Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KlimaatAdaptieve Drainage: innovatief waterbeheer op regionaal en perceelsniveau \ H2O online [Artikel]
  Eertwegh, G.A.P.H. van den \ Bakel, P.J.T. van \ Stuyt, L.C.P.M. \ Iersel, A. van \ Kuipers, L. \ Klerk, W. \ Talsma, M. \ 2013
  Klimaatverandering leidt zonder ingrijpen tot meer wateroverlast en verdroging. Klimaatadaptieve drainage (KAD) is een nieuwe manier om hieraan het hoofd te bieden in landbouw- en natuurgebied. De methode is duurzaam en economisch aantrekkelijk. Uit ...
  help
  Groenblauwe netwerken maken de stad klaar voor de toekomst [thema: stedelijk waterbeheer] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, M. \ Weeren, B.J. van \ 2012
  De laatste jaren wordt volop nagedacht over de vraag hoe we onze steden aantrekkelijk, leefbaar en duurzaam kunnen maken en houden. Vooral met het oog op klimaatverandering (toenemende kans op wateroverlast en hittestress), maar ook vanwege biodivers ...
  help
  Bodemdaling in de Nederlandse veengebieden : omvang en maatschappelijke kosten \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Born, G. J. van den \ Talsma, M. \ Schouwenaars, J. \ 2018
  Bodemdaling en bodemzetting in veengebieden veroorzaken maatschappelijke kosten. In het landelijk gebied is de veenbodemdaling het gevolg van oxidatie en klink, die optreden als het grondwaterpeil wordt verlaagd. Hoe dieper de ontwatering, hoe snelle ...
  help
  Handboek Ecohydrologische Systeemanalyse Beekdallandschappen: door beter systeembegrip naar mooiere beekdalen \ H2O online [Artikel]
  Besselink, D. \ Jansen, A. \ Reeze, B. \ Talsma, M. \ Wiersinga, W. \ 2017
  Ecohydrologisch herstel in beekdallandschappen is complex. De herstelopgaven worden nog vaak lokaal of sectoraal aangepakt. Soms herstellen de gewenste levensgemeenschappen zich niet. Er is daarom een groeiende behoefte aan handvatten voor een integr ...
  help
  Het bepalen van regenduurlijnen voor perioden, van 5 tot 90 minuten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, A. \ 1969
  help
  Toepassing fluorescentie bij beoordeling van risico's giftige blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Oost, R. van der \ Mattens, G. \ Schaub, B. \ Talsma, M. \ 2010
  Het monitoren van de risico's van giftige blauwalgen is een lastige zaak. Omdat verschillende soorten blauwalgen een zeer groot aantal gifstoffen kunnen produceren, waarvan de toxiciteit voor een groot deel nog onbekend is, kan niet worden volstaan m ...
  help
  EWACS: vroegtijdig voorspellen van drijflaagvorming door blauwalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Burger, D. \ Ibelings, B. \ Stroom, J. \ Talsma, M. \ 2009
  Drijflaagvorming door blauwalgen is de voornaamste reden voor het sluiten van zwemlocaties. Stankoverlast door rottende drijflagen komt regelmatig voor bij beschutte locaties of stedelijke gebieden aan open water. In een drijflaag kunnen de concentra ...
  help
  Enthousiasme over samengestelde peilgestuurde drainage \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Talsma, M. \ 2010
  De bezoekers van het veldsymposium over samengestelde peilgestuurde drainage op 25 mei 2010 in Veldhoven hebben enthousiast gereageerd op de ervaringen die daar aan de orde kwamen. Door gebruik te maken van deze nieuwe manier van drainage hebben onde ...
  help
  Praktische gevolgen voor het waterbeheer van regionale verschillen in extreme neerslag \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Klopstra, D. \ Talsma, M. \ Kruiningen, F. van \ Talsma, M. \ 2010
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn normen gesteld voor regionale wateroverlast. Om aan de normen te kunnen toetsen, is het voor de waterbeheerders wenselijk te kunnen beschikken over actuele regionale statistieken van extreme neerslag. ...
  help
  Acute toxiciteitstesten : zinvol voor inzicht in milieubezwaarlijkheid van afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Baltus, C. \ Graaf, P. de \ Talsma, M. \ 2001
  Acute toxiciteit is een van de parameters binnen de totaal-effluentbeoordeling (TEB). Na de handreiking acuut toxiciteitsonderzoek van 1997 heeft er praktijkonderzoek plaatsgevonden om de methode te testen
  help
  Verdroging van Nederland met remote sensing in beeld gebracht \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Talsma, M. \ 2004
  De zomer van 2003 gaat als een droge en warme zomer de geschiedenis in. Het is vanuit de invalshoeken van de hydrologie en het management interessant om een evaluatie van deze droogte te maken om te zien waar en wanneer die zich in het landelijk gebi ...
  help
  Bruikbaarheid SEBAL als remote-sensingtechniek voor het kwantitatieve waterbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bastiaanssen, W.G.M. \ Schouwenaars, J.M. \ Talsma, M. \ 2004
  In Nederland wordt steeds meer naar een precisie afstemming tussen waterbeheer en landgebruik gestreefd. Informatie over het watersysteem wordt vooral verkregen via puntmetingen (neerslag, grondwaterstand). Vlakdekkende informatie, verkregen via remo ...
  help
  Mogelijke schade door waterberging op landbouwgrond \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knol, W.C. \ Vermaat, J. \ Griffioen, C. \ Talsma, M. \ 2004
  De implementatie van 'Waterbeheer 21e eeuw' richt zich momenteel vooral op de kwantitatieve aspecten van waterberging. Waar, wanneer, hoeveel en hoelang kan water worden geborgen? Aan de kwalitatieve effecten hiervan op gewassen, vee en productie-oms ...
  help
  Tewor, een uniform toetsingsinstrument voor het waterkwaliteitsspoor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boomen, R. van den \ Icke, J. \ Talsma, M. \ Hennepe, E. ter \ 2004
  Het toetsen van de effecten van lozingen uit het rioolstelsel en de inschatting van de effectiviteit van maatregelen vormen twee van de aspecten van de invulling van wat in de Kaderrichtlijn Water menselijke beïnvloeding van de waterkwaliteit wordt g ...
  help
  Piscaria, het landelijke visdatabestand voor regionaal gebruik : hulp voor waterbeheerders bij gebruik nieuwe standaard voor het bemonsteren van de visstand \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Knoben, R. \ Aarts, T. \ Klinge, M. \ Talsma, M. \ 2004
  Om waterbeheerders te ondersteunen bij het hanteren van de standaard voor het bemonsteren van vis (zoals beschreven in het handboek visstandbemonstering) is "piscaria" ontwikkeld. Een landelijk databestand dat zijn basis en voeding vindt in het regio ...
  help
  Neerslaginformatie voor hoogwaterverwachting in De Overwaard \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Loos, S. \ Versluis, G. \ Talsma, M. \ 2004
  Dit artikel presenteert nieuwe ontwikkelingen in de beschikbaarheid van real-time neerslaginformatie en een praktische toepassing daarvan in de vorm van een hoogwaterverwachting voor de polders van De Overwaard in het beheersgebied van de Alblasserwa ...
  help
  Waterberging en natuur, een goede combinatie? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Runhaar, J. \ Talsma, M. \ Spiers, B. \ Knol, W.C. \ 2004
  Het lijkt zo vanzelfsprekend: het combineren van waterberging met bestaande of nieuwe natuur. In een niet al te ver verleden stonden immers de beekdalen en veenweidegebieden regelmatig blank. In de praktijk komt de gewenste samenwerking tussen waterb ...
  help
  Effectief water vasthouden met anticiperende sturing \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Lobbrecht, A. \ Spijker, M. \ Schadenberg, J. \ Talsma, M. \ 2005
  De huidige weerinformatie van het KNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Met de gegevens kunnen waterbeheerders namelijk zowel wateroverlast als verdroging inzichtelijk maken. Vooral de meerdaagse neerslagkansverwachting m ...
  help
  De verbreding van de HELP-tabellen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Prak, H. \ Huinink, J.T.M. \ Talsma, M. \ 2006
  De HELP-tabellen dateren uit 1987 en geven de opbrengst weer van landbouwgewassen in afhankelijkheid van grondsoort en grondwatertrap. De vraag 'Is de HELP-tabel aan vervanging toe?' is in een eerder artikel bevestigend beantwoord. Een structurele he ...
  help
  Veldexperiment in de Hooge Raam: winst voor beekherstel èn wetenschap \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Eekhout, J.P.C. \ Hoitink, A.J.F. \ Mosselman, E. \ Kits, M. \ Talsma, M.J.G. \ 2014
  In de beek de Hooge Raam is een beekherstelproject gekoppeld aan een uniek veldexperiment. Het doel van het veldexperiment was om over een periode van drie jaar de temporele morfodynamiek te volgen van een rechte beekloop met een breed en ondiep dwar ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.