Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Generator of Rainfall And Discharge Extremes (GRADE) for the Rhine and Meuse basins [Boek]
  Wit, M. de \ Buishand, A. \ 2007
  In 1996 RIZA and KNMI started to work together on a new methodology to provide a better physical basis for the estimation of the design discharge of the main Dutch rivers. This methodology is indicated as GRADE : Generator of Rainfall and Discharge E ...
  help
  Evaluatie pilots bollenstreek De Zilk : nadere analyse, conclusies en aanbevelingen na twee jaar meten van grondwater- en oppervlaktewaterstanden in een tweetal onderbemalingen in de duin- en bollenstreek [Boek]
  Wit, A.M. de \ Dam, A.M. van \ 2001
  help
  Leeghalen en reinigen gisting van de rwzi Nieuwegein \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
  Wit, P. de \ 2009
  Op de rwzi Nieuwegein is begin 2007 de gistingstank leeggehaald en gereinigd. Dit artikel geeft een verslag van Paul de Wit, zuiveringstechnicus op de rwzi installatie in Nieuwegein
  help
  Klimaatbestendigheid van Nederland als waterland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Kwadijk, J. \ Haasnoot, M. \ Hoogvliet, M. \ Jeuken, A. \ Krogt, R. van de \ Oostrom, N. van \ Schelfhout, H. \ Velzen, E. van \ Wit, M. de \ Waveren, H. van \ 2008
  Bij studies naar effecten van klimaatveranderingen worden meestal de klimaatscenario’s als uitgangspunt genomen. In de onderliggende studie van Deltares en Rijkswaterstaat Waterdienst beginnen we aan de andere kant van de effectketen en kijken vervol ...
  help
  Verkenning Klimaatverandering en infrastructuur [Boek]
  Wit, S. de \ 2009
  Wat is de bestaande kennis op het gebied van klimaatadaptatie en welke kennisleemten zjin er? State of the art van Klimaatverandering en infrastructuur. Bij het vormgeven van klimaatadaptatie verdient infrastructuur bijzondere aandacht. Een goed func ...
  help
  De formatieconstanten in het Prunjegebied (Schouwen) berekend uit pompproeven [Boek]
  Wit, K.E. \ Ridder, N.A. de \ 1961
  help
  Een hydrologische beschouwing over de gesteldheid van de ondergrond in Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal [Boek]
  Wit, K.E. \ 1980
  help
  Geohydrologisch onderzoek in het Zwanenwater (Noord-Holland) [Boek]
  Wit, K.E. \ Wijnsma, M. \ 1980
  help
  Bepaling van de hydrologische bodemconstanten uit de voortplanting van de getijbewegingen in de polder "De Oude Korendijk" [Boek]
  Wit, K.E. \ 1963
  De invloed van de getijdebeweging op de grondwaterstand in de Hoekse Waard
  help
  Resultaten van de bepaling van enige hydrologische bodemconstanten in een infiltratie-proefveld van de ruilverkaveling Steenwijksmoer [Boek]
  Ridder, N.A. de \ Wit, K.E. \ 1962
  Door de Cultuurtechnische Dienst te Assen worden voor een klein terrein in het Ruilverkavelingsgebied "Steenwijksmoer" de mogelijkheden voor infiltratie onderzocht. Do vraag hoeveel water nodig zal zijn om de grondwaterspiegel op het gewenste peil te ...
  help
  Hydrologisch onderzoek in Midden-West Nederland [Boek]
  Wit, K.E. \ 1974
  help
  Bodemconstanten in de omgeving van de Zuid-Willemsvaart tussen 's Hertogenbosch en Donk [Boek]
  Rees Vellinga, E. van \ Witt, H. \ Wit, K.E. \ 1982
  Door de Directie Noord-Brabant van de Rijkswaterstaat zijn plannen ontworpen ter verbetering van de Zuid-Willemsvaart. Het betreft hier voornamelijk verbreding en verdieping van het kanaalprofiel, terwijl de oude sluizen zullen worden vervangen door ...
  help
  Toename en afname door grondwaterstroming van chloride, stikstof en fosfaat in de ondergrond van Hollands Noorderkwartier [Boek]
  Witt, H. \ Rees Vellinga, E. van \ Wit, K.E. \ 1981
  help
  Isohypsen- en drukverschillenkaarten van het grondwater in Noord-Holland benoorden het IJ [Boek]
  Wijnsma, M. \ Wit, K.E. \ Rees Vellinga, E. van \ 1981
  help
  Piping in een tweelagensysteem : afstudeeronderzoek naar het faalmechanisme piping in een situatie met of zonder een cohesieve deklaag, een dun zandpakket en een grindpakket [Studentenverslag]
  Gerritsen, F.H.G.A. \ Wit, T.J. de Wit de \ 2013
  Het voornaamste doel van het onderzoek is om het risico op piping in een tweelagensysteem te bepalen. Het onderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van dijkverbeteringen aan de Maas in Limburg door waterschap Peel en Maasvallei en waterschap Roer en Ov ...
  help
  Hemelwaterplan als antwoord op klimaatwijziging \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
  Wit, A. De \ 2014
  Wetteren is de eerste Vlaamse gemeente waarop het Belgische waterzuiveringsbedrijf Aquafin zijn concept van een hemelwaterplan concreet heeft toegepast. De studie bracht de lokale knelpunten in kaart en dat resulteerde in een plan met realistische ma ...
  help
  Waterwijzer landbouw, fase 2 : modellering van het bodem-water-plantsysteem met het gekoppelde instrumentarium SWAP-WOFOST [Boek]
  Kroes, J. \ Bartholomeus, R. \ Dam, J. van \ Hack-ten Broeke, M. \ Supit, I. \ Hendriks, R. \ Wit, A. de \ Bolt, F. van der \ Walvoort, D. \ Hoving, I. \ Bakel, J. van \ 2015
  Voor het bepalen van de effecten van de ingrepen in de waterhuishouding op landbouwopbrengsten zijn in Nederland al geruime tijd drie methodes in gebruik: de HELPtabellen, de TCGB-tabellen en AGRICOM. In bijna elke berekening wordt gebruik gemaakt va ...
  help
  Verslag GIN studiedag geo-informatie en waterbeheer \ Geo-info : tijdschrift voor geo-informatie Nederland [Artikel]
  Wit, J. de \ Vosselman, G. \ 2007
  In de wereld van het waterbeheer speelt geo-informatie een belangrijke rol. Diverse organisaties verzamelen, bewerken en analyseren geo-informatie voor de uitvoering van hun taken. Op 14 februari 2007 vond een kennisuitwisseling plaats over: het gebr ...
  help
  Akkerbouw in Noord-Nederland zoekt oplossingen voor groeiend watertekort \ H2O online [Artikel]
  Wit, J. de \ Zoetendal, J. \ Besten, J. den \ Veen, R. van \ 2013
  In het akkerbouwgebied in de Veenkoloniën, waar de zandgrond snel uitdroogt en water vanuit het IJsselmeer moet worden aangevoerd, kan de klimaatverandering met zijn frequentere droogteperioden flink aankomen. De afgelopen jaren hebben provincie Dren ...
  help
  Governance of flood risks in The Netherlands: interdisciplinary research into the role and meaning of risk perception \ Safety, reliability and risk analysis: theories, methods and applications. [Hoofdstuk uit boek]
  Wit, M.S. de \ Most, H. van der \ Gutteling, J.M. \ 2008
  The policy on flood risk management in The Netherlands is in transition from a preventionbased approach towards a governance approach, which involves all elements of the safety chain. This implies that many more actors become involved, each with thei ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.