Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Climate changes Dutch water management [Boek]
  Schaik, H. van \ Netherlands Water Partnership \ Co-operative programme on water and climate \ 2007
  This booklet starts out describing how our water management strategy has evolved over the centuries from increasingly defensive measures to an adaptive approach. The second part presents smart, areaspecific examples in planning and zoning of water, l ...
  help
  Driejarig onderzoek naar de uitsluipperiode van de Beekrombout langs de Roer \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Schaik, V.A. van \ Geraeds, R.P.G. \ 2009
  Langs de Roer komt een zeer grote populatie van de Beekrombout voor. Om inzicht te verkrijgen in de duur van de uitsluipperiode, de geslachtsverhoudingen gedurende deze periode en de ontwikkeling van de populatiegrootte, is het uitsluipen van deze li ...
  help
  Meten van 'Duurzaamheid' in het 'Web of Water' \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Schaik, A. van \ Reuter, M.A. \ Stokkom, H. van \ 2009
  De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) vereist een gedetailleerde aanpak voor het vaststellen van de noodzakelijke veranderingen en maatregelen om de hierin neergelegde doelstellingen voor het oppervlaktewatersysteem te behalen, ...
  help
  Oecologische visie Randmeren : advies van de Natuurwetenschappelijke Commissie van de Natuurbeschermingsraad [Boek]
  Bick, H. \ Schaik, A.W.J. van \ 1980
  Advies Natuurbeschermingsraad
  help
  Case study: thermische energie uit oppervlaktewater: een kans en een uitdaging \ Water governance [Artikel]
  Schaik, M. van \ Romijn, R. \ Scholten, B. \ 2017
  Oppervlaktewater is – naast wind, zon en biomassa – een potentieel belangrijke duurzame energiebron voor Nederland. Uit een verkenning in opdracht van de Unie van Waterschappen en Rijkswaterstaat1 blijkt dat deze bron kan voorzien in ± 12% van de nat ...
  help
  Recycling van personenauto's en de implementatie van de KRW \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schaik, A. van \ Reuter, M. \ Stokkom, H. van \ Jonk, J. \ Witter, V. \ 2007
  Het beheersen van stofstromen en het vermijden van moeilijk of niet te scheiden stoffen aan de bron vormt in essentie de overeenkomst tussen de problematiek van de recycling van personenauto's en het waterkwaliteitsvraagstuk. Vanwege deze parallel is ...
  help
  De visfauna van de Oostrumsche beek : een monitoringsonderzoek naar veranderingen in visgemeenschappen \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Lenders, A.J.W. \ Schaik, V.A. van \ Binnendijk, E. \ 2014
  In de jaren 2008 en 2012 werd een laatste stuk van de Oostrumsche beek bemonsterd op visfauna. Hiermee is het mogelijk een vergelijking te maken met soortgelijk onderzoek over de jaren 2003-2004. Door een spreiding van bemonsteringsdatums, zowel in 2 ...
  help
  Leven met water : ruimte voor water [Boek]
  Peperstraten, J. van \ Tuijn, J. van \ Satijn, B. \ Schaik, C. van \ 2010
  Dit eindboek is de etalage van de resultaten uit de meer dan 100 projecten van Leven met Water. Om te komen tot een hanteerbaar boek is per thema gekozen voor enkele aansprekende projecten
  help
  De Maanwaterjuffer op de Meinweg [thema entomologisch onderzoek in Nationaal Park De Meinweg] \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2013
  De Maanwaterjuffer (Coenagrion Iunulatum) behoort tot de zeldzaamste waterjuffers in Limburg. Of de soort daadwerkelijk op veel plaatsen is verdwenen, is onduidelijk. Bij de auteurs bestond de indruk dat de Maanwaterjuffer in de Meinweg ook steeds mi ...
  help
  Mestoverschotten en stikstof- en fosfaatbelasting van grond- en oppervlaktewater in de Gelderse Achterhoek [Boek]
  Schaik, H.P.J. van \ 1973
  Voor de Commissie Waterhuishouding Gelderland is voor de Achterhoek een studie gemaakt naar de omvang van de mestproduktie - te beschouwen als mestoverschot - van de zogenaamde intensieve veehouderijbedrijven, en de fosfaat- en stikstofbelasting die ...
  help
  Waterkwaliteitsverandering in relatie tot de aanwezigheid van Dreissena mosselen : implicaties voor beleid [Boek]
  Kamp, M. van der \ Schaub, B. \ Michielsen, B. \ Schaik, F. van \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ 2015
  In de Rijnlandse boezem wordt het water opvallend helder. Dit verschijnsel trad ook op in rijkswateren. Daar was de toename in helderheid te verklaren door de komst van een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel. Deze filtert het water en maakt het wate ...
  help
  Een schot voor open doel : ontwerp meetnet overig Water [Boek]
  Snijders, J. \ Biggelaar, P. \ Schaub, B. \ Slot, D. \ Schaik, F. van \ Wee, P. van der \ 2015
  Een belangrijk deel van het watersysteem in het beheergebied van Rijnland bestaat uit kleinere wateren (sloten en plassen <50 ha) die daarom niet zijn aangewezen als KRW waterlichaam. Ze vallen onder de term “overig water”. In 2018 zal Rijnland aan d ...
  help
  Ontwikkeling van de visstand in het Nederlandse deel van de Jeker gedurende de periode 1920-2010, met bijzondere aandacht voor de verspreidingshistorie van de Elrits \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Gubbels, R.E.M.B. \ Schaik, V.A. van \ 2010
  De Jeker en de Elrits zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Jeker geniet sinds jaar en dag landelijke bekendheid als het visrijke riviertje waar in vroeger dagen duizenden Elritsen vanuit de Maas stroomopwaarts zwommen om te paaien. De tijden z ...
  help
  Combinatie water en bos in theorie kansrijk \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schaik, M. van \ Kampen, M. van \ 2008
  Er moet ruimte worden gecreëerd om water te bergen en vast te houden om de veiligheid te kunnen garanderen. Het is van belang dat hierbij zo veel mogelijk gebruiksfuncties worden gecombineerd. Eén van de mogelijkheden is om water te bergen en vast te ...
  help
  Bestuurlijke invloed op het ruimtelijk beleid : waterkansenkaarten ontwikkeld voor de regio Breda - Tilburg \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Sessink, H. \ Schaik, M. van \ Sweere, A. \ 2000
  Bestuurlijke impact van de 'Structuurvisie water regio Breda - Tilburg' die gebaseerd is op 'water als ordenend principe'
  help
  Water als ordenend principe : regio Breda-Tilburg als voorbeeld \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
  Schaik, M. van \ Sessink, J.T.M. \ Sweere, A. \ 1999
  help
  Eutrofieringstoestand in Rijnlands meren en plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Duin, E.H.S. van \ Schaik, F.H. van \ Stroom, J. \ 1998
  help
  Results of lake restoration in the Geerplas \ Eutrophication research : state-of-the-art : inputs, processes, effects, modelling, management : 28-29 August 1997, Wageningen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Duin, E.H.S. van \ Frinking, L.J. \ Schaik, F.H. van \ 1997
  help
  First results of the restoration of lake Geerplas \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Duin, E.H.S. van \ Frinking, L.J. \ Schaik, F.H. van \ 1998
  help
  Amfibieën in stilstaande oppervlaktewateren in het Roerdal \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Geraeds, R.P.G. \ Schaik, V.A. van \ 2001
  89 Stilstaande oppervlaktewateren werden geïnventariseerd op het voorkomen van amfibieën
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.