Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Filtratie staat centraal bij verder zuiveren rwzi-effluent \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ 2007
  Het verwijderen van deeltjes in de nabezinktank verbetert de kwaliteit van het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties aanzienlijk. Praktijkonderzoek naar diverse soorten filtratietechnieken is gestart op de rwzi's Utrecht en Horstermeer
  help
  Pasturi destructie : ontwikkeling van een nieuwe slibvoorbehandelingsmethode [Boek]
  Haijer, Aaldrik \ Nieuwenhuijzen, Arjen van \ Vast, Peter \ Veldhoen, Anna \ 2015
  Dit STOWA-rapport is het resultaat van onderzoek naar de technische haalbaarheid van het principe van Pasturi-destructie op labschaal en een studie naar de financiële haalbaarheid in de vorm van een business case. Allereerst zijn met literatuurstudie ...
  help
  Nabehandeling van rwzi-effluent met het FlexFilter \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Geut, W. \ Buunk, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Kaatman, M. \ Wilschut, M. \ 2008
  Om emissiereductie van in de 4de Nota Waterhuishouding en de Europese Kader Richtlijn water vermelde relevante stoffen naar het oppervlaktewater tegen te gaan zijn allerhande maatregelen nodig. Naast bronaanpak en het tegengaan van diffuse verspreidi ...
  help
  Review on the state of science on membrane bioreactors for municipal wastewater treatment \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Evenblij, H. \ Uijterlinde, C.A. \ Schulting, F.L. \ 2008
  Over the past two decades the field of application for membane bioreactors has broadened towards the municipal wastewater treatment sector. The Global Water Research Coalition (GWRC) determined MBR technology to be of priority for collaborative resea ...
  help
  Met flexibel peil vaste grond onder de voeten : klimaatbestendige ruimtelijke ontwikkelingen in het Groene Hart \ RO : ruimtelijke ontwikkeling magazine [Artikel]
  Fiselier, J. \ Rosenboom, R. \ Nieuwenhuijzen, L. van \ Heupink, H. \ 2009
  Het Groene Hart met een klimaat zoals dat nu in de Po-vlakte heerst: gemiddeld tot 5 graden warmer, veel drogere zomers en meer neerslag in de winter. Als dit zogenaamde W+-scenario werkelijkheid wordt, is er op termijn niet voldoende water beschikba ...
  help
  Vier scenario’s voor de waterketen in 2023 \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schut, J. \ Hart-van As, N. 't \ Otto, R. \ 2013
  De waterwereld is in beweging, maar hoe ziet die wereld er over 10 jaar uit? We weten het niet. Toch kunnen we toekomstscenario's opstellen. Modellen die nooit precies uitkomen, maar organisaties handvatten bieden om beleidskeuzes te onderbouwen.
  help
  Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Evenblij, H. \ Mulder, J.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Kramer, F. \ 2007
  Door toenemende afvalwaterstromen, ruimteschaarste en het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterschappen genoodzaakt nieuwe technieken en procesfiguraties toe te passen op rwzi's om aan de toekomstige eisen te voldoen. In v ...
  help
  Bioplasticproductie uit zuiveringsslib vereist marktgedreven procesoptimalisatie voor economisch rendement \ H2O online [Artikel]
  Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
  Grondstoffenproductie uit afvalwater- en slibstromen staat bij de Nederlandse waterschappen volop in de belangstelling. Vanuit de Routekaart Afvalwaterketen en de initiatieven van de Grondstoffenfabriek lijkt de productie van bioplastics uit reststro ...
  help
  Bioplastic uit zuiveringsslib: is het haalbaar en betaalbaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bluemink, E. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ Wypkema, E. \ Kooij, Y. van der \ 2014
  Productie van bioplastic uit slib is technologisch en technisch haalbaar, maar economisch nog niet rendabel. Het kan goedkoper door procesoptimalisatie.
  help
  Dissolved Air Flotation (DAF) als voorbehandeling van communaal afvalwater [Boek]
  Broeders, E. \ Flameling, T. \ Kleinsman, S. \ Menkveld, H. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Schellekens, D. \ Veldhoen, A.B. \ 2014
  De waterschappen willen in 2020 minstens 40% van het energieverbruik zelf opwekken. Er is afgesproken dat in 2015 minimaal twaalf Energiefabrieken en drie tot vijf Fosfaatfabrieken zijn gerealiseerd. Eén van de onderzochte scenario’s waarmee de energ ...
  help
  Verkenning technologische mogelijkheden voor verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater [Boek]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Bloks, B. \ Essed, A \ Jong, C. de \ 2017
  In het voorliggende rapport is recente kennis en ervaring omtrent technologische mogelijkheden voor de verwijdering van geneesmiddelen uit afvalwater uit binnen- en buitenland ontsloten vanuit lopend onderzoek, demonstratieprojecten, literatuur, work ...
  help
  Proof of concept en laboratoriumonderzoek verwijdering microverontreinigingen uit RWZI-effluent met het O3-step® filter [Boek]
  Jong, C.Y. de \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Dekker, A. \ Liu, T.K. \ Smet, S.J.S. de \ 2018
  Het O3-STEP® filter is een veelbelovend concept om op grotere zuiveringen in één compacte zuiveringsstap nutriënten, zwevende stof én microverontreinigingen vergaand te verwijderen door de combinatie van ozonoxidatie en adsorptie aan actief kool. Dit ...
  help
  Mogelijkheden en grenzen van het actiefslibproces \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Reitsma, B. \ Buunen, A.H.M. \ 2008
  Het actiefslibproces wordt in Nederland zeer veel toegepast bij de behandeling van stedelijk afvalwater. Het is zowel hydraulisch als biologisch een flexibel en kosteneffectief systeem, met het vermogen om zonder (veel) chemicaliën nutriënten als fos ...
  help
  KALLISTO: samenwerkingsverband afvalwaterketen regio Eindhoven \ Riolering Vlaanderen [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Langeveld, J. \ Jonge, J. de \ 2011
  Onder het motto'Samen, Slim, Schoon' ontwikkelen gemeenten, waterschappen en universiteiten innovatieve oplossingen voor een vernieuwende aanpak in de afvalwaterketen en het watersysteem. Het KRW-innovatieproject KALLISTO draagt bij aan een doelmatig ...
  help
  The limits and ultimate possibilities of technology of the activated sludge process \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Bentem, A.G.N. van \ Buunen, A. \ Reitsma, B.A. \ Uijterlinde, C.A. \ 2008
  The Dutch research organisation STOWA initiated a research project entitled “The Boundaries of the Activated Sludge Process” to investigate the possibilities and limitations of activated sludge processes to improve the effluent quality. The study aim ...
  help
  Spannende maar intensieve zoektocht naar toepassing bio-elektrochemie in de watertechnologie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ 2010
  De titel van het boek 'Bioelectrochemical systems : from extracellular electron transfer to biotechnological application' doet niet meteen denken aan een onderwerp, dat gerelateerd is aan (afval)water. Vandaar dat mogelijk maar weinig waterprofession ...
  help
  Innovative phosphorus distribution method to achieve advanced chemical phosphorus removal \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Scherrenberg, S.M. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Menkveld, H.W.H. \ Den Elzen, J.J.M. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2008
  Since November 2006 a large-scale research project has been carried out at Wastewater Treatment Plant (WWTP) Leiden Zuidwest (within the Rijnland District Water Control Board). This research focuses on advanced removal of nutrients (phosphorus and ni ...
  help
  Oude en nieuwe inzichten leveren innovatieve kansen voor slibgistingsproces. 1. Basis en theorie \ WT-afvalwater [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ Koornneef, E. \ Visser, A. \ Roeleveld, P. \ Dekker, T. \ Uijterlinde, C. \ 2011
  In Nederland wordt anno 2011 op bijna één kwart van de momenteel operationeel communale riool- en afvalwaterzuiveringsinrichtingen (352 RWZI's) slibgisting toegepast waar ruw of ingedikt primair slib en secundair slib wordt uitgegist. In deze 86 slib ...
  help
  Bundeling internationale MBR-onderzoeksresultaten [Boek]
  Berg, F. van den \ Smit, R. \ Nieuwenhuijzen, A. van \ 2012
  Door steeds strengere eisen aan de effluentkwaliteit en sterke groei in de toepassingen van waterhergebruik is de toepassing van menbraanbioreactortechnologie MBR de laatste tien jaar internationaal sterk toegenomen. MBR is in korte uitgegroeid tot v ...
  help
  Nuttig en omvangrijk naslagwerk over waterhergebruik \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijzen, A. van \ 2008
  Daar waar we in Nederland vooral praten over additionele en nageschakelde technieken voor de opwerking van rwzi-effluent wordt in het (ons omringende) buitenland veelal veel sneller overgegaan tot realisatie van dergelijke projecten. Het nastreven va ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.