Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Herstel hydrologisch systeem bovenlopen Brabantse beken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Poelman, A. \ Willems, F. \ Bakel, P.J.T. van \ Spier, J. \ 2008
  Waterschap De Dommel wil voor het stroomgebied van de Aa of Goorloop en het Dalemstroompje een samenhangende inrichtingsvisie opstellen. De visie moet beeldend en in heldere taal weergeven hoe het waterschap haar doelstellingen in dit beekdal wil rea ...
  help
  Visstandbeheer in het Friese boezemmeer de Leijen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Claassen, T.H.L. \ Spier, J. \ 2007
  De visstand in de Leijen wordt gedomineerd door brasem; de biomassa per hectare was groter dan in de andere boezemmeren. Als onderdeel van eutrofiëringbestrijding in de Leijen is in opdracht van Wetterskip Fryslân de visstand onderzocht. De monitorin ...
  help
  Glasaalbemonsteringen op binnenwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bergsma, J. \ Spier, J. \ Slijkhuis, G. \ Maandag, H. \ 2008
  In 2008 heeft het Waterschap Hollandse Delta een visstandbeheerplan opgesteld voor het eiland Putten. Belangrijk thema hierin is vismigratie. In het beheerplan beveelt het waterschap nader onderzoek aan naar het visaanbod bij de diverse gemalen. Dit ...
  help
  Samenwerking nodig voor ecologische waterkwaliteit \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Rijnbeek, J. \ Spanjers, A. \ Hangelbroek, H. \ Geradts-Schermer, J. \ Spier, J. \ 2017
  Onder de werktitel De Groene Motor heeft het ecologische deel van het Kaderrichtlijn Water (KRW)-programma van het Hoogheemraadschap Delfland een doorstart gemaakt. Betrokken partijen werken hierin nauw samen, hetgeen dit project bijzonder maakt.
  help
  Monitoring visstand Nevengeul en Kaliwaal Beneden Leeuwen : najaar 2002 [Boek]
  Dubbeldam, M. \ Peene, E. \ Spier, J. \ Postma, H. \ Hol, W. \ Visbedrijf Kalkman-van Wijk \ 2003
  Bij Beneden Leeuwen is in 1994 een stromende nevengeul langs de Waal gerealiseerd door een bestaande strang te doorgraven. Een onderdeel van dit project is de monitoring van de visstand. Op verzoek van Delgromij is in het najaar van 2002 wederom een ...
  help
  KRW visstandbemonstering Waterschap Aa en Maas 2012 [Boek]
  Soes, D.M. \ Broeckx, P.B. \ Spier, J.L. \ Boogaard, B. van den \ Bergsma, J.H \ 2013
  In het kader van het herstelproject De Vilt is een monitoring uitgevoerd naar de visstand in het stroomgebied van de Aa. Het betreft in totaal 23 waterlichamen.
  help
  Handboek hydrobiologie : biologisch onderzoek voor de ecologische beoordeling van Nederlandse zoete en brakke oppervlaktewateren [Boek] - Versie september 2010
  Bijkerk, Ronald \ Beers, Marco \ Bonhof, Gerwin \ Brans, Birgitta \ Buskens, Ronald \ Coops, Hugo \ Dam, Herman van \ Fockens, Karin \ Kampen, Jouke \ Maanen, Barend van \ Mertens, Adriënne \ Moeleker, Mieke \ Nieuwenhuis, Rob \ Pilon, Jörn \ Pot, Roelf \ Spier, Jos \ Swarte, Myra \ Tongeren, Onno van \ Torenbeek, Reinder \ Vermaat, Jan \ Wagenvoort, Arco \ Wilhelm, Michiel \ Wit, Monique de \ 2014
  Het Handboek Hydrobiologie biedt per biologische groep een eenduidige beschrijving van hydrobiologische onderzoeksmethoden in samenhang met voor Nederland relevante beoordelingssystemen. Primair zijn dit de maatlatten voor de KRW. Daarnaast beschrijf ...
  help
  Vismigratie in de Achterhoek : onderzoek naar vismigratie in de Schipbeek, de Groenlose Slinge en de Oude IJssel [Boek]
  Spier, J.L. \ Broeckx, P.B. \ Bergsma, J.H. \ 2007
  In het werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel is een aantal watergangen door de Provincie Gelderland aangewezen als natte ecologische verbindingszone. In dit kader heeft Waterschap Rijn en IJssel ruim twintig vispassages in haar werkgebied aangeleg ...
  help
  Overwinterende kikkervissen van de bruine kikker \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Spier, J. \ 2017
  Tot voor kort werd er van uitgegaan dat de larven van de bruine kikker (Rana temporaria) niet overwinteren in Nederland. Echter in 2014 werden de eerste signalen gevonden dat deze larven incidenteel wel overwinteren. Dit werd ondersteund door een twe ...
  help
  Atlas van amfibieën en reptielen van Utrecht [Boek]
  Wild, Wim de \ Brekelmans, Floris \ Emmerik, Willie van \ Spier, Jos \ Bruns, Maarten \ 2016
  In Utrecht komen elf soorten amfibieën voor: drie soorten watersalamanders, drie soorten padden en vijf soorten kikkers. Daarnaast komen vier soorten reptielen voor: drie hagedissen (muurhagedis niet inbegrepen) en de ringslang. Verder is een aantal ...
  help
  Europese Kaderrichtlijn Water 2 : wetgeving ter uitvoering van de Kaderrichtlijn Water \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Spier, J.L. \ 2001
  De werkgroep Wetgeving en Bestuurlijke Organisatie heeft in het kader van de invoering van de EKRW een overzicht opgesteld voor de implementatie van wettelijke maatregelen in Nederland. Het gaat vooral om wijzigingen in de Wet op de waterhuishouding, ...
  help
  De effecten van natuurontwikkeling op de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spier, J. \ Maandag, H. \ 2005
  Om de ecologische effecten van natuurvriendelijke oevers in kaart te brengen, heeft Grontmij / AquaSense in opdracht van het toenmalige Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden (nu Waterschap Hollandse Delta) de visstand bemonsterd. Belangrijk ne ...
  help
  Ontwikkeling Stowa-beoordelingssysteem vennen : vooronderzoek [Boek]
  Dam, H. van \ Spier, J. \ Gotje, W. \ Arts, G.H.P. \ Delft, J.J.C.W. van \ Ketelaar, R. \ Kleef, H.H. van \ 2004
  Dit document geeft een overzicht van het kader waarin de ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor vennen dient plaats te vinden en een overzicht van de belangrijkste waarden, milieufactoren en processen in vennen, een overzicht van de beschikbar ...
  help
  Een districtenstelsel in waterland : de implementatie van de EG-kaderrichtlijn Water in het Nederlandse recht [themanummer water] \ Milieu en recht [Artikel]
  Spier, J.L. \ 2003
  Dit artikel gaat in op de vraag, wat de gevolgen van de inpassing zullen zijn voor het waterbeheer, de bescherming van natuur en milieu, en voor de ruimtelijke ordening
  help
  Vismigratie onderzoek Hertogswetering : hevelvispassages en 'De Wit' passage in beheergebied Waterschap Aa en Maas [Boek]
  Broeckx, P.B. \ Bergsma, J.H. \ Spier, J.L. \ 2010
  Waterschap Aa en Maas wil graag weten hoe de volgende vispassages in de Hertogswetering functioneren: de hevelvispassage bij de stuw ‘Oijense Hut’, de hevelvispassage bij stuw ‘Berghem’ en de ‘De Wit’ passage bij stuw ‘Hamelspoel’. Daarnaast wil het ...
  help
  Nieuwe KRW-monitoringsprogramma's voor alle waterbeheerders in Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wielakker, D. \ Spier, J. \ Faber, W. \ 2009
  De Kaderrichtlijn Water schrijft voor dat in 2015 alle wateren in de Europese Unie zich in een goede chemische- en ecologische toestand moeten bevinden. Om de ontwikkelingen te kunnen volgen, is in 2007 begonnen met 'KRW-proof' monitoren. Vorig jaar ...
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.