Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Klimaatverandering en de waterkwaliteit van de Maas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vliet, M.T.H. van \ Zwolsman, J.J.G. \ 2007
  Het is algemeen bekend dat klimaatverandering de afvoerpatronen van rivieren zal beïnvloeden. Voor een regenrivier als de Maas heeft dat vérstrekkende gevolgen. De verwachte toename van extreme afvoeren (droogten en hoogwaters) leidt tot grote gevolg ...
  help
  Schoon water voor Brabant : rapportage over 2016 [Boek]
  Vliet, J. van \ Terryn, L.R. \ Gooijer, Y.M \ Rougoor, C.W. \ Lommen, J.L. \ Leendertse, P.C. \ Aasman, B. \ Hekman, J. \ 2017
  In de provincie Noord-Brabant loopt het programma ‘Schoon Water voor Brabant’. Dit programma is gericht op het verminderen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen die een risico vormen voor de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Het progra ...
  help
  Effect van een hittegolf op de waterkwaliteit van de Rijn en de Maas [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Zwolsman, J.J.G. \ Vliet, M.T.H. van \ 2007
  Juli 2006 was de warmste maand in 300 jaar. Nederland werd die maand getroffen door twee hittegolven. Deze situatie kan exemplarisch zijn voor toekomstige zomers als de klimaatverandering doorzet. Vanuit die gedachte is de waterkwaliteit onderzocht i ...
  help
  Greening sanitary systems: an end-user perspective [Proefschrift]
  Hegger, D. \ 2007
  The central aim of the thesis is to contribute to a transition towards sustainable sanitation and wastewater systems and practices in Western society by developing a social science perspective on sanitation and wastewater management. The empirical co ...
  help
  Alternatieve strategieën voor de bestrijding van muskusratten : haalbaarheidsstudie en voorbereiding veldexperimenten [Boek]
  Vliet, F. van \ Lengkeek, W. \ 2007
  Muskusratten en beverratten worden in Nederland bestreden voor de veiligheid van onze waterkeringen en ter voorkoming van economische en ecologische schade. In de huidige situatie met bestrijding zijn tot nu toe onveilige situaties en belangrijke sch ...
  help
  Sanitation Challenge 2008: voorbij de heilige huisjes? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
  Vliet, B. van \ Eekert, M. van \ Zeeman, G. \ Mels, A. \ 2008
  Momenteel leven ongeveer 2,4 miljard mensen zonder adequate sanitataire voorzieningen. Eén van de Millenium Development Goals richt zich dan ook op de halvering van dit aantal voor 2015. Mede daarom is 2008 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot he ...
  help
  Drinkwater innovaties voor de huishoudelijke eindgebruiker : inventarisatie van praktijkvoorbeelden, deelrapportage voor het BTO project 'Gedragspraktijk watergebruik' [Boek]
  Hegger, D. \ Vliet, B. van \ Spaargaren, G. \ Frijns, J. \ 2008
  KIWA Waterresearch coördineert het Bedrijfstakonderzoek (BTO) voor de drinkwatersector. In het kader van het BTO is de onderzoekslijn Client 21 opgezet, waarbinnen verschillende klantgerelateerde kennisvragen aan bod komen. Toekomstig klantgedrag is ...
  help
  Aquatic effect and risk assessment for plant protection products : evaluation of the Dutch 2011 proposal [Boek]
  Smit, C.E. \ Arts, G.H.P. \ Brock, T.C.M. \ Hulscher, T.E.M. ten \ Luttik, R. \ Vliet, P.J.M. van \ 2013
  In this report the proposals for the prospective (underlying Regulation 1107/2009/EC) and the retrospective (underlying the Water Framework Directive) aquatic effect assessment for plant protection products (pesticides) as described in Alterra Report ...
  help
  Bodemgesteldheid real time in kaart met GeoBeads \ Agro informatica : tijdschrift van de Vereniging voor Informatici werkzaam in de Agrarische Sector [Artikel]
  Vliet, P. van der \ 2008
  Dijken die bezwijken, afschuivende aardlagen op berghellingen, we zijn nog altijd niet in staat dit soort grote problemen tijdig te zien aankomen. In het onderzoek naar deze fenomenen ontbreekt het voornamelijk aan data. Met de introductie van sensor ...
  help
  Holland's diep : innovatie en inspiratie [Boek]
  Vliet, M. van \ Duijn, M. \ [ca. 2007]
  Kennis heeft pas waarde als ze kan worden toegepast. Vanuit deze visie geeft TNO Bouw en Ondergrond een zestal voorbeelden vanuit eigen huis. "Is het mogelijk, water te exporteren" "Kunnen portiekwoningen omgebouwd worden tot verwisselbare lades"
  help
  Zelfvertrouwen en positieve energie : talentmanagement : thema arbeidsmarkt en personeel \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vliet, J. van \ 2014
  De P&O adviseurs van Waterschap Aa en Maas zijn het met elkaar eens: "Aan competenties moet je voldoen; aan je kwaliteiten en talenten blijf je voordurend werken." Aa en Maas doet dat volgens een succesvolle methode.
  help
  Adaptation to climate change in urban water management : flood management in the Rotterdam Rijnmond Area \ Understanding and Managing Urban Water in Transition [Wetenschappelijk artikel]
  Vliet, M. van \ Aerts, J.C.J.H. \ 2015
  Many large coastal cities are located in deltas, which makes them vulnerable to floods. In many places flood damages have increased due to an increase in people and assets in the cities. This process is expected to continue. At the same time, climate ...
  help
  Verzekeren van overstromingsschade [Brochure]
  Kok, M. \ Vliet, L. van \ Klijn, F. \ 2014
  In deze deltafact wordt inzicht gegeven in de manier waarop in Nederland nu met de schade als gevolg van overstromingen wordt omgegaan, en wordt een overzicht gegeven van de argumenten die leiden tot de verschillende stellingnames. Zo blijkt bijvoorb ...
  help
  Behandeling van het afloopwater van waterdumpers : selectie van technieken voor de verwijdering van verontreinigingen [Boek]
  Vliet, H.P.M. van \ Wortel, N.C. \ 2007
  Deze studie is gericht op het selecteren van de optimale techniek voor de behandeling van afloopwater van een was- en sorteerinrichting voor fruit. In dit sorteersysteem wordt gebruik gemaakt van circulerende waterstromen. Het water raakt langzaam ve ...
  help
  Boer bier water : huiskamerbijeenkomsten : thema samenwerken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vliet, J. van \ 2014
  Het praktijknetwerk Boer, Bier en Water is een samenwerkingsverband van boeren, Bavaria en overheid. Centraal thema is: het verbeteren van de waterkwaliteit en verdroging in het gebied van de gemeente Laarbeek. Hierdoor worden de bodem en gewasssen g ...
  help
  Uitwisselen van kennis en capaciteit : Platform Dijkwerkers : thema Dijken en delta \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Vliet, J. van \ 2014
  Per 1 januari 2015 gaat het Platform Dijkwerkers van start. Doel is het werven en borgen van kennis en kunde die nodig is bij het uitvoeren van projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Uniek is dat over waterschapsgrenzen heen w ...
  help
  Minerals Policy Monitoring Programme report 2011-2014 : methods and procedures [Boek]
  Vliet, M.E. van \ Leeuwen, T.C. van \ Beelen, P. van \ Buis, E. \ 2017
  Dit technische rapport beschrijft de werkwijze van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid (LMM) in de periode 2011–2014. Het LMM voorziet de Nederlandse overheid van informatie over de effecten van het mestbeleid op de waterkwaliteit en de landbou ...
  help
  Compartmentalisation of the storage basin [Brochure]
  Vliet, L. van \ Asselman, N. \ 2012
  Onder compartimentering verstaan we het opdelen van een gebied in kleinere eenheden of compartimenten. In de meeste gevallen spreekt men van compartimentering van dijkringen, die worden opgedeeld in kleinere dijkringen. Er hoeft echter niet altijd sp ...
  help
  Schoon water voor Brabant : tussenrapportage 2011 [Boek]
  Vliet, J. van \ Leendertse, P.C. \ Hollander, H.J. den \ 2012
  In 2010 is het project 'Schoon Water voor Brabant' verlengd voor een periode van vier jaar en uitgebreid naar 11 (zeer) kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden. Naast Waalwijk, Budel, Macharen, Nuland, Vessem en Helvoirt doen nu ook Roosendaal, Berg ...
  help
  Reserveringszone [Boek]
  Vliet, L. van \ Vat, M. van der \ 2011
  De reserveringszone reserveert ruimte voor een toekomstige versterking of uitbreiding van de waterkering. Deze reserveringszone staat onder druk vanwege een gebrek aan ruimte. Er worden veelvuldig aanspraken gemaakt op deze ruimte, terwijl het waters ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.