Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Bromidebalansberekeningen voor het Hoogheemraadschap van Delfland voor de periode september 1979 tot en met augustus 1980 [Boek]
  Hamaker, P. \ Heer, H. de \ Wegman, R.C.C. \ 1982
  Tussen mei 1979 en oktober 1980 is een onderzoek gedaan naar de bromidehuishouding van het gebied, dat onder beheer van Hoogheemraadschap Delfland valt. Het onderzoek had primair ten doel de invloed van het gebruik van methylbromide als grondontsmett ...
  help
  Het effect van landbouwkundig gebruik van een waterberging op de waterkwaliteit \ H2O online [Artikel]
  Roelsma, J. \ Massop, H.T.L. \ Maaswaal, D. van \ Wegman, W. \ 2014
  Een van de mogelijkheden om tijdens intensieve regenbuien het water tijdelijk te bergen is het aanleggen van waterbergingsgebieden. Waterschap Groot Salland heeft de afgelopen jaren een aantal waterbergingen ingericht, waarvan sommige ook voor de lan ...
  help
  Klimaateffecten op de Natura 2000 moerascorridor : quick scan in het Groene Hart [Boek]
  Verhoeven, J. \ Paulissen, M. \ Ouboter, M. \ Wielen, S. van der \ Wegman, R. \ Masselink, L. \ Goosen, H. \ 2011
  Dit onderzoek is uitgevoerd om antwoord te vinden op de volgende vraag: Welke gevolgen heeft klimaatverandering op eutrofiëring, verdroging en verzilting in acht Natura 2000 gebieden in het Groene Hart? De hydrologische gegevens zijn ontleend aan de ...
  help
  Bioaccumulation in yellow eel (Anguilla anguilla) and perch (Perca fluviatilis) from the Dutch branches of the Rhine : mercury, organochlorine compounds and polycyclic aromatic hydrocarbons [Boek]
  Valk, F. van der \ Pieters, H. \ Wegman, R.C.C. \ 1989
  M.b.t. de baars zijn weinig gegevens bekend, omdat deze vissoort moeilijk te vangen is
  help
  Analyse van het fosfaatbeleid : proceedings van het symposium gehouden op 23 maart 1984 Internationaal Agrarisch Centrum te Wageningen [Congresverslag]
  Bergen, V.W.J. van den \ Rade, J.H. \ Wegman, R.C.C. \ 1984
  help
  Onderwaterbodems, rol en lot : proceedings van het symposium gehouden op 28 en 29 mei 1985, Bouwcentrum, Rotterdam [Congresverslag]
  Bergen, V.W.J. van den \ Kerkhoff, M.A.T. \ Wegman, R.C.C. \ [ca. 1986]
  help
  Onderzoeksgebied van wereldformaat : dossier waterbouw \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
  Wegman, C. \ Gelder, A. de \ Dam, G. \ Winter, W. de \ Ramaekers, G. \ 2017
  Sinds 1950 is de bodem van de Haringvlietmonding vel veranderd. Door de jaren heen is een harde scheiding tussen zout en zoet water gecreëerd. Sinds 2000 is er meer inzicht in de morfologische ontwikkeling van de monding. De Haringvlietmonding is erg ...
  help
  Risicobenadering voor de Nederlandse zoetwatervoorziening : methode ontwikkeling en toepassing op drie casestudies in Nederland [Boek]
  Vat, Marnix van der \ Schasfoort, Femke \ Maat, Judith ter \ Mens, Marjolein \ Delsman, Joost \ Kok, Sien \ Vuren, Saskia van \ Zwet, Joost van der \ Versteeg, Rudolf \ Wegman, Carolien \ Polman, Nico \ Ruijgrok, Elisabeth \ Wortelboer, Rik \ Peerlings, Jack \ 2016
  In 2016 is door twee deelprojecten gezamenlijk gewerkt aan het verder ontwikkelen en toepassen van de risicobenadering voor droogte in Nederland. Het gaat enerzijds om KPP DPZW IA economie (Kennis voor het Primaire Proces, Deltaprogramma Zoetwater, I ...
  help
  Innovatieproject Hondsbossche Duinen : B2-P2: Analyse effecten maatregelen [Boek]
  Bodde, W.P. \ Leenders, J.K. \ Verheijen, A.H. \ Wegman, C. \ 2018
  De resultaten van de analyse van de geometrie-ontwikkeling worden beschreven in de voorliggende rapportage: B2P2 - Analyse effecten maatregelen. De analyse vindt plaats aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: (I) Hoe groot is het totale zandvol ...
  help
  Optimalisatie veiligheidsontwerp Hondsbossche Duinen : memorandum [Boek]
  Leenders, J. \ Wegman, C. \ Bodde, W. \ Verheijen, A. \ 2018
  Doelstelling van het uitgevoerde onderzoek is te onderzoeken of er op het gebied van waterveiligheid optimalisatiemogelijkheden zijn aan te wijzen als met de huidige kennis van zaken gekeken wordt naar het ontwerp en de ontwerpeisen van de inmiddels ...
  help
  Waterwinning en natuur : de betekenis van de drinkwatersector voor de natuur in Nederland [Boek]
  Zee, Friso van der \ Knegt, Bart de \ Meeuwsen, Henk \ Sanders, Marlies \ Veraart, Jeroen \ Grashof-Bokdam, Carla \ Wegman, Ruut \ 2016
  Drinkwaterbedrijven zijn belangrijke partners bij het realiseren van natuurbeleid. De sector beheert zo’n 23.000 ha en is daarmee de 4e natuurbeheerder van Nederland. In een natuurlijke omgeving zijn drinkwaterbronnen beter beschermd tegen verontrein ...
  help
  Identificatie van geschikt leefgebied voor de Grote vuurvlinder : een ecohydrologisch effectsvoorspellingsmodel [Boek]
  Sanders, M.E. \ Prins, A.H. \ Schouwenberg, E.P.A.G. \ Wegman, R.M.A. \ 2004
  De Grote vuurvlinder is momenteel een van de meest bedreigde diersoorten in Nederland. Internationaal wordt de soort beschermd via de regelgeving in de EU-Habitatrichtlijn. Doel van dit project is het identificeren van geschikt habitat voor de Grote ...
  help
  Verbetering van de modellering van de effecten van vochttekort op de vegetatieontwikkeling in SUMO en de Natuurplanner [Boek]
  Wamelink, G.W.W. \ Wegman, R. \ Dobben, H.F. van \ 2004
  In dit onderzoek is de modellering van de effecten van vochttekort op de biomassaontwikkeling door SUMO2 verbeterd. De modellering is veranderd van een statistische beschrijving in een procesbeschrijving. SMART2, het bodemmodel gekoppeld aan SUMO2, s ...
  help
  Begrenzing van beekdalen in de ecologische hoofdstructuur : de relatie met biodiversiteit van planten [Boek]
  Prins, A.H. \ Sluis, T. van der \ Wegman, R.M.A. \ 1999
  help
  Gechloreerde koolwaterstoffen in rivier- en havensedimenten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Wegman, R.C.C. \ 1981
  help
  Zoekkaart kwelders en waterveiligheid Waddengebied : een verkenning naar locaties in het Waddengebied waar bestaande kwelders of kwelderontwikkeling mogelijk kunnen bijdragen aan waterveiligheid [Boek]
  Loon-Steensma, J.M. van \ Meeuwsen, H.A.M. \ Groot, A.V. de \ Duin, W.E. van \ Wesenbeeck, B.K. van \ Smale, A.J. \ Wegman, R.M.A. \ 2012
  In dit rapport wordt een ‘Zoekkaart Kwelders en Waterveiligheid Waddengebied’ gepresenteerd. Deze zoekkaart geeft een beeld van locaties in het Waddengebied waar kwelders mogelijk kunnen bijdragen aan de waterveiligheid. Dit gaat zowel om bestaande k ...
  help
  Droogte, verzilting en binnendijkse natuur in de Zuidwestelijke Delta : analyse autonome ontwikkeling en effecten deltascenario’s [Boek]
  Greft-van Rossum, J.G.M. van der \ Massop, H.T.L. \ Wegman, R.M.A. \ Paulissen, M.P.C.P \ Veraart, J.A. \ 2012
  Droogteperioden zullen in de komende decennia wellicht frequenter optreden. Ook wordt een verdere stijging van de zeespiegel verwacht. Deze fenomenen betekenen voor de Zuidwestelijke Delta: meer invloed van droogte en zout op de binnendijkse natuur. ...
  help
  Maatregelen voor vernatting in de landgoederen Smalenbroek en Groot Brunink [Boek]
  Slim, P.A. \ Dobben, H.F. van \ Wegman, R.M.A. \ 1997
  help
  Macrofaunagemeenschappen in de oostelijke randmeren [Studentenverslag]
  Wegman, H.A. \ 1986
  help
  Enige beschouwingen omtrent het eutrofiëringsonderzoek in Friesland, in het bijzonder toegepast op het Slotermeer [Studentenverslag]
  Wegman, E.A. \ 1976
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.