Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  High Performance Computing voor waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kruiningen, F. van \ Lobbrecht, A. \ 2008
  High-performance computing (HPC) is nog geen gangbare term in het Nederlandse waterbeheer. Ten onrechte, want deze moderne techniek voor zeer efficiënte simulatie biedt grote mogelijkheden. In dit artikel richten we ons op het snel en adequaat uitvoe ...
  help
  Leidraad beperking schade na doorbraak regionale waterkeringen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Keizer, A. \ Spijker, M. \ Hoekstra, A. \ Booij, M. \ 2009
  Integraal waterveiligheidsbeleid bestaat enerzijds uit het voorkomen van dijkdoorbraken en anderzijds uit het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen als een dijk onverhoopt faalt. Voor het beperken van de gevolgen van een doorgebroken regi ...
  help
  Ontwikkeling standaardaanpak watersysteemtoetsing Waterschap Rivierenland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaf, J. de \ Ketelaar, H. \ Ruigrok, T. \ Spijker, M. \ 2012
  Voor een succesvolle watersysteemtoetsing is een gedegen aanpak noodzakelijk. Zo zijn de keuze voor het modelinstrumentarium en de te hanteren rekenmethodiek allesbepalend voor de wateropgave. De waterbeheerder wordt geconfronteerd met complexe vrage ...
  help
  Landelijke referentiewaarden ter onderbouwing van maximale waarden in het bodembeleid [Boek]
  Dirven-van Breemen, E.M. \ Lijzen, J.P.A. \ Otte, P.F. \ Vlaardingen, P.L.A. van \ Spijker, J. \ Verbruggen, E.M.J. \ Swartjes, F.A. \ Groenenberg, J.E. \ Rutgers, M. \ [2007]
  Naar aanleiding van de aanpassingen in het bodembeleid en het opstellen van het Besluit Bodemkwaliteit binnen de Wet bodembescherming, zijn in dit rapport getalswaarden afgeleid voor referentiewaarden, ter onderbouwing van de maximale waarden in de n ...
  help
  Hergebruik van grondstoffen uit afvalwater : belemmeringen en oplossingsrichtingen aan de hand van de cases fosfaat en cellulose [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ Lijzen, J.P.A. \ 2016
  Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen stimuleren, evenals het hergebruik ervan. Het RIVM onderzoekt hoe de overheid juridische belemmeringen kan wegnemen en hergebruik van grondstoffen uit huisho ...
  help
  Beoordelingskader milieu-effecten schaliegaswinning [Boek]
  Tangena, B.H. \ Beelen, P. van \ Spijker, J. \ Verschoor, A.J. \ Uijt de Haag, P.A.M. \ Gruijter, D.G. de \ Lolkema, D.E. \ Ruyssenaars, P.G. \ Kempen, E. van \ 2015
  In de zomer van 2015 heeft het ministerie van Economische Zaken het milieu-effectrapport over schaliegaswinning (de planMER schaliegas) uitgebracht. Daarin wordt beschreven welke gevolgen de eventuele winning van schaliegas kan hebben voor het milieu ...
  help
  2D-modelleren waardevol voor regionaal waterbeheerder \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zantvoort, M. \ Kruiningen, F. van \ Heggeler, N. ten \ Spijker, M. \ 2008
  Voor het beantwoorden van watervraagstukken maken waterbeheerders in toenemende mate gebruik van 2D-modellen. Vooralsnog worden deze modellen vooral toegepast om overstromingen te berekenen die het gevolg zijn van het doorbreken van primaire waterker ...
  help
  Leaching of inorganic contaminants towards groundwater : impact assessment of the Dutch soil quality decree on groundwater [Boek]
  Spijker, J. \ Groenenberg, B.-J. \ Comans, R. \ Dijkstra, J.J. \ 2013
  Dit rapport beschrijft de opzet, evaluatie en resultaten van een modellering van uitloging van metalen en metalloïden uit bodems naar het grondwater. Deze studie had de volgende doelen: 1. het bepalen van representatieve concentraties van metalen en ...
  help
  Waterschappen zoeken standaardaanpak voor toetsing van het watersysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Graaf, J. de \ Ruigrok, T. \ Gorter, D. \ 2012
  De waterschappen moeten de komende tijd aan de slag met een herijking van de toetsing van het watersysteem (de zogeheten NBW-toetsing, die rond 2005 voor het eerst werd uitgevoerd). Om tot een standaardaanpak van een toetsing van een watersysteem te ...
  help
  Standaard werkwijze voor toetsing watersystemen aan de normen voor regionale wateroverlast \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oomen, E. \ Nieuwenhuis, M. \ Hendriks, B. \ Rosbergen, W. \ Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Romijn, R. \ Velner, R. \ Spijker, M. \ 2012
  In het Nationale Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over 'het op orde brengen en het op orde houden' van het watersysteem. Naar aanleiding hiervan zijn normen voor regionale wateroverlast vastgelegd in provinciale verordeningen. De to ...
  help
  Uitloging van grond : een modelmatige verkenning [Boek]
  Spijker, J. \ Comans, R.J.N. \ Dijkstra, J.J. \ Groenenberg, B.-J. \ Verschoor, A.J. \ 2009
  In deze verkennende studie is de uitloging van een aantal anorganische stoffen vanuit de bodem naar het grondwater onderzocht door gebruik te maken van een geochemisch rekenmodel. Het betreft de stoffen antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, koba ...
  help
  Open waterbeheer Rijn West : gezamenlijk informatiescherm [Boek]
  Loos, Sander \ Spijker, Maarten \ Coonen, Meike \ 2015
  Dit rapport beschrijft de aanpak, werkwijze, conclusies en aanbevelingen van het project waarin voor én met waterbeheerders in het stroomgebied Rijn West een informatiescherm is gerealiseerd waarin data van de deelnemende waterbeheerders worden gedee ...
  help
  Hoe belangrijk zijn onze regionale waterkeringen? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Rijneker, B. \ Zantvoort, M. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds 2014 gelden nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Nieuw is dat gekeken wordt naar de kans op een overstroming en de gevolgen ervan (inclusief slachtoffers). Voor regionale dijken en wateren gelden nog de oude norm ...
  help
  Masterplan Water Enschede pakt (grond)wateroverlast aan \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Spijker, P. \ Bouma, J. \ 2015
  De Enschedese wijken Pathmos en Stadsveld liggen aan de voet van de stuwwal, aan de rand van het centrum. Een aan te leggen stadsbeek gaat de wateroverlast aanpakken. Dit tweede artikel over de Stadsbeek beschrijft de voorbereiding om tot het Masterp ...
  help
  Randstad kan 'nat' blijven bij droogte - ook in de toekomst \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Brink, M. van den \ Ritzen, M. \ Spijker, M. \ 2013
  In de Randstad is 's zomers rivierwater nodig voor peilbeheer, beregening en doorspoeling. In droge periodes kan dit problemen geven, met verzilting als mogelijk gevolg. Of de grote rivieren ook bij grote en aanhoudende droogte kunnen voorzien in de ...
  help
  Gezamenlijke analyse van hoofd- en regionaal watersysteem leidt tot nieuwe inzichten \ H2O online [Artikel]
  Brink, M. van den \ Ritzen, M. \ Spijker, M. \ 2013
  In de Randstad is ‘s zomers rivierwater nodig voor peilbeheer, beregening en doorspoeling. In droge periodes kan dit problemen geven, met verzilting als mogelijk gevolg. Of de grote rivieren ook bij grote en aanhoudende droogte kunnen voorzien in de ...
  help
  Is het nog wel nodig? Regionale dijkversterkingen in de 21ste eeuw \ H2O online [Artikel]
  Zeeberg, J.J. \ Zantvoort, M. \ Rijneker, B. \ Spijker, M. \ Oosten, R. van \ 2015
  Sinds de deltabeslissing Waterveiligheid uit 2014 gelden er nieuwe normen voor waterkeringen langs de kust en de grote rivieren. Centraal staat het Lokaal Individueel Risico (LIR), dat wordt bepaald door de kans op overstroming en de gevolgen ervan. ...
  help
  Medicijnresten, pathogenen en antibioticaresistentie in struviet uit Nederlands huishoudelijk afvalwater [Boek]
  Grinten, E. van der \ Spijker, J. \ 2018
  Uit rioolwaterslib kan struviet worden gewonnen, een zogeheten fosfaatmineraal. Fosfaat is een belangrijke voedingsstof voor gewassen en wordt vooral in fosfaatmijnen gewonnen. Aangezien deze voorraad eindig is, worden andere bronnen gezocht. Zo kan ...
  help
  Noodzaak voor een integrale aanpak van overstromingsrisico's \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Kootstra, D.S. \ Zeeberg, J. \ 2009
  In Nederland spelen verschillende initiatieven rond overstromingsrisico's, met name voor de primaire keringen: 'Ruimte voor de Rivier', de Taskforce Management Overstromingen, 'Veiligheid Nederland' in Kaart en het Deltaplan. Deze initiatieven levere ...
  help
  Ambitieuze WB21-maatregelen leiden tot duurzaam Meppelerdiep \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spijker, M. \ Verbrugge, P.P. \ Langendijk, D. \ Wesseling, B. \ Tromp, G. \ 2008
  Naar verwachting ondertekenen in maart 2008 vijf waterorganisaties een convenant waarmee het watersysteem Meppel-Meppelerdiep snel op orde wordt gebracht. Om dit te bereiken was het in korte tijd nodig om inzicht te krijgen in de complexe waterproble ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.