Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

  help
  Meekoppelkansen tussen Natura 2000, Kaderrichtlijn Water en het Deltaprogramma in de klimaatcorridor Veenweide : een quick scan klimaatadaptatie [Boek]
  Veraart, J.A. \ Vos, C.C. \ Spijkerman, A. \ Witte, J.P.M. \ 2014
  In deze studie is gekeken in hoeverre maatregelen uit drie invalshoeken voldoende zijn om de natuurgebieden in de klimaatcorridor Veenweide klimaatrobuust te maken. Versterken ze elkaar of zijn er extra maatregelen noodzakelijk? De studie heeft daarm ...
  help
  Waternood natuur-terrestrisch versie 3 : voorstudie naar uitbreiding module natuur-terrestrisch [Boek]
  Runhaar, J. \ Witte, J.P.M. \ 2006
  In de eerste versie van het Waternood-instrumentarium (2002) is door Alterra een module ontwikkeld ten behoeve van de bepaling van de doelrealisatie voor de grondgebruiksfunctie terrestrische natuur. In de tweede versie van het Waternood-instrumentar ...
  help
  Voorkomen van libellenlarven in de Nederlandse Delta in relatie tot saliniteit \ Brachytron : tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie [Artikel]
  Witte, R.H. \ Groenendijk, D. \ 1999
  ln zoetwater leven andere soorten dan in in zoutwater. In de Delta zijn tot op heden 32 odonata soorten waargenomen. Het bestaan van voortplanting van libellen in brak water is bij veel libellenwaarnemers niet of nauwelijks bekend. In deze bijdrage w ...
  help
  Nieuwe maat voor bodemvochtregime ook geschikt onder toekomstig klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Witte, J.P.M. \ Bodegom, P.M. van \ Dam, J.C. van \ 2010
  Huidige maten voor zuurstofstress in het wortelmilieu van planten, zoals de gemiddelde voorjaarsgrondwaterstand en het percentage luchtgevulde poriën, zijn niet geschikt voor klimaatprojecties. Dat komt doordat ze correlatief en indirect zijn en geen ...
  help
  Eerste landelijke schets van de ecohydrologische effecten van een warmer en grilliger klimaat \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witte, J.P.M. \ Runhaar, J. \ Ek, R. van \ Hoek, D. van der \ 2009
  Een warmer en griliger klimaat zal via de waterhuishouding doorwerken op de natuur van Nederland. In een verkennende studie zijn de gevolgen voor binnendijkse ecosystemen in kaart gebracht. Verschillende ecosystemen, zoals hoogvenen en vennen, kunnen ...
  help
  Grondwater als bron voor biodiversiteit [Rede]
  Witte, J.P.M. \ 2008
  Het beroep van de auteur bestaat uit het verklaren en voorspellen van de diversiteit aan plantensoorten in afhankelijkheid van water, en dan vooral van grondwater en het water dat boven in de bodem zit, het bodemvocht. In deze rede legt hij uit waaro ...
  help
  De waterhuishouding van het natuurgebied "Botshol" [Boek]
  Kouwenhoven, P.A. \ Witte, J.P.M. \ 1982
  Verslag van een hydrologisch onderzoek in dit natuurgebied in het jaar 1981, dat tot doel had na te gaan hoe het waterbeheer zodanig kan worden aangepast, dat er zo weinig mogelijk water van slechte kwaliteit hoeft te worden binnengelaten
  help
  Monitoring en Evaluatie Pilot Zandmotor Fase 2 : meetplan zeezoogdieren [Boek]
  Witte, R.H. \ Wijsman, J.W.M. \ 2011
  Dit meetplan beschrijft de werkwijze van de monitoring van zeezoogdieren op en rond de Zandmotor. Het gaat in op de meet- en observatiemethoden, de locaties en de locatiekeuzes, monitoringfrequentie, en hoe de kwaliteitsborging van de meetgegevens wo ...
  help
  Comparison of model concepts for nutrient availability and soil acidity in terrestrial ecosystems [Boek]
  Kros, J. \ Mol-Dijkstra, J.P. \ Vries, W. de \ Fujita, Y. \ Witte, J.P.M. \ Dorland, E. \ 2017
  STOWA heeft het initiatief genomen om samen met een aantal partijen een klimaatrobuuste Waterwijzer Natuur (WWN) te ontwikkelen. Een instrument dat de effecten van klimaatverandering en het waterbeheer op de terrestrische vegetatie van natuurgebieden ...
  help
  Waterwijzers Landbouw en Natuur : kwantificering effecten waterbeheer en klimaat \ Landschap : tijdschrift voor landschapsecologie en milieukunde [Artikel]
  Bartholomeus, R. \ Hack- ten Broeke, M. \ Heinen, M. \ Mulder, H.M. \ Kros, J. \ Ruijtenberg, R.E. \ Runhaar, H. \ Witte, J.P.M. \ 2018
  Landbouw en natuur stellen specifieke eisen aan de waterhuishouding, vooral aan beschikbaar water in de wortelzone. Bestaande beoordelingssystemen houden echter geen rekening met de gevolgen van klimaatverandering voor respectievelijk landbouwopbreng ...
  help
  Hoe bepaal je de waarde van natuur? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
  Witte, J. \ Meuleman, A. \ 2007
  Natuur is van grote waarde, dat staat buiten kijf. Natuur levert schone lucht en water op en producten als vis, biomassa en hout. Bovendien herbergt de natuur zeldzame en bedreigde soorten en worden mensen gelukkig van natuur. De waarde van natuur ka ...
  help
  How upward seepage of alkaline groundwater sustains plant species diversity of mesotrophic meadows [Proefschrift]
  Cirkel, D.G. \ 2014
  Door kwelwater gevoede natte hooilanden, zoals blauwgraslanden, worden wel beschouwd als de Nederlandse kroonjuwelen van biodiversiteit. Ze zijn de afgelopen eeuw sterk achteruitgegaan, zowel in oppervlakte als in botanische kwaliteit. Tegenwoordig v ...
  help
  Leaf habit and woodiness regulate different leaf economy traits at a given nutrient supply \ Ecology : (all forms of life in relation to environment) : official publication of the Ecological society of America [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Dobben, H.F. van \ Aerts, R. \ 2010
  The large variation in the relationships between environmental factors and plant traits observed in natural communities exemplifies the alternative solutions that plants have developed in response to the same environmental limitations. Qualitative at ...
  help
  Plant strategies in relation to resource supply in mesic to wet environments : does theory mirror nature? \ The American naturalist : a bimonthly journal devoted to the advancement (and correlation) of the biological sciences (with special reference to the factors of evolution) [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Bartholomeus, R.P. \ Hal, J.R. van \ Aerts, R. \ 2010
  In ecology, strategy schemes based on propositions about the selection of plant attributes are common, but quantification of such schemes in relation to nutrient and water supply is lacking. Through structural equation modeling, we tested whether pla ...
  help
  Effects of rising atmospheric CO2 on evapotranspiration and soil moisture: a practical approach for the Netherlands \ Journal of hydrology [Wetenschappelijk artikel]
  Kruijt, B. \ Witte, J.P.M. \ Jacobs, C.M.J. \ Kroon, T. \ 2008
  The extent to which climate change will affect evapotranspiration and water deficits is still uncertain. Temperature increase was recently shown to lead to enhanced drought in the Netherlands. In contrast, experimental evidence shows that elevated at ...
  help
  A global study of relationships between leaf traits, climate and soil measures of nutrient fertility \ Global ecology and biogeography : a journal of macroecology [Wetenschappelijk artikel]
  Ordoñez, J.C. \ Bodegom, P.M. van \ Witte, J.P.M. \ Wright, I.J. \ Reich, P.B. \ Aerts, R. \ 2009
  This first global quantification of the relationship between leaf traits and soil nutrient fertility reflects the trade-off between growth and nutrient conservation. The power of soils versus climate in predicting leaf trait values is assessed in biv ...
  help
  Metingen en proceskennis vereist voor nauwkeurige verdampingsberekening in grondwatermodellen \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Bartholomeus, R.P. \ Voortman, B.R. \ Witte, J.P.M. \ 2013
  Samen met de neerslag, en eventuele oppervlakteafvoer, bepaalt de verdamping de hoeveelheid water die doorsijpelt naar het grondwater. Een nauwkeurige bepaling van de verdamping in hydrologische modellen is daarom van belang voor nauwkeurige simulati ...
  help
  Hoe met remote sensing via de vegetatie bodem en water kunnen worden gekarteerd \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
  Roelofsen, E.J. \ Amerongen, J. van \ Kooistra, L. \ Runhaar, J.R. \ Witte, J.P.M. \ 2013
  Remote sensing is de verzamelterm voor diverse vormen van aardobservatie. Zoals observaties van het aardoppervlak door satellieten (spaceborne remote sensing). Observaties vanuit vliegtuigen (airborne remote sensing) zijn eveneens mogelijk. De vraag ...
  help
  Potential sensitivity of fen plant species to salinity [Boek]
  Stofberg, S.F. \ Klimkowska, A. \ Paulissen, M.P.C.P. \ Witte, J.P.M. \ [2014]
  Het is te verwachten dat laagveen plantensoorten verschillend kunnen reageren als gevolg van een blootstelling aan zout. In dit rapport worden verschillende typen informatie vergeleken, waaronder verspreidingsdata, indicatiegetallen en experimentele ...
  help
  Understanding the spatial distribution of agricultural land use in view of climate-driven hydrological changes [Boek]
  Diogo, V. \ Koomen, E. \ Witte, F. \ Schaap, B. \ 2013
  In the context of Knowledge for Climate programme, an expert pool was requested from Theme 6 (high quality climate projections) to provide data and information to study the future impacts of climate change on the agricultural land-use patterns in the ...
  << vorige | volgende >>
  Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

  Toon 20 50 100 records per pagina

  To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

  For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.