Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Leven in een heel bijzonder kwetsbaar deltagebied \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Nijs, P.J.W. Den \ 2009
  Oude stadsdelen in deltagebieden liggen te laag, houten paalfunderingen worden bedeigd. Het wordt tijd om oude constructies op nieuwe funderingen te plaatsen en op een hoger peil te brengen
  help
  Kwaliteitsstandaarden voor interactie grondwater met terrestrische ecosystemen [Boek]
  Claessens, J. CL \ Verweij, W. \ Lukacs, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2014
  Veel natuurgebieden zijn afhankelijk van grondwater; door een te lage grondwaterstand of door verontreinigd grondwater kan de kwaliteit van de natuurgebieden achteruit gaan. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft daarom voor dat bij het bepalen van n ...
  help
  Afweging tussen generieke en regionale eutrofiëringsmaatregelen [Boek]
  Nijs, A.C.M. de \ Pieters, B.J. \ Grinten, E. van der \ Durand, A.M. \ Lieste, R. \ Verweij, W. \ [2007]
  Een groot probleem waar Nederland voor staat zijn de hoge concentraties voedingsstoffen (nutrienten) in het oppervlaktewater. Hierdoor worden heldere meren en sloten troebel. Waterplanten, snoek en stekelbaarsjes verdwijnen en sloten worden groen van ...
  help
  Development of emission testing values to assess sustainable landfill management on pilot landfills : phase 2: proposals for testing values [Boek]
  Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ [2014]
  Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weg lekken. Op deze man ...
  help
  Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Lieste, R. \ Witte, J.P.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Aggenbach, C.J.S. \ Pieters, B.J. \ Runhaar, J. \ Verweij, W. \ 2007
  In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van ...
  help
  Evaluatie van hoge resolutie satelliet bodemvochtproducten met behulp van grondwaterstandmetingen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Jeu, R. de \ Nijs, A. de \ 2017
  Twee recent ontwikkelde 100x100m bodemvochtproducten zijn vergeleken in Nederland met freatische grondwaterstandmetingen. Het ene product is gebaseerd op C-band satellietobservaties van de Japanse Advanced Microwave Scanning Radiometer (AMSR-2) en he ...
  help
  Is er in 2040 genoeg grondwater voor de drinkwatervoorziening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
  Als de huidige lichte stijging in het drinkwatergebruik zich doorzet, kan Nederland in 2040 voorzien in de drinkwaterbehoefte. Bij een hogere vraag zijn maatregelen nodig. Dit blijkt uit berekeningen van het RIVM, waarbij drie scenario’s voor de beho ...
  help
  Ontwikkeling emissietoetswaarden voor het beoordelen van duurzaam stortbeheer op pilotstortplaatsen : fase 2: voorstellen voor emissietoetswaarden (Nederlandstalige verkorte versie van RIVM-rapport 607710002) [Boek]
  Brand, E. \ Nijs, T. de \ Claessens, J. \ Dijkstra, J. \ Comans, R. \ Lieste, R. \ 2015
  Sinds de jaren negentig wordt internationaal onderzoek verricht naar ‘duurzaam stortbeheer’. Het idee hierachter is dat de bron, de stortplaats zelf, schoner wordt, zodat er minder verontreinigingen uit de stortplaatsen kunnen weglekken. Op deze mani ...
  help
  Bodem, ecosysteemdiensten en ruimtelijke keuzen : duurzaam benutten van bodem en ondergrond \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Nijs, T. de \ Mesman, M. \ Otte, P. \ 2013
  Bodem en ondergrond in Nederland worden steeds meer gebruikt voor activiteiten zoals warmte-koudeopslag, geothermie, kabels en leidingen en ondergronds bouwen. Om de beschikbare ruimte duurzaam te benutten is het van belang de eigenschappen van de bo ...
  help
  Voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening in 2040? \ H2O online [Artikel]
  Aa, M. van der \ Tangena, B. \ Wuijts, S. \ Nijs, T. de \ 2015
  Als de huidige trend zich doorzet, heeft Nederland in 2040 voldoende productiecapaciteit om in de drinkwaterbehoefte te voorzien. Om voorbereid te zijn op mogelijke tekorten bij een scenario van ‘maximale vraag’ zijn echter maatregelen nodig. Dit bli ...
  help
  Scenario’s drinkwatervraag 2015-2040 en beschikbaarheid bronnen : verkenning grondwatervoorraden voor drinkwater [Boek]
  Aa, N.G.F.M. van der \ Tangena, B.H. \ Wuijts, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2015
  Het RIVM heeft voor drie toekomstscenario’s voor de vraag naar drinkwater in 2040 berekend in hoeverre er voldoende productiecapaciteit is om aan die vraag te voldoen. Daaruit blijkt dat er alleen een tekort optreedt bij het scenario met de maximale ...
  help
  Wateroverlast in kaart gebracht met satellieten \ H2O online [Artikel]
  Nijs, A. \ Jeu, R. de \ Soetens, A. \ Peters, A. \ 2017
  Aardobservatiebedrijf VanderSat heeft in samenwerking met de waterschappen Limburg en Aa en Maas onderzocht of satellietobservaties geschikt zijn om ondergelopen velden in kaart te brengen. Op basis van radarbeelden van ESA’s satelliet Sentinel-1A he ...
  help
  Climate change impact on infection risks during bathing downstream of sewage emissions from CSOs or WWTPs \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Sterk, A. \ Man, H. de \ Schijven, J.F. \ Nijs, T. de \ Roda Husman, A.M. de \ 2016
  Climate change is expected to influence infection risks while bathing downstream of sewage emissions from combined sewage overflows (CSOs) or waste water treatment plants (WWTPs) due to changes in pathogen influx, rising temperatures and changing flo ...
  help
  Het webportaal: www.risicotoolboxBodem.nl : modelbeschrijving [Boek]
  Nijs, A.C.M. de \ Römkens, P.F.A.M. \ 2008
  Met de inwerkingtreding van het Besluit bodemkwaliteit in 2008 zijn nieuwe regels vastgesteld voor de kwaliteit van grond en bagger, bedoeld voor hergebruik. Op het webportaal www.risicotoolboxbodem.nl is informatie te vinden over deze nieuwe regels ...
  help
  Toxiciteit van het oppervlaktewater blijft een probleem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]RIVM rapport Risico's van toxische stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren
  Nijs, T. de \ Zwart, D. de \ Peijnenburg, W. \ 2008
  Hoewel de waterkwaliteit de afgelopen decennia sterk verbeterde, blijft de toxiciteit van het oppervlaktewater een probleem. Op een groot aantal locaties is de toxiciteit zo hoog dat de algemene doelstelling van het beleid - bescherming van 95 procen ...
  help
  Selectie van stoffen voor het KRW Meetnet Grondwater [Boek]
  Nijs, A.C.M. de \ 2009
  Op basis van meetgegevens is gekeken in hoeverre de concentratie van toxische stoffen in het grondwater mogelijk een probleem vormt voor het drinkwater en de ecosystemen in het oppervlaktewater en de grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Volgens het ...
  help
  Risico’s van toxische stoffen in de Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
  Nijs, A.C.M. de \ 2008
  De kwaliteit van het Nederlandse oppervlaktewater voldoet nog niet aan de voorschriften van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). In het kader van de Ex-ante-evaluatie Kaderrichtlijn Water heeft het RIVM de risico's van toxische stoffen in beeld ge ...
  help
  Ontwikkeling standaard stresstest hitte [Boek]
  Nijs, T. de \ Bosch, P. \ Brand, E. \ Heusinkveld, B. \ Hoeven, F. van der \ Jacobs, C. \ Klok, L. \ Kluck, J.. \ Koekoek, A. \ Koopmans, S. \ Nieuwaal, K. van \ Ronda, R. \ Steeneveld, G. \ 2019
  Door klimaatverandering stijgt de temperatuur, waardoor er meer hittegolven zijn met meer hete dagen en nachten. Alle overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) in Nederland moeten daarom vóór 2020 knelpunten van wateroverlast, hitte, droog ...
  help
  De invloed van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit [Boek]
  Hooijboer, A.E.J. \ Nijs, A.C.M. de \ 2011
  Het is voor beleidsmakers van groot belang om te weten hoe de kwaliteit van het grondwater zich zal ontwikkelen bij een veranderend klimaat. Tot nu toe zijn er weinig publicaties verschenen over dit onderwerp. Het ministerie van Infrastructuur en Mil ...
  help
  De Delta in wording : overzicht van het benedenrivierengebied door de eeuwen heen [Boek]
  Nijs, T. de \ 2008
  Zuidoostelijk Nederland stijgt, West- en Noord-Nederland zakt. Maar écht gevormd en misvormd is het land pas de laatste 1000 jaar. Door de mens! Dit boekje gaat voornamelijk over de laatste 1000 jaar. Wat hebben de mensen met de rivieren en de zee ge ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.