Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Effect zeespiegelstijging op het grondwatersysteem in het kustgebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oude Essink, G. \ 2007
  In dit artikel wordt getracht de fysieke (directe) effecten van zeespiegelstijging op het Nederlandse grondwatersysteem boven water te krijgen. Deze feiten krijgen over het algemeen weinig aandacht in klimaatstudies die het zwaartepunt vaak hebben li ...
  help
  Regionale modellering zoet-zout grondwater in het Nederlandse kustgebied \ Verzilting in Nederland [Hoofdstuk uit boek]
  Oude Essink, G.H.P. \ 2007
  In dit artikel passeren verschillende aspecten van regionale modellering van zoet en zout grondwater de revue. Eerst worden in het kort enkele oorzaken en gevolgen van grondwatersystemen behandeld. Een groot zoet-zout databestand wordt beschreven en ...
  help
  Upward groundwater flow in boils as the dominant mechanism of salinization in deep polders, The Netherlands \ Journal of hydrologic engineering [Wetenschappelijk artikel]
  Louw, P.G.B. de \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Zee, S.E.A.T.M. van der \ 2010
  As upward seepage of saline groundwater from the upper aquifer is leading to surface water salinization of deep polders in the Netherlands, we monitored the processes involved in the Noordplas Polder, a typical deep polder. Our results show three typ ...
  help
  Effectiviteit van waterinlaat [Factsheet] - Herz. uitg
  Snellen, B. \ Oude Essink, G. \ 2014
  De huidige praktijk van water inlaten voor peilbeheer en doorspoeling is gebaseerd op ruime aanvoer van rivierwater vanuit het buitenland (Rijn, Maas). Afsluiting van onder andere IJsselmeer en Haringvliet leidde tot uitbreiding van de landbouwgebied ...
  help
  Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
  Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
  In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
  help
  Zoutvrachtberekeningen in drie deelgebieden in de zuidwestelijke Delta : effecten verschillende modelschalen op processen [Boek]
  Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Vermeulen, P. \ Janssen, G. \ Baaren, E. van \ [2011]
  Binnen het Deltaprogramma beoogt het deelprogramma Zuidwestelijke Delta o.a. de inventarisatie van risico’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot de zoetwatervoorziening van dit gebied. Modelberekeningen vormen een belangrijke input voor de prob ...
  help
  Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves [Boek]
  Broers, Hans Peter \ Stuurman, Roelof \ Lange, Wim J. de \ Oude Essink, Gu \ Faneca Sanchez, Marta \ Grift, Bas van der \ Verkaik, Jarno \ 2015
  De voorliggende rapportage presenteert de totstandkoming van ruimtelijke afgrenzing van de kandidaat Nationale Grondwater Reserves. De volgende kandidaat Nationale Grondwater Reserves geïdentificeerd: I. De diepere delen van de Roerdal Slenk in Braba ...
  help
  €ureyeopener 2.1: zoetwatervoorziening Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Schipper, P.N.M. \ Janssen, G.M.C.M. \ Polman, N.B.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Stuyt, L.C.P.M. \ 2014
  Het veiligstellen van de toekomstige zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden (ZWD-RD) kan op verschillende manieren worden geëffectueerd. Elke maatregel, die hiertoe wordt overwogen, beïnvloedt het chloridegehalte van ...
  help
  Stoppen met doorspoelen? : kansen en belemmeringen [Boek]
  Delsman, J. \ Oude Essink, G. \ [2013]
  Het doorspoelen van watergangen (naast wateraanvoer voor peilhandhaving) is een gangbare praktijk in West-Nederland voor het tegengaan van verzilting van het oppervlaktewater door brakke kwel. Doorspoelen is op landelijke schaal een grote watervrager ...
  help
  Mogelijke effecten van actualisatie van zoutschadefuncties van grondgebonden, beregende landbouwgewassen [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Schuiling, C. \ Bakel, P.J.T. van \ Massop, H.T.L. \ Oude Essink, G.H.P. \ Faneca Sanchez, M. \ Velstra, J. \ Polman, N.B.P. \ Vos, A.C. de \ 2014
  De derving van de fysieke opbrengst van grondgebonden teelten die kunnen worden beregend wordt deels bepaald door het zoutgehalte van het beregeningswater. De kennis op grond waarvan deze opbrengstderving wordt berekend is gebaseerd op veelal buitenl ...
  help
  Effecten van brijninjectie op de grondwaterkwaliteit en functies in het Westland [Boek]
  Faneca Sanchez, M. \ Klein, J. \ Oude Essink, G. \ Raat, K. \ Paalman, M. \ 2012
  Doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de effecten van de gecombineerde onttrekking van grondwater en brijninjectie ten behoeve van de glastuinbouw op de grondwaterkwaliteit en gebruiksfuncties van het grondwater(systeem) in het Westland.
  help
  Effects of climate change on coastal groundwater systems : a modeling study in the Netherlands \ Water resources research [Wetenschappelijk artikel]
  Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Louw, P.G.B. de \ 2010
  Nearly one third of the Netherlands lies below mean sea level, and the land surface is still subsiding up to 1 m per century. This densely populated delta region, where fresh groundwater resources are used intensively for domestic, agricultural, and ...
  help
  Field and model investigations of freshwater lenses in coastal aquifers [Proefschrift]
  Pauw, P.S. \ 2015
  A major problem of sustaining freshwater supply from freshwater lens is the invasion of saline groundwater into a fresh groundwater body. In many coastal areas saltwater intrusion has led to well closure and reduced freshwater supply. Furthermore, in ...
  help
  COASTAR : verkenning strategische brakwaterwinning [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Zuurbier, K.G. \ Janssen, G. \ Oude Essink, G.H.P. \ Baaren, E.S. van \ Boonekamp, A.M.H. \ Buck, W. de \ Hulzebos, J. \ Schetters, M. \ Zwolsman, G. \ 2018
  Brakwater kan een zeer geschikte bron van zoetwater zijn door de afwezigheid van antropogene verontreinigingen en beschikbaarheid van kosteneffectieve ontziltingstechnieken. Als brakwater op strategische locaties kan worden gewonnen kan daarnaast ver ...
  help
  Monitoring zoutwaterintrusie naar aanleiding van de Kaderrichtlijn Water "verzilting door zoutwaterintrusie en chloridevervuiling" [Boek]
  Stuurman, R. \ Oude Essink, G. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ 2006
  Het doel van het onderzoek betrof het bepalen van de uitgangspunten waaraan een toekomstig grondwatermonitoringsprogramma “zoutwaterintrusie” moet voldoen en rekening houdende met: • de uitgangspunten van de huidige monitoringsprogramma’s; • de KRW-v ...
  help
  Fysieke bouwstenen voor de knelpuntanalyse nieuwbouw en herstructurering [Boek]
  Bosch, P.R. \ Hoogvliet, M. \ Goosen, H. \ Hoeven, F. van der \ Pas, B. van der \ Bruin, K. de \ Slager, K. \ Weert, F. van \ Oude Essink, G. \ Gerritsen, A. \ Ven, F. van de \ Brolsma, R. \ Buma, J. \ Tjon Sie Fat, B.M. \ 2011
  Klimaatverandering met al z'n neveneffecten via bodem en (grond)water is één van de factoren die mogelijk een rol gaan spelen bij de keuzes over toekomstige nieuwbouw en herstructurering. Dit rapport heeft als doel inzicht te geven in de stand van ke ...
  help
  Achtergrondstudie kwelreductietechnieken [Boek]
  Louw, P. de \ Oude Essink, G. \ Maljaars, P. \ 2007
  Uit de Noordplasstudie is geconcludeerd dat wellen voor meer dan 60% bijdragen aan de huidige verzilting van het oppervlaktewater in Polder de Noordplas, de diffuse kwel draagt voor ongeveer 25% bij. Ook in de Haarlemmermeerpolder dragen de wellen si ...
  help
  Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
  Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
  help
  Zuidwestelijke Delta en Rijnmond-Drechtsteden : vijf veelbelovende maatregelen rond zoetwaterbeheer geëvalueerd op effecten, kosten en baten : voorlopige resultaten [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bakel, P.J.T. van \ Janssen, G.M.C.M. \ Linderhof, V.G.M. \ Polman, N.B.P. \ Massop, H.T.L. \ Kselik, R.A.L. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Greft, J.G.M. van der \ Delsman, J. \ Oude Essink, G.H.P. \ 2013
  Het grondgebruik in Nederlandse kustregio’s wordt in toenemende mate geconfronteerd met verzilting. De urgentie en prognose van dit probleem is niet altijd even duidelijk. Er is een toenemende discussie over zoetwaternormering. Uit recent onderzoek v ...
  help
  GO-FRESH : valorisatie kansrijke oplossingen voor een robuuste zoetwatervoorziening [Boek]
  Oude Essink, G. \ Baaren, E. van \ Pauw, P. \ Sanchez, M.F. \ Zuurbier, K. \ Zwolsman, G. \ Berg, G. van den \ Velstra, J. \ Oosterwijk, J. \ Tolk, L. \ Brouwer, W. \ Schoevers, M. \ Vleuten, J. van der \ Veraart, J. \ Vreke, J. \ Schipper, P. \ 2014
  Een consortium onderzoekt in hoeverre lokale maatregelen de zoetwaterbeschikbaarheid voor de landbouw kunnen vergroten in gebieden die onafhankelijk zijn van het hoofdwatersysteem. Hierbij wordt de ondergrond gebruikt voor opslag van zoet water in pe ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.