Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Duurzaam sanitatiesysteem : thema Innovatie \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ 2014
  In de Sneker woonwijk Noorderhoek is een innovatief en duurzaam sanitatiesysteem aangelegd: Waterschoon. Het systeem verwerkt het afvalwater en groente- en fruitafval van 232 nieuwbouwwoningen en een verzorgingshuis én produceert energie, warmte en g ...
  help
  EG-recht en de praktijk van het waterbeheer [Boek] - 2e, herz. dr
  Rijswick, H.F.M.W. van \ Weeren, B.J. van \ 2008
  Het beschrijven van de Europese regelgeving waarmee men in de praktijk van het waterbeheer te maken heeft bleek in 2003 een schot in de roos. In dat jaar verscheen de eerste druk van dit boek. Er is sinds het verschijnen van de eerste druk veel gebeu ...
  help
  Heldere en klinkende munt in 2007?! : handreiking samenwerken in de waterketenHandreiking samenwerken in de waterketen : gezamenlijke aanpak van het rioleringsbeheer : afstemmen investeringen in de afvalwaterketen : waterketennota en dienstverlening [Boek]
  Weeren, B.J. van \ 2007
  Deze handreiking geeft voor verschillende thema’s en activiteiten binnen het rioleringsbeheer concrete en praktische voorbeelden van mogelijke samenwerking. Daarbij wordt een heldere lijn geschetst waarlangs de samenwerking - stapsgewijs - kan groeie ...
  help
  Europa bewust : een praktische wegwijzer voor waterschappen naar Europees bewustzijn [Boek]
  Baardwijk, F. van \ Weeren, B.-J. van \ Projectgroep Europa-bewust \ 2008
  De wegwijzer ‘Europa-bewust’ uitgebracht door de Unie van Waterschappen en de STOWA beschrijft maatregelen die waterschappen kunnen nemen om vanaf 2010 Europa-bewust te gaan opereren
  help
  Nieuwe neerslagstatistieken voor korte tijdsduren : extreme buien zijn extremer geworden [Boek]
  Weeren, Bert-Jan van \ Beersma, Jules \ Peerdeman, Kees \ Hakvoort, Hans \ Taksma, Michelle \ 2018
  In opdracht van STOWA hebben het KNMI en HKV Lijn in water nieuwe neerslagstatistieken afgeleid voor korte tijdsduren, van 10 minuten tot 12 uur. Deze statistieken vallen tot enkele tientallen procenten hoger uit dan de tot nu toe gehanteerde neersla ...
  help
  Kasza=Kassa! : onderzoek naar de haalbaarheid van waterketensluiting in de glastuinbouw [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Velde, R. van der \ 2008
  Een kas zonder afvalwater, ofwel Kasza: kan dat? Is het haalbaar? Wegen de kosten op tegen de baten? Om welke baten gaat het, en wie hebben er baat bij? In het project Kasza is gezocht naar het antwoord op deze vragen. Uit het project komt naar voren ...
  help
  Waardevol verbinden : Strategienota 2014-2018 [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ 2014
  Als kennismanager van het regionale waterbeheer gaat STOWA de samenwerking met Rijkswaterstaat en de Unie van Waterschappen versterken. Met hernieuwde aandacht voor energie en duurzaamheid; met een klimaatbestendig waterbeheer, een hoogwaterbeschermi ...
  help
  Versnel beekherstel : natuurlijk aan de slag : innoveren met de bouwstenen van de natuur [Boek]
  Weeren, B.J. van \ 2015
  In de vorige eeuw is op veel plaatsen gewerkt aan het ‘normaliseren’ van beken. Dat betekende vooral het vergroten van de afvoercapaciteit en het voorkomen van wateroverlast door beken recht te trekken en te bedijken. Nu, een halve eeuw later, ervare ...
  help
  Even voorstellen .... [Boek]
  Weeren, B.J. van \ Boekel, E. \ 2008
  De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt en vergaart kennis die nodig is om de opgaven waar de waterbeheerders voor staan, goed uit te kunnen voeren. Denk a ...
  help
  Fosfor, de kansen en uitdagingen voor de Waterschappen : feiten, cijfers en achtergronden [Boek]
  Schemen, Ruud \ Weeren, Bert-Jan van \ Uijterlinde, Cora \ 2017
  Fosfor. Het stelt waterkwaliteitsbeheerders soms voor grote problemen, maar biedt ze tegelijkertijd veelbelovende kansen. Met het terugwinnen en hergebruiken van fosfor (in de vorm van fosfaat) slaan de waterschappen twee vliegen in één klap. Het zor ...
  help
  Hydrochip: monitoren van de waterkwaliteit met behulp van DNA [Boek]
  Weeren, Bert-Jan van \ Wijngaart, Tessa van der \ 2017
  STOWA, TNO, Vitens, Waternet en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier hebben van 2012 tot en met 2017 in een Europees Life+ project gedaan naar de (verdere) ontwikkeling van de Hydrochip. Het betreft een moleculaire technologie waarmee snel, ...
  help
  Verslag van de kennisbijeenkomst Cultuurhistorie, Archeologie en Waterbeheer, op dinsdag 24 november in Amersfoort : erfgoed meenemen in het waterbeheer: van last naar lust [Congresverslag]
  Weeren, B.-J. van \ [2015]
  De geschiedenis van Nederland is onlosmakelijk verbonden met het water. Waterbeheerders zouden daar bij het uitvoeren van hun werk (zoals baggeren en beekherstel) meer rekening mee moeten houden. Anders kan er waardevol erfgoed verloren gaan. Maar ho ...
  help
  Thema dijken \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
  Weeren, B.-J. van \ Buuren, A. van \ Ellen, G.-J. \ Moerman, A. \ Bos, M. \ Jongejans, R. \ Jolink, E. \ Koning, J. de \ 2015
  Zeven artikelen in dit themanummer over dijken: 1) Leendert de Boerspolder, 14 oktober 2015, 6.30 uur: Veendijk bezweken, proef geslaagd!: 2) Verder kijken dan de dijken: opbrengsten en lessen uit pilots meerlaagsveiligheid. 3) Beukende golven: Delta ...
  help
  Tien jaar toekomst Waterketen Gelderland : samen werken aan, samen werken én samen doen in de waterketen [Boek]
  Weeren, B.-J. van \ Corpel, D. \ 2011
  In het project Toekomst Waterketen Gelderland (TWG) is gestart met de bedoeling de waterketenpartijen met elkaar te verbinden, om samen beter om te gaan in de waterketen. Met succes. Gelderse gemeenten en waterschappen werken anno 2011 volop samen en ...
  help
  NKWK startconferentie : verslag van 21 april 2015 [Boek]
  Weeren, B.J. van \ 2015
  Verslag van de startconferentie van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK), gehouden op 21 april 2015, inclusief verslagen van alle werksessies. Met het NKWK bundelen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden hun kra ...
  help
  Microverontreinigingen in het water : een overzicht [Boek]
  Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ 2015
  Dit rapport geeft een overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van zogenoemde microverontreinigingen in het water. Het rapport gaat onder meer in op de aangetroffen concentraties, de (mogelijke) effecten op mens en dier en op de mogelij ...
  help
  Geneesmiddelen, hormoonverstoorders en andere vreemde stoffen in het water [Boek]
  Derksen, A. \ Weeren, B.J. van \ Palsma, B. \ 2014
  Veel van de microverontreinigingen die in het water worden aangetroffen, komen daarin terecht via ons afvalwater. Zo scheiden wij zelf resten van gebruikte geneesmiddelen en hormonen uit via urine en feces. Deze stoffen komen met het afvalwater in he ...
  help
  Het volg- en stuursysteem: effectiever en doelmatiger waterkwaliteitsbeheer [Poster]
  Weeren, B.-J. van \ 2012
  Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instrument om inzicht te krijgen in het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor een geheel nieuwe werk- en denkwijze.
  help
  KAS : de Klimaatactieve Stad : hoe lokale initiatieven te omarmen, te stimuleren en de samenwerking in de stad te bevorderen [Brochure]
  Mesters, C. \ Pötz, H. \ Weeren, B.-J. van \ 2014
  Deze brochure is het 'mission statement' van de Klimaatactieve Stad. KAS is een beweging van waterschappen die zich samen met gemeenten actief willen inzetten voor een stad die voorbereid is, en inspeelt op klimaatverandering. STOWA is samen met de U ...
  help
  Sturen met water: optie in veenweiden? [Boek]
  Joosten, L. \ Weeren, B.-J. van \ 2015
  De toekomst van het veenweidegebied is al jarenlang onderwerp van gesprek. Een belangrijk issue daarbij is bodemdaling. Een van de mogelijke oplossingsrichtingen is ‘Sturen met Water’. Het gaat daarbij om het actief sturen op grondwaterstanden met al ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.