Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Waterbeheer met nulletjes en eentjes \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Postma, B. \ 2007
  Voortgekomen uit een fusie ondervond het nieuwe waterschap Hunze en Aa's een chaos in automatiseringssystemen. Moderne telemetrie was nodig voor een doeltreffend waterbeheer met een reorganisatie van de automatisering in 3 fasen
  help
  Ecologische effecten van metaalverontreiniging in het overstromingsgebied van de Dommel : triade-onderzoek, ecologische risico's en mogelijkheden voor inrichting en beheer [Boek]
  Derksen, J.G.M. \ Lahr, J. \ Kort, T. de \ Tuin, A. van der \ Postma, J.F. \ Klok, T.C. \ Brink, N.W. van den \ Lange, H.J. de \ Kools, S.A.E. \ Hout, A. van der \ Harmsen, J. \ Faber, J.H. \ 2008
  De rivier de Dommel is sterk verontreinigd met cadmium en zink als gevolg van historische activiteiten van de zinkindustrie. Bij overstroming worden deze metalen, gebonden aan organisch stof en kleideeltjes, afgezet op de bodem in het overstromingsge ...
  help
  Fosforhoudende producten uit de communale afvalwaterketen wet- en regelgeving, marktkansen, verwerkingsconcepten [Boek]
  Notenboom, G. \ Vergouwen, L. \ Morgenschweis, C. \ Schöll, L. van \ Postma, R. \ 2013
  Waterschappen hebben bij het zuiveren van afvalwater steeds meer oog voor duurzaamheid en het sluiten van kringlopen, waaronder het terugwinnen van grondstoffen zoals fosfor (ook wel groene-P genoemd). In deze studie over het terugwinnen en vermarkte ...
  help
  De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2013 [Boek]
  Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2014
  In de afgelopen drie jaar heeft Wetterskip Fryslân een uitgebreid monitoringsprogramma uitgevoerd om de chemische toestand van haar waterlichamen te kunnen beoordelen. Op 22 lokaties zijn hierbij de concentraties van 154 verschillende verbindingen ge ...
  help
  Grondslagen voor hoogwaterbescherming [Boek]
  Postma, Renske \ 2016
  In deze Grondslagen voor hoogwaterbescherming beschrijft het Expertisenetwerk Waterveiligheid de normen. Ook krijgt u inzicht in het beoordelen, ontwerpen en beheren van waterkeringen. Het laatste hoofdstuk gaat over crisisbeheersing.
  help
  Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen : resultaten over 2004 t/m 2013 [Boek]
  Belle, J. van \ Postma, J. \ 2014
  Sinds 2003 zijn in en rond het meer De Leijen bij Drachten diverse maatregelen uitgevoerd, gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit, het realiseren van de vereiste aquatisch ecologische KRW-doelstellingen en het ontwikkelen van kennis. Eén van ...
  help
  Naar een duurzame bemesting van asperge met minimale emissies [Boek]
  Postma, R. \ Schöll, L. van \ Doppenberg, G.J. \ 2014
  Het doel van het hier beschreven onderzoek was om na te gaan hoe onder verschillende omstandigheden via de bemesting kan worden gestuurd op een goede groei van gezonde, weerbare gewassen die leiden tot een optimale opbrengst en hoogwaardige productkw ...
  help
  De invloed van de waterbodem op de waterkwaliteitsdoelen van het Noordzeekanaal : met specifieke aandacht voor de dioxineproblematiek [Boek]
  Postma, J. \ Rozemeijer, M.J.C. \ Schobben, J.H.M. \ 2013
  De waterbodem in het Noordzeekanaal is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met dioxines, onder andere door een explosie van een reactorvat bij Philips Duphar in 1963 bij de Jan van Riebeeckhaven. Een aanvankelijk geplande waterbodemsanering ...
  help
  Waterbodems in de Binnenbedijkte Maas : een beoordeling volgens de Waterwet [Boek]
  Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2013
  Aan de zuidoost zijde van de Binnenbedijkte Maas ligt het voormalige bedrijfsterrein van Ferro (Holland) BV te Maasdam. Vanuit de hier ontplooide bedrijfsactiviteiten is niet alleen de landbodem (gesaneerd in 1990) maar ook de nabijgelegen waterbodem ...
  help
  Microverontreinigingen : hoe bepaal je de risico's? : ecologische sleutelfactor toxiciteit \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Oost, R. van der \ Posthuma, L. \ Zwart, D. de \ Postma, J. \ Osté, L. \ 2016
  Het oppervlaktewater kan verontreinigd zijn met meer dan 100.000 chemische stoffen. Met de huidige wijze van monitoring is het vaak lastig om de risico’s van chemische microverontreinigingen voor het ecosysteem te bepalen. Daarom is met de Ecologisch ...
  help
  Experiences on dual media filtration of WWTP effluent \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Scherrenberg, S.M. \ Postma, P. \ Neef, R. \ Menkveld, H.W.H. \ Bechger, M. \ Graaf, J.H.J.M. van der \ 2011
  This research is legislation driven by the European Water Framework Directive (WFD) and the Dutch Fourth Memorandum on Water Management. The objective of this research is to achieve the removal of total nitrogen and total phosphorus by Dual Media Fil ...
  help
  Nog steeds effecten van insecticiden in oppervlaktewater Delfland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Postma, J. \ Koning, J. de \ 2010
  Het Hoogheemraadschap van Delfland, andere betrokken overheden en de glastuinbouwsector hebben de afgelopen jaren hard gewerkt om de emissies van verontreinigd afvalwater terug te dringen. Dit leidde tot tal van verbeteringen. Maar recent onderzoek l ...
  help
  Beleidsnota waterveiligheid [Boek]
  Postma, R. \ 2009
  Deze beleidsnota bestaat uit 2 delen: 1. Beleidskader met de uitgangspunten, de visie en de ontwikkelingsrichting van het toekomstige waterveiligheidsbeleid; 2. Routeplanner met een beknopt overzicht van acties, betrokkenen en planningen
  help
  Monitoring visstand Nevengeul en Kaliwaal Beneden Leeuwen : najaar 2002 [Boek]
  Dubbeldam, M. \ Peene, E. \ Spier, J. \ Postma, H. \ Hol, W. \ Visbedrijf Kalkman-van Wijk \ 2003
  Bij Beneden Leeuwen is in 1994 een stromende nevengeul langs de Waal gerealiseerd door een bestaande strang te doorgraven. Een onderdeel van dit project is de monitoring van de visstand. Op verzoek van Delgromij is in het najaar van 2002 wederom een ...
  help
  Landelijke screening nieuwe stoffen [Boek]
  Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
  Bij het periodiek herzien van lijsten met potentieel schadelijke stoffen en de daarbij geldende oppervlaktewaternormen kunnen stoffen worden toegevoegd of verwijderd. In de afgelopen paar jaar hebben de waterbeheerders in allerlei kaders een uitgebre ...
  help
  De chemische toestand van de waterlichamen van Wetterskip Fryslân : toetsing van de jaren 2011-2014 [Boek]
  Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
  Inzicht in de chemische toestand van oppervlaktewater is een belangrijk element van het waterkwaliteitsbeheer. Om dit inzicht te krijgen monitort Wetterskip Fryslân al jarenlang de concentraties van een groot aantal verbindingen in haar beheergebied, ...
  help
  Biotamonitoring binnen de KRW : de opzet van een landelijk meetnet [Boek]
  Postma, J.F. \ Keijzers, C.M. \ 2015
  Het monitoren van de concentraties in oppervlaktewater leidt voor veel prioritaire stoffen tot een voldoende betrouwbare beoordeling van de chemische toestand van de waterlichamen. Voor een aantal prioritaire stoffen spelen de risico’s voor predatore ...
  help
  Duurzaam bodemgebruik op Brabantse zandgronden : goede productie, handhaven bodemkwaliteit én schoon water als uitdaging \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Postma, R. \ Rombouts, P. \ Haan, J. de \ Harthoorn, J. \ 2014
  De landbouwpraktijk op de zuidoostelijke zandgronden heeft geleid tot hoge nitraatgehalten in grondwater en hoge fosfaattoestanden in de bodem. Het mestbeleid wordt daarom steeds verder aangescherpt, wat ten koste kan gaan van gewasopbrengsten en het ...
  help
  Waterplanten, macrofauna en scheepvaart in ondiepe kanalen en sloten \ H2O online [Artikel]
  Postma, J. \ Tolman, Y. \ Hoefnagel, R. \ 2013
  In sloten en ondiepe kanalen reageert het aantal macrofauna soorten vrijwel lineair op de bedekking door waterplanten. Het landgebruik en de aanwezigheid van scheepvaart zijn belangrijke drukfactoren en voor meerdere parameters is sprake van een verb ...
  help
  Sneek wijst de weg naar mogelijk duurzame sanitatie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Gerbens, S. \ Meulman, B. \ Postma, A. \ Palsma, B.J. \ Scheltinga, A. van \ 2013
  In de woonwijk Noorderhoek in Sneek is een duurzaam sanitatiesysteem aangelegd, waar uiteindelijk 232 woningen op worden aangesloten. Grijs- en zwartwater worden gescheiden ingezameld en separaat behandeld in een kleine lokale zuiveringsinstallatie. ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.