Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Een effectieve aanpak van invasieve exoten in Nederland: inventarisatie van verbetervoorstellen voor juridische instrumenten op nationaal niveau [Boek]
  Hoop, L. de \ Hollander, H. \ Hullu, E. de \ Kessel, N. van \ Kleef, H.H. van \ Lam, T.E.P.A. \ Odé, B. \ Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk de inventarisatie van: 1) relevante juridische knelpunten waar in de praktijk tegenaan wordt of kan worden gelopen bij de uitvoering van surveillance-, eliminatie- of beheersmaatregelen voor invasieve e ...
  help
  Het belang van nieuwe uiterwaardwateren als kraamkamer voor riviervissen \ De levende natuur [Artikel]
  Dorenbosch, M. \ Kessel, N. van \ Kranenbarg, J. \ Spikmans, F. \ Verberk, W.C.E.P. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2014
  Door grootschalige normalisering van de Nederlandse rivieren en verslechtering van de waterkwaliteit bereikte de visfauna een dieptepunt halverwege de vorige eeuw. Vanaf de jaren '80 is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd en vanaf de jaren '90 z ...
  help
  Prikken in het Niersstroomgebied \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Spikmans, F. \ 2014
  Prikken zijn een evolutionaire bijzonderheid met een eigen levenswijze. Ze bestaan al 500 miljoen jaar en zwommen dus al rond toen de huidige continenten aan elkaar vastzaten en Pangea vormden. De drie Nederlandse priksoorten zijn tamelijk zeldzaam. ...
  help
  Knoflookpad eDNA onderzoek naar actuele verspreiding in De Rande-Deventer 2013 [Boek]
  Spikmans, F. \ Herder, J. \ Janse, J. \ 2013
  Van het leefgebied De Rande, ten noorden van Deventer, werd aangenomen dat de knoflookpad er verdwenen was, tot deze in 2012 alsnog herbevestigd kon worden op basis van onderzoek middels environmental DNA. Het eDNA onderzoek in 2012 kende een beperkt ...
  help
  Actieplan kamsalamander : behoud en verbetering van leefgebied in ZW-Salland. [Boek]
  Spikmans, F. \ Jansen, J. \ Zollinger, R. \ 2007
  Het actieplan voor de kamsalamander in ZO-Salland is een gezamenlijk initiatief van het Waterschap Groot Salland, de provincie Overijssel en de gemeente Deventer. In het plangebied worden nu en in de komende jaren diverse herinrichtings- en natuuront ...
  help
  Dikkopelrits bestreden in Neede \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Spikmans, F. \ Vos, M. de \ Vos, J. de \ 2011
  Dikkopelrits is een exotische vissoort, die sinds 2007 ook in Nederland wordt aangetroffen. De eerste Nederlandse vindplaats is in Neede. De soort kan drager zijn van een bacterie, die een voor inheemse vissoorten dodelijke ziekte, Enteric Redmouth D ...
  help
  Achtergronddocument Rode Lijst Vissen 2011 : zoetwatervissen [Boek]
  Kranenbarg, Jan \ Spikmans, Frank \ 2013
  Van 40 vissoorten die zich in het zoete water van ons land regelmatig voortplanten, is bepaald of ze volgens de Nederlandse criteria op de Rode Lijst moeten worden opgenomen. Er is een vergelijking gemaakt van de verspreiding het aantal individuen tu ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode beschermt grote modderkruiper \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde vissoort. Omdat hij verborgen in dichtbegroeide sloten leeft is zijn aanwezigheid moeilijk te constateren. Dat maakt bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON (Reptielen, Amfibieën, Vissen Onderzoek ...
  help
  Pilotstudie bruikbaarheid eDNA voor onderzoek naar kwabaal [Boek]
  Spikmans, F. \ Herder, J. \ 2015
  Door de vaak lage dichtheden en zijn verborgen levenswijze is de aanwezigheid van kwabaal vaak lastig vast te stellen. Het is de verwachting dat eDNA methode geschikt kan zijn voor het monitoren van de verspreiding van de soort en mogelijk ook ontwik ...
  help
  Nieuwe inventarisatiemethode helpt bij behoud (beschermde) grote modderkruiper \ H2O online [Artikel]
  Kranenbarg, J. \ Bruin, A. de \ Spikmans, F. \ Herder, J.E. \ Jong, J. de \ Prudon, B. \ 2014
  De grote modderkruiper is een beschermde soort. Door zijn verborgen levenswijze is er vaak onduidelijkheid over zijn aanwezigheid. Dit maakt een adequate bescherming lastig. Waterschap Rivierenland en RAVON hebben samen de verspreiding van de vis in ...
  help
  Kleur bekennen : nieuwe Rode Lijst zoetwatervissen laat lichte verbetering zien \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2016
  Hoe is het met een soortgroep gesteld? Welke soorten zijn verdwenen, bedreigd, of nemen juist toe? Om hierop zicht te krijgen worden er Rode Lijsten opgesteld. Het is een geschikt instrument om beleid en beheer te prioriteren en zo de achteruitgang v ...
  help
  Beleidsmonitoring OBN-fauna [Boek]
  Sierdsema, H. \ Kleunen, A. van \ Bouwman, J.H. \ Spikmans, F. \ Koese, B. \ Smit, J.T. \ Kleef, H. van \ Lemaire, A.J.J. \ 2002
  De doelstelling van de beleidsmonitoring OBN-fauna is tweeledig: "informatieverstrekking over de effectiviteit van een maatregel aan de financierende ministeries" en "een vinger aan de pols houden zodat ongewenste ontwikkelingen op locaal niveau tijd ...
  help
  Kwetsbare kroeskarpers : onderzoek en beheer \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Rückert, S. \ Spikmans, F. \ Breeuwer, H. \ Roelofs, D. \ 2017
  Een van de meest bijzondere Nederlandse vissen is de kroeskarper, Carassius carassius. Deze inheemse karperachtige kun je in de meest onooglijke wateren tegenkomen. Het is een echte overlevingskunstenaar die zich zelfs in de meest zuurstofarme omstan ...
  help
  Kwabaal aan een zijden draadje \ H2O online [Artikel]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Baks, A. \ 2018
  De kwabaal is de enige zoetwaterkabeljauw en tevens de meest bedreigde zoetwatervis van Nederland. Tot medio vorige eeuw kwam de soort zeer algemeen voor in beken, grote rivieren en meren. Zijn achteruitgang is veroorzaakt door het verdwijnen van paa ...
  help
  De kwabaal : kabeljauw van het zoete water [Brochure]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2012
  De kwabaal ( Lota lota ) is de enige kabeljauwachtige die leeft in zoet water. Kenmerkend zijn de platte, brede kop en één enkele lange bekdraad in het midden van de onderkaak. De maximale grootte in Nederland is 70 cm, in koudere buitenlandse gebied ...
  help
  Standaardlijst namen zoetwatervissen van Nederland en Vlaanderen anno 2019 : achtergronddocument [Boek]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ Veenvliet, P. \ Emmerik, W. van \ Roos, M. \ Kouwets, F. \ Verreycken, H. \ Ruiter, R. de \ Buijse, T. \ 2019
  De namen van soorten veranderen geregeld als gevolg van nieuwe inzichten die ontstaan, onder andere door wetenschappelijke studies. Veel van de huidige wetenschappelijke namen stammen uit de 18e eeuw. De meeste Nederlandse namen zijn opgetekend in Sc ...
  help
  Kwabaal Het Zwarte Schaar 2018 : onderzoek en advisering i.h.k.v uitbreiding Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID) [Boek]
  Spikmans, F. \ Vos, M. \ 2018
  Voor het ruimtelijke ontwikkelingsproject Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID) wil de provincie Gelderland graag weten of de kwabaal voorkomt in het plangebied langs de IJssel en welke effecten er voor de soort te verwachten zijn door de ge ...
  help
  Kleine marene duikt plotseling op in Nederland \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Spikmans, F. \ Bruin, A. de \ 2017
  De kleine marene stond lang te boek als een Nederlandse vissoort, totdat bleek dat historische waarnemingen niet betrouwbaar waren en de soort hier dus nooit heeft voorgekomen. In 2015 en 2016 zijn er opmerkelijk genoeg meerdere waarnemingen van de k ...
  help
  Nieuwe Rode Lijst vissen Nederland : Lichte verbetering voor zoetwatervissen \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Spikmans, F. \ Kranenbarg, J. \ 2016
  Rode Lijsten worden opgesteld om te signaleren hoe het gaat met een bepaalde soortgroep: welke soorten zijn verdwenen of bedreigd en welke niet? Bedreigde soorten vragen extra aandacht van beleid en beheer, zodat hun achteruitgang kan worden gestopt. ...
  help
  Achtergrond van het RAVON-schepnet \ RAVON : reptielen amfibieën vissen / Stichting RAVON [Artikel]
  Schiphouwer, M. \ Spikmans, F. \ 2017
  Het RAVON-schepnet is niet weg te denken uit de onderzoekswereld rond vissen, amfibieën en macrofauna. Vrijwel elke onderzoeksinstelling, adviesbureau, aquatisch ecoloog en ‘natte’ natuurvrijwilliger heeft er wel één of meerdere in het bezit. We duik ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.