Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De waarde van klantonderzoek: een studie naar de betalingsbereidheid van drinkwaterklanten \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Sjerps, R. \ Kloosterman, R. \ Koopman, C. \ 2016
  Het wordt steeds duidelijker dat de wensen, zorgen en verwachtingen van drinkwaterklanten sterk verschillen en dat ’de drinkwaterklant‘ niet bestaat. De vraag was nu of klanten ook bereid zijn om voor gewenste verbeteringen de portemonnee te trekken. ...
  help
  Effect van klimaatverandering en vergrijzing op waterkwaliteit en drinkwaterfunctie van Maas en Rijn \ H2O online [Artikel]
  Sjerps, R. \ Laak, T. ter \ Zwolsman, G. \ 2016
  Door de vergrijzing zal de emissie van geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen naar het oppervlaktewater toenemen. De effecten van toenemende emissies op de waterkwaliteit worden versterkt bij lage rivierafvoeren, die naar verwachting steeds vaker ...
  help
  Quick-scan diergeneesmiddelen in de waterketen [Boek]
  Laak, Thomas ter \ Baken, Kirsten \ Sjerps, Rosa \ Kools, Stefan \ 2017
  Op de Nederlandse markt mogen ca. 260 werkzame stoffen als diergeneesmiddel worden gebruikt. In deze quick-scan ligt de nadruk op de bijdrage vanuit de landbouwhuisdieren en zijn meetgegevens van diergeneesmiddelen in Nederlands grondwater en oppervl ...
  help
  Prioriteren van chemische bedreigingen voor de (drink)waterketen [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Laak, Thomas ter \ Wezel, Annemarie van \ Schriks, Merijn \ 2014
  Veel van de stoffen die door de mens worden geproduceerd kunnen terechtkomen in de waterketen en dus in het drinkwater. Om aandacht te schenken aan de stoffen die een relatief groot risico vormen voor de (drink)waterkwaliteit is prioritering van bela ...
  help
  'Suspect screening' voor datagestuurde prioritering van stoffen in (bronnen van) drinkwater \ H2O online [Artikel]
  Sjerps, R. \ Vughs, D. \ Leerdam, T. van \ Laak, T. ter \ Wezel, A. van \ 2015
  Het is onmogelijk om van alle stoffen die in de waterketen voorkomen concentraties en effecten te bepalen. Het prioriteren (selecteren) van stoffen die risicovol zijn voor de watervoorziening is daarom nodig. Hier prioriteren we drinkwaterrelevante s ...
  help
  Haalbaarheidsstudie stoffendatabase voor de Nederlandse drinkwatersector [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Emke, Erik \ Maessen, Mario \ Baken, Kirsten \ 2016
  Onderzoekers en stakeholders uit de sector stelden samen een breed gedragen en goed afgestemd pakket van eisen op voor de opzet van een stoffendatabase, waarin gegevens over bekende en onbekende stoffen worden gedeeld tussen de drinkwaterlaboratoria. ...
  help
  Datamining in non-target chemical screening data [Boek]
  Hofman, Jan \ Sjerps, Rosa \ Vughs, Dennis \ Vries, Dirk \ Laak, Thomas ter \ Leerdam, Ton van \ Kools, Stefan \ 2015
  Suspect screening is in staat om betere toegang te verschaffen tot de omvangrijke databestanden met meerdere jaren aan LC-MS-gegevens over (voornamelijk onbekende) microverontreinigingen. Dat blijkt uit onderzoek naar snellere en effectievere verwerk ...
  help
  Impact van industriële afvalwaterzuivering installaties op Nederlands oppervlaktewater en drinkwaterbronnen \ H2O online [Artikel]
  Wezel, A.P. van \ Hurk, F. van den \ Sjerps, R.M.A. \ Meijers, E.M. \ Roex, E.W.M. \ Laak, T.L. ter \ 2018
  De laatste jaren is steeds meer bekend geworden over de stoffen die via RWZI-effluent in het oppervlaktewater, en daarmee in bronnen voor drinkwater terechtkomen. Over de samenstelling van het effluent van industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties ...
  help
  Klantperspectieven in Nederland en Vlaanderen vergeleken \ H2O online [Artikel]
  Brouwer, S. \ Sjerps, R. \ 2018
  Dat drinkwaterklanten zich niet langer laten vangen onder één noemer wordt steeds meer herkend en erkend. Voor een beter inzicht in de verschillen in wensen, zorgen, behoeften van drinkwaterklanten zijn in deze studie de verschillende perspectieven v ...
  help
  Data-driven prioritization of chemicals for various water types using suspect screening LC-HRMS \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Sjerps, R.M.A. \ Vughs, D. \ Leerdam, J.A. van \ Laak, T.L. ter \ 2016
  For the prioritization of more than 5200 anthropogenic chemicals authorized on the European market, we use a large scale liquid chromatography-high resolution mass spectrometry (LC-HRMS) suspect screening study. The prioritization is based on occurre ...
  help
  Impact of industrial waste water treatment plants on Dutch surface waters and drinking water sources [Boek]
  Wezel, Annemarie P. van \ Hurk, Floris van den \ Sjerps, Rosa M.A. \ Meijers, Erwin M. \ Roex, Erwin W.M. \ Baken, Kirsten \ 2018
  Nederland heeft ongeveer evenveel capaciteit aan rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) als industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s). Via beide komen opkomende, mogelijk schadelijke stoffen in het milieu terecht. Modellering van de op ...
  help
  Waterschap en waterbedrijf steunen gemeente bij grondwaterneutraal bouwen \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Giesbers, G.J.W.M. \ Sjerps, R.N.C. \ Witteveen, H. \ 1999
  Beschrijving van het ontworpen watersysteem voor de Zutphense nieuwbouwwijk Leesten-Oost. Hemelwater van daken en wegen wordt door infiltratie aan het grondwater toegevoegd en samen met kwelwater verzameld in twee bergingsvijvers. Van daaruit wordt v ...
  help
  Huishoudwater voor de bewoners van Leesten - oost \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Giesbers, G.J.W.M. \ Sjerps, R.N.C. \ Witteveen, H. \ 1999
  Een uitbreidingswijk van Zutphen krijgt een gescheiden leidingnet voor de levering van huishoudwater. Dit in het kader van duurzaam waterbeheer. Het hydrologisch systeem van de wijk wordt beschreven, evenals het ontworpen stelsel voor wateraanvoer, b ...
  help
  Grondwaterkwaliteit Nederland 2015-2016 : chemie grondwatermeetnetten en nulmeting nieuwe stoffen [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Maessen, Mario \ Raterman, Bernard \ Laak, Thomas ter \ Stuyfzand, Pieter \ Baken, Kirstern \ 2017
  In opdracht van het Platform Meetnetbeheerders Grondwaterkwaliteit van de gezamenlijke provincies legt dit rapport de resultaten van de KRW-tussenmeetronde 2015-2016 vast en presenteert een landelijk beeld. Om dit beeld te completeren zijn ook aanvul ...
  help
  Exploring the boundaries of non-target screening with Liquid Chromatography coupled to ESI-MS [Boek]
  Leerdam, J.A. van \ Bajema, B.L \ Sjerps, R.M.A. \ Wols, B.A. \ Bäuerlein, P.S. \ Laak, T.L. ter \ Kooi, M.M.E. van der \ Emke, E \ Kools, S.A.E. \ 2017
  Vitens en KWR hebben op basis van uitgebreide metingen, literatuuronderzoek en ervaring twee modellen ontwikkeld die inzicht bieden in de inzetbaarbeid van non-target screening met vloeistofchromatografie (LC) en hoge-resolutie-massaspectrometrie (MS ...
  help
  Drinkwatersector is voorbereid op klimaatverandering \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Onderzoek van KWR toonde aan dat klimaatverandering invloed heeft op diverse facetten van de toekomstige drinkwatervoorziening. Voorbeelden zijn een toename van enkele organische microverontreinigingen in de grote rivieren, mogelijke problemen met de ...
  help
  Gevolgen van zoetwatertekorten voor industrie en drinkwaterproductie [Boek]
  Sjerps, Rosa \ Huiting, Hans \ Baken, Kirsten \ 2017
  In deze studie zijn de gevolgen van zoetwatertekorten voor de industrie en drinkwaterproductie onderzocht. De projecties van toekomstig debiet, chloride en stofconcentraties in de Maas en de Rijn onder klimaatscenario’s uit het deltaprogramma zijn ve ...
  help
  Gewasbeschermingsmiddelen en hun afbraakproducten in Nederlandse drinkwaterbronnen [Boek]
  Loon, Arnaut van \ Sjerps, Rosa \ Raat, Klaasjan \ Kools, Stefan \ 2019
  Bij innamepunten van oppervlaktewater voor drinkwaterproductie en voorraadbekkens worden sporen van meerdere gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen. Op veel locaties zaten daar norm-overschrijdende concentraties bij. Ook bij het merendeel van de frea ...
  help
  City Blueprints: baseline assessments of water management and climate change in 45 cities \ Environment, development and sustainability : a multidisciplinary approach to the theory and practice of sustainable development [Artikel]
  Leeuwen, C.J. van \ Koop, S.H.A. \ Sjerps, R.M.A. \ 2016
  Climate change and urbanization are among the most significant trends of the twenty-first century, affecting global natural resources such as water, economic development and human well-being. The growth of the world population will be absorbed by the ...
  help
  Drinkwatersector beter voorbereid op klimaatverandering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Dorland, E. \ Agudelo-Vera, C. \ Hartog, N. \ Sjerps, R. \ Vonk, E. \ Witte, F. \ Wols, B. \ 2018
  Uit een vijf jaar Bedrijfstakonderzoek (BTO) blijkt dat klimaatverandering de drinkwatervoorziening op allerlei manieren gaat beïnvloeden. Vele effecten zullen zich voordoen, van hogere vervuiling van oppervlaktewater tot een hogere temperatuur in he ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.