Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Regioscan zoetwatermaatregelen : verkennen van het perspectief van kleinschalige zoetwatermaatregelen voor de regionale zoetwateropgave [Boek]
  Delsman, Joost \ Boekel, Erwin \ Reinhard, Stijn \ Winkel, Tine te \ Loon, Arnaud \ Bartholomeus, Ruud \ Mulder, Martin \ Massop, Harry \ Polman, Nico \ Schasfoort, Femke \ 2018
  De Regioscan zoetwatermaatregelen brengt de bijdrage in beeld die lokale maatregelen kunnen leveren aan het opheffen van regionale zoetwatertekorten. Dit helpt bij de ontwikkeling van een zoetwaterstrategie. Het rapport bevat meer informatie en achte ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : beperken watervraag landbouw door kleinschalige maatregelen \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Delsman, J.R. \ Reinhard, A.J. \ Winkel, T. te \ Loon, A.H. van \ Boekel, E.M.P.M. van \ Bartholomeus, R.P. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Polman, N.B.P. \ Schasfoort, F.E. \ Jeuken, A.B.M. \ 2018
  Omdat zoetwatertekorten steeds talrijker worden, zoeken waterbeheerders met landbouwers naar manieren om de vraag te verminderen. Onbekend is in hoeverre kleinschalige maatregelen kunnen bijdragen aan de regionale zoetwateropgave en tegen welke koste ...
  help
  Nieuwe normering van waterveiligheid [Factsheet]
  Most, H. van der \ Slootjes, N. \ Schasfoort, F. \ 2014
  De deltabeslissing Veiligheid is één van de vijf deltabeslissing. De kern van deze deltabeslissing bestaat uit een voorstel voor nieuwe normen voor de primaire waterkeringen op basis van een risicobenadering. Het onderzoek in het kader van het Deltap ...
  help
  Economische en ecologische perspectieven van een dubbele dijk langs de Eems-Dollard : waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en versterken van biodiversiteit bij een Multifunctionele Dubbele Keringzone voor de dijkversterking Eemshaven – Delfzijl [Boek]
  Kwakernaak, C. \ Lenselink, G. \ Hoek, D.J. van der \ Paulissen, M. \ Jansen, H. \ Kamermans, P. \ Poelman, M. \ Schasfoort, F. \ Meulen, S. van der \ Kessel, T. van \ Ek, R. van \ [2015]
  Dit rapport gaat in op het waarderen en verzilveren van ecosysteemdiensten en biodiversiteit in de verkenning van de haalbaarheid van een Multifunctionele Dubbele Keringzone als alternatief bij de Dijkversterking Eemshaven – Delfzijl. Het project ric ...
  help
  Perspectieven voor ecosysteemdiensten en natuur van een hoogwatergeul bij Varik Heesselt : een studie voor de NKN-casus Waterveiligheid Deltaprogramma [Boek]
  Bos, M. \ Hartgers, E. \ Goossen, M. \ Groot, W. de \ Kwakernaak, C. \ Maas, G. \ Levelt, O. \ Schasfoort, F. \ Nienhuis, A. \ 2015
  Doel van dit project is om aan de hand van twee pilots te bepalen wat de mogelijke economische en ecologische meerwaarde is van natuur-inclusieve oplossingen voor waterveiligheidsopgaven uit het Deltaprogramma en wat de meerwaarde van de TEEB-aanpak ...
  help
  Het Expertise Centrum Kosten-Baten in het Deltaprogramma \ Water governance [Artikel]
  Reinhard, A.J. \ Wooning, A. \ Uytewaal, E. \ Schasfoort, F. \ 2013
  Expertise Centrum Kosten-Baten (ECK-B) waarborgt de transparantie, uniformiteit en consistentie van kostengetallen door toepassing van vaste rekenregels, gestandaardiseerde eenheidsprijzen en een basiskostenbestand die in alle deelprogramma’s worden ...
  help
  Designing green and blue infrastructure to support healthy urban living [Boek]
  Gehrels, Hans \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Dinther, Daniëlle van \ Geerling, Gertjan \ Goossens, Martin \ Jacobs, Cor \ Jong, Merijn de \ Kok, Sien \ Massop, Harry \ Osté, Leon \ Pérez-Soba, Marta \ Rovers, Vera \ Smit, Annemieke \ Verweij, Peter \ Vries, Barry de \ Weijers, Ernie \ 2016
  This report focuses on developing concepts and design principles for blue and green infrastructure that not only support climate resilience but also contribute to a healthy and liveable urban environment. We will first assess the effectiveness of blu ...
  help
  Effect van zandsuppleties op de kust en het wad [Factsheet] - Herz. uitg
  Stronkhorst, J. \ Bruens, A. \ Vliet, L. van \ Schasfoort, F. \ 2014
  Als het om zand langs de kust gaat, gebeurt dat in het landelijke programma Kustlijnzorg door het uitvoeren van zandsuppleties. Hierdoor wordt de kustlijn, als een randvoorwaarde voor de kustfuncties, gewaarborgd. Daarnaast is er het programma Zwakke ...
  help
  Kansinschatting falen waterkeringen [Factsheet]
  Schasfoort, F. \ Kramer, N. \ Asselman, N. \ Schielen, R. \ Waal, H. de \ Diermanse, F. \ 2014
  Waterkeringen kunnen op verschillende manieren falen: Een waterkering kan onder andere te laag zijn, of te smal, of een te zwakke bekleding hebben. Hierdoor kan de waterkering bijvoorbeeld instabiel worden of kan er piping ontstaan. Dit zijn de versc ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Actieplan IMPREX / KPP IA case ARK-NZK - 2016 [Boek]
  Delsman, J. \ Zwet, J. van der \ Versteeg, R. \ Schasfoort, F. \ 2016
  In de projecten IMPREX en Instrumentarium Afwegingen – Economie wordt gewerkt aan een integrale, kwantitatieve, risicobenadering voor droogte en verzilting, die afwegingen bij het bepalen van maatregelen ondersteunt. De case ARK-NZK is een van de dri ...
  help
  Regioscan Zoetwatermaatregelen : Opschalen van effecten, kosten en baten van lokale zoetwatermaatregelen [Poster]
  Delsman, J. \ Schasfoort, F. \ Boekel, E. van \ Mulder, M. \ Reinhard, S. \ Polman, N. \ Winkel, T. te \ Tolk, L. \ Loon, A. van \ Bartholomeus, R. \ [ca. 2017]
  Poster met samenvatting Regioscan zoetwater.
  help
  Geactualiseerde knelpuntenanalyse voor het Deltaprogramma Zoetwater : fase II : voorlopige rapportage [Boek]
  Mens, Marjolein \ Hunink, Joachim \ Delsman, Joost \ Pouwels, Janneke \ Schasfoort, Femke \ 2019
  Dit rapport brengt in beeld wat de huidige en mogelijk toekomstige knelpunten in de zoetwatervoorziening in Nederland zijn op basis van de meest recente berekeningen met het Nationaal Water Model ("Basisprognoses2018"). Hierbij is voor 5 regio's gean ...
  help
  Risicobenadering voor droogte: lessen uit 4 jaar onderzoek \ H2O online [Artikel]
  Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
  De afgelopen jaren is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld. Hiermee is invulling gegeven aan de wens om net als voor waterveiligheid, ook voor zoetwatervoorziening beslissingen te baseren op informatie over het risico. De risicobenadering kwa ...
  help
  Effectmodules in het Deltaprogramma Zoetwater : van hydrologisch effect naar economisch effect van droogte [Boek]
  Schasfoort, Femke \ Jong, Jurjen de \ Meijers, Erwin \ Mulder, Martin \ 2019
  In het Deltaprogramma Zoetwater wordt Nederland voorbereid op veranderingen in waterbeschikbaarheid. Het rijk en 5 zoetwaterregio’s denken in dit kader na over maatregelen die de gevolgen van droogte nu en in de toekomst reduceren. Om beter onderbouw ...
  help
  Risicobenadering voor droogte: Lessen uit 4 jaar onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Schasfoort, F. \ Mens, M. \ Delsman, J. \ Vat, M. van der \ Groot, S. \ Vuren, S. van \ 2019
  De afgelopen jaren is hard gewerkt aan een risicobenadering voor droogte, waarmee inzichtelijk gemaakt kan worden tegen welke droogte we bestand zijn en welke maatregelen effectief zijn tegen welke kosten. Uit casestudies blijkt dat de gevolgen van d ...
  help
  Toepassing van de risicobenadering voor droogte \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Honigh, D. \ Versteeg, R. \ Groot, S. \ Schasfoort, F. \ Vat, M. van der \ Delsman, J. \ 2020
  Binnen het Horizon 2020 onderzoeksprogramma IMPREX is een risicobenadering voor droogte ontwikkeld, met als doel beleidsmakers inzicht te geven in het huidige en toekomstige droogterisico en het bepalen van de baten van zoetwatermaatregelen. In de dr ...
  help
  Green, comfortable, attractive andclimate resilient Utrecht Centre-West area : SSD - Deep Dive Utrecht Opportunity 3 [Boek]
  Ven, Frans van de \ Bosch, Peter \ Brolsma, Reinder \ Keijzer, Elisabeth \ Kok, Sien \ Meulen, Suzanne van der \ Schasfoort, Femke \ Velden, Corine ten \ Vergroesen, Toine \ 2016
  To assist Utrecht Municipality and Jaarbeurs fair and exhibition centre in developing plans for a green, comfortable, attractive and climate resilient Utrecht Centre-West area the SSDDDU Opportunity 3 team1 assessed projected developments of the urba ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.