Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Samengestelde, peilgestuurde drainage in Nederland : voortgangsrapport 1 [Boek]
  Stuyt, L.C.P.M \ Bakel, P.J.T. van \ Dijk, W. van \ Groot, W.J.M. de \ Kleef, J. van \ Noij, I.G.A.M. \ Schoot, J.R. van der \ Toorn, A. van der \ Visschers, R. \ 2009
  Verslag van het eerste uitvoeringsjaar van het project ‘Drainage tegen verdroging en voor een beter milieu; veldonderzoek naar het functioneren van samengestelde peilgestuurde drainage.’ Binnen dit project ligt de proeflocatie Ospel. In dit project w ...
  help
  Pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard [Boek]
  Akker, J.J.H. van den \ Hendriks, R.F.A. \ Hoving, I.E. \ Meerkerk, B. \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Dit rapport beschrijft het onderzoek in 2011 en 2012 naar de pilot onderwaterdrains Krimpenerwaard, waarin voornamelijk het effect van onderwaterdrains op de waterkwantiteit (debieten) en de waterkwaliteit is onderzocht. De meetresultaten zijn uitgew ...
  help
  Eerste resultaten van de verregening van het afvalwater van een conservenbedrijf op kleigrond [Boek]
  Toorn, A. van den \ 1979
  Tot mei 1978 werd het afvalwater van een conservenfabriek in Driel via een persleiding op de Rijn gepompt en werd het koelwater op een sloot geloosd. Ingevolge de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren moet voor de lozing op de Rijn een heffing worde ...
  help
  De betekenis van de veen(weide)gronden voor de waterkwaliteit in het westen van ons land [Boek]
  Oosterom, H.P. \ Toorn, A. v.d. \ 1982
  help
  Het nemen van grondwatermonsters [Boek]
  Toorn, A. van den \ 1981
  Voor de bemonstering van grondwater worden grondwaterstandsbuizen op de gewenste plaatsen en diepten aangebracht. Zolang de grondwaterstand niet lager is dan 7 m beneden maaiveld functioneert deze methode goed. Het nemen van monsters op grotere diept ...
  help
  Onderzoek weilanddepot Aanen : gebruiksmogelijkheden voor de landbouw [Boek]
  Harmsen, J. \ Rietra, R.P.J.J. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Verspreidbare bagger wordt in Nederland verspreid over aanliggende percelen en ook toegepast in weilanddepots. Het weilanddepot Aanen is in 2004 aangelegd onder de Wet Milieubeheer en de kwaliteit van de gerijpte specie voldoet bij de ontmanteling ni ...
  help
  Pilot onderwaterdrains Utrecht [Boek]
  Hendriks, R.F.A. \ Akker, J.J.H. van den \ Houwelingen, K. van \ Kleef, J. van \ Pleijter, M. \ Toorn, A. van den \ 2013
  Dit rapport beschrijft het onderzoek dat in 2011 en 2012 is uitgevoerd aan twee pilots met onderwaterdrains in Utrecht, in Demmeriksekade (polder Groot-Wilnis) en De Keulevaart (Lopikerwaard). In het onderzoek is voornamelijk het effect van onderwate ...
  help
  Afsluitbare waterkeringen in de Rijnmond : beantwoording van vragen Deltadeelprogramma Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Botterhuis, T. \ Rijcken, T. \ Kok, M. \ Toorn, A. van der \ 2012
  Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogra ...
  help
  Onderzoek faalkans in kader van Kennis voor Klimaat : beantwoording van vragen DP Rijnmond-Drechtsteden [Boek]
  Botterhuis, T. \ Rijcken, T. \ Kok, M. \ Toorn, A. van der \ 2012
  Op basis van twee eerdere onderzoeksresultaten wordt nader onderzoek gedaan naar effecten van klimaatverandering op de maatgevende hoogwaterstanden. Om tot een betere afstemming te komen zijn vijf nadere onderzoeksvragen gesteld door Delta-deelprogra ...
  help
  In 1986 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters in de twee SWNBL proefgebieden [Boek]
  Toorn, A. van den \ Pankow, J. \ 1987
  help
  De gevolgen van verschillen in open waterpeil op de stoffenbelasting van het water op het regionaal onderzoek centrum te Zegveld [Boek]
  Pankow, J. \ Toorn, A. v.d. \ Toussaint, C.G. \ Steenvoorden, J.H.A.M. \ 1985
  help
  Ontwerp meetopstelling voor de aan- en afvoer van water en stoffen in het boezemland 'Veerstalblok' [Boek]
  Pankow, J. \ Toorn, A. van den \ 1986
  help
  Aansluiting EHS op Blankenbellingsbeek en Hesbeek en uitwerking hydrologische PAS maatregelen Lonnekermeer [Boek]
  Toorn, L. van der \ 2015
  Binnen het terrein van luchthaven Twente wordt natuurontwikkeling gerealiseerd. Een groot deel van deze ontwikkeling valt binnen de EHS (Ecologische Hoofd Structuur). Naast natuurontwikkeling binnen de begrenzing van het oude luchthaventerrein wordt ...
  help
  De mogelijke rol van de Nederlandse Hydrologische Vereniging bij de kwaliteitsbewaking van de professie hydrologie : essay \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bakel, P.J.T. van \ Boukes, H. \ Lange, W.J. de \ Toorn, L. van der \ 2015
  Kwaliteitsborging van het vakgebied hydrologie: hoe doe je dat.. De werkgroep beroepsvereniging (NHV) heeft een verkenning uitgevoerd naar nut, noodzaak en uitvoeringsmogelijkheden voor de NHV om een prominentere rol te spelen bij de bevordering van ...
  help
  Methods for the determination of chemical composition of water samples from column experiments [Boek]
  Toorn, A. van de \ Nugroho, K. \ Harmsen, J. \ 1988
  help
  Onderzoek bescherming waterwingebieden [Boek]
  Pankow, J. \ Toorn, A. v.d. \ 1988
  Analyse van de waterkwaliteit van het ruwwater en de bestaande observatiebuizen van de drinkwaterwingebieden 't Klooster en Eerbeek in de provincie Gelderland
  help
  In 1987 bepaalde waterkwantiteits- en waterkwaliteitsparameters in de 2 SWNBL proefgebieden [Boek]
  Pankow, J. \ Toorn, A. van den \ 1988
  Voor het 'wateraanvoerproject' dat door het ICW in het kader van de SWNBL wordt uitgevoerd, zijn in 2 proefgebieden metingen verricht. Deze metingen zijn verricht op de Tondense Heide, dat gelegen is in de ruilverkaveling Brummen-Voorst en in het boe ...
  help
  Diffuse belasting van het oppervlaktewater met nutriënten vanuit grasland op een zware kleigrond : monitoring van nutriëntenemissies en -verschijningsvormen op een melkveehouderij bij Waardenburg [Boek]
  Koopmans, G.F. \ Chardon, W.J. \ Lubbers, I. \ Oenema, J. \ Toorn, A. van den \ Salm, C. van der \ 2009
  Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de voortzetting van het onderzoeksproject ‘DOVE’, uitgevoerd op een deel van een melkveehouderij op een kalkarme zware rivierklei in Waardenburg in de Tielerwaard in het Gelderse riv ...
  help
  De watervoorziening in Australië \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Rose, E. \ Toorn, A. van der \ 2009
  Water en afvalwater zijn actuele onderwerpen die frequent en prominent in de publieke opinie opduiken in Australië. De laatste jaren zijn herhaaldelijk waterbeperkingsmaatregelen afgekondigd in grote steden als Sydney, Melbourne, Brisbane en Perth. D ...
  help
  Landelijk draaiboek hoogwater- en stormvloedcrises [Boek]
  Vermeulen, C.J.M. \ Toorn, R. van \
  Overstromingen hebben enorme gevolgen voor de samenleving, zowel wat betreft de omvang van de schade als het aantal mogelijke slachtoffers. Scenario’s voor overstromingen bij omstandigheden die extremer zijn dan waarop de dijken zijn ontworpen betref ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.