Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Doelmatig grondwater monitoren in stedelijk gebied [thema grondwater] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Stuurman, R. \ Buma, J. \ 2007
  Een doelmatige invulling van de grondwaterzorgplicht vraagt om een goed georganiseerd en voor de burger goed zichtbaar klachtenloket, in combinatie met een stappenplan voor de aanpak van grondwateroverlast. Een stedelijk grondwatermeetnet kan hierop ...
  help
  Veranderingen in het grondwatersysteem van het Markermeergebied : rapportage DC project Wetlands in het IJsselmeergebied [Boek]
  Oude Essink, G. \ Delsman, J. \ Borren, W. \ Stuurman, R. \ Verkaik, J. \ 2010
  In de ondergrond van het IJsselmeergebied is brak tot zout grondwater aanwezig tot een diepte van 100 meter beneden NAP. Brak grondwater is ook aanwezig in de ondergrond van het vaste land rondom het Markermeer (inclusief het eerste watervoerende pak ...
  help
  Een aanzet voor de begrenzing van Nationale Grondwater Reserves [Boek]
  Broers, Hans Peter \ Stuurman, Roelof \ Lange, Wim J. de \ Oude Essink, Gu \ Faneca Sanchez, Marta \ Grift, Bas van der \ Verkaik, Jarno \ 2015
  De voorliggende rapportage presenteert de totstandkoming van ruimtelijke afgrenzing van de kandidaat Nationale Grondwater Reserves. De volgende kandidaat Nationale Grondwater Reserves geïdentificeerd: I. De diepere delen van de Roerdal Slenk in Braba ...
  help
  Analyse regenwateroverlast in de stad bij hevige neerslag [dossier stedelijk waterbeheer] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Langeveld, J. \ Stuurman, B. \ Schilling, E. \ Dassen, W. \ 2013
  Stichting Rioned heeft met Rionedreeks 17 'Inventarisatie regenwateroverlast in de bebouwde omgeving 2013' een uitvoerige analyse uitgevoerd van de regenwateroverlast in Nederland. Vrijwel alle gemeenten hebben in de afgelopen vijf jaar te maken geha ...
  help
  Onverwachte gebeurtenissen in de bodem : gevolgen van ons handelen in beeld [Boek]
  Lackin, J. \ Stuurman, R. \ Bleeker, R. \ 2014
  Dit boek toont een scala aan onverwachte en ongewenste gebeurtenissen in de bodem, veelal als gevolg van menselijk handelen. Veel daarvan had voorkomen kunnen worden door een betere benutting vooraf van de bestaande kennis en ervaring. Vakmanschap is ...
  help
  “Climate change: footnote in the groundwater history of urbanized deltas?" : lessons learned from Dutch experiences, 5 juni 2008 [Presentatie]
  Stuurman, R. \ 2008
  Roelof Stuurman, senior hydrogeologist with Deltares, zoomed in his on the Netherlands and showed how human interventions may lead to unintended hydrogeological consequences when groundwater knowledge is not fully considered. Mr. Stuurman's suggestio ...
  help
  Monitoring zoutwaterintrusie naar aanleiding van de Kaderrichtlijn Water "verzilting door zoutwaterintrusie en chloridevervuiling" [Boek]
  Stuurman, R. \ Oude Essink, G. \ Broers, H.P. \ Grift, B. van der \ 2006
  Het doel van het onderzoek betrof het bepalen van de uitgangspunten waaraan een toekomstig grondwatermonitoringsprogramma “zoutwaterintrusie” moet voldoen en rekening houdende met: • de uitgangspunten van de huidige monitoringsprogramma’s; • de KRW-v ...
  help
  Kwaliteit en dikte van afdekgronden t.b.v. beplantingen op terreinen in ophoging, buiten het bereik van het grondwater [Boek]
  Goos, J. \ Stuurman, F.J. \ 1986
  Doel van het rapport is aan te geven aan welke kwaliteit en dikte afdekgrond ten behoeve van beplantingen moet voldoen. Dit is nader uitgewerkt voor laanbomen en boselementen van klein formaat voor situaties, waarin de beplanting alleen afkankelijk i ...
  help
  Watersysteemanalyse Regge en Dinkel : hoofdrapport [Boek]
  Remmelts, G. \ Stuurman, R. \ Meij, J.L. v.d. \ 2001
  Dit rapport behelst een plan van aanpak voor het produceren van een watersysteemanalyse voor het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. De ontwikkelingen op het gebied van het waterbeheer en de rol van het waterschap Regge en Dinkel daarin ...
  help
  Waterplein Eikendonkplein 's-Hertogenbosch werkt \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Boogaard, F. \ Macke, F. \ Lekkerkerk, J. \ Tax, S. \ Stuurman, B. \ 2015
  Waterpleinen worden toegepast om wateroverlast te beperken. Dit gebeurt door regenwater te bergen en langzaam af te voeren. In Nederland zijn er nog maar enkele waterpleinen en de kennis an het (lange termijn) functioneren is beperkt. Reden voor geme ...
  help
  Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied : een verkenning van de (on)mogelijkheden [Boek]
  Hoogvliet, Marco \ Meerten, Hans van \ Paalman, Marcel \ Schans, Martin van der \ Stuurman, Roelof \ Broks, Kees \ 2016
  Steeds meer en steeds vaker krijgt stedelijk gebied te kampen met twee aspecten van klimaatverandering; wateroverlast en watertekort. In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van wa ...
  help
  Hydrogeochemie van fosfaat bij kwel van grondwater in polders [Boek]
  Stuurman, R.J. \ Foppen, J.W.A. \ Griffioen, J. \ Hetterschijt, R.A.A. \ Louw, P.G.B. de \ 1992-1996
  help
  Grondwatersystemen in relatie tot ruimtelijke ordening en milieubeheer (aan de hand van ervaringen in Noord-Brabant) : een presentatie in het kader van de Geoplan cursus "Kwantitatief en kwalitatief grondwatergedrag en de anatomie van de aardkorst" 3 november 1988, De Reehorst te Ede [Boek]
  Stuurman, R.J. \ Biesheuvel, A. \ Meij, J.L. van der \ 1988
  Eén van de doelstellingen van onderliggend onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Provinciale Waterstaat Noord-Brabant is inzicht te verkrijgen in het grondwaterstromingspatroon in westelijk Noord-Brabant en de plaats van de geobserveerde verontreinig ...
  help
  Onderzoeksproject KRW-pilot bollensector : vooronderzoek en plan van aanpak [Boek]
  Groenendijk, P. \ Kool, S.A.M. de \ Grift, B. van der \ Stuurman, R.J. \ Janssen, G.M.C.M. \ 2009
  Voor de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Duin- en Bollenstreek is inzicht nodig in de sturende processen. Om dit inzicht te verwerven en om informatie te krijgen over de effectiviteit van kansrijke maatregelen gaat het Hoog ...
  help
  Beregening en natuur in Zuidwest Drenthe: een inventarisatie [Boek]
  Buma, J. \ Stuurman, R.J. \ 2003
  TNO onderzoek naar de invloed van beregening van leliepercelen in Z.W. Drenthe op de stand van het (diepe) grondwater
  help
  Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant [Boek]
  Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
  In deze notitie wordt de eerste aanzet gegeven om een beleidsmeetnet in te richten voor de Brabantse natuurgebieden, rekening houdend met de systeemeigenschappen. De meetlocaties leveren informatie over de toestand maar leveren ook informatie over de ...
  help
  Beleidsmeetnet verdroging Provincie Noord-Brabant : methode en voorlopige resultaten eerste fase inrichting [Boek]
  Stuurman, Roelof \ Louw, Perry de \ Buma, Jelle \ Runhaar, Han \ Maas, Gilbert \ Geujen, Corine \ Graafsma, Ysbrand \ Nijhof, Bianca \ Lourens, Aris \ 2009
  In dit rapport wordt in het kort beschreven hoe het Beleidsmeetnet Verdroging (BMV) in Noord- Brabant wordt ingericht en hoe 'streefbeeldrealisatie' of 'verdroging' wordt gekwantificeerd. Vervolgens wordt deze methode uitgewerkt aan de hand van het v ...
  help
  Resultaten beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant : methode en voorlopige resultaten met een uitwerking voor de wijstgronden \ Monitoring verdroging Noord-Brabant [Hoofdstuk uit boek]
  Stuurman, R.J. \ Louw, P. de \ Buma, J. \ Runhaar, J. \ 2002
  help
  De hydrologische systeemanalyse van westelijk Noord-Brabant en omgeving : eindrapport : een integraal onderzoek naar de structuur en dynamiek van watersystemen en de processen die deze bedreigen [Boek]
  Stuurman, R.J \ Meij, J.L. van der \ Engelen, G.B. \ 1990
  help
  Win-win benadering van wateroverlast : bestreden water nuttig gebruikt \ InFormatie / Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen. Editie grondwater en bodem : nieuwsbrief [Artikel]
  Stuurman, R. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.