Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Evaluatie beleidsmeetnet verdroging Noord-Brabant \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Runhaar, H. \ Ertsen, D. \ Leunk, I. \ Vonk, A.W. \ 2010
  In 2002 en 2003 heeft de Provincie Noord-Brabant een Beleidsmeetnet Verdroging opgezet. Dit meetnet is in 2009 voor het eerst geëvalueerd aan de hand van de verzamelde gegevens. Het doel van die evaluatie was tweeledig : inzicht krijgen in de mate va ...
  help
  Kennis uit waterdata in en rondom het leidingnet : toepassing van machine learning en statistiek op data van Brabant Water [Boek]
  Vonk, E. \ Vries, D. \ Summeren, J.R.G. van \ Verbree, J.M. \ Wols, B.A. \ Raterman, B.W. \ Diemel, R. \ Erp, J. van \ Leerdam, J.A. \ 2016
  Knowledge Discovery in Databases (KDD) is een analysemethodiek waarbij getracht wordt waardevolle kennis uit een combinatie van dergelijke databronnen te destilleren, die vervolgens ingezet kan worden om op operationeel niveau informatievergaring en ...
  help
  Water lines in contaminated soil : effects of soil contaminants and piping materials on drinking water quality : a summary [Boek]
  Veenendaal, G. \ Verheijen, L.A.H.M. \ Vonk, M.W. \ 1985
  The purpose of this investigation was that of obtaining an understanding regarding the mobility of organic compounds in the soil and the permeation through piping materials of substances which affect drinking water quality. Therefore, the study consi ...
  help
  Samenhang in de Zuidwestelijke Delta : naar een vitale, veerkrachtige en veilige delta [Boek]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.-J. van der \ 2013
  De Zuidwestelijke Delta is getekend door een eeuwenlange strijd tegen het water. De stormvloedramp van 1953 leidde tot de aanleg van de deltawerken. Wel is het tijd voor een hernieuwde oriëntatie. De Deltawerken brachten weliswaar veiligheid, maar ve ...
  help
  Strategische agenda voor de provincies : vijf keuzes voor de Zuidwestelijke Delta \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
  Kuiper, R. \ Vonk, M. \ Hoek, D.J. van der \ 2014
  Het Planbureau voor de Leefomgeving komt in de studie 'Samenhang in de Zuidwestelijke Delta' met vijf strategische keuzes voor een economisch vitale, ecologisch veerkrachtige en klimaatbestendig veilige Zuidwestelijke Delta. Het Planbureau heeft zich ...
  help
  Natuurpunten: kwantificering van effecten op natuurlijke ecosystemen en biodiversiteit in het Deltaprogramma : achtergrondstudie [Boek]
  Gaalen, F. van \ Hinsberg, A. van \ Franken, R. \ Vonk, M. \ Puijenbroek, P. van \ Wortelboer, R. \ 2014
  In 2009 heeft het PBL de natuurpuntenmethodiek ontwikkeld. Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op biodiversiteit te kwantificeren. De hoofdconclusie van de studie is dat het consequent toepassen ...
  help
  Verkenning van ecologische potenties in de Zuidwestelijke Delta bij verschillende inrichtingsopties \ De levende natuur [Artikel]
  Hoek, D.J. van der \ Vonk, M. \ Kuiper, R. \ 2014
  Voor een ecologisch veerkrachtige Zuidwestelijke delta is herstel van natuurlijke dynamiek van groot belang. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft verkend wat de gevolgen zijn van een aantal inrichtingsopties voor de dynamiek en de ecologie ...
  help
  AquaPriori: a priori het verwijderings-rendement bepalen : methodiek en eerste applicatie voor de voorspelling van de verwijdering van organische microverontreinigingen in omgekeerde osmose en actievekoolfiltratie [Boek]
  Vries, Dirk \ Leerdam, Ton van \ Wols, Bas \ Korevaar, Martin \ Vonk, Erwin \ 2017
  Het is vrijwel niet haalbaar of te kostbaar om voor een groot aantal microverontreinigingen die in oppervlaktewateren voorkomen, op experimentele wijze de verwijdering door een zuiveringsstap als actievekoolfiltratie (AKF) of omgekeerde osmose (RO) t ...
  help
  Balans van de Leefomgeving 2018 : Nederland duurzaam vernieuwen [Boek]
  Egmond, Petra van \ Elzenga, Hans \ Buitelaar, Edwin \ Eerdt, Martha van \ Eskinasi, Martijn \ Franken, Ron \ Gaalen, Frank van \ Hanemaaijer, Aldert \ Hilbers, Hans \ Hollander, Guus, de \ Nijland, Hans \ Ritsema van Eck, Jan \ Ros, Jan \ Schilder, Frans \ Spoon, Martijn \ Uitbeijerse, Gabrielle \ Wouden, Ries van der \ Vonk, Marijke \ Vugteveen, Pim \ Goossen, Martijn \ Blom, Wim \ Bredenoord, Hendrien \ Brink, Thelma van den \ Evers, David \ Doren, Didi van \ Grinsven, Hans van \ Hinsberg, Arjen van \ Muilwijk, Hanneke \ Oorschot, Mark van \ Peeters, Jeroen \ Puijenbroek, Peter van \ Raspe, Otto \ Rijn, Frank van \ Schijndel, Marian van \ Sluis, Sietske van der \ Sorel, Niels \ Timmerhuis, Jacqueline \ Verwest, Femke \ Westhoek, Henk \ Sanders, Marlies \ Dirkx, Joep \ 2018
  In de Balans van de Leefomgeving 2016 zijn op basis van een analyse van 20 jaar leefomgevingsbeleid vier thema’s geïdentificeerd die de komende jaren hoge prioriteit hebben: Sterke (stedelijke) regio’s en leefomgevingsbeleid; Voedsel, landbouw en nat ...
  help
  De invloed van bodemverontreinigingen en leidingmateriaal op de drinkwaterkwaliteit : een samenvatting [Boek]
  Veenendaal, G. \ Verheijen, L.A.H.M. \ Vonk, M.W. \ 1985
  Dit rapport is een samenvatting van Mededeling nr. 85 waarin de theorie van de permeatie, de opzet van het onderzoek en de resultaten uitvoerig worden beschreven en Mededeling nr. 86 waarin nader wordt ingegaan op het transport van organische verbind ...
  help
  Risicobeoordeling en uitzetcriteria voor de uitheemse quaggamossel (Dreissena rostriformis bugensis) in Nederland [Boek]
  Hoop, L. de \ Bruijs, M.C.M. \ Collas, F.P.L. \ Dionisio Pires, L.M. \ Dorenbosch, M. \ Gittenberger, A. \ Matthews, J. \ Kleef, H.H. van \ Velde, G. van der \ Vonk, J.A. \ Leuven, R.S.E.W. \ 2015
  Het doel van dit project is drieledig, namelijk 1) het uitvoeren van een risicobeoordeling van de quaggamossel in Nederland, 2) het opstellen van een protocol met beoordelingscriteria voor ontheffingsverzoeken ingevolge de Ffw voor het uitzetten van ...
  help
  Het voorspellen van inwendige uitloging van asbestcementleidingen met een kunstmatig neuraal netwerk [Boek]
  Vonk, Erwin \ Slaats, Nellie \ 2014
  Uitloging is een probleem dat speelt bij asbestcementleidingen. Het is een proces waarbij bepaalde mineralen uit de asbestcementmantel langzaam oplossen. Aan de binnenzijde (inwendige uitloging) vindt dit plaats in het drinkwater dat door de leiding ...
  help
  Waterbergen op blauwgraslanden : blues in the Marshes \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
  Vrielink, A. \ Vonk, A.W. \ 2014
  In de Moerputten, Honderdmorgen en het Vlijmens Ven worden maatregelen genomen zodat zeldzaam geworden natuur zich kan herstellen. Zo wordt op 170 hectare voormalige landbouwgrond de voedselrijke bovenlaag (voormalige landbouwgrond) afgegraven en wor ...
  help
  HydroMonitor : open data exchange format (toelichting en definitie) [Boek]
  Asmuth, J.R. von \ Vonk, E. \ 2016
  KWR investeert en voert verbeteringen door in haar programma’s Menyanthes en HyCA voor respectievelijk waterkwantiteit en waterkwaliteit, als onderdeel van de migratie van beide naar een nieuw, geïntegreerd programma voor hydrologische gegevens, onde ...
  help
  Application of machine learning techniques to predict anomalies in water supply networks \ Water science and technology : water supply / International Water Supply Association [Artikel]
  Vries, D. \ Akker, B. van den \ Vonk, E. \ Jong, W. de \ Summeren, J. van \ 2016
  Methods to improve the operational efficiency of a water supply network by early detection of anomalies are investigated by making use of the data streams from multiple sensor locations within the network. The water supply network is a demonstration ...
  help
  Van dronebeelden naar vegetatieklassen: een methode voor objectherkenning \ H2O online [Artikel]
  Dorland, E. \ Vonk, E. \ Fujita, Y. \ Raterman, B. \ Witte, F. \ 2018
  Nieuwe ontwikkelingen in de verwerking van dronebeelden bieden goede kansen voor toepassing in de watersector. KWR ontwikkelde een objectherkenningsmethode waarmee dergelijke beelden kunnen worden omgezet naar vegetatieklassen. Deze methode kan ook v ...
  help
  Dijkgraven in de politiek? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vonk, P. \ 2008
  Twee dijkgraven kwamen onlangs (op 23 oktober 2008) prominent aan het woord (op Waterforum Online) over de komende waterschapsverkiezingen. Zij zien geen reden tot angst voor politisering van de waterschappen, zo luidde de teneur. Dit is een onderwer ...
  help
  Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
  Vonk, J.A. \ 2007
  Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
  help
  Fysisch-chemische parameters en biobeschikbaarheid in oppervlaktewater : punten van aandacht voor de AMvB [Boek]
  Vonk, J.A. \ 2008
  Volgens het RIVM zijn normen voor de fysisch-chemische parameters voor oppervlaktewater verschillend gepresenteerd in rapporten van kennisinstituten. Het instituut heeft deze verschillen in kaart gebracht voor de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) ...
  help
  Environmental risk limits for esfenvalerate [Boek]
  Vlaardingen, P.L.A. van \ Vonk, J.W. \ Jong, F.M.W. de \ 2008
  Dit rapport geeft milieurisicogrenzen voor het insecticide esfenvaleraat in water en sediment. Milieurisicogrenzen zijn de technisch-wetenschappelijke advieswaarden voor de uiteindelijke milieukwaliteitsnormen in Nederland. De milieurisicogrenzen zij ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.