Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Verwarming en koeling zonder warmtepomp met WKO-triplet \ H2O online [Artikel]
  Bloemendal, M. \ Wijk, A. van \ Hartog, N. \ Pape, J.J. \ 2017
  Bodemenergiesystemen worden veelvuldig toegepast om energie te besparen. De warmtepomp van zulke systemen gebruikt echter nog altijd veel elektriciteit, waardoor voor grootschalige toepassing ook grootschalige netverzwaring nodig is. Daarom is het vo ...
  help
  Enige aspecten van de waterbeheersing in landbouwgronden [Proefschrift]
  Wesseling, J. \ 1957
  In dit onderzoek wordt een theoretische verhandeling gegeven over de optimale grondwaterstand bij drainage, die vergeleken wordt met de experimenten, welke sinds vele jaren over dit onderwerp zijn verricht.
  help
  Invloed van de waterhuishouding op de opbrengst van landbouwgewassen [Boek]
  Wijk, A.L.M. van \ Feddes, R.A. \ 1975
  help
  Glasaal met een luchtje : onderzoek naar de beschikbaarheid van glasaal bij RWZI’s \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Kroon, J. \ Wijk, B. van \ 2014
  Het glasaalaanbod langs de Nederlandse kust is al jarenlang erg laag. Toch zijn er nog locaties waar ophoping van glasaal plaatsvindt. Visserij Service Nederland onderzocht in 2013 de aantrekkingskracht op glasaal van 4 rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) ...
  help
  Visvriendelijk vijzelen : vispassage Halfweg helpt honderdduizenden vissen \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]
  Schaub, B. \ Kesslerová, K. \ Wijk, G. van \ Dam, L. van \ Vuister, L. \ Dulk, F. den \ Dijkstra, M. \ Arntz, J. \ Kroes, M. \ Boer, R. de \ 2014
  Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft bij gemaal Halfweg in het voorjaar van 2013 voor het eerst gemonitord bij de nieuw aangelegde vispassage. Uit dit onderzoek blijkt dat de passage goed werkt. De resultaten onderstrepen duidelijk nut en noodzaa ...
  help
  Nieuwe kans voor veen: saneringsopdracht voor het sterkst vervuilde gebied in West-Europa leidt tot anders denken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Stook, P. \ Wijk, M. van der \ 2009
  De auteurs, bodemsaneerders en projectmanagers van het project Volgermeerpolder, willen het veenontwikkelingsproces goed bestuderen en de mogelijkheden nagaan tot versnellen van dit proces. De Volgermeer wordt hiervoor als ideaal proefgebied gezien. ...
  help
  Flora en fauna : bevattende determinatietabellen van de algemeen in Nederland waargenomen planten en dieren - Dl. 1: Planten en gewervelde dieren [Boek]
  Besemer, A.F.H. \ Wijk, R. van der \ 1948
  help
  Afvalwaterlozingen : nationaal beleid en saneringsrichtlijnen [Boek]
  Wijk, J. van der \ 1990
  Dit werkdocument beschrijft in het kort het bestaande Nederlands beleid ten aanzien van afvalwaterlozingen in het algemeen en de aanbevelingen voor bepaalde bedrijfstakken in het bijzonder. Er kunnen aan dit werkdocument voor individuele vergunningen ...
  help
  Helofytenfilters in sloten : schoonheid door eenvoud [Boek]
  Buck, A.J. de \ Gerven, L.P.A. van \ Kleef, J. van \ Schoot, J.R. van der \ Wijk, G.C.A. van \ Buijert, A. \ Bolt, F.J.E. van der \ 2012
  In Noord-Groningen werken Agrarische Natuurvereniging Wierde & Dijk en Waterschap Noorderzijlvest samen aan het overjarig laten staan van riet in sloten waar dat mogelijk is. Omdat dit het landschap siert en omdat het veel waarde heeft voor de natuur ...
  help
  Onderzoek beschikbaarheid glasaal bij RWZI’s t.b.v. herstel aalstand en uitzet binnenvisserij [Boek]
  Kroon, J.-W. \ Wijk, B. van \ Winter, E. \ 2013
  Uit een literatuurstudie blijkt dat het zeer aannemelijk is dat RWZI-effluent een aantrekkende werking heeft op glasaal. In de maanden april en mei 2013 heeft Visserij Service Nederland bij vier lozingspunten van effluent van rioolwaterzuiveringen ve ...
  help
  Drainage, bearing capacity and yield (losses) on low moor peat pasture soils in the Netherlands [Boek]
  Wijk, A.L.M. van \ 1988
  help
  Magnitude, modeling and significance of swelling and shrinkage processes in clay soils [Proefschrift]
  Bronswijk, J.J.B. \ 1991
  help
  De invloed van de baggerwerkzaamheden in het Eemskanaal op het kwikgehalte in het spuiwater [Boek]
  Bergs, J. van den \ Wijk, D. van \ 1988
  help
  De invloed van de lozing van lanthaniden door Katalistiks op het Eems - Dollard milieu [Boek]
  Bergs, J. van den \ Boon, M.E. \ Wijk, R.J. van \ 1988
  help
  Effecten van grondsoort en ontwatering op de opbrengst van akkerbouwgewassen : een evaluatie over 30 jaren van de opbrengst van aardappelen en zomergraan op acht bodemprofielen bij vijftien combinaties van ontwateringsdiepte en -intensiteit [Boek]
  Wijk, A.L.M. van \ Feddes, R.A. \ Wesseling, J.G. \ 1988
  help
  Verkenning technische en economische haalbaarheid van het stedelijk watersysteem als energieleverancier \ Rioleringswetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van riolering en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
  Graaf, R. de \ Ven, F. van de \ Miltenburg, I. \ Ee, B. van \ Winckel, L. van de \ Wijk, G. van \ 2007
  Dit artikel presenteert de resultaten van een onderzoek naar de haalbaarheid het stedelijk watersysteem te gebruiken als bron voor duurzame energievoorziening voor een nieuwe woonwijk in Heerhugowaard. Warmte koude opslag aangevuld met een systeem wa ...
  help
  Uiterwaardsanering door fractiescheiding : een haalbaarheidsonderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bos, S.C. \ Reurslag, J. \ Wijk, H.P. van \ 1999
  help
  Water and carbon fluxes above European coniferous forests modelled with artificial neural networks \ Ecological modelling : international journal of ecological modelling and engineering and systems ecology [Artikel]
  Wijk, M.T. van \ Bouten, W. \ 1999
  help
  Internet - Intranet technologie voor operationeel beheer \ Beslissen in de dagelijkse waterbeheersing : [symposium 26 februari 1999] [Hoofdstuk uit boek]
  Wijk, H. van \ 1999
  help
  Can tree seedlings survive increased flood levels of rivers? \ Acta botanica neerlandica : an international journal of plant science [Artikel]
  Siebel, H.N. \ Wijk, M. van \ Blom, C.W.P.M. \ 1998
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.