Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  KRW en GWR: Handreiking trend en trendomkering [Boek]
  Boumans, L.J.M. \ Reijnders, H.F.R. \ Verweij, W. \ cop. 2008
  De implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) en Grondwaterrichtlijn (GWR) in de Nederlandse wetgeving geschiedt door regelingen voor monitoring en rapportage aan de Europese Unie in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) vast te leg ...
  help
  Hydrobiologisch onderzoek aan bronnen en bronbeken in het stuwwallengebied ten Z.O. van Nijmegen : macrofauna inventarisatie, chemische bemonstering, bedreigingen en beheersadviezen [Boek]
  Verweij, G.C.G. \ 1981
  help
  Oorzaken van verminderde afvoer en het droogvallen van de Renkumse beken [Boek]
  Verweij, J.J. \ 1975
  Droogteverschijnselen Renkums beekdal
  help
  Het Organiseren van Ruimtelijke Kwaliteit: inzichten uit Ruimte voor de Rivier [Boek]
  Busscher, Tim \ Verweij, Stefan \ Brink, Margo van den \ Edelenbos, Jurian \ Bouwman, Ruben \ Broek, Jelte van den \ 2017
  In Hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksaanpak verder uiteengezet. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de werkwijze van Ruimte voor de Rivier op het programmaniveau, waarbij voornamelijk wordt gefocust op de generieke kaders, procedures en werkwijzers aan de han ...
  help
  Eindevaluatie gebiedsdossiers drinkwaterwinningen [Boek]
  Wuijts, S. \ Bogte, J.J. \ Dik, H.H.J. \ Verweij, W.H.J. \ Aa, N.G.F.M. van der \ 2014
  Het RIVM heeft geïnventariseerd welke risico’s er nu en in de toekomst zijn voor de waterkwaliteit bij de bronnen voor drinkwater, en welke maatregelen landelijk mogelijk zijn om deze risico’s te beperken. Behalve de risico’s, die in 2013 zijn aangeg ...
  help
  Kwaliteitsstandaarden voor interactie grondwater met terrestrische ecosystemen [Boek]
  Claessens, J. CL \ Verweij, W. \ Lukacs, S. \ Nijs, A.C.M. de \ 2014
  Veel natuurgebieden zijn afhankelijk van grondwater; door een te lage grondwaterstand of door verontreinigd grondwater kan de kwaliteit van de natuurgebieden achteruit gaan. De Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft daarom voor dat bij het bepalen van n ...
  help
  Impact of climate change on water quality in the Netherlands [Boek]
  Verweij, W. \ Wiele, J. van der \ Moorselaar, I. van \ Grinten, E. van der \ [2010]
  Door klimaatverandering worden bestaande problemen voor de kwaliteit van oppervlaktewater in Nederland groter. Naar verwachting leidt klimaatverandering niet tot nieuwe waterkwaliteitsproblemen. Dit blijkt uit literatuuronderzoek van het RIVM naar de ...
  help
  Afweging tussen generieke en regionale eutrofiëringsmaatregelen [Boek]
  Nijs, A.C.M. de \ Pieters, B.J. \ Grinten, E. van der \ Durand, A.M. \ Lieste, R. \ Verweij, W. \ [2007]
  Een groot probleem waar Nederland voor staat zijn de hoge concentraties voedingsstoffen (nutrienten) in het oppervlaktewater. Hierdoor worden heldere meren en sloten troebel. Waterplanten, snoek en stekelbaarsjes verdwijnen en sloten worden groen van ...
  help
  Klimaat in ruimtelijke keuzes : het dialoogondersteunend afwegingskader (DAK); theorie en toepassing [Boek]
  Stalenberg, B. \ Vreeker, R. \ Edelenbos, J. \ Verweij, S. \ Winsemius, H.C. \ Herk, S. van \ Smid, G.J.P. \ Middendorp, B. van \ [2012]
  Sociaal-maatschappelijke en economische factoren zijn in het algemeen de drijvende krachten achter een ruimtelijk project en niet de mogelijke gevolgen van klimaatverandering. Een goede afweging, waarin ook het klimaatvraagstuk wordt meegenomen, is v ...
  help
  Wat momentopnamen van fytoplankton ons kunnen vertellen over de geschiedenis van de kust \ H2O online [Artikel]
  Wagner-Cremer, F. \ Steur, F. \ Wezel, R. van \ Verweij, G. \ Kouwets, F. \ 2018
  In samenwerking met Koeman en Bijkerk, Rijkswaterstaat en de Universiteit Utrecht zijn alle gegevens uit het programma ‘Monitoring Waterstaatkundige Toestand des Lands’ (MWTL) samengevoegd in een groot databestand. Deze database biedt nu een gebruike ...
  help
  Achtergrondconcentraties en kwaliteitscriteria grondwater : gegevens voor antimoon, arseen, barium, cadmium, chroom, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink [Boek]
  Verweij, W. \ Boumans, L. \ Claessens, J.W. \ Lijzen, J.P.A. \ 2017
  Lichtvervuilde bagger kan worden gebruikt om diepe plassen ondieper te maken. Het is mogelijk dat metalen uit de grond of bagger in het oppervlaktewater van de plas terechtkomen, en in het grondwater. De concentraties van metalen in het grondwater na ...
  help
  Van zeefgoed naar asfalt, Vazena : ontwikkeling eerste product-markt-combinatie voor zeefgoedcellulose [Boek]
  Pijlman, E. \ Flapper, Y. \ Vries, H. de \ Kooij, Y. van der \ Verweij, D. \ Vriend, P. \ 2017
  Dit rapport bevat de bevindingen die zijn opgedaan in het project 'Van Zeefgoed Naar Asfalt (VAZENA). Het betreft een succesvolle demonstratie van een markttoepassing voor zeefgoedcellulose, namelijk als afdruipremmer in asfalt. Zeefgoedcellulose (m. ...
  help
  Beoordeling van de grondwatertoestand op basis van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
  Lieste, R. \ Witte, J.P.M. \ Nijs, A.C.M. de \ Aggenbach, C.J.S. \ Pieters, B.J. \ Runhaar, J. \ Verweij, W. \ 2007
  In dit rapport wordt een beoordelingsmethode voorgesteld om vast te stellen wanneer de toestand van het grondwater niet voldoet aan de doelstellingen van de bijbehorende aquatische en terrestrische ecosystemen. Deze beoordeling gaat enerzijds uit van ...
  help
  Eindrapport KenSys : kennismanagement in de praktijk: resultaten van de implementatie van een Kennis Systeem bij de Directie Zuid-Holland 1998-2003 [Boek]
  Verweij, R.L. \ Bosman, R. \ 2004
  Dit rapport beoogt een overzicht te geven van de werkzaamheden uitgevoerd in dit KenSys project. Het kan gebruikt worden als een richtlijn om kennismanagement op te zetten in RWS diensten. Vanaf september 1998 tot juli 2004 is door RIKZ voor de RWS d ...
  help
  Configuratie meetnet Noordzee : fase 1: waar te meten?, wat deskundigen ervan vinden [Boek]
  Andorka Gál, J. \ Verweij, R. \ Wekken, T. van der \ 2004
  Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in ...
  help
  Effecten aardbevingen op kritische infrastructuur Groningen : samenvatting resultaten onderzoek Deltares [Boek]
  Korff, M. \ Visschedijk, M. \ Landwehr, H. \ Verweij, A. \ Meijers, P. \ [2014]
  Het Ministerie van Economische zaken heeft Deltares gevraagd de risico’s van geïnduceerde aardbevingen in het Groningenveld voor de kritische onderdelen van de infrastructuur in beeld te brengen. Hiervoor is in augustus 2013 een Quick Scan gerapporte ...
  help
  Green growth in the Netherlands 2015 [Boek]
  Baas, Kees \ Baldé, Kees \ Delahaye, Roel \ Denneman, Arthur \ Graveland, Cor \ Jong, Rixt de \ Keller, Krista \ Klein, Paul \ Kremer, Anne Miek \ Meijer-Cheung, Wai King \ Poot, Martin \ Schenau, Sjoerd \ Schoenaker, Niels \ Velzen, Marcel van \ Ven, Karin van der \ Verweij, Richard \ Vroom, Jurriën \ 2015
  Green growth strategies focus on ensuring that natural assets can deliver their full economic potential on a sustainable basis. In 2011 Statistics Netherlands pro-actively published its first edition of Green growth in the Netherlands (Statistics Net ...
  help
  Toekomstverkenning Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit [Boek]
  Vliet, M. van \ Wattel-Koekkoek, E. \ Verweij, W. \ cop. 2012
  In Nederland is enkele jaren geleden een grondwatermeetnet voor de Europese Kaderrichtlijn Water, het KRW Monitoringprogramma Grondwaterkwaliteit (KMG), ingevoerd naast het bestaande Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG). Hierin is ongeveer de ...
  help
  Voorstellen voor trendbepaling in grondwater voor de KRW [Boek]
  Verweij, W. \ Zijp, M.C. \ Boumans, L.J.M. \ Reijnder, H.F.R. \ [2011]
  In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is bepaald dat concentraties van verontreinigende stoffen in grondwater niet mogen stijgen. In de tien jaar dat deze richtlijn van kracht is, bleek dat het in de praktijk erg lastig is om een dergelijke stijg ...
  help
  Drempelwaarden in grondwater: voor welke stoffen? [Boek]
  Verweij, W. \ Reijnders, H.F.R. \ [2006]
  Drempelwaarden voor grondwater zijn verplicht door de (Europese) Kaderrichtlijn Water. Er komen geen Europese voorschriften voor de stoffen waarvoor drempelwaarden moeten worden vastgesteld, noch voor de hoogte van drempelwaarden. Dit rapport bevat a ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.