Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De aanpak zware metalen op melkveebedrijven [Boek]
  Kool, A. \ Jongbloed, A.W. \ Moolenaar, S.W. \ Hilhorst, G.J. \ Schans, F.C. van der \ 2006
  In dit rapport zijn de stromen van koper en zink op melkveebedrijven geanalyseerd. Dit resulteert in een aantal aanknopingspunten om de belasting van deze zware metalen vanuit de melkveehouderij te beperken. We werken dit beeld uit aan de hand van de ...
  help
  Rwzi Apeldoorn verwarmt straks 2500 woningen [themanummer Energie en water] \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Schans, R. van der \ Jong, K. de \ 2007
  De nieuwbouwwijk Zuidbroek in Apeldoorn krijgt een voor Nederland unieke energievoorziening. Waterschap Veluwe levert het overschot aan warmte van haar biogasmotoren aan Essent. Het warmtebedrijf van Essent legt een transportleiding aan naar Zuidbroe ...
  help
  De aanpak van zware metalen op melkveebedrijven [Boek]
  Kool, A. \ Jongbloed, A.W. \ Moolenaar, S.W. \ Hilhorst, G.J. \ Schans, F.C. van der \ 2006
  In dit rapport van NMI en CLM analyseren de auteurs de stromen van koper en zink: voorziening voor gewas en vee en de hoeveelheid koper in de bodem en het grondwater, uitgewerkt voor het proefbedrijf De Marke
  help
  'Lekke' riolering: gemeente tel je zegeningen \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Schans, M. van der \ Hurk, I. van den \ 2010
  Het vervangen of renoveren van riolering met een drainerende werking kan tot hogere grondwaterstanden leiden. Daarnaast kunnen in stedelijk gebied ook andere maatregelen of veranderingen van externe randvoorwaarden - zoals het waterpeil of klimaat - ...
  help
  De relatie tussen wateraanvoer, verdamping en produktie bij het gewas aardappelen - Dl. 1: Verslag van een veldproef op het proefterrein Sinderhoeve in 1981 [Boek]
  Hellings, A.J. \ Graaf, M. de \ Schans, D.A. van der \ 1982
  Door intensivering van de akkerbouw- en de vollegrondsgroeteteeltbedrijven neemt de behoefte aan watervoorziening voor de gewassen toe. De wateronttrekking door industrie en drinkwaterbedrijven neemt eveneens toe. In verband daarmee wordt de kennis v ...
  help
  De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodems : permeatie [Boek]
  Meerkerk, M.A. \ Schans, M.L. van der \ 2017
  Als eerste wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op verbindingen met rubber afdichting(sring)en, omdat die verbindingen bij leidingsystemen van alle materialen worden toegepast. In de drie daarna volgende hoofdstukken worden leidingsystemen op basis van resp ...
  help
  Verkennende studie inpassing MDR-concept in de inrichting van de integrale waterketen [Boek]
  Oesterholt, F. \ Raterman, B. \ Schans, M. van der \ Huiting, H. \ 2013
  In de huidige situatie wordt effluent uit rioolwaterzuiveringsinstallaties in Limburg voornamelijk geloosd op het oppervlaktewater en vervolgens uit het gebied afgevoerd. Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) wil het effluent in de toekomst hoogwaardig lo ...
  help
  Technisch-juridische handreiking risicobeoordeling 'ondergrondse waterberging' [Boek]
  Zuurbier, Koen \ Schans, Martin van der \ Paalman, Marcel \ Putter, Peter de \ Winkel, Tine te \ Velstra, Jouke \ Oude Essink, Gualbert \ 2015
  Dit rapport geeft handvatten voor een beoordeling van de risico’s van het gebruik van systemen waarbij zoetwater (tijdelijk) in de bodem wordt geïnfiltreerd om dat later te gebruiken. Bestaande juridische kaders worden geschetst en er worden beslisbo ...
  help
  Betrouwbare en betaalbare tracerproeven : toepasbaarheid van kunstmatige tracers bij hydrologische vraagstukken rond drinkwaterwinningen [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Schans, M.L. van der \ 2014
  Goed uitgevoerde tracerproeven kunnen veel inzicht geven in de werking van (complexe) hydrologische systemen. Tracerproeven vormen een belangrijke en gewenste aanvulling op de ‘gereedschapskist’ van waterleidinghydrologen, hydrochemici en microbiolog ...
  help
  Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Schans, M. van der \ Paalman, M. \ Hoogvliet, M. \ Broks, K. \ Paauwe, C. \ 2015
  Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de lan ...
  help
  Minder wateroverlast en betere zoetwatervoorziening in glastuinbouwgebieden door ondergrondse waterberging \ H2O online [Artikel]
  Schans, M. van der \ Süss, M. \ Hollanders, P. \ Haan, E. de \ Paalman, M. \ 2015
  Bij piekbuien valt er veel water op de glazen kasdaken in het Westland. Slechts een deel wordt bovengronds opgevangen in gietwaterbassins, het meeste verdwijnt in het oppervlaktewatersysteem. Ondergronds bergen levert een extra voorraad aan kwalitati ...
  help
  De relatie tussen wateraanvoer, verdamping en produktie bij het gewas aardappelen - Dl. 2: Verslag van een veldproef op het proefterrein Sinderhoeve in 1982 [Boek]
  Hellings, A.J. \ Graaf, M. de \ Schans, D.A. van der \ 1984
  De relatie tussen wateraanvoer, verdamping en produktie bij het gewas aardappelen
  help
  Berekeningsgrondslagen achter de beschermingszones van drinkwaterwinningen: een best modelling practice voor verblijftijdenmodellering [Boek]
  Steinweg, C. \ Brink, C. van den \ Schans, M. van der \ Loon, A. van \ Kooiman, J.W. \ 2013
  Met dit rapport wordt beoogd om bij te dragen aan het handelingsperspectief van drinkwaterbedrijven wat betreft de risicobeheersing bij wingebieden.
  help
  Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied : een verkenning van de (on)mogelijkheden [Boek]
  Hoogvliet, Marco \ Meerten, Hans van \ Paalman, Marcel \ Schans, Martin van der \ Stuurman, Roelof \ Broks, Kees \ 2016
  Steeds meer en steeds vaker krijgt stedelijk gebied te kampen met twee aspecten van klimaatverandering; wateroverlast en watertekort. In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van wa ...
  help
  Energieverbruik drinkwaterwinning [Boek]
  Schans, M.L. van der \ Brussee B. Eng, L.F. \ Niekus, P. \ Leunk, I. \ Slaats, P.G.G. \ 2015
  Uit gegevens van 22 pompstations blijkt dat 32% (0,18 kWh/m3) van het totale energieverbruik van waterbedrijven voor rekening komt voor het winnen van grondwater. Gemiddeld is 25% energiebesparing economisch haalbaar op de winning, met een terugverdi ...
  help
  Hergebruik van industrieel restwater voor de watervoorziening van de landbouw : praktijkproef subirrigatie met gezuiverd restwater van Bavaria [Boek]
  Bartholomeus, R.P. \ Loon, A.H. van \ Huijgevoort, M.H.J. van \ Schans, M. van der \ 2018
  Brouwerij Bavaria wil samen met agrariërs en waterbeheerders haar gezuiverd restwater (effluent) inzetten om het watertekort in de landbouw te verminderen en daarmee bijdragen aan een economisch gezonde agrarische sector. In samenwerking met TKI-Wate ...
  help
  Regen als ramp : wateroverlast en de WTS \ De staat van water : opstellen over juridische, technische, financiele en politiek-bestuurlijke aspecten van waterbeheer [Hoofdstuk uit boek]
  Schans, E. van der \ 1999
  WTS: Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
  help
  Permeatie van contaminanten vanuit grondwater door polyethyleen- drinkwaterleidingen : methodiek voor de beoordeling van risico’s voor de drinkwaterkwaliteit [Boek]
  Otte, P.F. \ Schans, M.L. van der \ Meerkerk, M.A. \ Swartjes, F.A. \ 2016
  Het is mogelijk dat organische verontreinigingen in grondwater via kunststof (polyethyleen) drinkwaterleidingen de kwaliteit van het drinkwater aantasten. De verontreinigingen kunnen door de buiswand dringen en zo in het drinkwater terechtkomen (perm ...
  help
  Kwantificeren korte reistijden door middel van traceronderzoek: tracerproef Olden Eibergen [Boek]
  Cirkel, Gijsbert \ Schans, Martin van der \ 2017
  Dosering van ‘kunstmatige tracers’ bromide en naphtionate op pilotlocatie Olden Eibergen (Vitens) laat zien dat hiermee relatief eenvoudig en veilig informatie kan worden verkregen over korte reistijden in complexe hydrologische systemen. Vitens kent ...
  help
  Grondwatermonitoring bij geothermieputten [Boek]
  Cirkel, D.G. \ Hartog, N. \ Schans, M. van der \ 2017
  Monitoring van de impact op grondwater bij geothermieprojecten kan haalbaar en effectief, zo blijkt uit dit speerpuntonderzoek voor Brabant Water. Dat is belangrijk, omdat door de toenemende vraag naar duurzame energie ook de interesse in geothermie ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.