Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Vegetatieontwikkeling in het beekdal van de Beerze : overstroming en sedimentatie in een waterbergingsgebied [Studentenverslag]
  Verbeek, L. \ 2004
  In Nederland wordt naar aanleiding van startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21) in 1999 gezocht naar mogelijkheden voor waterberging. Waterberging in combinatie met natuurontwikkeling lijkt een goede optie, maar er is nog weinig bekend over de i ...
  help
  'Kijk eens wat vaker onder de graszode' \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Faber, J. \ Dijk, M. van \ Verbeek, I. \ Eekeren, N. van \ Wösten, J.H.M. \ 2013
  Kan de bodem negatieve gevolgen van klimaatverandering opvangen? Wat is de invloed van duurzaam bodembeheer op de vochthuishouding in de bodem? Hoe kan het functioneren van de bodem worden geoptimaliseerd om te anticiperen op droge of natte periodes? ...
  help
  Ecologische Sleutelfactoren : handvatten voor aquatische systeemanalyses \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Schep, S.A. \ Verbeek, S.K. \ 2018
  Verbetering van de ecologische waterkwaliteit met generieke maatregelen leidt niet tot het beoogde resultaat. Er is een betere afstemming nodig van maatregelen op de specifieke situatie van individuele watersystemen. Ecologische Sleutelfactoren (ESF' ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging en natuur in een beekdal : achtergrondrapport : Beerze [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Klein, J. \ Sival, F. \ Manen, H. van \ Eigenhuijsen, E. \ Hommel, P. \ Riksen, M. \ Verbeek, L. \ Beumer, V. \ Pelsma, T. \ Daling, J. \ Bruijn, L. de \ 2008
  Hoofddoel van het pilotprogramma is waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in hun activiteiten een koppeling tot stand te brengen tussen waterberging en - buffering en natuurbehoud en -ontwikkeling. Eén van de gese ...
  help
  Klein glaskroos terug in Limburg \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ Munckhof, P. van den \ 2008
  Vanaf 1989 zijn door de twaalf Provinciale Landschappen honderden natuurherstelprojecten uitgevoerd in het kader van de subsidieregeling Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN), waarvan de uitvoeringsregeling "effectgerichte maatrgelen in bossen ...
  help
  Eenige mededeelingen omtrent het voorkomen van artesisch water in Nedeland \ Natuurwetenschappelijk tijdschrift : tolk van het Vlaamsch Natuurkundig Congres van den Wetenschappelijken Kring van Antwerpen [Artikel]
  Verbeek, R.D. \ 1923
  De stad Amsterdam ontvangt sinds 1859 haar drinkwater van de duinen bij Zandvoort, via een aangelegde vang. Diepe draineerkanalen zijn gegraven die het duinwater opvangt. Na filtratie vindt de afvoer naar Amsterdam plaats. Over de geologische toestan ...
  help
  Effectgerichte maatregelen tegen verzuring en eutrofiering van matig mineraalrijke heide en schraallanden : eindrapport monitoringsprogramma eerste fase [Boek]
  Graaf, M.C.C. de \ Verbeek, P.J.M. \ Cals, M.J.R. \ 1994
  EMG onderzoek Nijmegen, voorloper van obn
  help
  Wetland Restoration: from polder to Tidal Marsh : hydrodynamica! and morphological changes in the Sieperdaschor (SW Netherlands) after breaching of the sea wall in 1990 [Boek]
  Sánchez Leal, R.F. \ Storm, K. \ Verbeek, H. \ 1998
  After a non repaired breach in the Selenapolder closing dike (SW Netherlands), a new tidal wetland has been reverted out from a farmer polder (Sieperdaschor). Since depoldering along the Westerschelde estuary is a topic of discussion, the development ...
  help
  Beheer en inrichting van mergelgroeves en rotsen [Boek]
  Nijssen, Martijn \ Scherpenisse, Miriam \ Verbeek, Peter \ Crombaghs, Ben \ Possen, Boy \ Rijsselt, Erik van \ Mars, Hans de \ 2016
  De Limburgse mergelgroeves en rotsen herbergen een grote diversiteit aan planten- en diersoorten. Veel van deze soorten zijn in Nederland zeldzaam en beperkt tot Zuid-Limburg en een aantal habitattypen en diersoorten staat op de Europese habitatricht ...
  help
  MCA Verondiepen: multicriteria-instrument voor locatiekeuze en inrichting bij het verondiepen van diepe plassen \ H2O online [Artikel]
  Lange, H.J. de \ Gylstra, R. \ Huijsmans, T. \ Nusselein, T. \ Verbeek, S. \ 2014
  Het nuttig toepassen van grond of baggerspecie kan als kans worden gezien in gebiedsontwikkeling of natuurontwikkeling in en rond een diepe plas. Om een optimale keuze voor inrichting en functie te kunnen maken, moeten verschillende aspecten worden a ...
  help
  Vegetatiekartering, inventarisatie najaarslibellen en beheersadviezen van dertien vennen in 1997. Deel. 1: Winkelsven-west (Kampina), Zandbergsven-20 (Kampina), Staalbergven (Oisterwijk), Achterste Goorven (Oisterwijk), Bankven (Goirle), Zwartven (Hooge Mierde), Pannegoorven (Cartierheide) / [Boek]
  Verbeek, P.J.M. \ Goeij, S. de \ 1998
  In opdracht van het waterschap de Dommel is in de nzvomer van 1997 de vegetatie van 13 vennen geïnventariseerd. Het doel van dit onderzoek was een inventarisatie van de vegetatie en deze gegevens op een zodanige wljze vastleggen, dat dit onderzoek al ...
  help
  De biotoop van de Kempense heidelibel (Sympetrum depressiusculum (Selys)) in Noordwest-Europa en zijn toekomst in Nederland. \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ 1999
  In Nederland is de Kempense heidelibel op ongeveer vijftien plaatsen waargenomen die vrijwel alle gelegen zijn in Noord-Brabant. Dit artikel tracht een analyse te geven van de biizondere omstandigheden van de biotoop en probeert tevens aan te geven h ...
  help
  Monitoring fauna oeververbeteringsproject Opijnen 1997 : broedvogels, steltlopers [Boek]
  Verbeek, P.J.M. \ 1997
  help
  Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling in het Beerzedal: case de Logtse Baan [Boek]
  Sival, F.P. \ Riksen, M.J.P.M. \ Verbeek, L. \ Lippe, E.J. van der \ 2007
  Hermeandering, waterberging en natuurontwikkeling is te combineren echter niet om een overstromingsgebied te creëren die lijkt op natuurlijke overstromingsvlakten vanwege het ontbreken aan vegetatiegradiënten. Het huidige vegetatiepatroon is het gevo ...
  help
  Praktijkervaringen met waterberging in natuur(ontwikkelings)gebieden : hoofdrapport pilotprogramma waterberging en natuur [Boek]
  Stuijfzand, S. \ Ek, R. van \ Belien, E. \ Beumer, V. \ Croese, T. \ Daling, J. \ Diggelen, R. van \ Eigenhuijsen, E. \ Goeij, S. de \ Grotenboer, A. \ Hommel, P. \ Jong, H. de \ Kist, A. \ Klein, J. \ Kruit, L. \ Kuijper, M. \ Manen, H. van \ Medenblik, J. \ Mouissie, M. \ Olsthoorn, A. \ Ouden, J. den \ Pelsma, T. \ Pol, J. van den \ Riksen, M. \ Rooij, S. van \ Sass-Klaassen, U. \ Sival, F. \ Vegter, U. \ Verbeek, L. \ Voorde, L. ten \ Waal, R. de \ Wessels, Y. \ Zierfuss, S. \ 2007
  In 2002 is het “Pilotprogramma Waterberging-Natuur”gestart. Het hoofddoel van het pilotprogramma was waterbeheerders, terreinbeherende instanties en provincies te ondersteunen in het koppelen van de functies waterberging en natuur. Daarbij is het pil ...
  help
  Policy analysis for strategic choices in integrated water management \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
  Verbeek, M. \ Post, H. \ Pouwels, I. \ 1996
  help
  Ecological key factors : a method for setting realistic goals and implementing cost-effective measures for the improvement of ecological water quality [Boek]
  Mellor, Holly \ Verbeek, Steven \ Wijngaart, Tessa van de \ 2017
  This report gives the reader an introduction to the method of so-called Ecological Key Factors for stagnant and flowing waters. This method was developed by the Foundation of Applied Water Research STOWA, in order to give the Dutch regional water aut ...
  help
  Passende Beoordeling beregeningsbeleid Noord-Brabant : Toetsing in het kader van 19d t/m 19j van de Natuurbeschermingswet 1998 [Boek]
  Jonkvorst, R.J. \ Verbeek, R.G. \ Smit, G.F.J. \ 2014
  Omdat zowel de verfijning van de contouren als de beleidsvariant voortbouwen op de contouren die eerder voor het beregeningsbeleid zijn bepaald, wordt in hoofdstuk 2 het beregeningsbeleid beschreven. In Hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de voorafgaande s ...
  help
  Waterplanten in de Grensmaas 1996 : inventarisatie en standplaatskarakterisering \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
  Verbeek, P.J.M. \ Geilen, N. \ 1997
  help
  Resultaten beleidsmonitoring EGM van De 12 Landschappen : rapportage 2009 [Boek]
  Verbeek, P.J.M. \ Scherpenisse-Gutter, M.C. \ Lotterman, K. \ Goeij, A.A.M. de \ 2009
  Dit document bevat de resultaten van het veldonderzoek in 2006 t/m 2008 is uitgevoerd naar de aanwezigheid van bijzondere plantensoorten in gebieden van een aantal provinciale Landschappen waar tot en met het jaar 2004 EGM-maatregelen zijn uitgevoerd ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.