Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Europese Grondwaterrichtlijn: stimulans voor gebiedsgericht grondwaterbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Duijne, H. van \ Kessels, E. \ 2009
  De Grondwaterrichtlijn is een dochterrichtlijn van Kaderrichtlijn Water. In Nederland bestond de angst dat een te rigide invulling zou kunnen leiden tot een inperking van de mogelijkheden voor een nationaal risico- en gebiedsgericht beheer van veront ...
  help
  Voorspelling overstroming 's-Hertogenbosch komt precies uit? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wouw, M. van de \ Bijl, J. de \ Heeringen, K. van \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  De waterschappen Aa en Maas en De Dommel zijn nu in staat om voorspellingen omtrent overstromingsgevaar te maken. Gezamelijk hebben ze een Beslissings Ondersteunend Systeem (BOS) opgesteld; een computersysteem dat informatie verzamelt en ondersteunin ...
  help
  Met een modulaire sitrap op weg naar netcentrisch werken \ Magazine nationale veiligheid en crisisbeheersing [Artikel]
  Janssen, A. \ Kolen, B. \ Nieuwenhuis, S. \ Smit, B. \ 2009
  In de crisisbeheersing wordt voor de onderlinge uitwisseling van informatie gewerkt met situatierapportages. In een discussiestuk wordt de doorontwikkeling van de huidige situatierapportages tot een dynamisch, netcentrisch communicatiemiddel besproke ...
  help
  Bodemdaling in Flevoland : waterschap zoekt naar duurzame oplossingen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Peeters, R.J.E. \ 2010
  Bodem en water vormen vaak nog gescheiden werelden. Bodemdaling is één van de in het oog springende thema's waar beide werelden elkaar raken. In delen van Flevoland ondervinden we dit aan den lijve. Voortschrijdende bodemdaling zorgt voor knelpunten ...
  help
  Een integraal model: een sprong vooruit of een stap te ver? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Pomarius, H. \ Ketelaar, H. \ Nieuwenhuis, M. \ 2008
  Het Waterschap Rivierenland heeft als pilot een modelinstrumentarium ontwikkeld voor de Bommelerwaard dat aansluit bij het Nationaal Modelinstrumentarium Hydrologie. Het voorziet in een koppeling tussen het grondwater, de onverzadigde zone, het opper ...
  help
  Samenwerking in crisisbeheersing [Boek]
  Nieuwenhuis, M. \ Verbraak, G. \ Roosmalen, D. van \ 2012
  In 2020 vormen de waterschappen een (veer)krachtig partnerschap in crisisbeheersing. Zowel in de voorbereiding als de feitelijke bestrijding van crises. Dit bereiken zij door vergaande samenwerking tussen de waterschappen en door het aangaan van opti ...
  help
  Statistical modelling of Fat, Oil and Grease (FOG) deposits in wastewater pump sumps \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Nieuwenhuis, E. \ Post, J. \ Duinmeijer, A. \ Langeveld, J. \ Clemens, F. \ 2018
  The accumulation of FOG (Fat, Oil and Grease) deposits in sewer pumping stations results in an increase in maintenance costs, malfunctioning of pumps and, a potential increase of wastewater spills in receiving open water bodies. It is thought that a ...
  help
  Door de bodem het water zien \ Water governance [Artikel]
  Lenders, S. \ Os, G. van \ Nieuwenhuis, R. \ Dijkman, W. \ 2017
  Om opgaven in het watersysteem (kwantitatief en kwalitatief) het hoofd te bieden, zet Flevoland in op een bewustwording en zelfsturing van duurzaam bodembeheer door de agrarische sector. In dit bodembeheer kunnen we de ondernemer ontmoeten en motiver ...
  help
  'Leven met bagger' : samen met belanghebbenden komen tot duurzaam sedimentbeheer \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.H. \ Ellen, G.J. \ Slob, A.F.L. \ 2007
  Met het toekomstige Besluit bodemkwaliteit worden de mogelijkheden voor de afzet van bagger verruimd. Maar de vraag is of met de verruiming van het beleid de problemen ten aanzien van de afzet van bagger volledig zijn opgelost. Binnen het project "Le ...
  help
  Een onderzoek naar een haalbare methode van KRW maatregelen naar ingrepen in de Boven Slinge [Studentenverslag]
  Nieuwenhuis, D. \ 2013
  De ecologische kwaliteit van het waterlichaam Bielheimerbeek is in de loop van de decennia’s verslechterd door menselijke invloed en ingrepen in het watersysteem. Het gevolg is dat het watersysteem matig scoort voor vissen en macrofauna. De maatregel ...
  help
  Standaard werkwijze voor toetsing watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oomen, E. \ Nieuwenhuis, M. \ Hendriks, B. \ Rosbergen, W. \ Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Romijn, R. \ Velner, R. \ Spijker, M. \ 2012
  In het Nationale Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over 'het op orde brengen en het op orde houden' van het watersysteem. Naar aanleiding hiervan zijn normen voor regionale wateroverlast vastgelegd in provinciale verordeningen. De to ...
  help
  Naar nieuwe ketens voor het benutten van eendenkroos [Boek]
  Nieuwenhuis, R. \ Maring, L. \ 2009
  Eendenkroos (Lemna spec.) is een zeer snel groeiend waterplantje dat lokaal tot overlast kan leiden. In deze verkenning zijn we echter juist op zoek gegaan naar de kansen die dit op zou kunnen leveren. Uit de wereldliteratuur zijn verschillende voorb ...
  help
  Case study: Flevoland in het deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Nieuwenhuis, R. \ Griffioen, M. \ Janson, J. \ Meijerink, J. \ 2012
  De urgentie van Veerman – Met het advies van de Deltacommissie in 2008 (commissie Veerman) werd de problematiek van waterveiligheid en zoetwatertekorten in één keer op de kaart gezet. De commissie stelde dat de veiligheidsnormen achterhaald zijn en n ...
  help
  Aardbevingsbestendige keringen : thema Water \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
  Nieuwenhuis, J.-W. \ 2015
  Ook de (natte) infrastructuur in Groningen kan schade ondervinden van aardbevingen en bodemdaling als gevolg van de aardgaswinning. Daarom is waterschap Noorderzijlvest versneld gestart met de voorbereidingen van dijkverbeteringen.
  help
  Regio kan substantieel bijdragen aan zoetwateropgave Deltaprogramma \ H2O online [Artikel]
  Hekman, A. \ Jonge, M. de \ Nieuwenhuis, R. \ 2013
  Binnen het Deltaprogramma wordt een langetermijnstrategie ontwikkeld voor de veiligheid en zoetwatervoorziening van het IJsselmeergebied. De strategie anticipeert op klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen in de komende eeuw. In 2011 ...
  help
  Naar efficiëntere maatregelen met de WaterSchadeSchatter \ H2O online [Artikel]
  Kern, D. \ Heijkers, W.J.M. \ Bloemberg, G. \ Nieuwenhuis, M. \ Nelen, F. \ Leeuwen, E. van \ Hoes, O. \ Klopstra, D. \ 2013
  De afgelopen tien jaar is in Nederland veel aandacht besteed aan de risico’s van wateroverlast door extreme neerslag. Nu de overduidelijke knelpunten zijn opgelost, zijn er nu situaties, waarbij de kosten om aan de normen te voldoen gevoelsmatig niet ...
  help
  Handboek hydrobiologie : biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren [Boek] - Versie september 2010
  Bijkerk, Ronald \ Beers, Marco \ Bonhof, Gerwin \ Brans, Birgitta \ Buskens, Ronald \ Coops, Hugo \ Dam, Herman van \ Fockens, Karin \ Kampen, Jouke \ Maanen, Barend van \ Mertens, Adriënne \ Moeleker, Mieke \ Nieuwenhuis, Rob \ Pilon, Jörn \ Pot, Roelf \ Spier, Jos \ Swarte, Myra \ Tongeren, Onno van \ Torenbeek, Reinder \ Vermaat, Jan \ Wagenvoort, Arco \ Wilhelm, Michiel \ Wit, Monique de \ 2014
  Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijf ...
  help
  Onderzoekers vinden toetsregel voor reststerkte keileem \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nieuwenhuis, J.W.H. \ Klein Breteler, M. \ 2008
  Twee loze stukken oude dijk leverden het materiaal voor de proeven in de Deltagoot. Onderzoekers bouwden een proefdijk van de keileem uit de Wieringermeerdijk om een ontbrekende toetsregel te kunnen ontwikkelen
  help
  Circulatie in stedelijk oppervlaktewater : wanneer en hoe snel \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuis, R.A. \ Broersma, L. \ Maessen, M. \ 1999
  help
  Berekening gevolgschade bij overstroming boezemkaden \ Praktijkboek GIS : toepassingen van geografische informatietechnologie [Hoofdstuk uit boek]
  Wit, C.P. de \ Reincke, E. \ Nieuwenhuis, H.S. \ 1999
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.