Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Groundwater \ Geology of the Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
  Vries, J.J. de \ 2007
  The subsurface of the Netherlands is, from a hydrogeological viewpoint, dominated by a regional aquifer, consisting of medium-grained Plio-Pleistocene fluvial sand with a thickness ranging from 25 to 250 m. The aquifer is at the surface in the easter ...
  help
  Kansen en risico's voor habitattypen in Nederlandse Natura 2000 gebieden \ De levende natuur [Artikel]
  Aggenbach, C.J.S. \ Vries, N.P.J. de \ Pelk, M.L.H. \ Jalink, M.H. \ Schipper, P.C. \ 2007
  Voor een groot deel van de grond- en oppervlaktewater afhankelijke habitatypen (96%) zijn in het kader van Natura 2000 op landelijk niveau verbeteropgaven geformuleerd. Op gebiedsniveau is het duurzaam voortbestaan in belangrijke mate afhankelijk van ...
  help
  De beleving van grote wateren : de invloed van een aantal man-made elementen onderzocht [Boek]
  Vries, S. de \ Dijkstra, H. \ Boer, T.A. de \ Goossen, C.M. \ Wulp, N.Y. van der \ 2008
  De invloed van boorplatforms, windturbines, hoogbouw aan de kust, jachthavens en vooroevers op de beleving van grote wateren is onderzocht. Als enige niet man-made element is blauwalg meegenomen. De beleving beperkt zich hier tot de waardering voor d ...
  help
  Groen voor klimaat [Brochure]
  Kuypers, V. \ Vries, B. de \ [ca. 2008]
  Een nieuwe brochure van Alterra onder de titel Groen voor Klimaat. Deze gaat over een tot nu toe onderbelicht gevolg van de klimaatverandering, namelijk warmte. Extreme warmte kan tot tal van gezondheidsproblemen leiden. In steden kan de temperatuur ...
  help
  Beleidslijn grote rivieren [Boek]
  Vries, T. de \ [2006]
  Het kabinet heeft de Beleidslijn grote rivieren vastgesteld. Deze beleidslijn is de opvolger van de Beleidslijn ruimte voor de rivier en geldt voor alle grote rivieren. De beleidslijn is bedoeld om plannen en projecten in het riverbed te kunnen beoor ...
  help
  Waterkwaliteitsonderzoek van diepe plassen in Friesland : een overzicht van 25 jaar onderzoek, 1981-2005 [Boek]
  Claassen, T.H.L. \ Vries, M.E.M. de \ 2008
  Diepe (zand-, grind- en klei) plassen behoren tot de buitenbeentjes van de Nederlandse wateren, omdat ze betrekkelijk nieuw zijn en omdat ze door hun grote diepte afwijken van de andere Nederlandse wateren. Slechts wielen en kolken kunnen qua diepte ...
  help
  Beschouwing van een aantal berekeningsmethoden voor het dimensioneren van gesloten dijkbekledingen op wateroverdruk [Boek]
  Vries, J.T. de \ 1983
  Door een hogere waterstand in een dijklichaam met gesloten bekleding dan de buitenwaterstand kunnen overdrukken onder de bekleding ontstaan. Om schade te voorkomen moet deze bekleding daarop gedimensioneerd worden. De hoge waterstand onder de bekledi ...
  help
  Dijkmonitoring: beoordeling van meettechnieken en visualisatiesystemen : eindrapport All-in-one Sensor Validatie Test [Boek]
  Vries, G. de \ cop. 2013
  Stichting IJkdijk heeft met haar partners in 2012 op de IJkdijklocatie de All-in-one Sensor Validatie Test (AIO SVT) uitgevoerd. Een IJkdijkproject waarin drie proefdijken op meerdere faalmechanismen konden bezwijken en de deelnemende bedrijven voors ...
  help
  Grensoverschrijdende projecten in Nederland en Vlaanderen : leren van Hsl-Zuid, Schelde en IJzeren Rijn [Boek]
  Vries, J. de \ Harbers, A. \ Verwest, F. \ cop. 2007
  Hoewel de binnengrenzen in Europa aan belang inboeten, is bij grensoverschrijdende projecten, als de HSL en de IJzeren Rijn, het denken in nationale belangen nog altijd springlevend. Daardoor monden onderhandelingen uit in ‘wij-zijconfrontaties’ en i ...
  help
  Service contract "Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions" - Integrated measures in agriculture to reduce ammonia emissions : final summary report [Boek]
  Oenema, O. \ Oudendag, D.A. \ Witzke, H.P. \ Monteny, G.J. \ Velthof, G.L. \ Pietrzak, S. \ Pinto, M. \ Britz, W. \ Schwaiger, E. \ Erisman, J.W. \ Vries, W. de \ Grinsven, J.J.M. van \ Sutton, M. \ 2007
  In response to the environmental side effects of the increasing N losses from agriculture, especially during the period 1960-1990, series of environmental policies and measures has been implemented in the European Union (EU) from the early 1990s onwa ...
  help
  Hydrologisch en vegetatiekundig onderzoek in het C.R.M. reservaat "De Dommelbeemden" [Boek]
  Vries, R.F. de \ 1980
  Doctoraalonderzoek Cultuurtechniek in het kader van de projectstudie Landinrichting Midden-Brabant. Veel aspecten van terreinbeheer komen ter sprake; de relatie landbouw en natuur is daarbij niet uit het oog verloren
  help
  Hydrobiologisch onderzoek naar de invloed van beekregulatie [Boek]
  Vries, H.P. de \ Mark, C.M. van der \ 1982
  help
  Vergelijking van de makrofauna van twee slootvegetaties : Flab (draadwier) en Nymphea alba (Waterlelie) : maart - augustus 1981 [Studentenverslag]
  Vries, D.A. de \ 1982
  In dit onderzoek zijn in twee series monsterdata telkens vier sloten qua makrofauna met elkaar vergeleken. Enerzijds werd de makrofauna ten westen en ten oosten van de recentelijk dwars door de Demmerikse polder aangelegde dam vergeleken, anderzijds ...
  help
  Anderhalve eeuw hydrologisch onderzoek in Nederland : overzicht van de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis van het water in Nederland tussen 1830 en 1980, beschouwd vanuit een geohydrologische gezichtshoek [Boek]
  Vries, J.J. de \ 1982
  help
  Enkele opmerkingen over de richting van de beken in de Gelderse Achterhoek in verband met de ondergrond [Boek]
  Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1967
  help
  De geo-hydrologische gesteldheid van Westerwolde [Boek]
  Vries, J.J. de \ Rees Vellinga, E. van \ 1966
  Onderzoek naar de opbouw en doorlatendheid van de diepere ondergrond van Westerwolde. Hierbij is gebruik gemaakt van boringen, die vroeger al door het Rijkslandbouwproefstation en Bodemkundig Instituut van Groningen zijn gedaan. ERr is een kD waarden ...
  help
  De landbouwwaterhuishouding in de provincie Noordholland [Boek]
  Vries, H. de \ Vrijhof, B. \ 1958
  COLN onderzoek waterhuishouding. Provinciaal COLN rapport.
  help
  Groundwater flow systems and stream nets in the Netherlands : a groundwater-hydrologic approach to the functional relationship between the drainage system and the geological and climatical conditions in a Quaternary accumulation area [Proefschrift]
  Vries, J.J. de \ 1974
  help
  Berekening van overstoringsfrequenties en -hoeveelheden van overlaten in rioleringsstelsels \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Vries, A.H. de \ 1981
  help
  Effecten van visvriendelijke maatregelen op de glasaalindex bij Den Oever [Boek]
  Slijkerman, D.M.E. \ Foekema, E.M. \ Vries, P. de \ 2017
  In 2016 zijn nabij het spuisluis en schutsluiscomplex bij Den Oever visvriendelijke migratiemaatregelen geïmplementeerd. De maatregelen hebben als doel de glasaal en andere vis sneller en makkelijker te laten migreren tussen het zoute en het zoete wa ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.