Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Naar een landelijk referentiesysteem voor standplaatsbeschrijvingen van aquatische en grondwaterafhankelijke, terrestrische plantengemeenschappen \ Stratiotes [Artikel]
  Hommel, P.W.F.M. \ Arts, G.H.P. \ Beets, C.P. \ Schipper, P.C. \ Smolders, A.J.P. \ Waal, R.W. de \ 2007
  Voor het terreinbeheer heeft Staatsbosbeheer gekozen voor een benadering waarin ecosystemen centraal staan. Een probleem hierbij is echter dat het vaak niet mogelijk blijkt te achterhalen hoe het gebied in het verleden ecologisch gezien heeft gefunct ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 1 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2005 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 29 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatiesamenstelling en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegeta ...
  help
  Selectie van referentiepunten voor aquatische vegetatietypen voor het Staatsbosbeheer-project terreincondities - Fase 2 aquatisch: Resultaten inventarisatie 2006 [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ 2008
  Dit rapport beschrijft 27 referentielokaties voor aquatische vegetatietypen in termen van vegetatie en abiotische condities. In opdracht van Staatsbosbeheer is in 2005 gestart met de selectie van referentielokaties voor aquatische vegetatietypen. In ...
  help
  Kwaliteit van oppervlaktewater, poriewater en sediment in relatie tot de vegetatiekundige samenstelling van 60 aquatische referentiepunten: een statistische analyse [Boek]
  Arts, G.H.P. \ Smolders, A.J.P. \ Belgers, J.D.M. \ 2007
  Het belangrijkste doel van dit onderzoek was om te onderzoeken, welke abiotische variabelen in oppervlaktewater, poriewater en sediment, statistisch de beste verklaring gaven voor de variatie in soortensamenstelling van de aquatische begroeiingen op ...
  help
  Monitoring proefsloten Lopikerwaard: hoe werkt een boerensloot in het veenweidegebied? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Broek, T. van de \ Lucassen, E.C.H.E.T. \ Spanjers, B. \ 2012
  In de Lopikerwaard, en dan met name in de polder Keulevaart, meet het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hoge concentraties nutriënten: de norm voor totaal-fosfor wordt op sommige meetpunten tot vijf maal overschreden. In 2010 begon het hooghee ...
  help
  Sulfaatbronnen in het Hollandse veenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Vermaat, J.E. \ Harmsen, J. \ Hellmann, F.A. \ Geest, H.G. van der \ Klein, J.J.M. de \ Kosten, S. \ Smolders, A.J.P. \ Verhoeven, J.T.A. \ Mes, R.G. \ Ouboter, M. \ 2013
  De sulfaatbalansen van perceel, sloot en polder zijn nauw met elkaar verweven. Er bestaat onduidelijkheid over de effecten van sulfaat op de waterkwaliteit en over het relatieve belang van verschillende bronnen van sulfaat in het Hollands-Utrechtse v ...
  help
  Herstel van veenvormende natuur op landbouwgrond : resultaten uit onderzoeksproject Omhoog met het Veen \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Riet, B. van de \ Elzen, E. van den \ Hogeweg, N. \ Smolders, F. \ Lamers, L. \ 2017
  In het Ilperveld bij Amsterdam is in 2013 een experiment gestart met een grote uitdaging: het ontwikkelen van soortenrijke laagveennatuur op voormalige landbouwgrond. Vanuit een verplichte natuurcompensatie was veenmosrijke natuur één van de opgaven. ...
  help
  De waterkwaliteit van de bronsystemen in het Bunder- en Elsloërbos : bronnen van zorg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Smolders, A.J.P. \ Loermans, J. \ Mullekom, M. van \ Jalink, M.H. \ 2014
  De waterkwaliteit van de bronnen in het Bunderbos en Elsloërbos wordt in hoge mate bepaald door met name de boven- en ondergrond van het Centraal Plateau. Dat geldt zowel voor de kalkrijkdom van het intrekgebied die een rechtsstreeks verband heeft me ...
  help
  Paludicultuur : kansen voor natuurontwikkeling en landschappelijke bufferzones op natte gronden [uit de praktijk] \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Fritz, C. \ Lamers, L.P.M. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Joosten, H. \ 2014
  Paludicultuur is een concept waarin met innovatieve technieken natte gronden beheerd kunnen worden en er kansen ontstaan voor natuurontwikkeling. Het levert mogelijkheden op voor terreinbeheerders, agrariërs en waterbeheerders. In Duitsland heeft pal ...
  help
  Tijdelijke droogval als waterkwaliteitsmaatregel : resultaten vervolgmonitoring 2013 [Boek]
  Westendorp, P.J. \ Loeb, R. \ Thannhauser, M. \ Roskam, G. \ Ebbens, F. \ Smolders, A.J.P. \ Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ Herk, M.J. van \ 2014
  In de periode 2010-2012 is uitgebreid onderzoek verricht naar de aanvankelijk omstreden maatregel tijdelijke droogval. Vier verschillende plassen werden in de zomer van 2011 drooggezet. Effecten op grondwaterstanden, bodemstabiliteit, water- en bodem ...
  help
  Verbeterde inschatting fosfornalevering in De Stichtse Rijnlanden \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Dijkstra, N. \ Hardeveld, H. van \ Spanjers, B. \ Smolders, A.J.P. \ 2013
  De onderwaterbodem kan een belangrijke fosforbron zijn in sloten. Vandaar dat Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor deze wateren de fosfornalevering uit de slootbodem heeft gekwantificeerd. De gebruikte methoden zijn relatief goedkoop en geve ...
  help
  Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : eindrapport [Boek]
  Emsens, W.-J. \ Aggenbach, C.J.S. \ Cirkel, D.G. \ Smolders, A.J.P. \ Stuyfzand, P.J. \ Diggelen, R. van \ 2016
  Dit onderzoek richt zich op beekdaltrilvenen welke sterk zijn gelink met het habitattype H7140 Overgangs- en trilvenen. Beekdaltrilvenen zijn moerassen die door lithoclien grondwater worden gevoed en waar vroeger en/of momenteel veenvorming optreedt. ...
  help
  Veenvorming en koolstoffixatie in het Zuidlaardermeergebied \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
  Mullekom, M. van \ Tomassen, H.B.M. \ Smolders, A.J.P. \ Krol, M. \ 2014
  In het veenweidegebied vindt als gevolg van het landbouwkundig gebruik veenafbraak plaats. Dit leidt niet alleen tot bodemdaling en een slechte waterkwaliteit, maar ook tot de emissie van broeikasgassen. Wanneer het lukt om voedselarme en vochtige om ...
  help
  Zwavel, zware metalen en grondwater in Deurne [Boek]
  Boukes, H. \ Rietjens, I.M.C.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2014
  In december 2012 werd een jongetje ziek nadat hij water had opgepompt in de waterspeeltuin in het Zandbos in Deurne. Een paar dagen later werd ook een monsternemer van waterschap Aa en Maas onwel toen hij een watermonster in de waterspeeltuin ging ne ...
  help
  De Kathager Beemden geohydrologisch onder de loep \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Bus, S. \ Dijk, G. van \ Smolders, A.J.P. \ Straathof, N. \ 2015
  In de Kathager Beemden bevindt zich een uniek kalkmoeras dat bedreigd wordt door de aanleg van de Buitenring Parkstad Limburg. De bijzondere vegetatie van dit kalkmoeras kan het meest effectief beschermd worden als er voldoende kennis over de geohydr ...
  help
  Onderzoek van de onderwaterbodem en het lokale grondwater ten behoeve van een systeemanalyse van de Klotbeek [Boek]
  Smolders, A.J.P. \ Mullekom, M. van \ [2015]
  Sinds 2007, maar mogelijk ook al in de jaren ervoor, is in het ven genaamd de Klotbeek bij Heeswijk Dinther sprake van een bloei van blauwalgen. Dit en grootschalige vissterfte (veroorzaakt door laag zuurstofgehalte) is in 2014 aanleiding geweest voo ...
  help
  De rijke watermacrofauna van het hellingveen in de Brunssumserheide \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Dijk, G. van \ Kleef, H. van \ Duinen, G.J. van \ Kuper, J. \ Smolders, A.J.P. \ 2014
  Centraal in de Brunssummerheide ligt een klein maar gevarieerd hellingveen, waaruit de Roode Beek ontspringt. Het is landschappelijk relatief onaangetast en bevat in tegenstelling tot veel andere veengebieden een grote diversiteit aan habitats (hoogv ...
  help
  Topsoil removal in degraded rich fens : can we force an ecosystem reset? \ Ecological engineering : the journal of ecotechnology [Artikel]
  Emsens, W.J. \ Aggenbach, C.J.M. \ Smolders, A.J.P. \ Diggelen, R. van \ 2015
  Global land-use intensification and drainage has altered the biogeochemical properties of many peatlands, and concomitant eutrophication has led to a loss of low-competitive fen species. We investigated the hypothesis that removal of a degraded and e ...
  help
  Onderzoek naar de effecten van stikstof in overgangs- en trilvenen : ten behoeve van het behoud en herstel van habitattype H7140 (Natura 2000) [Boek]
  Diggelen, J.M.H. van \ Dijk, G. van \ Cusell, C. \ Belle, J. van \ Kooijman, A. \ Broek, T. van den \ Bobbink, R. \ Mettrop, I.S. \ Lamers, L.P.M. \ Smolders, A.J.P. \ 2018
  In dit onderzoek is getracht om inzicht te krijgen wat de bijdrage van de (nog steeds te) hoge N-depositie is op de huidige kwaliteit en ontwikkeling van Overgangs- en trilvenen in Nederland. Daarbij is tevens beoordeeld hoe deze effecten zich verhou ...
  help
  Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap: themanummer OBN Onderzoek Laagveenlandschap \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Lamers, L.P.M. \ Geurts, J.G.M. \ Schie, J.M. van \ Dijk, G. van \ Barendregt, A. \ Mettrop, I.S. \ Moria, L. \ Fritz, C. \ Roelofs, J.G.M. \ Smolders, A.J.P. \ Rip, W.J. \ 2018
  Tussen 1960 en 1990 is de kwaliteit van laagveenwateren sterk verslechterd met grote gevolgen voor de biodiversiteit. Gerichte maatregelen hebben veel verbetering opgeleverd, maar in veel gebieden zijn de problemen nog steeds aanzienlijk. Dit artikel ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.