Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Kentallen waardering natuur, water, bodem en landschap; hulpmiddel bij MKBA´s : [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ 2006
  Dit kentallenboek is bedoeld als naslagwerk voor opstellers van maatschappelijke kosten baten analyses (MKBA´s) en kentallen kosten baten analyses (KKBA´s). Het bevat kentallen voor de kwantificering en monetarisering van baten van natuur, water, bod ...
  help
  MKBA Engbertsdijksvenen [Boek]
  Reinhard, S. \ Nieuwkamer, R. \ Dijkman, W. \ Polman, N. \ Ruijgrok, E. \ 2014
  Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Engbertsdijksvenen. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend ho ...
  help
  MKBA Wierdense Veld [Boek]
  Reinhard, S. \ Nieuwkamer, R. \ Dijkman, W. \ Polman, N. \ Ruijgrok, E. \ 2014
  Doel van het onderzoek is inzicht verkreijgen in de omvang van maatschappelijke kosten en baten van het maatregelenpakket PAS / Natura 2000, voor het Natura 2000 gebied Wierdense Veld. Doel van het maatregelenpakket is om actief en herstellend hoogve ...
  help
  Catalogus omgaan met water in het Groene Woud : ARC studie ruimtelijk ontwerpen met water [Boek]
  Kok, M. \ Ruijgrok, J.H. \ Verhoeven, M. \ [2008]
  Deze publicatie inventariseert de gebruiksfuncties van het water in verschillende periodes in het verleden. Mede gebaseerd op oude topgrafische en geomorfologische kaarten. Op basis daarvan worden vernieuwde ontwerpen gepresenteerd voor een duurzamer ...
  help
  Verbeeld idee De Essche Stroom : met het oog voor het verleden een inrichting voor de toekomst [Boek]
  Ruijgrok, J.H. \ Kok, M. \ 2008
  Het landschap in de Essche stroom (Noord-Brabant) wordt de komende jaren heringericht. Er komt onder ander meer ruimte voor het afvoeren en bergen van water. In deze uitgave worden manieren waarop in het verleden in het Groene Woud met water is omgeg ...
  help
  MKBA's in het waterbeheer : ervaringen uit de praktijk [Boek]
  Buter, E. \ Ruijgrok, E.C.M. \ Hermans, P.G.B. \ 2009
  Door de verwevenheid van functies en taken moet niet enkel meer gezocht worden naar monodisciplinaire oplossingen voor ruimtelijke ordening, de waterketen of het watersysteem, maar naar integrale oplossingen op het raakvlak tussen die drie functies. ...
  help
  Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten-batenanalyses : aanvulling op de Leidraad OEI [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ Brouwer, R. \ Verbruggen, H. \ 2004
  Om effecten van infrastructuur op natuur, water en bodem kwantitatief op te kunnen nemen in de MKBA is een stappenplan opgesteld, waarmee de fysieke effecten van infrastructuur op het natuurlijk milieu vertaald worden naar welvaartseffecten. De MKBA ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Is water wel sturend in de ruimtelijke ordening? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schaik, M. van \ Ruijgrok, E. \ Nieuwkamer, R. \ 2004
  In H2O nr. 11 van 28 mei jl. doen Rob Nieuwkamer, Elisabeth Ruijgrok en Mattie Bush verslag van de kosten en baten van de waterhuishouding in enkele Deltametropoolvarianten. Zij concluderen dat deze in het niet vallen bij de kosten en baten van wonen ...
  help
  Waardering van natuur, water en bodem in maatschappelijke kosten baten analyses : een handreiking ter aanvulling op de leidraad OEI [Boek]
  Ruijgrok, E.C.M. \ Brouwer, R. \ Verbruggen, H. \ 2004
  Hoe kunnen de effecten van infrastructuurprojecten op natuur, water en bodem kwantitatief worden opgenomen in de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (=MKBA)? In deze handreiking wordt aangegeven dat dit kan door de fysieke effectenvaninfrastructuur ...
  help
  Is water wel sturend in de ruimtelijke ordening? : een analyse van kosten en baten van de waterhuishouding in de Deltametropool \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwkamer, R. \ Ruijgrok, E. \ Bush, M. \ 2004
  Het principe dat water sturend dient te zijn voor de ruimtelijke inrichting van Nederland is inmiddels breed geaccepteerd. Bij de voorbereiding van de Nota Ruimte is dan ook rekening gehouden met water. Een voorbeeld hiervan vormt het project Deltame ...
  help
  Kosten en baten van flexibel peilbeheer in de Amstelmeerboezem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Jong-Schmitz, M. de \ Nieuwkamer, R. \ Ruijgrok, E. \ 2003
  Zijn de baten van een flexibel peilbeheer en bijbehorend ecologisch streefbeeld op de Amstelmeerboezem groter dan de kosten die ermee gemoeid gaan om dit te bereiken? Het antwoord op deze vraag is ja, maar het hangt wel af van de manier waarop het fl ...
  help
  Is investeren in centrale ontharding zinvol? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Nieuwenhuijze, R. van \ Ruijgrok, E. \ Hiemstra, P. \ 2005
  Brabant Water heeft met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), uitgevoerd door Witteveen+Bos, aangetoond dat centrale ontharding niet alleen gewenst maar ook verantwoord is. In het onthardingsbeleid van Brabant Water is een investeringsbedr ...
  help
  Baten van KRW hangen af van verandering chemische en ecologische toestand water \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Ruijgrok, E. \ Nieuwkamer, R. \ Veeren, R. van der \ 2007
  De baten van de verschillende ambitieniveaus van de Kaderrichtlijn Water in euro's blijken een omvang van tussen de 1,3 en zes miljard euro te hebben, zo blijkt uit onderzoek van RIZA en Witteveen+Bos. De baten blijken toe te nemen naarmate het ambit ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.