Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Brede, gebiedsspecifieke verkenning van effecten van klimaatverandering, in samenhang met toekomstscenario’s en trendmatige ontwikkelingen [Boek]
  Hoogvliet, M. \ Brolsma, R. \ Hendriks, D. \ Kuijper, M. \ Visser, A. \ Appelman, W. \ Harmelen, T. van \ Eupen, M. van \ Goosen, H. \ Groot, M. de \ Smidt, R. \ Koekoek, A. \ Koomen, E. \ Versteeg, R. \ Roelevink, A. \ 2010
  Klimaatverandering veroorzaakt in Haaglanden tal van effecten. Hoewel het tempo en de omvang van de veranderingen nog onzeker zijn, mag worden aangenomen dat we ons kunnen aanpassen. Echter, op een aantal punten is dat aanpassingsvermogen beperkt of ...
  help
  Neerslagonzekerheid : literatuuronderzoek naar de fout in de neerslag [Boek]
  Versteeg, R. \ 2010
  Doel van dit literatuuronderzoek is om op basis van bestaande literatuur een schatting te maken van de fout in de gebiedsneerslag, alsmede een kansverdeling van die fout. Onder gebiedsneerslag wordt in dit onderzoek een ruimtelijk gespreid beeld van ...
  help
  Samenhang wateroverlast/watertekort : inventarisatie [Boek]
  Versteeg, R. \ 2009
  In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) zijn afspraken gemaakt over de toepassing van de trits 'vasthouden - bergen - afvoeren/aanvoeren'. Rijkswaterstaat Waterdienst heeft opdracht gegeven te verkennen in welke mate de maatregelen, die ten beho ...
  help
  Meteobase: online neerslag- en referentiegewasverdampingsdatabase voor het Nederlandse waterbeheer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Hakvoort, H.A.M. \ Bosch, S. \ Versteeg, R. \ Heijkers, W.J.M. \ Wolters, E. \ Talsma, M.J.G. \ Peerdeman, K. \ 2013
  Waterbeheerders hebben in toenemende mate behoefte aan gedetailleerde neerslag- en referentiegewasverdampingsgegevens: voor modelbouw & -kalibratie, voor toetsing van watersystemen waterkeringen aan normen, maar ook voor GGOR-vraagstukken en zoetwate ...
  help
  Nieuwe statistieken : extreme neerslag komt vaker voor \ Water matters : kenniskatern voor waterprofessionals [Artikel]
  Hakvoort, H. \ Versteeg, R. \ Beersma, J. \ Brandsma, T. \ Peerdeman, K. \ 2016
  Recent hebben onderzoekers van het meteorologisch instituut KNMI en adviesbureau HKV in opdracht van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) nieuwe neerslagstatistieken afgeleid. Nieuw is dat de meetreeksen van De Bilt voor zowel neersla ...
  help
  Neerslagstatistieken voor korte duren : actualisatie 2018 [Boek]
  Beersma, Jules \ Versteeg, Rudolf \ Hakvoort, Hans \ 2018
  In opdracht van de STOWA hebben het KNMI en HKV-Lijn in water neerslagstatistieken voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur geactualiseerd. De nieuwe statistieken, die tot enkele tientallen procenten hoger uitvallen dan de tot nu toe gehantee ...
  help
  Industriële waterzuivering: duurzaam, milieuvriendelijk en kostenbesparend! \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Brekelmans, J. \ Versteeg, D. \ 2008
  In 2006 bouwden Colsen BV uit Hulst en RWB Afvalwater uit Almelo samen één van Europa's grootste industriële membraanbioreactoren. Aardappelfabriek Peka Kroef realiseerde hiermee de gewenste capaciteitsuitbreiding. De installatie draait nu al ruim an ...
  help
  Handreiking toepassing Deltamodel : Deltaprogramma [Boek]
  Vuren, S. van \ Versteeg, R. \ Luijn, F. van \ Kroon, T. \ Slomp, R. \ Walsem, T. van \ Ruijgh, E. \ Waal, H. de \ 2013
  Deze handreiking beschrijft hoe het Deltamodel gebruikt kan worden voor de nationale afweging van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan consistent gebruik van de deelmodellen, de samenhang in de an ...
  help
  Over ‘koude lassen’: interactieve uitvoering (1) \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Geldof, G. \ Versteeg, E. \ Valkman, R. \ 2010
  Of het nu gaat om grote deltawerken, waterberging in achtertuinen, natuurontwikkeling of innovaties in de waterketen: ideeën zijn er genoeg. Wie de H2O’s van afgelopen jaren doorbladert, ontwaart een wereld aan concepten, waarmee watersystemen duurza ...
  help
  Ander water: huishoudwater : het economisch en milieurendement van de levering van ander water naast drinkwater en hun onderlinge samenhang : eindrapport [Boek]
  Geens, J.J.G.M. \ Wessels, L.P. \ Versteeg, N. \ 1997
  De opbouw van de rapportage volgt de werkwijze die is gehanteerd bij het uitvoeren van de studie. In hoofdstuk 2 is naast de probleemverkenning, de doelstelling van de studie weergegeven. Hoofdstuk 3 beschrijft het huidige drinkwatergebruik voor een ...
  help
  Actualisatie meteogegevens voor waterbeheer 2015 [Boek]
  Beersma, Jules \ Bessembinder, Janette \ Brandsma, Theo \ Versteeg, Rudolf \ Hakvoort, Hans \ 2015
  In 2014 heeft het KNMI met het oog op klimaatverandering nieuwe klimaatscenario’s gepresenteerd, de zogenoemde KNMI’14-klimaatscenario’s. In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKVLijn in water deze scenario’s toepasbaar gemaakt voor waterschappen ...
  help
  De vergeten klimaatontwikkeling en het effect op hoogwaterstatistiek en maatregelen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Graaff, B.J.A. de \ Versteeg, R. \ Tempelaars, J. \ 2015
  Na de extreme neerslaggebeurtenissen in 1998 en de daaropvolgende afspraken in de Nationale Bestuursakkoorden Water toetsen de waterschappen hun watersystemen aan normen voor regionale wateroverlast. Deze normen zijn vastgelegd in provinciale verorde ...
  help
  Toekomstperspectieven voor Overijssel : drinkwater in 2020 [Boek]
  Versteeg, N. \ 1994
  help
  Water en energie: inventarisatie bestaande praktijkervaringen [Boek]
  Alphen, Henk-Jan van \ Oesterholt, Frank \ Snip, Laura \ Versteeg, Elize \ Roest, C. \ 2016
  Barrières en succesfactoren in projecten op het gebied van ‘energie en water’ bij drinkwaterbedrijven zijn van niet-technologische aard. Dat blijkt uit dit rapport waarin barrières, valkuilen in het proces, de succes- en faalfactoren en de rentabilit ...
  help
  Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam [Boek]
  Buijzer, Edwin de \ Brand, Tessa van den \ Versteeg, Elize \ Hofman, Jan \ Roest, Kees \ 2015
  Voor de regio Amsterdam is binnen het Speerpuntonderzoek voor Waternet in kaart gebracht welke energie-en grondstofstromen afkomstig zijn uit de watercyclus of uit aanpalende werkvelden en potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventaris ...
  help
  Nieuwe statistieken: extreme neerslag neemt toe en komt vaker voor \ H2O online [Artikel]
  Hakvoort, H. \ Beersma, J. \ Brandsma, T. \ Versteeg, R. \ Peerdeman, K. \ 2016
  Onderzoekers van het KNMI en adviesbureau HKV hebben in opdracht van STOWA nieuwe neerslagstatistieken afgeleid. Nieuw is dat de meetreeksen van De Bilt voor zowel neerslag als verdamping zijn gecorrigeerd voor de klimaattrend. Hierdoor geven de nieu ...
  help
  Hoogwatermodellering Dommel en Aa [Boek]
  Versteeg, R.P. \ 2005
  Op basis van de resultaten van een definitiestudie is een nieuw 'Hoogwatermodel Dommel en Aa' gebouwd. Dit hoogwatermodel van de watersystemen van de Dommel en de Aa is gerealiseerd voor beleidsstudies en operationeel gebruik. In dit rapport zijn de ...
  help
  Hoogwatermodel Dommel en Aa : definitiestudie [Boek]
  Versteeg, R.P. \ 2003
  Om de effecten van maatregelen ter beperking van wateroverlast in het stroomgebied van de Dommel en de Aa rond Den Bosch te kunnen kwantificeren en te beoordelen heeft de projectgroep COBEMA besloten een nieuw hoogwatermodel te ontwikkelen. Het huidi ...
  help
  "Hand in eigen boezem" : de aanpak door Rijkswaterstaat van de eigen diffuse (water)verontreinigingen [Boek]
  Meerman, C. \ Theuvenet, C.R. \ Versteeg, C. \ 2007
  De Toezichteenheid Waterbeheer van de Inspectie Verkeer en Waterstaat (de Inspectie) heeft in de periode van september 2006 tot en met januari 2007 een inspectieonderzoek uitgevoerd naar de aanpak van diffuse (water)verontreinigingen bij aanleg-, beh ...
  help
  Wateroverlast, zo goed als zeker \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Graaff, B. de \ Versteeg, R. \ 2000
  In welke mate bieden watersystemen bescherming tegen wateroverlast door verhoogde grondwaterstand en water op het land door andere oorzaken dan het bezwijken van waterkeringen. Twee methoden voor het bepalen van de overschrijdingsfrequenties van wate ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.