwetsbaarheid om te zetten in onze sterkte. Onze sterkte gaat om het klimaatbestendig en klimaatneut ...
  help
  Bronnen, bronbeken en bronbossen van Nederland, in het bijzonder die van de Veluwezoom : een plantensociologische en oecologische studie [Proefschrift]
  Maas, F.M. \ 1959
  help
  De aquatische macrofauna van de Otheense Kreek [Boek]
  Maas, P. \ 1979
  help
  Fosfaatklassen voor fosfaatgebruiksnormen van de Meststoffenwet : landbouwkundige en milieuhygiënische aspecten in samenhang [Boek]
  Ehlert, P. \ Salm, C. van der \ Burgers, S. \ Middelkoop, J. van \ Dijk, W. van \ Maas, R. van der \ Pronk, A. \ Reuler, H. van \ Koopmans, G. \ Chardon, W. \ 2014
  Invoering van het stelsel van gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen in de Meststoffenwet is gebaseerd op een beoordeling van de fosfaattoestand van de bodem. Daarbij worden drie klassen onderscheiden. Bij de invoering van het stelsel is aangeven of ...
  help
  Waterwinning en verdroging [Boek]
  Maas, C. \ Baggelaar, P.K. \ Velde, G. van der \ Jalink, M.H. \ Jansen, A.J.M. \ 1991
  De vier artikelen die in deze bundel zijn opgenomen weerspiegelen het keerpunt waarop de Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving zich bevindt. De eerste twee artikelen betreffen geohydrologische en agrohydrologisch onderwerpen, die weliswa ...
  help
  Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
  Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
  help
  Valkuilen in de tijdreeksanalyse: het geval Terwisscha \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Maas, C. \ 2012
  De invloed van de grondwaterwinning Terwisscha op de grondwaterstand in de omgeving is in de loop der jaren minstens twaalf keer onderwerp van studie geweest. De resultaten leken onderling een grote spreiding te vertonen, maar uiteindelijk bleken ze ...
  help
  Vennen en veentjes: (niet-)ideale systemen voor niet-lineaire tijdreeksmodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Asmuth, J.R. von \ Schaaf, S. van der \ Grootjans, A.P. \ Maas, C. \ 2012
  Standaard tijdreeksmodellen (zowel de ARMA-modellen van Box en Jenkins als het PIRFICT-model) gaan uit van lineaire en in de tijd niet-variërende relaties tussen de verklaarde en verklarende variabelen. Bij grondwatersystemen die periodiek inunderen, ...
  help
  Trendanalyse grondwaterstanden Waterschap Rijn en IJssel toont na vroegere verdroging nu stabilisering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Leunk, I. \ Houten, G. van den \ Maas, C. \ 2012
  KWR Watercycle Research Institute voerde in opdracht van Waterschap Rijn en IJssel samen met Vitens en de Provincie Gelderland een trendanalyse uit van grondwaterstanden uit de periode 1950-2010. De analyse toont vooral dalende trends, met name in de ...
  help
  Studie 'Seoulvirus in bruine ratten' : Seroprevalentie van hantavirus- en Leptospira-infecties bij muskus- en beverratbestrijders in Nederland en resultaten van gerelateerd onderzoek in bruine ratten [Boek]
  Friesema, I. H. M.. \ Bakker, J. \ Maas, M. \ Giessen, J. W. B. van der \ Rockx, B. \ 2017
  In februari 2015 is in Nederland voor het eerst het Seoulvirus (SEOV) geconstateerd bij drie gevangen bruine ratten. Medewerkers van waterschappen kunnen bruine ratten tegenkomen als ‘bijvangst’ van de muskus- en beverratbestrijding. De kans dat zij ...
  help
  Klimaatverandering en riviernatuur in de periode 2015-2050 : een verkenning van effecten en adaptatiemogelijkheden [Boek]
  Makaske, B. \ Maas, G. \ 2013
  In dit rapport worden de directe en indirecte effecten van klimaatverandering op de natuur in de uiterwaarden van de Nederlandse Rijntakken verkend, alsmede de adaptatiemogelijkheden. De verkenning betreft de periode 2015-2050. Er wordt achtereenvolg ...
  help
  Klimaatbestendig Nederland : systeemanalyse [Boek]
  Koomen, A.J.M. \ Nieuwenhuizen, W. \ Kater, E. \ Maas, G. \ Jansen, P. \ Massop, H. \ Grashof-Bokdam, C. \ Boers, J. \ [2011]
  De systeemanalyse waar deze rapportage over gaat, probeert antwoorden te vinden op vragen als: hoe is een systeem opgebouwd?; wat zijn de diverse (hiërarchische) schaalniveaus en hoe is de samenhang tussen deze schaalniveaus?; wat zijn de onderdelen ...
  help
  Fauna in het rivierengebied : knelpunten en mogelijkheden voor herstel van terrestrische en amfibische fauna [Boek]
  Lange, H.J. de \ Maas, G.J. \ Makaske, B. \ Nijssen, M. \ Noordijk, J. \ Rooij, S. van \ Vos, C.C. \ 2013
  In het kader van Natura 2000 worden in Europees perspectief zeldzame soorten en zeldzame vegetatietypen in Nederland beschermd. In deze studie gaat het om habitattypen die niet zonder rivierinvloed kunnen voorkomen: “Beken en rivieren met waterplante ...
  help
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
  Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.