Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Grote dynamiek in oppervlaktewaterkwaliteit in de Hooge Raam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Krikken, A. \ Mill, G. van \ Rozemeijer, J. \ Wolters, R. \ 2008
  Binnen het stroomgebied de Hooge Raam in Noord-Brabant zijn diverse pilots uitgevoerd om de effecten en kosten voor KRW-maatregelen inzichtelijk te maken. Goede keuzes hierin zijn afhankelijk van voldoende systeemkennis van het stroomgebied. Met dit ...
  help
  Effecten van peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Gerner, L. \ Kramer-Hoenderboom, A. \ 2012
  Peilgestuurde drainage kan droogte op landbouwpercelen verminderen ten opzichte van gewone drainage, maar zorgt niet voor minder uit- en afspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater. Dit is de belangrijkste conclusie van uitgebreid veldonderzo ...
  help
  Expertbeoordeling van landbouwmaatregelen voor oppervlaktewaterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Noij, G.-J. \ Boekel, E. van \ Linderhof, V. \ 2016
  Landbouworganisaties, waterschappen en andere stakeholders werken samen aan het verminderen van de nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater. In het Europese landbouwsubsidieprogramma POP-3 is hiervoor geld uitgetrokken. Maar op welke maatregelen ...
  help
  DiveLOp Flow-Cap : ontwikkeling van een meetinstrument voor directe metingen van afvoergemiddelde concentraties en vrachten vanuit landbouwdrains en kassen naar het oppervlaktewater [Boek]
  Rozemeijer, J. \ Harmsen, J. \ 2013
  De waterkwaliteit in veel Nederlandse sloten en plassen laat nog te wensen over. Om de belangrijkste verontreinigingsbronnen op te kunnen sporen is het belangrijk vrachten vanuit landbouwdrains en lozingsbuizen te kunnen meten. Het doel van het proje ...
  help
  De invloed van de waterbodem op de waterkwaliteitsdoelen van het Noordzeekanaal : met specifieke aandacht voor de dioxineproblematiek [Boek]
  Postma, J. \ Rozemeijer, M.J.C. \ Schobben, J.H.M. \ 2013
  De waterbodem in het Noordzeekanaal is in het verleden ernstig verontreinigd geraakt met dioxines, onder andere door een explosie van een reactorvat bij Philips Duphar in 1963 bij de Jan van Riebeeckhaven. Een aanvankelijk geplande waterbodemsanering ...
  help
  Waterkwalitieit polders : hoogfrequent meten is veel meer weten \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Grift, B. van der \ Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Berendrecht, W. \ Oudendijk, M. \ 2016
  In ongeveer 60 procent van Nederland wordt de waterstand geregeld met gemalen. Zij pompen overtollig water de polders uit. Bij deze gemalen wordt vaak ook de waterkwaliteit gemeten. Het overdag met steekmonsters bemonsteren van de waterkwaliteit bij ...
  help
  Deskstudie naar de mogelijke effecten van sedimentatie bij overvloei door zandwinning op macrobenthos nabij de -20 m diepte [Boek]
  Rozemeijer, M.J.C. \ Smith, S. \ 2017
  In deze deskstudie is onderzocht bij welke sedimentatie belasting macrobenthos sterft als gevolg van sedimentatie veroorzaakt door de overvloei van zandwinning. Voor zandwinning voor suppleties is een uitvoeringskader gedefinieerd waarin een vrijwari ...
  help
  Drainwaterkwaliteit in de kleigebieden in de periode 1996-2001 : evaluatie van een meetprogramma voor de inrichting van een monitoringnetwerk [Boek]
  Rozemeijer, J.C. \ Boumans, L.J.M. \ Fraters, B. \ 2006
  De bedrijfsvoering (stikstofoverschot) van landbouwbedrijven in de kleigebieden kan de nitraatconcentratie in drainwater het duidelijkst beïnvloeden.De nitraatconcentratie is hoger naarmate het drainwater jonger is, terwijl de concentraties van de an ...
  help
  Effecten van peilgestuurde drainage op de natuur \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kuijper, M.J.M. \ Rozemeijer, J. \ Gerven, M. van \ Geujen, C. \ 2013
  In de Nederlandse hoge zandgebieden is 80 tot 90 procent van de landbouwgrond nog niet gedraineerd. Peilgestuurde drainage is hier in opkomst. Over de effecten ervan op de natuur is nog weinig bekend. Deltares deed er onderzoek naar.
  help
  Waterkwaliteit in Nederland; toestand (2012-2015) en trend (1992-2015) : addendum bij rapport 2016-0076 [Boek]
  Fraters, B. \ Hooijboer, A.E.J. \ Rijs, G.B.J. \ Duijnhoven, N. van \ Rozemeijer, J.C. \ 2017
  Stikstof en fosfaat zijn essentiële stoffen in mest die landbouwbedrijven gebruiken om de productie van gewassen te bevorderen. Te veel stikstof en fosfaat is echter schadelijk omdat het teveel kan uitspoelen waardoor de kwaliteit van het grond- en o ...
  help
  Meetnet Nutriënten Landbouw : specifiek oppervlaktewater : tussenrapportage: update t/m 2013 [Boek]
  Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ [2015]
  De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
  help
  Goede grond voor een duurzaam watersysteem : verdere verkenningen in de relatie tussen agrarisch bodembeheer, bodemkwaliteit en waterhuishouding [Boek]
  Schipper, P. \ Groenendijk, P. \ Eekeren, N. van \ Zanen, M. \ Rozemeijer, J. \ Jansen, G. \ Swart, B. \ 2015
  Een optimale bodemkwaliteit draagt bij aan de wateropgaven en een betere opbrengst van landbouwgewassen. In de praktijk zijn veel landbouwbodems in meer of mindere mate verdicht, zijn de condities voor bodemleven niet gunstig, is het organisch stofge ...
  help
  Meetnet nutriënten landbouw specifiek oppervlaktewater : update toestand en trends tot en met 2014 [Boek]
  Klein, Janneke \ Rozemeijer, Joachim \ 2015
  De intensieve veehouderij in Nederland produceert grote hoeveelheden mest die wordt toegediend op akkers en weilanden. Het gebruik van deze dierlijke mest, nog aangevuld met kunstmest, zorgt voor te veel stikstof en fosfaat in bodem, grondwater en op ...
  help
  Trends in stikstof en fosfor in het oppervlaktwater in Fryslân : verloop van stikstof en fosfor met het oog op de goede ecologische toestand \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Veeningen, R. \ Rozemeijer, J. \ 2014
  De voedingsstoffen stikstof en fosfor zijn (nog steeds) belangrijke sturende factoren voor een goede ecologische toestand. Alle waterbeheerders bereiden zich nu voor op waterbeheerplannen voor de periode 2016-2021. Dat is een moment om na te gaan hoe ...
  help
  Pleidooi voor landelijk stroomgebiedenmeetnet \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Klein, J. \ Broers, H.P. \ Passier, H. \ 2012
  Maatregelen in het waterbeheer sorteren nog te vaak geen effect of zelfs onverwachte negatieve neveneffecten voor de waterkwaliteit. Voor een fractie van de kosten van bijvoorbeeld de aanleg van bufferstroken of het aanpassen van het peilbeheer kunne ...
  help
  Waterkwaliteit polders: hoogfrequent meten is veel meer weten \ H2O online [Artikel]
  Grift, B. van der \ Rozemeijer, J. \ Broers, H.P. \ Berendrecht, W. \ Oudendijk, M. \ 2016
  Bij gemalen wordt vaak ook de waterkwaliteit gemeten. Overdag bemonsteren bij gemalen die voornamelijk ’s nachts malen, leidt tot een onderschatting van de uitgemalen hoeveelheden stoffen, zoals nitraat en fosfaat. Tegenwoordig kunnen concentraties h ...
  help
  Zandwinning Noordzee 2018-2027 : nadere verdieping effecten Natura 2000 [Boek]
  Kleijberg, Reinoud \ Rozemeijer, Marcel J.C. \ Wal, Jan Tjalling van der \ 2017
  Dit rapport is als volgt opgebouwd: Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de afbakening van de nadere verdieping en de werkwijze die daarbij gevolgd is. In hoofdstuk 3 is een uitgebreide analyse opgenomen van de wijze waarop de natuurlijke systemen in ...
  help
  Baggerverspreiding en significante effecten [Boek]
  Duijts, R. \ Kok, J. de \ Rozemeijer, M. \ 2007
  Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor de vergunningen in het kader van de Natuurbeschermingswet en wil graag weten wat de effecten zijn van baggerspecieverspreiding in cumulatie met andere activiteiten als de aanleg van de 2de Maasvlakte. D ...
  help
  Oppervlakkige afstroming ook van belang in het vlakke Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rozemeijer, J. \ Velde, Y. van der \ 2008
  Oppervlakkige afstroming is belangrijker dan algemeen wordt aangenomen in het waterbeheer in Nederland. Dit blijkt uit veldwaarnemingen en metingen uit onderzoek naar de dynamiek in grond- en oppervlaktewaterkwaliteit (DYNAQUAL). Met name voor het tr ...
  help
  Waterkwaliteit in landbouwgebieden : Meetnet Nutriënten Landbouw Specifiek Oppervlaktewater \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Klein, J. \ Rozemeijer, J. \ Mul, M. \ 2016
  Uit metingen door waterschappen blijkt dat de waterkwaliteit in land- bouwgebieden langzaam verbetert. Toch blijven maatregelen nodig, want de helft van de locaties voldoet nog niet aan de normen voor de meststoffen stikstof en fosfor. Het verontrein ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.