Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Ex-ante evaluatie landbouw en KRW : effect van voorgenomen en potentieel aanvullende maatregelen op de oppervlaktewaterkwaliteit voor nutriënten [Boek]
  Bolt, F.J.E. van der \ Boekel, E.M.P.M. van \ Clevering, O.A. \ Dijk, W. van \ Hoving, I.E. \ Kselik, R.A.L. \ Klein, J.J.M. de \ Leenders, T.P. \ Linderhof, V.G.M. \ Massop, H.T.L. \ Mulder, H.M. \ Noij, G.J. \ Os, E.A. van \ Polman, N.B.P. \ Renaud, L.V. \ Reinhard, S. \ Schoumans, O.F. \ Walvoort, D.J.J. \ 2008
  Onderzocht is in hoeverre de implementatie van de KRW via het mestbeleid en via het regionale KRW-maatregelenpakket bijdraagt aan de realisatie van de beoogde concentraties nutriënten in het oppervlaktewater. Daarnaast is verkend of aanvullende maatr ...
  help
  Nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater : vergelijking tussen landbouw- en natuurgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2008
  In veel regionale studies wordt lokaal onderzocht in hoeverre de eutrofiëring van beken wordt veroorzaakt door de landbouw (via oppervlakkige afspoeling en uitspoeling via grondwater). De landbouwsector wijst echter ook naar bos- en natuurgebieden en ...
  help
  Mest en oppervlaktewater : een terugblik 1985-2005 : deelrapportage ten behoeve van de Evaluatie Meststoffenwet 2007 [Boek]
  Bakker, D.W. \ Heuvel, H. van den \ Klein, J. de \ Schoumans, O. \ Leenders, D. \ Hendriks, R. \ 2007
  Dit rapport beschrijft de kwaliteit én belasting met betrekking tot nutriënten van het Nederlandse oppervlaktewater van haarvaten tot aan de kustwateren van januari 1985 tot januari 2006. Het accent ligt hierbij voornamelijk op de regionale oppervlak ...
  help
  Forecasting phosphate leaching from soils on a regional scale \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
  Breeuwsma, A. \ Schoumans, O.F. \ 1987
  help
  Agricultural phosphorus legislation in Europe [Boek]
  Amery, F. \ Schoumans, O. \ 2014
  Phosphorus (P) losses from agricultural fields can cause eutrophication and ecological deterioration of surface waters. Although there is no general European Phosphorus Regulation or Directive, some European Member States address the agricultural pho ...
  help
  Vergelijking van het WOG-WOD model en het MAMBO-STONE model : berekende en gesimuleerde nitraatconcentraties in de zandgebieden [Boek]
  Groenendijk, P. \ Renaud, L. \ Schoumans, O. \ Schröder, J. \ Koeijer, T. de \ Luesink, H. \ 2014
  In een verkenning van de gevolgen van het 5de Nitraat Actieprogramma, volgens inzichten van medio 2013, bleken de modellen WOG-WOD en MAMBO-STONE verschillende resultaten te geven voor de nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied. In dit rapp ...
  help
  Onderzoek naar maatregelen ter vermindering van de fosfaatuitspoeling uit landbouwgronden - Dl. 4: Ontwikkeling en toepassing van een- en twee-dimensionale modellen [Boek]
  Kruijne, R. \ Wesseling, J.G. \ Schoumans, O.F. \ 1996
  help
  Milieukundige gevolgen van aanscherping en differentiatie van fosfaatgebruiksnormen in de landbouw [Boek]
  Chardon, W.J. \ Pleijter, M. \ Salm, C. van der \ Schoumans, O.F. \ Oenema, O. \ 2007
  In juli 2007 werd de Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) door de LNV-Directie Landbouw verzocht om een studie uit te voeren naar de landbouwkundige, bedrijfseconomische en milieukundige gevolgen van de voorgenomen aanscherping (tussen 2006 ...
  help
  Beknopte milieueffectrapportage op planniveau : in het kader van het Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Schröder, J.J. \ Groenendijk, P. \ Koeijer, T.J. de \ Renaud, L.V. \ Luesink, H.H. \ Kruseman, G. \ 2013
  Om de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn Water te realiseren, voert de rijksoverheid actief beleid om de nutriëntenbelasting vanuit de landbouw naar het grondwater en oppervlaktewater terug te dringen. Ter voorbereiding van d ...
  help
  Inventarisatie van het mestgebruik en de effecten op de belasting van het oppervlaktewater voor de gebieden Drentse Aa, Schuitenbeek, Krimpenerwaard en Quarles van Ufford [Boek]
  Roelsma, J. \ Corré, W.J. \ Paauw, J.G.M. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ 2009
  Voor het project ‘Monitoring Stroomgebieden’ is een inventarisatie naar het mestgebruik in de vier pilotgebieden uitgevoerd. Het geïnventariseerde mestgebruik in de vier gebieden is vertaald naar invoer voor het modelsysteem welke in Fase 3 is gebrui ...
  help
  Risicogebieden voor fosfaatuitspoeling in Zuid-Holland : bodemchemisch onderzoek naar de invloed van fosfaatbemesting en -binding in landbouwgebieden [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Waal, R.W. de \ Breeuwsma, A. \ 1988
  help
  Phosphorus leaching from soils: process description, risk assessment and mitigation [Proefschrift]
  Schoumans, O.F. \ 2015
  Er zijn succesvolle management strategieën voor P nodig om de waterkwaliteit te verbeteren en daarvoor is allereerst kwantitatieve informatieve nodig over de ruimtelijke verdeling van de fosfaatbelasting van het oppervlaktewater vanuit landbouwgronde ...
  help
  Methodiek voor de chemische bodemschematisatie van PAWN-districten op basis van de bodemkaart, schaal 1:250.000 [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Breeuwsma, A. \ 1990
  help
  Fosfaatbelasting van bodem, grond- en oppervlaktewater in het stroomgebied van de Schuitenbeek [Boek]
  Breeuwsma, A. \ Reijerink, J.G.A. \ Schoumans, O.F. \ 1989
  help
  Verkennend onderzoek naar het fosfaatbindend vermogen en de fosfaatverzadiging van de bodem in Drenthe [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Breeuwsma, A. \ 1989
  help
  Systeemanalyse voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford - Fase 3 [Boek]
  Siderius, C. \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Roelsma, J. \ Schoumans, O.F. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Ruiter, H. de \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het bemalingsgebied Quarles van Ufford. Deze systeemanalyse wordt ge ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Drentse Aa - Fase 3 [Boek]
  Roelsma, J. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Bolt, F.J.E. van der \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Renaud, L.V. \ Schaap, J.D. \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Heide, H. van der \ Molen, K. van der \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ is een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroomgebied van de Drentse Aa. Deze systeemanalyse wordt gefase ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied de Krimpenerwaard - Fase 3 [Boek]
  Kroes, J.G. \ Schaap, J.D. \ Bolt, F.J.E. van der \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Roelsma, J. \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroo ...
  help
  Methodiek voor het karakteriseren van fosfaatlekkende gronden : beschrijving van het instrumentarium PLEASE [Boek]
  Schoumans, O.F. \ Groenendijk, P. \ Salm, C. van der \ Pleijter, M. \ 2008
  Een eenvoudige methode, genaamd PLEASE, is ontwikkeld om op lokale schaal de fosfaatuit- en afspoeling vanuit een perceel naar het oppervlaktewater te kwantificeren. De methode is gebaseerd op het fosfaatconcentratieprofiel in de bodem, de drainage v ...
  help
  Systeemanalyse voor het stroomgebied van de Schuitenbeek fase 3 : monitoring stroomgebieden [Boek]
  Jansen, H.C. \ Löschner-Wolleswinkel, R.J. \ Bolt, F.J.E. van der \ Schoumans, O.F. \ Siderius, C. \ Tol-Leenders, T.P. van \ Sicco Smit, M.E. \ 2008
  Voor het project ‘Meerjarig monitoringsprogramma naar de uit- en afspoeling van nutriënten vanuit landbouwgronden in stroomgebieden en polders’ wordt, als vervolg op een eerder afgeronde systeemverkenning, een systeemanalyse uitgevoerd voor het stroo ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.