Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Onderzoek naar de intrek van de (glas)aal bij het sluizencomplex Nijkerk [Boek]
  Klinge, M. \ Semmekrot, S. \ 1993
  Bij de beroepsvissers van het Wolderwijd - Nuldernauw bestaat reeds geruime tijd het vermoeden dat de intrek van (glas)aal vanuit het Nijkerkernauw (dat in open verbinding staat met het Eem Gooimeer) naar het Wolderwijd-Nuldernauw wordt belemmerd doo ...
  help
  Ecologische optimalisering van de visstand in het Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
  Vriese, F.T. \ Semmekrot, S. \ 1994
  help
  Hydrochemisch onderzoek Rouveen [Boek]
  Jonkheer, R. \ Semmekrot, S. \ 1986
  Over het algemeen worden de opgeloste stoffen in natuurlijk water verdeeld in twee groepen, n.l. balans of macroionen en de rest. Deze rest bestaat uit P- en N- verbindingen, C-verbindingen en metalen.Omdat de analyse en interpretatie van deze stoffe ...
  help
  Onderzoek vispassages Waterschap Peel en Maasvallei [Boek]
  Semmekrot, S. \ 1997
  help
  Vispassages in de Limburgse beken : een onderzoek naar het functioneren in de praktijk \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hensens, G. \ Semmekrot, S. \ Hoogveld, J. \ 1998
  help
  Ecologische verbinding langs de Goorloop \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Hartog, P.S. \ Semmekrot, S. \ Promes, P. \ 1998
  help
  Regionale watersysteemrapportage in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Straten, J.W.H. van der \ Semmekrot, S. \ Maasdam, R. \ 1998
  help
  Literatuuronderzoek naar de ecologische effecten van lage afvoeren en afvoerfluctuaties = Exploratory literature search into the ecological effects of minimal discharges and fluctuations in discharges = Des études bibliographiques de reconnaisssance sur les effets écologiques des débits minimums et des fluctuations du débit [Boek]
  Semmekrot, S. \ Straten, J.W.H. van der \ Kerkhofs, M.J.J. \ 1997
  help
  Visie-ontwikkeling natte EHS Brabantse kanalen [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1997
  Het geheel van natuurkerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden, stapstenen en verbindingszones vormt de ecologische infrastructuur (Natuurbeleidsplan LN&V, 1990). Water, oevers en aangrenzend land vormen in Nederland bij uitstek stapstenen en verbind ...
  help
  Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 2: Bruikbaarheid oevergebieden als paai- en opgroeigebied voor snoek [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
  De snoek speelt als predator een belangrijke rol bij het onderdrukken van de planktlvore vis in de Nederlandse binnenwateren. Voor een stabiele vlsstand met een klein aandeel planktlvore vis is een goede snoekpopulatie noodzakelijk. In de wateren waa ...
  help
  Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 3: Evaluatie gebruik oevervegetatie in het Drontermeer door snoek [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ Kampen, J. \ 1994
  Voor de ontwikkeling van een gezonde snoekpopulatie, die in staat is het aandeel planktivore vissen te beperken, is de aanwezigheid van paai- en opgroeigebieden noodzakelijk. Indien het zover komt dat er in het Wolderwijd-Nuldernauw (WN) paai- en opg ...
  help
  Verkennende studie graadmeter natuurwaarde laagveenwateren [Boek]
  Higler, B. \ Semmekrot, S. \ 1999
  help
  Onderzoek naar de migratie van vis door de vissluis, de schutsluis en het gemaal bij Den Deel [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Ten gevolge van de aardgaswinning daalt de bodem in Groningen. Dit leidt ertoe dat er voor de waterhuishouding nieuwe gemalen en stuwen moeten worden geplaatst. Normaal gesproken zijn gemalen of stuwen in stroomopwaartse richting onpasseerbaar voor v ...
  help
  Integrale eutrofiëringsbestrijding in Noord-West Overijssel - Voortgangsverslag 4: De bemonstering van de visstand in het Duinigermeer eind 1993 [Boek]
  Semmekrot, S. \ Klinge, M. \ Kampen, J. \ 1994
  Teneinde na te gaan welke mogelijkheden er zijn om de wateren in Noordwest-Overijssel te herstellen tot de heldere, plantenrijke wateren die het vroeger waren is de Werkgroep Integrale Eutrofiëringsbestrijding NoordwestOverijssel (WIENO) opgericht. D ...
  help
  Bemonstering van de visstand in de Binnenschelde in 1993 [Boek]
  Semmekrot, S. \ Klinge, M. \ Aarts, T. \ 1993
  Door indijking van een deel van de Oosterschelde ontstond in 1987 de Binnenschelde. Door toevoer van water uit het Zoommeer is de Binnenschelde tot een zoet water egworden. In de periode 1987-1990 haalde het doorzicht de streefwaade van 1 meter niet. ...
  help
  Evaluatie van ecologische kerngebieden voor snoek in de randmeren - Deelproject 1: Rendement submerse vegetatie als paaisubstraat voor snoek in één van de proefvijvers bij Harderwijk [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1993
  ln de voorbereidingsfase van het toepassen van ABB in het Woldenrvijd-Nuldemauw (WN) is reeds aangegeven dat het geschikt maken van het WN voor een gezonde snoekpopulatie een belangrijk onderdeel is van ABB. ln de praktijk komt dit neer op het aanleg ...
  help
  Milieu-effectrapportage voor de ontgronding en inrichting van de Loenderveensche Plas [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Gemeentewaterleidingen Amsterdam wil de capaciteit van ruwwaterproductie van Loenderveen vergroten. Daartoe wil men de Loenderveensche Plassen (215 ha) verdiepen. Daarbij komen grote hoeveelheden grond vrij. De benodigde vergunning is daardoor m.e.r. ...
  help
  De bemonstering van de visstand in de Waterleiding Plas en de Loenderveense Plas, januari 1995 [Boek]
  Kampen, J. \ Semmekrot, S. \ 1995
  Voor de aanleg van een tweede spaarbekken voor de bereiding van drinkwater wordt momenteel een Milieu Effectrapportage uitgevoerd. Het tweede spaarbekken zal worden gesitueerd in de Loenderveense Plas. Door de aanleg en exploitatie van het spaarbekke ...
  help
  Keuze-Instrument MOnitoring Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO) [Boek]
  Semmekrot, S. \ Grimm, M.P. \ 1998
  Di rapport preneteer het Keuze-Instrument voor het Monitoreren van Natuurvriendelijke Oevers (KIMONO). Tot 1998 werden door de regionale directies van Rijkswaterstaat voor het monitoren van NatuurVriendelijke Oeverprojecten (NVO-projecten) afzonderli ...
  help
  Analyse van het ecologisch potentieel van beken voor salmoniden \ De toekomst van beekdalen : besturen van stromen : verslag van het symposium op 25 november 1992 in congrescentrum "De Reehorst" te Ede [Hoofdstuk uit boek]
  Semmekrot, S. \ Raat, A. \ 1993
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.