Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bewoners aan de bak! 20 inspirerende praktijkvoorbeelden [Boek]
  Talsma, M. \ Haan, I. de \ 2007
  Het Klimaatverbond en Syncera hebben een ideeënbundel uitgebracht met twintig praktijkvoorbeelden van burgerparticipatie in het waterbeheer. De bundel reikt waterbeheerders ook een speciale methodiek aan voor het succesvol doorlopen van participatiep ...
  help
  Eén hydrologische bibliotheek voor het waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kroon, T. \ Snepvangers, J. \ Talsma, M. \ 2007
  Samenwerken bij de uitwisseling van data, kennis en ervaring is voor de waterschappen niets nieuws. Om het waterbeheer goed te kunnen uitvoeren, is kennis nodig. Die kennis is niet alleen bij de waterschappen voorhanden. Ook op landelijk niveau zijn ...
  help
  Uitspoeling van meststoffen uit grasland : emissieroutes onder de loep [Boek]
  Weerd, H. van de \ Torenbeek, R. \ Talsma, M. \ 2007
  Al jaren is het beleid in Nederland gericht op het terugdringen van meststoffen (stikstof en fosfaat) uit het oppervlaktewater. De hoeveelheid meststoffen die in het water terecht komt is al flink teruggedrongen. De landbouw heeft hieraan in belangri ...
  help
  Onzekere hydrologische modelresultaten : bedreigend of gewenste informatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Heijkers, W.J.M. \ Klopstra, D. \ Talsma, M.J.G. \ 2009
  Voor de beleidsontwikkeling, planvorming en uitvoering in het regionale waterbeheer vormen uitkomsten van hydrologische modellen een belangrijke bouwsteen. Hydrologische modellen, hoe geavanceerd ook, beschrijven de hydrologische systeemwerking op ee ...
  help
  Emissiemodule als schakel tussen emissiegegevens en waterkwaliteitsmodellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Peñailillo, R. \ Goede, E. de \ Pomarius, H. \ Weerd, R. van \ Hehenkamp, M. \ Talsma, M. \ 2010
  STOWA en Deltares hebben een emissie-instrument ontwikkeld dat de waterbeheerder ondersteunt bij het uitvoeren van bronnenanalyses en berekeningen voor emissiescenario's. Dit softwareproduct heet de Emissiemodule. Het voorziet in een koppeling tussen ...
  help
  Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, M. \ 2010
  De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
  help
  Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
  help
  Minder actuele risico's door zware metalen dan verwacht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Zwolsman, J.J.G. \ Schamphelare, K. de \ Wanningen, H. \ Talsma, M. \ 2007
  Met een nieuwe methode, het Biotic Ligand Model, is te bepalen hoe actueel de risico's zijn van concentraties van zware metalen in oppervlaktewater
  help
  Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
  In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
  help
  Klimaatadaptieve drainage: middel tegen piekafvoeren en watertekorten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Kuipers, L. \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Talsma, M. \ 2012
  Klimaatadaptieve drainage is een nieuwe methode om water vast te houden in de bodem van een perceel via een samengesteld drainagesysteem dat online traploos stuurbaar is. Hierdoor kunnen piekafvoeren die het gevolg zijn van een grilliger neerslagpatr ...
  help
  Grondwatertoolbox voor vergunningverlening \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kleinendorst, T. \ Oosterwijk, J. \ Talsma, M. \ Tillaart, S. van den \ 2012
  Met ingang van 2009 moeten de waterschappen de vergunningen verlenen voor de onttrekking van grondwater tot 150.000 kubieke meter per jaar. Dat is een gevolg van de invoering van de Waterwet. De provincies blijven wel bevoegd gezag voor de vergunning ...
  help
  Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
  Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
  help
  Innovatieve drainagesystemen : iedereen wint \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Heijkers, W.J.M. \ Peerboom, J. \ Talsma, M. \ Ruijtenberg, R. \ 2014
  Drainage was eerst de oplossing voor tal van wateroverlastproblemen, vervolgens een bedreiging voor verdroogde natuurgebieden. Anno nu zijn we met allerlei vormen van innovatieve drainage in staat om wateroverlast te beperken, de natuur te ontzien en ...
  help
  Forum : waterbeheer en klimaatbuffers: een goede match? [thema klimaatbuffers] \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Talsma, M.J.G. \ 2013
  Klimaatbuffers bieden naar het zich laat aanzien goede mogelijkheden om waterschappen behulpzaam te zijn bij het vervullen van hun taken. Toch lijkt er bij de schappen soms schroom te bestaan om met natuurbeheerders, de initiatiefnemers van klimaatbu ...
  help
  Wat doet een beek zelf na een project van beekherstel? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Huising, C. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
  Al 25 jaar voeren waterbeheerders projecten uit waarbij laglandbeken een kronkelende loop terugkrijgen. Maar wat gebeurt er precies met de vorm van zo'n beek na uitvoering van het project? Hoe lang duurt de aanpassingsperiode en welke factoren hebben ...
  help
  Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen: door beter systeembegrip naar mooiere beekdalen \ H2O online [Artikel]
  Besselink, D. \ Jansen, A. \ Reeze, B. \ Talsma, M. \ Wiersinga, W. \ 2017
  Ecohydrologisch herstel in beekdallandschappen is complex. De herstelopgaven worden nog vaak lokaal of sectoraal aangepakt. Soms herstellen de gewenste levensgemeenschappen zich niet. Er is daarom een groeiende behoefte aan handvatten voor een integr ...
  help
  STOWA: het kenniscentrum voor het regionale waterbeheer \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Wal, B. van der \ Talsma, M.J.G. \ Ruijtenberg, R.E. \ 2018
  Nederlandse waterbeheerders staan voor grote opgaven, of het nu gaat om klimaatadaptatie, veiligheid of waterkwaliteit. Hoe daarop in te spelen en voor te zorgen? De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) werkt al meer dan 45 jaar aan antw ...
  help
  Emissies in beeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Talsma, M. \ 2008
  Emissies stonden centraal op de eerste bijeenkomst van een drieluik over wat op dit moment bekend is op beleids- en onderzoeksniveau en wat er aan zit te komen als het gaat om het behalen van de ecologische doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. ...
  help
  Aanpassing van de morfologie na beekherstel : casestudie Lunterse beek \ H2O online [Artikel]
  Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Huising, C. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
  Over een periode van anderhalf jaar zijn morfologische, hydrologische en ecologische ontwikkelingen gemonitord na een herstelproject in de Lunterse Beek. Tijdens een initiële vegetatieloze periode was de morfodynamiek groot, met een bochtafsnijding, ...
  help
  Meer water met regelbare drainage? : werking, praktijkervaringen, kansen en risico's [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M. \ Bolt, F.J.E. van der \ Snellen, W.B. \ Groenendijk, P. \ Schipper, P.N.M. \ Harmsen, J. \ Bakel, P.J.T. van \ Ruijtenberg, R. \ Jonkers, D.A. \ Peerboom, J.M.P.M. \ Buck, A. de \ Huinink, J.T.M. \ Rijken, M. \ Straat, A.A. van der \ Talsma, M.J.G. \ Stuurgroep Peilgestuurde Drainage \ 2012
  Dit rapport geeft aan de hand van resultaten van vijf Nederlandse praktijkproeven inzicht in de mogelijkheden van regelbare of peilgestuurde drainage. Deze vorm van drainage - waarbij boeren de grondwaterstand op hun percelen flexibel kunnen regelen ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.