Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  TEEB voor gebieden : hoofdstudie [Boek]
  Hendriks, K. \ Braat, L. \ Deerenberg, C. \ Egmond, P. van \ Gaaff, A. \ Heide, M. van der \ Jongbloed, R. \ Klok, C. \ Leneman, H. \ Melman, D. \ Ruijs, A. \ Tamis, J. \ 2014
  Voor drie studiegebieden is nagegaan wat de betekenis van ecosysteemdiensten kan zijn bij de realisatie van beleidsdoelen voor die gebieden. De studiegebieden en beleidsopgaven zijn IJsselmeer met een besluit over het waterpeil, Schiermonnikoog met h ...
  help
  De effecten van peilverlaging en intensivering op de vegetatie in de polder Assendelft [: een evaluatie van een ruilverkaveling] [Boek]
  Tamis, W. \ 1981
  help
  Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater tot en met februari 2016 [Boek]
  Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2016
  Eind 2015 heeft het Ministerie van Economische Zaken verzocht om een vervolgstudie op basis van metingen tot en met februari 2016 voor de twee kassenregio’s, Westland en Oostland in de provincie Zuid-Holland. Hierbij moest speciaal aandacht worden be ...
  help
  Monitoringplan Deltaprogramma Waddengebied : advies voor het toekomstbestendig maken van het monitoringsysteem voor waterveiligheid in het Waddengebied [Boek]
  Groot, A.V. de \ Vroom, J. \ Oost, A.P. \ Burgers, G. \ Oeveren, C. van \ Smith, S.R. \ Tamis, J.E. \ 2014
  Het Waddengebied krijgt de komende eeuw te maken met klimaatverandering. Naarmate de zeespiegel verder stijgt, vraagt het intergetijdengebied van de Waddenzee meer zand en onttrekt dat naar verwachting aan de buitendelta’s en de eilandkusten. Het is ...
  help
  Slibafbraak door oligochaeten [Boek]
  Tamis, J. \ Schouwenburg, G. van \ Bronckhorst, H. \ 2010
  Het verwerken van slib is een belangrijke kostenpost van het waterzuiveringsproces. Naar verwacht zullen deze kosten de komende jaren alleen maar verder toenemen. SR Technologie bv heeft een proces ontwikkeld, waarbij deze kosten kunnen worden geredu ...
  help
  Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater : gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas [Boek]
  Tamis, Wil L.M. \ Zelfde, Marten van 't \ Vijver, Martina G. \ 2015
  Het Ministerie van Economische Zaken heeft in verband met recente wetenschappelijke publicaties over ecologische neveneffecten van het (neonicotinoïde) insecticide imidacloprid het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden (CML - UL ...
  help
  Review van ecologische probleembeschrijvingen voor het Eems estuarium [Boek]
  Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ 2015
  Het Eems estuarium heeft al geruime tijd te kampen met ecologische problemen van diverse aard. In het Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport) NoordNederland in het najaar van 2013, is afgesproken dat rijk en ...
  help
  Maatregelen ter verbetering van het Eems-Dollard estuarium : quick scan van 92 MIRT maatregelen en relatie met DPSIR [Boek]
  Slijkerman, D.M.E. \ Tamis, J.E. \ Baptist, M.J. \ 2014
  MIRT-onderzoek (Meerjaren Programma Infrastructuur Ruimte en Transport) naar de ecologische verbetermogelijkheden van het Eems-Dollard estuarium in samenhang met de economische en sociale functies die het gebied vervult. Met de DPSIR methode wordt ee ...
  help
  Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
  Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
  help
  Polycyclische aromatische koolwaterstoffen in het Nederlandse milieu [Boek]
  Naald, W.G.H. van der \ Tamis, W. \ Berg, M.M.H.E. van den \ 1987
  Milieu-inventarisatie CCRX
  help
  Ems‐Dollard ecosystem model to study changing turbidity and higher trophic level response [Boek]
  Brinkman, A.G. \ Tamis, J.E. \ 2018
  The report contains model characteristics: model set‐up, assumptions, collection and elaboration of quantity and quality of inflow from tributaries, simulation results and a single scenario on reduced suspended matter content in a part of the system. ...
  help
  Eerste resultaten floristisch meetnet voor oevers van zoete rijkswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Tamis, W.L.M. \ Ode, B. \ Groen, C.L.G. \ 1998
  help
  Effecten van het gebruiksverbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op oppervlaktewater : een analyse van meetgegevens [Boek]
  Knoben, R. \ Schoffelen, N. \ Tamis, W. \ Zelfde, M. van 't \ 2018
  Het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw is niet meer toegestaan, op verhardingen (sinds april 2016) en op niet-verhardingen (sinds november 2017). In bepaalde situaties gelden uitzonderingen, zoals voor sport- en vo ...
  help
  Technische beschrijving van de atlas "Bestrijdingsmiddelen in het Nederlandse oppervlaktewater" en een verkenning koppeling van meetgegevens aan landgebruik [Boek]
  Graaf, H.J. de \ Snoo, G.R. de \ Tamis, W.L.M. \ 2003
  De waterbeheerders in Nederland verrichten veel metingen aan het voorkomen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater. Op initiatief van het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en krachtig ondersteund door een groot aantal organisaties (onder m ...
  help
  Review of the geomorphological, benthic ecological and biogeomorphological effects of nourishments on the shoreface and surf zone of the Dutch coast [Boek]
  Baptist, M.J. \ Tamis, J.E. \ Borsje, B.W. \ Werf, J.J. van der \ 2009
  Most knowledge on the morphodynamic behaviour of shoreface and beach nourishments originates from data analysis studies. Numerical modeling tools have been used successfully in hindcasting behaviour of nourishments, but do not yet have the predictive ...
  help
  Nieuwe methode voor de beoordeling van het milieurisico van koelwaterlozingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vries, P. de \ Tamis, J. \ Murk, A. \ Karman, Ch. \ 2009
  De Kaderrichtlijn Water brengt een aantal beleidsmatige veranderingen: de beoordeling van oppervlaktewaterkwaliteit wordt meer locatiespecifiek en de principes voor de bescherming en het duurzaam gebruik van water moeten worden geintegreerd. Dit geld ...
  help
  Waste to resource: converting paper mill wastewater to bioplastic \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
  Jiang, Y. \ Marang, L. \ Tamis, J. van \ Loosdrecht, M.C.M. \ Dijkman, H. \ Kleerebezem, R. \ 2012
  In this study we investigated the feasibility of producing polyhydroxyalkanoate (PHA) by microbial enrichments on paper mill wastewater. The complete process includes (1) paper mill wastewater acidogenic fermentation in a simple batch process, (2) en ...
  help
  Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen [Boek]
  Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1992
  help
  Sludge reduction by Oligochaetes in a full scale reactor : reactor characteristics and worm biomass dynamics [Studentenverslag]
  Gennep, C. van \ 2010
  In this study, population dynamics of a full scale worm reactor were investigated. The first part of the research consisted of characterizing performances of a full scale reactor and comparing performances with continuous lab scale reactors reported ...
  help
  Beschrijving en evaluatie van de normstelling voor PAK in baggerspecie [Boek]
  Gorree, M. \ Tamis, W.L.M. \ 1995
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.