Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  De haalbaarheid van waterzuivering bij poldergemalen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Boorder, N. de \ Griffioen, J. \ Twisk, W. \ Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ Buma, J. \ 2011
  De kwaliteit van veel polderwateren voldoet momenteel niet aan de Kaderrichtlijn Water. Een groot knelpunt is de te grote belasting van het oppervlaktewatersysteem met nutriënten uit de landbouw. Een preventief beleid om de belasting vanuit landbouw ...
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Utrecht [Boek]
  Voort, M. van der \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Wegstabilisatie doet dienst als dijkbekleding \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Provoost, Y.M. \ Voort, R.H.M. van de \ Maas, J.A.H. \ 2007
  Geen zwaardere bekleding voor de dijk, maar verbetering van de ondergrond: dit was de oplossing voor versterking van een dijkvak bij jachthaven Kats langs de Oosterschelde
  help
  Verwijdering van kwik uit waterige oplossingen: vergelijking van een nieuw ultrastabiel mesoporeus adsorbens met een commercieel ionenwisselaarshars \ WT-afvalwater [Artikel]
  Clercq, J. De \ Canck, E. De \ Voort, P. Van Der \ 2010
  De performantie van een nieuw ultrastabiel, regeneerbaar adsorbens SH-ePMO voor de verwijdering van kwik uit waterige oplossingen is vergeleken met dat van een commercieel ionenwisselaarshars TP-214. De bestudeerde variabelen waren de initiële kwikco ...
  help
  Water in de droogmakerij : waterplan Beemster 2013-2017 [Boek]
  Velema, E. \ Diepen, J. van \ Voort, M. ter \ 2013
  De Beemster is een droogmakerij. Vierhonderd jaar geleden, in 1612, is de drooglegging van deze polder afgerond. De droogmakerij de Beemster ligt in de provincie Noord-Holland, globaal tussen Alkmaar, Purmerend en Hoorn. De polder heeft een oppervlak ...
  help
  De waterschapsbelastingen in 2014 : waarom heffen de waterschappen belasting en wat doen ze ermee? [Boek]
  Dekking, W. \ Voort, M. van der \ 2014
  De waterschappen zorgen in Nederland voor goed regionaal en lokaal waterbeheer. Hun taak bestaat uit bescherming bieden tegen hoogwater, zorgen voor voldoende water van goede kwaliteit en uit het zuiveren van afvalwater. Elk waterschap heeft een eige ...
  help
  Understanding actor perspectives regarding challenges for integrated river basin management \ International journal of river basin management / International Association of Hydraulic Engineering and Research (IAHR), International Network of Basin Organizations (INBO) [Artikel]
  Haan, R.J. den \ Fliervoet, J.M. \ Voort, M.C. van der \ Cortes Arevalo, V.J. \ Hulscher, S.J.M.H. \ 2019
  Integrated river basin management increases technical as well as management and governance complexity. In this multidisciplinary setting, actors, from their different backgrounds, frame both issues and solutions differently. To resolve conflicts, it ...
  help
  Waterwijzer Landbouw: instrumentarium voor kwantificeren van effecten van waterbeheer en klimaat op landbouwproductie [Boek]
  Mulder, Martin \ Hack-ten Broeke, Mirjam \ Bartholomeus, Ruud \ Dam, Jos van \ Heinen, Marius \ Bakel, Jan van \ Walvoort, Dennis \ Kroes, Joop \ Hoving, Idse \ Holshof, Gertjan \ Schaap, Joris \ Spruijt, Joanneke \ Supit, Iwan \ Wit, Allard de \ Hendriks, Rob \ Haan, Janjo de \ Voort, Marcel van der \ Walsum, Paul van \ Werkgroep Waterwijzer Landbouw \ 2018
  Hoe richt je het regionale waterbeheer zo in, dat het de gebruiksfuncties in een gebied, zoals landbouw, natuur en wonen, optimaal bedient? En welke invloed hebben ingrepen in de waterhuishouding vervolgens op deze functies? Het zijn vragen waar wate ...
  help
  Effecten van milieumaatregelen op de nitraatuitspoeling in grondwaterbeschermingsgebieden in Utrecht volgens het model RENLEM [Boek]
  Groot, W.J.M. de \ Hack - ten Broeke, M.J.D. \ Voort, W.J.M. van der \ 1992
  help
  Pelletized drinking water treatment residuals for the removal of arsenic and phosphate from water [Boek]
  Hofman-Caris, Roberta \ Ahmad, Arslan \ Siegers, Wolter \ Rahn, Sabine \ Voort, Jan Willem \ Kolk, Olaf van der \ Palmen, Luc \ 2017
  Uit eerder onderzoek was gebleken dat waterijzer, een bijproduct van drinkwaterproductie, een goed adsorbent kan zijn voor fosfaat. Bovendien was uit de literatuur bekend dat ijzer(hydr)oxiden ook arsenaat kunnen adsorberen. In dit onderzoek is door ...
  help
  Spelen met onzekerheid : over diffuse besluitvorming in beleidsnetwerken en mogelijkheden voor management [Boek]
  Klijn, E.H. \ Bueren, E. van \ Koppenjan, J. \ Douma, A. \ Houwelingen, M. van \ Voort, H. van der \ 2000
  help
  Koppelen met water : een bestuurskundige analyse van de relaties tussen water en de locatiekeuze en inrichting van stedelijke gebieden \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Eeten, M. van \ Voort, H. van der \ Wagemaker, F. \ 2001
  Waterbeheerders worden bij het realiseren van hun doelstellingen steeds vaker geconfronteerd met besluitvormingsprocessen in de ruimtelijke ordening. Het inbrengen van doelstellingen van het waterbeheer in stedelijke planvormingsprocessen vraagt om e ...
  help
  LNV en communicatie van waterbeleid [Boek]
  Kok, T. \ Brandwijk, T. \ Voort, H. van de \ 2004
  Communicatie is één van de beleidsinstrumenten die een rol kan spelen bij het tot stand komen van een duurzaam waterbeheer. Om te besluiten of en hoe communicatie al aan niet ingezet moet worden is inzicht in de werking van communicatie van belang. I ...
  help
  Slibbalans Loosdrechtse Plassen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Voort, J. \ Koomans, R. \ Hofstra, J. \ 2003
  Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en vecht probeert met een herstelplan de Loosdrechtse plassen weer helder te krijgen. Eerder onderzoek toonde aan dat het zeer fijne, zwevende slib in het water in belangrijke mate bijdraagt aan de vertroebeling van ...
  help
  Rotte laat teveel aan water af naar Eendragtspolder \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Kraan, A.M.P. van der \ Voort, D.B.A. van de \ Teeuw, J.A. \ 2011
  De aanleg van een aflaatconstructie tussen de Rotte en de Eendragtspolder bracht het risico met zich mee van deformatie van de veenkade. De oplossing bestond uit het toepassen van verticale drainage, het aanbrengen van lokaal extra gewicht bij de tee ...
  help
  Gemalen en zuivering: een logische combinatie? - Rapport II: Technologische en financiële karakterisering zuiveringssytemen [Boek]
  Voort, J.W. \ Wind, D. \ Baars, E. \ cop. 2010
  Het project 'Gemalen en zuivering: een logische combinatie?' onderzoekt alternatieve oplossingen voor een brongerichte aanpak. Het project is gericht op een toetsing van technische en financiële haalbaarheid voor zuivering van nutriëntrijk polderwate ...
  help
  Het aanvoerpatroon afvalwater en neerslag op de rwzi-Hilversum; reconstructie en interpretatie op basis van eenvoudige (tijdreeks)modellen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Janse, T.A.H.M. \ Voort, J.W. \ 2005
  In dit artikel wordt verslag gedaan van een samen werkingsproject tussen Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht en de gemeente Hilversum. Ten behoeve van de geplande nieuwbouw van de rwzi Hilversum is, op basis van de tijdreeksbenadering, een redelij ...
  help
  Toepassing van bronbemaling bij het maken van lakfilms \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
  Voort, W.J.M. van der \ Kraanen, C.J.M. \ 1971
  help
  De ontwateringstoestand bij zavelgronden op het Regionaal Onderzoek Centrum "De Waag" te Creil (Noordoostpolder) [Boek]
  Soesbergen, G.A. van \ Voort, W.J.M. van der \ Groot, W.J.M. de \ 1991
  help
  Jaap van der Voort : vissen na venherstel Kleine Melanen Bergen op Zoom [Video]
  Voort, J. van der \ STOWAvideo \ 2012
  Dit is het 4e filmpje in de reeks 'Mooi water dichterbij, filmpjes op YouTube' over ervaringen van mensen met verbetering van de waterkwaliteit. De voorzitter van hengelsportvereniging De Rietvoorn geeft z'n mening over de uitgevoerde beheersmaatrege ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.